Kinh Lăng Già

Tuesday, 19 April 20162:20 PM(View: 4224)
Kinh Lăng Già
KINH LĂNG GIÀ
LĂNG GÌA A BẠT ĐA LA BỬU KINH
Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra) dịch từ Phạn sang Hán đời Lưu Tống (424-454).
Việt Dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực
 

NỘI DUNG:

QUYỂN THỨ NHẤT Đệ Nhất Nghĩa Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm Lý Luận Về sừng Thỏ Nhất Xiển Đề Ba Thứ Tự Tánh Hai Vô Ngã Pháp Tánh Không
QUYỂN THỨ NHÌ Như Lai Tạng Thế nào là Ý Sanh Thân? Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp Tướng ngôn thuyết vọng tưởng Nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng. Ba thứ lượng Bốn thứ thiền Thánh chủng tánh Thế nào là tướng thông phân biệt của vọng tưởng tự tánh?
QUYỂN THỨ BA Ý Sanh Thân Năm Tội Vô Gián Tính Bình Đẳng Của Phật Quả Không Một Lời Nào Do Phật Thuyết Về Hữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp Thuyết Tướng Tông Thông Thế nào Là Ngữ, Thế Nào Là Nghĩa Thuyết Thông và Tông Thông Chín Thứ Chuyển Biến Luận Luận Về Vô Sanh Về Niết Bàn QUYỂN BỐN Ta chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp môt chữ Các Kiến Giải Về Vô Thường Sự sanh diệt của ấm giới nhập Năm Pháp Tự tánh Thế nào là tướng SÁT NA của tất cả các pháp? Ba loại Ba La Mật Công đức và tội lỗi của người ăn thịt và không ăn thịt


LỜI DỊCH GIẢ

Kinh Lăng Già có ba bản dịch từ Phạn sang Hán: Tống dịch, Ngụy dịch, và Đường dịch. Hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tống dịch, dịch giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán văn chưa được thông thạo lắm, nên lời văn đảo qua lộn lại, có chỗ thì trùng lắm quá dư thừa, dẫu cho nhà Nho tinh thông tiếng Hán cũng cảm thấy khó hiểu .

Chúng tôi dịch Kinh này phải tham khảo thêm hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường, đồng thời dựa theo quyển Lăng Gìa Tông Thông của Ngài Tăng Phụng Nghi (Cư sĩ kiến tánh đời Minh), xếp lời văn cho xuôi và tăng bổ từ ngữ để sáng tỏ nghĩa Kinh, cũng có lược bỏ vài chỗ quá dư thừa . Đối với những danh từ tiếng Hán hay tiếng Phạn không thể dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những câu nghĩa lý quá thâm sâu thì chúng tôi lược giải thêm.
Yếu chỉ của Kinh này là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật, xem thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn, ngoại đạo có Sở trụ mà Phật thì Vô sở trụ, nếu độc giả xem xét kỹ sẽ tự thấy rõ.

Nói tóm lại, chúng tôi dịch Kinh này rất cố gắng giữ nguyên ý trong bản dịch của Ngài Cầu Na Bạ Đà La, từng chữ, từng câu mà sáng tỏ nghĩa kinh, mong giúp cho người đọc xem thấy dễ hiểu hơn. Nhưng chúng tôi cũng chưa được hài lòng, e vẫn còn có nhiều chỗ sơ sót, kính xin các bậc tiền bối và độc giả từ bi chỉ giáo cho .