Chú Lăng Nghiêm - (554 Bài Kệ Tụng)

Monday, 05 September 20226:05 PM(View: 8254)
Chú Lăng Nghiêm - (554 Bài Kệ Tụng)
CHÚ LĂNG NGHIÊM
554 bài kệ tụng: HT. Tuyên Hóa
Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Trong phần giảng giải Chú Lăng Nghiêm, #472 và # 488, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói:


“Mỗi câu Chú đều có ý nghĩa của nó, các tổ sư trong quá khứ từng có sớ Chú Lăng Nghiêm, thịnh hành sâu rộng, chiếu theo chân ngôn để phiên dịch, nhưng đều không dễ hiểu. Hiện tại tôi là sơn tăng, chẳng có tri thức gì, lại vào thời mạt pháp, biết rằng Chú Lăng Nghiêm rất quan trọng. Có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ có sáng tỏ, không có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ đen tối. Tôi dùng bốn câu kệ để giảng mỗi câu Chú Lăng Nghiêm. Mặc dù tôi không đủ tư cách để làm kệ, nhưng tôi không ngại sự khó khăn, khai quật mỏ đá để tìm cho được ngọc. Có thể sau này có người chân chánh hiểu biết, chân chánh Bồ Tát thị hiện, chân chánh tổ sư khai ngộ, sẽ mô tả, phô bày minh bạch những thuyết minh về Chú Lăng Nghiêm. Đây chính là hy vọng của tôi, hy vọng mọi người đều hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, đây cũng là động cơ khiến tôi tả kệ. Mặc dù các vị đã nghe nhiều năm, nhưng vẫn không biết vì sao tôi lại giải thích nó. Nếu hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ minh bạch tất cả bí mật tinh hoa của Phật giáo.”


Từ Hoa tôi không quản ngại sức hiểu biết thô thiển của chính mình, cố gắng sử dụng âm điệu thi ca, ghi âm, hầu giúp cho sự ghi nhớ dễ dàng hơn, phiên dịch 554 bài thi kệ từ nguyên bản Hán văn của Hòa Thượng. Một vài chỗ người dịch sử dụng phần giảng giải của tác giả khi chú dịch phần kệ tụng để nghĩa lý không quá cô đọng, dù mở rộng chút ít nhưng vẫn theo sát đường lối giảng giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Người đọc có thể đối chiếu phần Hán văn 554 bài kệ đính kèm.

(bắt đầu dịch ngày rằm tháng 3, Đinh Dậu 2017, hoàn tất mùng 1 tháng 5, Đinh Dậu 2017)

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm


Hội thứ nhất

Tỳ Lô Chân Pháp Hội


1. Nam mô tát đát tha

Con nay cung kính khấu đầu quy mạng
Tam nghiệp đều thanh tịnh cả thân tâm
Bồ đề hay phiền não vốn do tâm
Mê tức tục, giác ấy là chư Phật


2. Tô già đa da

Như hoa trong gương, không đi, không đến
Nước lồng trăng, chẳng có cũng chẳng không
Tuyệt tướng, ly trần, đâu là chỗ cầu mong
Đầu lại thêm đầu chẳng khác chàng Diễn Nhã


3. A ra ha đế

Chân cúng dường cõi trời người tiếp nhận
Phước tuệ gieo trồng như ý toại thông
Vạn hạnh viên toàn đầy đủ quả nhân
Nên danh hiệu gọi là vua Đại Giác


4. Tam miệu tam bồ đà tỏa

Pháp giới hư không quang minh trùm khắp
Thập phương tam thế đại trí tuệ tôn
Thân tâm con quy phục tánh thiên chân
Biết cùng tột diệu pháp tràng chư Phật


5. Nam mô tát đát tha

Tin ngài phước tuệ tròn đầy, con quy ngưỡng
Hằng bố thí trong ngoài, nên hiệu gọi Năng Nhân
Không cấu nhiễm, không cố chấp, biện phân
Nên cái thấy ta, người, đều buông bỏ


6. Phật đà câu tri thất ni sam

Muôn ức thân tướng trang nghiêm rạng rỡ
Đại Phật đảnh nghiêm mật, áng linh văn
Nếu người chuyên tâm trì tụng tinh cần
Lòng mở rộng khi nương về đại pháp


7. Nam mô tát bà

Nhất tâm cung kính hằng sa Bồ Tát
Mầm mống Bồ Đề là ruộng phước sạch trong
Tinh tấn đắp bồi vun tưới gieo trồng
Công quả viên thành dự Long Hoa hội


8. Bột đà bột địa

Đại triệt ngộ bậc trượng phu các cõi
Phước tuệ đủ đầy làm sư biểu trời người
Nhân địa lấy lục độ ba-la-mật vun bồi
Thành vạn hạnh quả như như diệu giác


9. Tát đa bệ tệ

Trước con cầu con đường vào Phật tuệ
Sau dùng tâm bi hóa độ chúng sanh
Khẩu, ý, thân, khéo chế phục, tu hành
Thuyết sâu rộng tham sân si tam độc


10. Nam mô tát đa nẩm

Bậc đại đạo tâm kiên trì dũng mãnh
Vốn như hoa sen không vướng bụi trần
Ngày đêm sáu thời cảnh giác chuyên cần
Như đang luyện vàng ròng trong lửa đỏ


11. Tam miệu tam bồ đà

Khắp cả ba đời mười phương chư Phật
Tích lũy công đức vì pháp xã thân
Nương Bồ Tát đạo kiếp kiếp cung huân
Giúp cọp, cứu chim, mong cầu đại giác


12. Câu tri nẩm

Chư Phật, Bồ Tát, số nghìn muôn ức
Đứng đầu thánh chúng giúp đỡ người tu
Dùng chân tâm cầu đạo chẳng thối lui
Vị lai hẳn sinh Vô Ưu quốc độ


13. Ta xá ra bà ca

Tu đạo huyền chốn núi sâu rừng thẳm
Thập nhị nhân duyên, vạn vật diệt rồi sanh
Xuân đơm hoa, thu úa lá rời cành
Hằng quán chiếu hốt nhiên tâm tỉnh giác


14. Tăng già nẩm

Quả vị Tư Đà Hàm, Bích Chi Phật
Duyên Giác và Độc Giác, nghĩa như nhau
Tinh tiến nhất tâm quyết chí chùi lau
Làm thượng thủ hữu học và vô học


15. Nam mô lô kê a la hán đa nẩm

Vô sinh là Ứng cúng và Sát tặc
Cần phải cấy cầy ruộng phước thế gian
Quả vị bồ đề vô thượng vun trồng
Khi Hoặc tận, Chân thuần, thành Phật đạo


16. Nam mô tô lô đa ba na nẩm

Nay vào được dòng thánh nhân pháp tánh
Tức ngược lại dòng phàm tục sáu trần
Kiến Hoặc nơi Sơ Quả đã đoạn trừ
Thuyền đại đạo gắng công vào bến giác


17. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm

Tư Đà Hàm, gọi Nhất Vãng Lai mà chẳng thật
Đoạn tận Tư Hoặc an tọa đài hoa
Mười tám quyền biến, hóa hiện lại qua
Du hí tự tại muôn nghìn ức cõi


18. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm

Chư hiền thánh tăng thế gian mỗi mỗi
Cầu bậc chánh đẳng chánh giác đại trí tôn
Bảo trì, dung nạp, tiếp nhận chúng con
Viên mãn Bồ Đề bất tăng bất giảm


19. Tam miệu già bà ra

Không nơi Dục giới Niết Bàn chứng đắc
Nguồn cội vạn pháp thấu hiểu tận tường
Tâm thường thanh tịnh chẳng chút vấn vương
Không động không tĩnh, im lời lặng tiếng


20. Để ba đa na nẩm

Chư vị hộ pháp thiên thần, thiên tướng
Nay con khẩn cầu chư vị quang lâm
Thưởng thiện phạt ác, tra xét công tâm
Cẩn thận tu trì không hề rối loạn


21. Nam mô đề bà ly sắt nỏa

Con đảnh lễ Dục Giới và Sắc Giới
Cõi trường sinh bất lão luyện tiên đơn
Ngũ khí hội tụ thấy được tánh chơn
Hoán chuyển thuần dương thọ thân vạn tuế


22. Nam mô tất đà gia

Biết đủ nên an lạc, bậc Bổ Xứ
Không âu sầu lo nghĩ chướng ngại tâm
Thuận cơ duyên giáng hạ cõi phàm trần
Dạy trai gái đang trầm luân trong các cõi


23. Tỳ địa da

Tứ Đại Thiên Vương chiếu soi thiện ác
Thống lãnh quỷ thần tra xét ngày đêm
Phước họa do tâm người tự kiếm tìm
Nhân quả xoay vòng chớ nên than trách


24. Đà ra ly sắt nỏa

Hóa Lạc thiên cung diệu kỳ biến hóa
Thế gian khó lường tự tại tiêu dao
Thực phẩm, thiên y toại ý mong cầu
Nên là cõi không ưu tư, phiền não


25. Xá ba noa

Tha Hóa Tự Tại cực kỳ thâm áo
Vô cùng khoái lạc rất đổi bình an
Ưa đạm bạc, lìa dục, giảm thiểu tâm tham
Lập công hạnh, tu thiện và tích đức


26. Yết ra ha

Quyến thuộc chư thiên năng trồng nhân phước
Đồng tu thiện đạo se kết thiện duyên
Biết khoái lạc kia chẳng phải chỗ hoàn nguyên
Nên tu tập phát tâm cầu giải thoát


27. Ta ha ta ra ma tha nẩm

Chư vị thiên tiên trong ba nghìn thế giới
Nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiên tâm
Dù thánh hay phàm không thể xem thường
Hầu trừ khử tâm cống cao ngã mạn


28. Nam mô bạt ra ha ma ni

Đại Phạm Thiên vốn lìa xa trần cấu
Đức độ trang nghiêm lẫm liệt uy phong
Nên là giáo chủ Bà-la-môn tông
Tự tại an nhiên tâm hằng thiểu dục


29. Nam mô nhơn đà ra da

Nhân-đà-la, vị chân thần thiên chủ
Hành Bồ-tát-đạo, ẩn thực, dụng quyền
Tích thiện tu phước lục độ cần chuyên
Chư thánh chúng, Phạm thiên đều tôn kính


30. Nam mô bà già bà đế

Nghĩa Bà-già-phạm không nên phiên dịch
Cực kỳ tự tại tối diệu đoan nghiêm
Nghe được danh xưng ứng hiện điềm lành
Bậc tôn quý trời người đồng chiêm ngưỡng


31. Lô đà ra da

Trời Tự Tại, các thiên thần quyến thuộc
Các Thổ Địa thần bảo vệ trước sau
Hành giả nhất tâm tu chân lý tối cao
Chớ sân hận thì chư thần gia hộ


32. Ô ma bát đế

Tối Thắng, Mãnh Tật là tên thần gió
Dời nhà, bứng gốc, kinh hãi lắm thay
Cõi tam thiền cũng e sợ nạn tai
Tự chiêu cảm trầm luân vì sân hận


33. Ta hê dạ da

Lửa dữ khó cam đốt thiêu gay gắt
Bảy mặt trời cùng hiện với nạn tai
Núi khô biển cạn hủy diệt muôn loài
Thành trụ hoại không mênh mông biển nghiệp


34. Nam mô bà già bà đế

Quy mạng Thế Tôn thân tâm thu nhiếp
Pháp bảo vô tận thường tại tịch nhiên
Hội khắp mười phương chư vị thánh hiền
Trước Phật tổ đồng nhất tâm đảnh lễ


35. Na ra dã

Nơi cung rồng cai quản loài thủy tộc
Đại dương xanh sâu thẳm sóng trùng trùng
Nước dưỡng sinh muôn vật được thấm nhuần
Biển lớn mênh mông mưa rơi tầm tã


36. Noa da

Thuấn-nhã-đa tức Không, vô hình tướng
Nhìn mà chẳng thấy, nghe ấy chẳng nghe
Hai mươi kiếp số thành trụ hoại không
Kim cang đại định không lay không động


37. Bàn giá ma ha. Tam mộ đà ra

Ca nhạc diệu âm mở ra đại hội
Người câm xướng tụng, kẻ điếc lại nghe
Ông lão mù lòa mở đôi mắt tròn xoe
Hoan hỉ hợp hòa ngói gỗ đá đất


38. Nam mô tất yết rị đa da

Như mây quang minh, tam muội hải ấn
Sum la vạn tượng ảnh hiện chập chùng
Như mộng huyễn, như bóng bọt nước trong
Như ánh chớp, như giọt sương đọng lại


39. Nam mô bà già bà đế

Không vọng tuởng an trụ trong tự tại
Đuốc trí rạng ngời chiếu sáng Phạm cung
Ba nghìn thiên giới đoan chính uy phong
Như gốc tùng mãi xanh tươi không ủ rủ


40. Ma ha ca ra da

Đại Bi là tên Đại Phạm thiên chủ
Cứu hộ chúng sinh tất cả hồi quy
Quán chánh tà dùng ba mắt bốn tay
Tâm minh chánh khi thưởng hiền phạt ác


41. Địa rị bát lặc na

Vua đại dũng mãnh quang minh chiếu khắp
Trí tuệ bất-không hiển lộ tánh chân
Quyền biến thị hiện, cổ Phật Nhiên Đăng
Đưa khắp chúng sinh vào nơi thọ pháp


42. Già ra tỳ đà ra

Binh trời tướng trời oai hùng, dũng mãnh
Quét sạch quần ma, trấn áp khí tà
Thanh lọc pháp giới, công đức hằng sa
Bảo vệ chánh giáo đời đời hưng thạnh


43. Ba noa ca ra da

Chư vị tuần tra thế gian bốn cách
Quán sát thiện ác chẳng trọng chẳng khinh
Năm tháng ngày giờ rất mực phân minh
Nhân quả báo ứng không hề sai khác


44. A địa mục đế

Trí tuệ tư duy khó ai trấn áp
Các bậc đại hùng tam thập tam thiên
Những kẻ ngỗ nghịch trong tứ đại châu
Quả ác báo, vòng luân hồi khó tránh


45. Thi ma xá na nê

Vị đại thiên thần Bảo Kế Hỏa Đảnh
Tu hành thập thiện tích tụ công phu
Quỷ tiên linh vật đồng đến bái ân
Một lòng tin giữ con đường nhân quả


46. Bà tất nê

Hiệu là Thắng Quân, đội binh vô địch
Quân đối phương bỏ giáp tự quy hàng
Dứt họa tai, lấy đức phục nhân quần
Dẹp kẻ dữ khiến an bình các chốn


47. Ma đát rị già noa

Vân Đồng Mộc Mẫu đi trong gió cuốn
Sấm chớp vang rền lay tỉnh kẻ điếc mù
Vạn vật hóa sinh tịch tĩnh tự nguyên lai
Viên thông bởi tục, chân, đồng hỗ dụng


48. Nam mô tất yết rị đa da

Năng lễ, sở lễ tánh tướng không tịch
Tĩnh lặng không lời nhưng cảm ứng đạo giao
Khi quyền, khi thực, thiên chúng hiện thân
Khắp các cõi hằng khấu đầu đảnh lễ


49. Nam mô bà già bà đế

Từ Đâu Suất nhập thai mà giáng thế
Xuất gia khổ hạnh tu đạo đắc thành
Chuyển đại pháp luân hóa độ quần sanh
Mở chánh pháp thuyết Bồ Đề vô thượng


50. Đa tha già đa câu ra da

Tỳ Lô Giá Na trung ương Phật bộ
Chủng tộc Như Lai giáo hóa quần sinh
Hành vạn hạnh ba-la-mật pháp môn
Chứng đắc viên thông chư pháp vô ngã


51. Nam mô bát đầu ma câu ra da

Cõi Tây phương A Di Đà hoa sen báu
Mong đợi chúng sinh sớm đến nhà thôi
Một lòng trì danh hiệu Phật chớ thoái lui
Mười vạn ức cõi đến liền trong chớp mắt


52. Nam mô bạt xà ra câu ra da

Chủ Kim Cang bộ là Phật A Súc
Đại tướng Dược Xoa lần lượt tuần tra
Phải ẩn thân các quyến thuộc thiên ma
Ngựa thần, trâu quỷ nhanh chân chạy trốn


53. Nam mô ma ni câu ra da

Chủ Ma Ni bộ là Bảo Sinh Phật
Bồ tát Hư Không và quyến thuộc vây quanh
Vị trí phương Nam thuộc lửa Bính Đinh
Hào quang đỏ chiếu Khảm Ly rực rỡ


54. Nam mô già xà câu ra gia

Bộ Yết Ma chủ về quy tắc và chức sự
Bồ tát Địa Tạng và quyến thuộc đông đầy
Nghiệp báo thiện ác không sai khác mảy may
Diêm Chúa vốn lạnh lùng gương mặt sắt


55. Nam mô bà già bà đế

Bậc đại đạo sư chánh đẳng chánh giác
Hồ sen thơm tiếp dẫn chúng hữu tình
Thấy Di Đà, Quán Tự Tại lúc vãng sinh
Đại Thế Chí vẫy tay mau chóng đến


56. Đế rị trà

Tâm bồ đề vững vàng không lui sụt
Tinh tấn dũng mãnh, đã chân lại càng chân
Mầm mống nảy sinh, trổ lớn, đến bờ kia
Đất gạch ngói đá hóa thành vàng khối


57. Du ra tây na

Phá lưới Ma La thắng loài ma quái
Kẻ không ngay thẳng rất đổi hãi kinh
Uy đức trang nghiêm khuất phục giặc trời
Mắt khéo thấy xưa nay không ngăn ngại


58. Ba ra ha ra noa ra xà da

Không một ai hơn, như ý tự tại
Sư tử vương cất tiếng rống uy linh
Kết vòng hoa, hương vi diệu trang nghiêm
Ngộ chân tuệ nếu năng trì chánh giới


59. Đa tha già đa da

Vi diệu vô cùng Như Lai biến hóa
Giảng kinh thuyết giáo độ kẻ mê si
Ai biết tín thọ phụng hành thì khổ xả ly
Niệm Phật hiệu, trì chân ngôn, thấy Phật


60. Nam mô bà già bà đế

Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
Như Lai Ứng Cúng cõi trời người
Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải
Nay con chí tâm quy mạng kính lễ


61. Nam mô A di đa bà da

Con quy mạng Tây Phương Vô Lượng Giác
Tướng tướng hoàn hảo trí tuệ quang minh
Y báo, chánh báo thanh tịnh trang nghiêm
Vô lượng số thánh hiền trong cõi nước


62. Đa tha già đa da

Đảnh lễ môn đồ Như Lai cùng khắp
Chư đại trượng phu, con cung kính một lòng
Nguyện chư vị từ bi nhiếp thọ ban ân
Thường vì chúng con mà phù trì, gia hộ


63. A ra ha đế

Tất cả dòng tộc quốc vương ứng hóa
Theo duyên xưa sinh vào chốn giàu sang
Trợ giúp chư Phật hoằng hóa, tuyên dương
Hướng dẫn kẻ ương ngạnh lìa ba cõi ác


64. Tam miệu tam bồ đà da

Nay quy mạng chư thánh hiền chánh giác
Độ ba cõi, trời người đều phải kính dâng
Phát lời thề thoát khổ cứu chúng sinh
Đất chấn động, loài ma trời kinh hãi


65. Nam mô bà già bà đế

Là bậc cha lành của chúng sinh trong chín cõi
Khắp mười phương cõi nước Đại Giác Tôn
Hóa độ người thấy tướng hoặc nghe danh
Dù sâu bọ cũng dựa nương, phó thác


66. A sô bệ da

Đông Phương Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật
Hiện tướng dữ hàng ma, Bồ tát Kim Cương
Độ người dùng nhiếp thọ, chiết phục, hai đường
Thuận hoặc nghịch đều hổ tương vi diệu


67. Đa tha già đa da

Lễ kính chư Phật chí thành thiết yếu
Cảm ứng đạo giao tự nhiên tương thông
Vì pháp nên tinh tấn chẳng nản lòng
Thấy chư Phật hiện thân trong giấc mộng


68. A ra ha đế

Con đảnh lễ tất cả các hàng vương tộc
Một lòng cung kính chờ mối duyên lành
Công viên quả mãn đại đạo tựu thành
Chứng đắc như như vào nhà chư Phật


69. Tam miệu tam bồ đà da

Con quy mạng Thiên Trung Thiên chánh giác
Chư vị thánh hiền pháp giới hư không
Cầu xin từ bi nhiếp thọ chúng con
Giúp Vạn Phật Thành vạn ức năm không mất


70. Nam mô bà già bà đế

Khắp cả mười phương ba đời chư Phật
Một pháp thân bản thể vốn tự đồng
Bất cấu, bất tịnh, bất giảm, bất tăng
Là đuốc lớn cho chúng sinh mãi mãi


71. Bệ xa xà da

Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Vào được nước ngài, Phật độ kẻ hữu duyên
Họa tiêu trừ, tăng phước báu, sống dài lâu
Đảnh lễ Phật, xưng danh, liền thấy Phật


72. Câu lô phệ trụ rị da

Dược Sư Như Lai hào quang xanh biếc
Thân Phật đủ đầy tướng hảo trang nghiêm
Nhiếp hộ chúng sinh hiện vô số ứng thân
Mong sớm phát tâm Bồ Đề thoát khổ


73. Bác ra bà ra xà da

Trí tuệ quang minh đại tài Bát Nhã
Chiếu khắp pháp giới bản thể Như Lai
Quán Tự Tại đạo tràng bất động bổn tòa
Tịch diệt an vui rỡ ràng sáng tỏ


74. Đa tha già đa da

Xưng tán Phật, trước môn đồ ngài con đảnh lễ
Khắp các cõi nước con nguyện cúng dường
Sám hối nghiệp chướng con nguyện tinh cần
Với công đức người, con luôn luôn tùy hỷ


75. Nam mô bà già bà đế

Bậc giác ngộ viên mãn nhất thiết trí
Hiện tướng lưỡi rộng dài phá quần mông
Thuyết lời thành thật thức tỉnh kẻ cuồng ngông
Nương giáo lý thực hành, đời mấy kẻ?


76. Tam bổ sư bí đa

Các cõi nước có quang minh rạng rỡ
Trên trời Hữu Đảnh dưới Địa Ngục tam đồ
Độ từ bọ sâu đến vi khuẩn muôn loài
Khiến phát tâm Bồ Đề, lập thành nơi hóa đạo


77. Tát lân nại ra lặc xà da

Chí tâm đảnh lễ Sa La Thụ Vương Phật
Kiên cố tinh chuyên tạo lập đức ân
Lục độ vạn hạnh viên mãn hằng ngày
Có thể khiến người chết đi sống lại


78. Đa tha già đa da

Niệm niệm chân thật khiêm cung thành khẩn
Đảnh lễ tất cả môn đồ Như Lai
Một lòng cầu thâm nhập, chẳng đổi thay
Giác đạo viên thành pháp thân hiển hiện


79. A ra ha đế

Chân thực, chân thực, lại rất chân thực
Khiêm cung, khiêm cung, lại rất khiêm cung
Đảnh lễ hóa thân của tất cả vương tôn
Khi hoàn tất sen nở hồ Cực Lạc


80. Tam miệu tam bồ đà da

Quy mạng Phật Thế Tôn Chánh Giác
Từ bi tam bảo đại uy thần
Khiến đồng cung kính tất cả thánh thần
Công đức viên dung trí không ngăn ngại


81. Nam mô bà già bà đế

Vì có sáu nghĩa Bạt Già không chuyển dịch
Khắp ba nghìn cõi Diệu Giác Như Lai
Tự tại cát tường pháp giới du hành
Thấy tướng, nghe danh tất siêu phàm nhập thánh


82. Xá kê dã mẫu na duệ

Muôn cây xanh trong cánh rừng đại thụ
Quý hiếm thay bóng mát, lá, thân, cành
Nhà lớn cũng do gỗ tốt dựng thành
Loại sư, lịch, kinh, gai thì quăng vào lửa


83. Đa tha già đa da

Chiêm ngưỡng Phật, kính Tăng, thêm tin tưởng
Trọng môn đồ tức báo đáp ân sư
Hiếu thuận là gốc công đức vun bồi
Gieo nhân thiện đạo tự sinh quả thiện


84. A ra ha đế

Vào nhà Pháp Vương sinh nơi tôn quý
Diệu Quán Sát Trí, tứ trí, tam thân
Thành Sở Tác Trí, ngũ nhãn, lục thông
Đại Viên Cảnh Trí chiếu Bình Đẳng Tánh


85. Tam miệu tam bồ đà da

Bồ Tát, A La Hán bậc tăng giải thoát
Cùng khổ được bảo châu, đuốc thắp chỗ tối tăm
Chánh giác lộ bày chỉ dẫn kẻ mê tâm
Vĩnh viễn thoát vòng luân hồi, ái dục


86. Nam mô bà già bà đế

Trí tuệ quang minh chiếu soi thế giới
Lay tỉnh kẻ ngu, biến hiện thần thông
Con tu tinh cần ba-la-mật pháp môn
Cũng chứng được đại giác tâm như Phật


87. Lặc đát na kê đô ra xà da

Bảo Quang, Bảo Tràng, hoặc Bảo Tích Phật
Bảo Thắng Như Lai khéo hàng phục thiên ma
Có năng lực giao tranh tất cả vương gia
Khiến tả đạo chiết phục và nhiếp thụ


88. Đa tha già đa da

Tam Bảo Phật Pháp Tăng thường trụ
Nhất tâm cung kính chủ yếu chí thành
Các A La Hán là chư Phật môn sinh
Như đuốc sáng phá đêm dài dằng dặc


89. A ra ha đế

Có lại hóa không, vốn không thành có
Nơi cõi Cực Lạc thị hiện ứng hóa thân
Rộng cúng dường các cõi, luôn tinh cần
Con đảnh lễ tất cả dòng giống Phật

90. Tam miệu tam bồ đà da
Quy mạng chánh giác Phật Đà Da
Quy mạng chánh giác Đạt Ma Da
Quy mạng chánh giác Tăng Già Da
Quy mạng chánh giác Tam Bảo Da.


91. Đế biều

Với các yêu ma gọi vời, triệu tập
Quang minh chiếu khắp khiến người chết hồi sinh
Chủ quán đảnh, Phật Tỳ Lô Giá Na
Kim Cang Thượng Sư, Phật hóa ra Phật


92. Nam mô tát yết rị đa

Trước ứng thân Phật, con nhất tâm đảnh lễ
Luôn hướng về hằng sa đại thánh nhân
Tội nghiệp tiêu trừ, tăng phước, biết báo ân
Phản bổn hoàn nguyên, cổ kim phản ảnh


93. Ế đàm bà già bà đa

Ngã phá không, kinh điển khó lường, khó sánh
Hãy tiếp thu đại pháp độ quần luân
Khéo thuyết giảng lời phá tham, si, sân
Giống dòng Thánh vốn cát tường, tôn quý


94. Tát đát tha già đô sắc ni sam

Cung kính lễ bảo hoa đại Phật đảnh
Tràng phan và bảo cái rất trang nghiêm
Loài cỏ cây, động vật, thấp hóa sinh
Đều cùng vào được cánh đồng Vạn Phật


95. Tát đác đa bát đác lam

Dù báu, lọng hoa, Tỳ Lô Giá Na Phật
Là đại tâm chú hàng phục ma quân
Khiến tự tại, chở che người vạn đức ân
Diễn pháp đại thừa cơ huyền thấm nhuận


96. Nam mô a bà ra thị đam

Trước chư vị thánh hiền nay con đảnh lễ
Nguồn đạo cao sâu nguyện được chứng minh
Hộ niệm, gia bị cho con tam muội tựu thành
Sớm đắc được quả Phật Đà tối thắng


97. Bác ra đế

Người và con sớm đến bờ giải thoát
Về căn nhà chân thật, tất cả chúng sinh
Mục đích cuối cùng là phản bổn hoàn nguyên
Mặc tình ngao du an vui cùng khắp


98. Dương kỳ ra

Như người thổi loa pháp, đánh trống pháp
Dứt trừ bệnh khổ, hàng phục oán ma
Khiến chúng sinh sớm đến được bờ kia
Cầm chày kim cang, Vi Đà Bồ tát


99. Tát ra bà

Giáo hóa quần sinh, Phật Phật nói pháp
Tất cả thần linh bí mật, ẩn tàng
Hộ trì chánh pháp thường trụ thế gian
Dùng đại trí dạy chúng sinh giác ngộ


100. Bộ đa yết ra ha

Gieo trồng căn tánh Đại thừa Phật đảnh
Khổ đế thoát ra, độ khắp chúng sinh
Hư không tận cùng, nguyện lực vô biên
Trí tuệ thâm sâu, cùng qua bến giác


101. Ni yết ra ha

Lãnh đạo tam thừa, chân như mong chứng đắc
Là bậc đứng đầu tuyển chọn Phật môn
Nhẫn nhục, tinh cần, mầm mống thánh nhân
Không thoái chuyển, viên toàn, thành Phật quả


102. Yết ca ra ha ni

Năm thừa trời người là cội mầm căn bản
Là bậc thượng thủ giáo hóa chúng sinh
Từ hữu tưởng, vô tưởng cho đến các hàm linh
Chứng vô sinh nhập pháp thân thanh tịnh


103. Bạt ra bí địa da

Bát nhã diệu trí tựu thành Phật quả
Thẳng đến Bảo Sở, không dừng tại Hóa Thành
Quán chiếu thực tướng, thể dụng phân minh
Thành Chánh Đẳng Giác liên hoa đóa đóa


104. Sất đà nễ

Chú thuật, La Võng thiên ma trừ phá
Giải tai họa bất ngờ khiến phải mất thân
Cứu thoát tất cả nghiệp thống khổ, oan khiên
Lại thêm cát tường quang minh thanh tịnh


105. A ca ra

Vô thượng đại bi chánh văn tâm ấn
Hộ pháp thiện thần Phật bộ Liên Hoa
Từ bi hỷ xả bố thí tăng gia
Chuyển vận diệu vời đoạt quyền tạo hóa


106. Mật rị trụ

Khắp cả hư không cầm chùy, bưng núi
Trấn giữ quân ma Đông Phương Kim Cang
Bồ tát ủng hộ có tám vạn bốn ngàn
Khiến người tu trì nhập vào đại định


107. Bát rị đát ra da

Luân bảo như ý khó lường kỳ diệu
Cõi Nam phương vô-úy-thí hóa sinh
Thọ trì tâm chú yêu quỷ hiện nguyên hình
Như hút sắt đá Si Mị Vọng Lượng


108. Nảnh yết rị

Tâm kim cang thi triển pháp tối thượng
Cõi Bắc phương thành tựu pháp chuyển luân
Định tuệ vốn từ giới luật công huân
Giác ngộ viên mãn trời người tôn kính


109. Tát ra bà

Giải oan, mở oán, hòa bình vui thích
Trận chiến tranh dằng dặc hóa bình an
Giúp người tháo mở tất cả khó khăn
Vô cùng vi diệu ngũ đại tâm chú


110. Bàn đà na

Đạo tràng thù thắng thanh tịnh kiết giới
Niệm Phật đường, đại pháp hội trang nghiêm
Tán thán thường chuyển vô thượng pháp luân
Đệ nhất nghĩa, tâm đắm chìm tái tạo


111. Mục xoa ni

Tối thắng giải thoát Đạt Ma pháp bảo
Rạng rỡ huy hoàng rất hiếm có xưa nay
Vượt qua tất cả đau khổ, nạn tai
Sớm chứng Bồ Đề xa lìa điên đảo


112. Tát ra bà

Đắc an lạc giải trừ bao khổ nạn
Tiêu diệt não phiền hưởng được thanh lương
Lời nguyền ác hiểm, chú thuật ma quân
Đều không thể hại được người trì niệm


113. Đột sắc tra

Che khuất quang minh do não phiền, tà kiến
Tỏ lòng sám hối như đuốc thắp chỗ tối đen
An lành vô sự, phản bổn quy nguyên
Buông bỏ tánh phàm tức thành chư Phật


114. Đột tất phạp

Diệt ác mộng và những điều xấu ác
Phiền não tức Bồ Đề, hoán chuyển thanh lương
Phá tà hiển chánh, đại giáo chấn hưng
Tám vạn lỗ lông hào quang khai phát


115. Bát na nễ

Trí tuệ bậc nhất, ngài Xá Lợi Phất
Biện tài vô ngại khai triển cơ đồ
Đây chính là trí tuệ đến bờ kia
Bậc thượng thủ chứng chân như thực thể


116. Phạt ra ni

Không có hai thực tướng ngu si và trí tuệ
Bồ tát và ngoại đạo bản tánh nhất như
Phân chia pháp pháp bởi kẻ phàm phu
Bậc giác ngộ không vướng vào ngôn thuyết


117. Giả đô ra

Oan gia thế gian là ân nhân nước Phật
Thoát cõi trầm luân tri thức độ ta
Chân hộ pháp chính là Đề Bà Đạt Đa
Không vướng bụi trần, hàng tâm giận dữ


118. Thất đế nẩm

Tai họa tiêu trừ vô cùng hoan hỷ
Khó thể so bì pháp Thủ Lăng Nghiêm
Cứu cánh giác ngộ, vượt thoát não phiền
Khế hợp chân như, chuyển phàm siêu thánh


119. Yết ra ha

Các binh thần hộ trì nghìn cõi cảnh
Uy phong lẫm liệt ma quỷ hãi kinh
Đồng hướng điều lành dòng tộc chư thiên
Quyến thuộc yêu tà cùng nhau trốn chạy


120. Ta ha tát ra nhã xà

Giới hạnh nhẫn nhục kiên trì bất thối
Dùng vòng móc hàng phục kẻ cang cường
Chiêu tập thiện tín tam bảo dựa nương
Đại pháp hội cát tường ma-ha-tát


121. Tỳ đa băng ta na yết rị

Phá chướng, bình nạn hoặc là quát mắng
Khiến tất cả như ý và cát tường
Nghìn cõi trừ ma giáng hạ chư thần
Khiến khắp cõi kính tin đảnh lễ Phật


122. A sắc tra băng xá đế nẩm

Thần hộ già lam, hộ giới, hộ pháp
Vô lượng quang minh chiếu khắp đại thiên
Thành tựu đệ nhất tự tại an nhiên
Chứng nhập Niết Bàn thường lạc ngã tịnh


123. Na xoa sát đát ra nhã xà

Vòng móc ánh lửa hào quang màu tím
Hình tướng lực sĩ thần đại Kim Cang
Giải ách, cứu họa, khổ nạn tiêu tan
Bái kiến pháp vương, chúng sinh nhiếp phục


124. Ba ra tát đà na yết rị

Chuyên tu hành diệu pháp đáo bỉ ngạn
Cầu quả Bồ Đề, dũng mãnh phát tâm
Khiến quy tam bảo, chiết phục thiên ma
Giúp ngộ bổn nguyên, nhiếp thu ngoại đạo


125. A sắc tra nẩm

Pháp lực thâm sâu Kim Cang tay báu
Chưởng báu, quyền báu trấn áp ma quân
Vời vợi công đức, đại lực thần thông
Thân tâm đồng hành nơi nơi chân thật


126. Ma ha yết ra ha nhã xà

Gìn giữ năm phương uy thần binh tướng
Tính khí Đại Thừa hiển thị oai linh
Rạng rỡ đất trời, Kim Cang quang minh
Tinh tú, nhật nguyệt đưa tay hoán chuyển


127. Tỳ đa băng tát na yết rị

Bảo vệ an bình phá tan ác hiểm
Kim Cang thần tướng tranh đấu đầu tiên
Lời lời khiển trách quỷ quái yêu tinh
Hiển chánh trừ tà khắp nghìn cõi nước


128. Tát bà xá đô lô

Tất cả pháp lành phá trừ pháp ác
Giải trừ tật bệnh như ý toại tâm
Xua đuổi cấu uế, an lạc trong lòng
Vi diệu thay, những lời kệ chân chánh


129. Nễ bà ra nhã xà

Trừng phạt oán ma, Kim Cang thủ lãnh
Tìm bắt ngay ma quỷ hại chúng sanh
Bệnh lan truyền do nhiệt độc lưu hành
Kẻ trì tụng hồi sinh từ cõi chết


130. Hô lam đột tát phạp

Ái kính chúng sinh, trừ khổ tử biệt
Chống gậy thần, các thiên chúng lặng yên
Tăng gia phước tuệ, bảo vệ người hiền
Hàng phục ma bệnh, bình an, yên ổn


131. Nan giá na xá ni

Tên của thần biển vô cùng ảo diệu
Trừ bệnh do nước, lập được kỳ công
Hoán đổi sinh lão bệnh tử xoay vòng
Tất cả tai ương khác gì dúm bụi


132. Bí sa xá

Trị các oan ương hư không thuốc giỏi
Cảm lạnh, nóng bức, ẩm ướt, khô khan
Thời tiết đổi thay gây bệnh truyền lan
Ta bà ha, chuyên tâm trì thần chú


133. Tất đát ra

Cõi Ta Bà địa thần Kiên Trì bảo hộ
Khó khăn nguy hiểm núi đổ cát bay
Bệnh tật nặng nhẹ đều chữa khỏi nạn tai
Tâm chú gia trì diệt muôn bệnh khổ


134. A kiết ni

Thần lửa phát nguyện diệt trừ lửa đỏ
Tất cả bệnh nhiệt đều bị san bằng
Không còn dấu vết phiền não hận sân
Ngọt ngào mát mẻ vui mừng khôn xiết


135. Ô đà ca ra nhã xà

Giải trừ nước độc, các chứng phong thấp
Tê liệt, bại xụi, thận, ruột, bướu dư
Phù thủng, ghẻ lở, sốt rét, hủi cùi
Tất cả thống khổ đều hóa thành như ý


136. A bát ra thị đa câu ra

Đức Từ Thị Vô Năng Thắng dũng kiện
Lượng sánh hư không tất cả chứa dung
Thánh chúng trang nghiêm tề chỉnh vây quanh
Hằng mong đợi tâm Bồ Đề tăng trưởng


137. Ma ha bác ra chiến trì

Cõi Kham Nhẫn bậc đại tâm tế độ
Bồ tát Nguyệt Quang cứu kẻ đắm sông mê
Siêu thoát luân hồi, vượt biển khổ quay về
Cứu quần ma phát bốn lời thệ nguyện


138. Ma ha điệp đa

Bậc đại tướng quân Kim Cang Hỏa Thủ
Gạn lọc tâm ly dục thoát hồng trần
Chánh niệm nhiếp trì, hành pháp chánh chân
Làm khuôn mẫu giúp người phân thiện ác


139. Ma ha đế xà

Đại lượng bao dung, Hư Không Tạng Bồ tát
Cùng tận pháp giới tất cả nhiếp thu
Trời, người, a tu la, ngạ quỷ chúng dân
Phóng quang thanh tịnh cõi súc sinh, địa ngục


140. Ma ha thuế đa xà bà ra

Đại Bồ tát Bạch Y Quán Tự Tại
Vô phương biến hóa diệu lực thần thông
Cứu giúp chúng sinh chẳng kể ngày đêm
Chỉ e chúng sinh sa vào hầm lửa


141. Ma ha bạt ra bàn đà ra

Các thiên tướng và thần binh đại lực
Dẫn đạo đại quân, Bồ Tát Phổ Hiền
Châu Lợi Bàn Đà mở lối trước tiên
Dạy kẻ trí và người ngu bình đẳng


142. Bà tất nễ

Hòa hợp ứng đối, ngài Ba Tư Nặc
Tứ địa Bồ tát thời Phật Long Quang Vương
Trí tuệ biện tài giải thích hoài nghi
Khéo giáo hóa chúng hàm linh các cõi


143. A rị da đa ra

Ngữ ngôn bậc thánh hỗ tương ứng đối
Phân tích tận tường kẻ tóc đường tơ
Bồ tát Trì Địa chứng kiến trước sau
Đều cùng hoan hỷ an vui vô tận


144. Tỳ rị câu tri

Lưu Ly Pháp Vương Quang tối thắng
Thuốc quý vào thân trong suốt long lanh
Biết rõ trong ngoài thấu triệt đắng cay
Thần Nông thị hiện trang nghiêm đoan chính


145. Thệ bà tỳ xà da

Là bậc y vương cứu sống tất cả bệnh
Dược Vương và Dược Thượng phóng hào quang
Chân chánh tinh cần cúng dường Phật đốt thân
Khắp mười phương không mảy may chấp trước


146. Bạt xà ra ma lễ để

Ngũ bộ thần trong Kim Cang cảnh giới
Phá thiên ma ngoại đạo hiển lộ kỳ công
Đại Duyệt Ý, Sự Nghiệp Bất Không
Cứu giúp quần sinh thoát vòng khốn khó


147. Tỳ xá lô đa

Khiến ác hướng thiện, động tĩnh biến hóa
Lò lớn luyện đơn tinh diệu chánh chân
Phật Tỳ Lô Giá Na bộ chủ Kim Cang
Khiến tất cả chúng sinh thành hảo hán


148. Bột đằng dõng ca

Thần hộ pháp của Đức Thế Tôn Phật
Bảo vệ đạo đức rất đổi công bình
Hàng phục tất cả ma quái yêu tinh
Quy y chánh giáo tuân hành mệnh lệnh


149. Bạt xà ra chế hắc na a giá

Thương chúng sinh khổ giúp xuất ly ba cõi
Thiền định giải trừ cấu uế vô minh
Hàng phục ma chướng, vọng dục, mạn khinh
Hộ niệm tế độ chúng sinh bệnh khổ


150. Ma ra chế bà

Chùy Kim Cang đoạn dục tình, ma chướng
Kiến lập đại pháp tràng, tế độ chúng sanh
Diệt thói quen xấu, đức tướng tựu thành
Hộ thần Quán Đảnh thường theo bảo vệ


151. Bát ra chất đa

Phá tan ma quái không gì hơn trí tuệ
Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn thấy Phật Đà
Sắc xanh trắng tím, đóa đóa liên hoa
Khiến kẻ đã chết hốt nhiên sống lại


152. Bạt xà ra thiện trì

Khí thiêng ngút trời, Kim Cang kiếm báu
Tung hoành ngang dọc biến hóa khắp đại thiên
Giữ gìn chánh pháp chém quái, trừ yêu
Chứng vô sinh vạn ức năm giải thoát


153. Tỳ xá ra giá

Thiên thần lực sĩ đại uy đại đức
Hàng phục chúng ma trấn giữ sơn hà
Lúa gạo đủ đầy an định gần xa
Bốn mùa thuận hòa tình người rộng lớn


154. Phiến đa xá

Diệt tai họa bất ngờ, Thiên Tài Lực Sĩ
Nước cuốn, lửa dữ, cướp bóc an bài
Sự chẳng như lòng đổi lại vui thay
Sao sáng đẹp chiếu mặt cười hớn hỡ


155. Bệ đề bà

Trước dùng lời khéo khuyên răn tỉnh ngộ
Thuận theo lời dạy bảo, miễn lỗi lầm
Bỏ tà tu chánh, nếu biết dụng tâm
Đại Bát Nhã sẽ tự nhiên khai mở


156. Bổ thị đa

Giáo hóa khai đạo khiến kẻ ngu sáng tỏ
Giúp tựu thành tâm hoang phế xưa kia
Năng trồng cây, nhổ cỏ, chẳng cầu gặt hái mang về
Giới Định Tuệ tu chuyên cần, tiếp thụ


157. Tô ma lô ba

Thương người, người thờ ơ, thương đà thật đủ?
Kính người, người không đáp, kính đã thật đầy?
Tự chiếu soi, cầu nơi mình chính thật là đây
Cảm ứng đạo giao, chớ tin điều huyền hoặc


158. Ma ha thuế đa

Cung trời nhật nguyệt an cư thiên chúng
Bạch Y Thánh Giả cứu độ quần mê
Cảnh giới thuận nghịch bất động lặng yên
Ma ha bát nhã ba-la-mật


159. A rị da đa ra

Chiếu cõi đại thiên, Nhật Quang thiên tử
Khắp tứ phương, tứ hướng, tứ vô cùng
Cung nguyệt Hằng Nga thanh tịnh hư không
Hai mươi tám vì sao chầu sau trước


160. Ma ha bà ra a bát ra

Phóng ánh hào quang, nhật nguyệt tinh tú
Tung hoành thần biến ma quái khó chỗ nương
Mệnh lệnh ban hành, Thiên Tử Phổ Hương
Yêu ma, quỷ quái cao bay, xa chạy


161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà

Áo giáp Kim Cang mắt chói lòa khó thấy
Oai đức cao vời đạo lực vô ngần
Phá vỡ quần ma đoạn tuyệt dấu chân
Ngũ cốc thu hoạch an bình, hoan lạc


162. Bạt xà ra câu ma rị

Kim Cang đồng nam thậm thâm chân thật
Không dụng công phân biệt thị hoặc phi
Một sát na ba nghìn cõi đến đi
Tâm chúng sinh tỏ tường trong nhất niệm


163. Câu lam đà rị

Lìa xa trói buộc, gần người có đức
Giáo hóa cõi ta bà, La Sát Kim Cang
Khiến đạo tràng thêm tốt đẹp, nghiêm trang
Bát nhã ba-la-mật thiên mẫu công đức


164. Bạt xà ra hát tát đa giá

Lực sĩ Kim Cang bàn tay năm ngón lớn
Yêu khí gần xa đều phải ẩn mình
Hộ niệm chúng sinh đại đạo viên thành
Đường trước mặt thuận lòng như ý nguyện


165. Tỳ địa gia

Khiến chúng sinh cõi thế gian thức tỉnh
Dùng lời lành khuyến dạy xả trần mê
Tinh tấn dũng mãnh đến được bờ kia
Cứu người khổ, thuyền từ quay trở bước


166. Kiền giá na

Bốn vị thiên vương hộ trì giới luật
Quyến thuộc là thái tử dáng vẻ uy nghi
Thiện ác trong ba cõi ghi chép đủ đầy
Qua lại xem xét ngày đêm không dừng nghỉ


167. Ma rị ca

Tam Quang Thiên Vương đông đầy gia quyến
Ba-la-mật, ánh lửa hồng phản chiếu bóng thái dương
Xóa dấu vết nhiễm ô, Đại Lực Kim Cương
Hộ niệm người chân tu qua bể ái


168. Khuất tô mẫu

Tâm chúng sinh, thần Nguyệt Quang ban trải
Chẳng vướng bụi trần, tự tại thanh lương
Đức A Di Đà pháp chủ Tây Phương
Các ngài Thế Chí, Quán m thân thiết


169. Bà yết ra đá na

Lòng cong vẹo sửa ngay thì đạo hiện
Đức lớn cận kề, thành tựu đạo trường
Che chở, giữ gìn, chư thánh bắc phương
Mỗi ngày một mới, Thủy Quang Đồng Tử


170. Bệ lô giá na

Ánh hào quang chiếu quanh người uy đức
Sấm to, gió lớn đều thuyết diệu pháp âm
Hàng phục ngoại đạo tìm lại chánh tâm
Vĩnh viễn xuất ly lưới giăng ngũ trược


171. Câu rị da

Tự tính pháp lực chu toàn tối thượng
Tất cả muôn loài đều hàm chứa, bao dung
Trang Chu gõ bồn đạo lớn thành công
Bước xuống thuyền từ, buông tay, nhìn xuyên suốt


172. Dạ ra thố

Vô lượng thanh tịnh hào quang chư Phật
Thiên Vương thiên chúng gìn giữ đài sen
Kỳ diệu vô kiến đảnh tướng, rất mực ngợi khen
Bồ tát đại sĩ nở nụ cười hoan hỷ


173. Sắc ni sam

Trăm quang minh báu, đảnh tướng nhục kế
Trên đài sen nghìn cánh, bậc Pháp Vương
Diễn thuyết vô tận diệu nghĩa trùng trùng
Rưới cam lộ, Tỳ Lô Giá Na Phật


174. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá

Thần quỷ La Sát vừa thiện vừa ác
Dạy nhẫn nhục dùng chiết nhiếp hai môn
Chúng sinh can cường khó điều phục khác thường
Vốn là Phật, chợt hiện ma, hiện Phật


175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà

Ngài Kim Cang Tạng Vương hiện uy đức
Dùng tướng vô ngôn giác ngộ chúng hữu tình
Công đức và diệu trí chuyển pháp luân
Đồng nhập Niết Bàn dứt trừ tranh biện


176. Lồ xà na

Chiếu khắp tam thiên, quang minh thần biến
Dù nhỏ như sợi tóc động niệm khởi tâm
Dừng thói quen chất chứa, phá tối tăm
Chúng hữu tình viễn ly tâm điên đảo


177. Bạt xà la đốn trì giá

Bộ chúng Kim Cang cầm chùy, nâng núi
Thiên ma ngoại đạo cao chạy, xa bay
Hàng phục quỷ thần tam bảo quy y
Ngày cũng như đêm luôn dùng đức uy cảm hóa


178. Thuế đa giá

Sen trắng, sắc trắng, quang minh trắng
Chiếu rạng đất trời, bóng đổ nghiêng
Núi lay, biển động, tiếng tiếng vang rền
Lòng vui thích y theo chánh pháp


179. Ca ma ra

An tọa trên hoa sen, vua đại pháp
Đông tây nam bắc bảo vệ trung tâm
Tất cả thần hộ pháp cố sức gắng công
Năm phương, năm bộ, hào quang năm Đức Phật


180. Sát xa thi

Bậc uy đức thị hiện chư đại sĩ
Tay nâng cao lọng báu với tràng phan
Nương đạo giác ngộ dạy dỗ nhân quần
Cùng giong ruổi trên pháp thuyền viên mãn


181. Ba ra bà

Như cát sông Hằng, lực sĩ hiện thân cao lớn
Tinh diệu, tuyệt luân, ánh sáng cao thâm
Bảo hộ, giám sát thế giới phương nam
Kẻ ác đọa lạc, người hiền thăng tiến


182. Ê đế di dế

Hộ trì mười phương tinh cần giải thoát
Tam tai, bát nạn không phải đọa sa
Thế giới thanh bình, dân chúng an hòa
Cùng tu tập, quả Bồ đề chứng đắc


183. Mẫu đà ra

Là vua trong các định, tam muội trí ấn
Là diệu âm thành tựu đại đạo trường
Tâm chúng sinh đầy đủ tam muội vương
Một lòng cầu đạo quang minh cảm ứng


184. Yết noa

Nhất tâm sám hối gia tăng trí lực
Thần linh gìn giữ cõi nước bắc phương
Trong tâm Tỳ Lô hiện Bồ tát Kim Cương
Y giáo tu hành bất tăng bất giảm


185. Ta bệ ra sám

Thân khẩu ý năng cầu sám hối pháp
Ba nghiệp thanh tịnh không phạm lỗi lầm
Giữ giới tinh nghiêm như đêm hiện tròn trăng
Trong khoảnh khắc nhảy vào hàng Thập Địa


186. Quật phạm đô

Chư Phật Thế Tôn từ bi rộng lớn
Phương tiện quyền xảo độ cõi luân hồi
Đổi tà thay chánh tinh tiến không thôi
Mới biết chuyện sắp đến còn kịp thời theo dấu


187. Ấn thố na mạ mạ tỏa

Việc con làm nguyện cầu xin ấn chứng
Không làm sao lấy lại ngày tháng qua đi
Thánh đạo nương theo cẩn trọng tu trì
Tôn kính thanh quy, tuân hành giới luật


Hội thứ hai

Thích Tôn Ứng Hóa Hội


188. Ô hồng

Trên đỉnh Tỳ Lô hiện hào quang trắng
Khiến kẻ ngu, người mù điếc hãi kinh
Phát âm thanh giác ngộ tất cả hàm linh
Đồng quy hướng Bồ Đề tràng vô thượng


189. Rị sắc yết noa

Ánh sáng trí tuệ trụ vô kiến đảnh
Chư đại Bồ Tát bảo bộ Kim Cang
Bồ Tát Hư Không Tạng là thượng thủ đạo tràng
Dẫn đạo chư thần hộ trì chánh pháp


190. Bác lặc xá tất đa

Trí tuệ cứu cánh là mẹ chư Phật
Pháp bộ Liên Hoa huyền diệu tinh anh
Hy hữu thay, thành tựu các nghiệp lành
Phế phương tiện, trực nhập vào Bảo Sở


191. Tát đát tha

Chư tiên đảnh lễ Lăng Nghiêm Phật Đảnh
Cung kính cúng dường chư vị thánh hiền
Sám hối, tu phước lành, trí tuệ gia tăng
Cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc


192. Già đô sắc ni sam

Thủ Lăng Nghiêm tướng vô kiến đảnh
Cứu kẻ treo ngược, Phật bộ trung ương
Tỳ Lô Giá Na khắp cả mười phương
Trong tôi và trong anh đều có mặt


193. Hổ hồng đô lô ung

Án Á Hồng tổng trì chân ngôn chú ngữ
Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Tỳ Lô
Pháp, Báo, Hóa Thân, ba nghĩa gồm thu
Tự nơi đây sinh ra muôn hiền thánh


194. Chiêm bà na

Cây vàng ròng hoa vàng thân cao lớn
Chim đại bàng nơi đạo Phật Thánh dừng bay
Pháp thân thơm khắp các cõi nước này
Bất thoái Bồ Đề tâm tiêu dao tự tại


195. Hổ hồng đô lô ung

Lực bất tư nghì chân ngôn chú ngữ
Tam muội gia trì nếu niệm cần chuyên
Liều thuốc thanh lương hoán chuyển não phiền
Phật bảo vô thượng thường xuyên gia hộ


196. Tất đam bà na

Tất cả pháp cát tường đủ đầy sáng tỏ
Kho báu vô tận thảy thảy gồm thâu
Các pháp ba-la-mật đều được tựu thành
Trên hoa sen tím đoan nghiêm an vị


197. Hổ hồng đô lô ung

Đã thật càng thật, thật tâm, thật ý
Hành thật, tu thật, đã chân lại càng chân
Tạo thật, thành thật, đã thật càng thật
Tất cả, tất cả, thật thật thật


198. Ba ra sắc địa da

Thống lĩnh cõi tà ma tu chánh giáo
Viên mãn sự lý đến được cõi vô cùng
Sinh tử não phiền rốt ráo dung thông
Chứng nhập Bồ Đề thường lạc ngã tịnh


199. Tam bác xoa

Hạnh nguyện Bồ Tát tròn đầy chân chính
Đều hiển lộ ra ngũ nhãn, lục thông
Giải thoát vi diệu phước tuệ viên toàn
Tế độ người hiền Vô Thượng Đẳng Giác


200. Noa yết ra

Tự tánh Không, các pháp con tu tập
Chân như tự tại bình đẳng chí công
Ruộng phước vô thượng ra sức gieo trồng
Tự giác, giác tha, đông tây mặc ý


201. Hổ hồng đô lô ung

Chánh niệm thọ trì chí thành khẩn thiết
Lâu dần thành tam muội khó nói ra lời
Trong thánh, ngoài vương, công đức vun bồi
Lớn không ngoài, nhỏ không trong, Bồ Đề viên mãn


202. Tát bà dược xoa

Hàng phục tất cả quân binh quỷ ác
Phụng lệnh thi hành dũng kiện quỷ vương
Hộ trì hành giả tinh tấn đảm đương
Giáo hóa chúng sinh từ bi phổ độ


203. Hắt ra sát ta

Đại Thừa mầu nhiệm nhiều phen giáo hóa
Các quỷ La Sát vất vả nổi trôi
Dùng pháp thuận nghịch dạy dỗ khắp nơi
Độ tất cả chúng sinh quay về nguồn gốc


204. Yết ra ha nhã xà

Quyến thuộc giữa trời, hư không, trên mặt đất
Sinh ra vô số manh mối khác xa
Cha mẹ, con cái La Sát Dạ Xoa
Binh tướng, anh em, cùng hàng sứ giả


205. Tỳ đằng băng tát na yết ra

Uy lực hai loại vua thần thâm áo
Phá hung tinh, trừ thù hận thành công
Giúp vượt qua tất cả hiểm nạn khó khăn
Trước Phật Thích Ca Mâu Ni quy mệnh


206. Hổ hồng đô lô ung

Chí tâm trì tụng đắc Lăng Nghiêm đại định
Thành ý tinh tấn chứng pháp vô sinh
Thiện ác nhiễm tịnh hỗn tạp tự hành
Khó vượt bể khổ, đời đời chìm đắm


207. Giả đô ra

Tôi nay cảnh tỉnh tám vạn đại chúng
Kim Cang đại lực cùng các vua thần
Hãy hàng phục hoạn nạn và các nạn ma
Trí tuệ, cung tên, quan chức thăng tiến


208. Thi để nẩm

Kiếm báu thần Chấp Kim Cang sắc bén
Nhập tam ma địa trấn áp khí chẳng lành
Hàng phục quỷ ma tất cả mọi loài
Sửa ác hướng thiện tự tâm đổi mới


209. Yết ra ha

Diệu cát tường, dũng mãnh phát tâm bố thí
Kim Cang Tạng Vương dẹp phá tà si
Bậc Sát Tặc Ứng Cúng Khôi Đa Sĩ
Quyến thuộc hòa hợp lâu dài an ổn


210. Ta ha tát ra nẩm

Thần Kim Cang khắp ba nghìn thế giới
Thí dụ, toán số, khó tính đếm cho xong
Ủng hộ người tu thiện pháp chánh tâm
Đủ công đức, tự nhiên thành tựu đạo


211. Tỳ đằng băng tát na ra

Ngăn ma tác hại khiến người an ổn
Gặp dữ hóa hiền, nghiệp trước tiêu tan
Không gặp ác mộng, biến nguy thành an
Trời xanh không mây, nơi nơi hoan hỷ


212. Hổ hồng đô lô ung

Ứng nghiệm bởi chuyên tâm, lấp che vì chia trí
Vĩnh viễn không dừng tụng niệm chí thành
Ngày một cao thâm, tam muội tựu hình
Chứng đắc Bồ Đề, bất lai bất khứ


213. Ra xoa

Kim Cang Thiên Tiên chở che, gìn giữ
Thịnh vượng thuận lợi dáng vẻ nghiêm trang
Nhiếp thọ, chiết phục trăm nghìn vạn lần
Uy đức vô cùng, đầy đủ phước tuệ


214. Bà già phạm

Con nương dựa Thế Tôn uy thần lực
Cứu hộ đảo điên của tất cả chúng sinh
Nguyện cho người lìa khổ được an bình
Sớm giác ngộ, lập căn cơ đạo hạnh


215. Tát đát tha

Khắp mười phương vô tận thường trụ Thánh
Tất cả hộ pháp cùng thắp ngọn đuốc thiêng
Chiết phục, nhiếp thọ, khéo thuyết thuận cơ duyên
Hóa độ chúng sinh, ngài Kim Cang Mật Tích


216. Già đô sắc ni sam

Nay chúng con quy mạng Đại Phật Đảnh
Ánh sáng trí tuệ, kho pháp báu bất tư nghì
Nguyện con hiểu rõ pháp vi diệu tổng trì
Phụng hành đúng nghĩa Như Lai giáo thuyết


217. Ba ra điểm

Diệu âm tự tại, pháp quang thần biến
Con chí thành đảnh lễ mật linh văn
Mong cầu uy lực cảm ứng đạo giao
Hồi phục bản lai, quả Bồ Đề chứng đắc


218. Xà kiết rị

Đảnh lễ vô trụ hóa sinh sinh hóa
Nghĩa lý vô lượng vô tận vô cùng
Chư Phật đồng nhiếp thọ khắp mười phương
Thoát hầm lửa dữ, an vui lìa khổ nhiệt


219. Ma ha ta ha tát ra

Thắng Đại Kim Cang uy phong mãnh liệt
Phá ngoại ma trấn áp khí yêu tà
Phiền não chướng ngại kiên nhẫn vượt qua
Vì giáo pháp nhọc nhằn nên thành công lớn


220. Bột thọ ta ha tát ra

Hàng phục tà ma Kim Cang múa kiếm
Hóa sinh nơi hồ thất bảo liên hoa
Thành đạo Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca
Phổ độ chúng sinh thoát bùn lầy chìm đắm


221. Thất rị sa

Cát Tường Đại Kim Cang Diệu Thủ
Nghe đến tên cảm hóa khó suy lường
Cải ác tùng thiện sửa đổi lỡ lầm
Tại Vạn Phật Đường vào ngay pháp giới


222. Câu tri ta ha tát nê

Quân, Tạng, đều là tên Kim Cang Bồ Tát
Giới đức dư thừa xá lợi xương thân
Năm sắc đủ đầy, định tuệ trang nghiêm
Hào quang chiếu lâu dài không hư hoại


223. Đế lệ a thệ đề thị bà rị đa

Trước Thần Đại Luân Kim Cang con kính lễ
Đấng tôn quý nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn tay
Là bậc quán đỉnh uy đức thấm nhuần
Hộ trì người tu, khó suy lường, so sánh


224. Tra tra anh ca

Có khả năng phá tan bao chướng ngại
Bậc Sinh Quý Trụ pháp pháp dung thông
Hộ trì tam bảo, chiếu khắp quang minh
Hộ giới thiện thần cứu người phiêu bạt


225. Ma ha bạt xà lô đà ra

Hộ niệm người tu, Đại Kim Cang Bồ Tát
Như tiếng rống sư tử, âm pháp rền vang
Khiến chúng sinh trừ chướng ngại đeo mang
Bát nhã thâm sâu độ tất cả khổ tập


226. Đế rị bồ bà na

Con quy y tất cả ba đời chư Phật
Chí thành đảnh lễ tất cả thánh hiền
Kim Cang Tạng Bồ Tát tám vạn bốn nghìn
Hộ trì người tu thoát nơi mê đắm


227. Mạn trà ra

Lập pháp đàn, bậc giác giả ấn chứng
Cứu khổ treo ngược, tam muội sớm thành
Xa lìa thống khổ, thu nhiếp chúng sanh
Đại định Lăng Nghiêm vĩnh viễn hiển lộ


228. Ô hồng

Phật lại truyền lệnh chư thần bảo hộ
Khắp các đồng nam đồng nữ y lời
Luôn cận kề hành giả khắp nơi nơi
Dự Long Hoa hội, bậc thư hùng kiệt xuất


229. Ta tất đế

Đắc được chánh định, thành tựu các pháp
Là bậc Diệu Giác tam đức viên thành
Tự độ, độ tha, vị Bồ Tát tu hành
Ngự cảnh Niết Bàn, trên đỉnh đồi Bát Nhã


230. Bạt bà đô

Phật Thế Tôn Bà Già Bà Đế
Cũng là viên mãn và tùy tâm
Nhập định Lăng Nghiêm vui ý toại lòng
Và từ đó trí phát sinh vô lượng


231. Mạ mạ

Mong cầu Phật gia hộ, con khát ngưỡng
Khiến được viên thành các pháp con làm
Nguyện tinh tấn sớm chứng bất thoái tâm
Sớm nêu danh trong hội tuyển hiền, chọn thánh


232. Ấn thố na mạ mạ tỏa

Tụng trì mặc niệm, ý lời nên giảm thiểu
Giáo pháp chỉ bày lợi ích khắp đại thiên
Pháp pháp tu trì đều trọn vẹn lộ trình
Đắc cõi Niết Bàn không tăng không giảm

 

Hội thứ ba
Hội Quán Âm hợp đồng


233. Ra xà bà dạ

Ách nạn từ cung vua diệt trừ tất cả
Cứu độ những người cô độc, lênh đênh
Tối thượng, tột cùng, lợi lạc tất cả chúng sinh
Được cung kính, tiêu tai, tăng tuệ phước


234. Chủ ra bà dạ

Đây là linh chú diệt trừ nạn cướp
Nhãn nhĩ tị thiệt thân ý buộc ràng
Chúng bộ Thượng Sư Xá Na Phật chu toàn
Giáo pháp Phật nên hết lòng truy cứu


235. A kỳ ni bà dạ

Lập lại tên thần, tiêu trừ hỏa hoạn
Bồ tát Bạch Y phương nam ứng với Bính Đinh
Xa lìa nhiệt não, cứu hộ chúng sinh
Được đèn chiếu sáng, khắp nơi mát mẻ


236. Ô đà ca bà dạ

Năm tướng suy nơi sáu cõi trời Dục giới
Cõi tam thiền chịu nạn gió thổi bay
Dù anh tu đến cõi Phi Phi Tưởng có ngày
Cũng không sánh được về Tây Phương Cực Lạc


237. Tỳ xa bà dạ

Câu chú này tiêu trừ các chất độc
Các loài cỏ cây có hóa chất hại người
Đọc linh văn hẳn sẽ được bình an
Lìa khổ nạn lại được vui cứu thoát


238. Xá tát đa ra bà dạ

Thần Kim Cang khéo khiến người thuận đạt
Biện tài vô ngại tránh mũi kiếm đao
Mở trói kẻ bị gông xiềng ràng buộc bấy lâu
Tai nạn đều tiêu trừ thôi tranh chấp


239. Bà ra chước yết ra bà dạ

Luận nghĩa, tu hành, chuyển luân diệu pháp
Đại tướng Kim Cang chấm dứt phân tranh
Nhận lệnh ban truyền bất động quân binh
Chúc tụng thái bình, buông gươm, cởi giáp


240. Đột sắc xoa bà dạ

Siêng năng trì giới xa lìa khổ ách
Tránh nạn mất mùa thoát cảnh cơ hàn
Uy lực xuất thần, Bảo Hộ Kim Cang
Nghèo nàn, đói rét đều được cứu thoát


241. A xá nễ bà dạ

Nghe danh Không Thần không cản trở
Trừ nạn sấm sét khiến hãi kinh
Tai nạn tiêu trừ do tin hiểu phân minh
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú


242. A ca ra

Cái chết bất ngờ quá đau thương, buồn thảm
Nạn trên không, đất, biển, khó lo toan
Nhất tâm trì niệm trừ chướng ngại, được an toàn
Hộ trì mười phương, Kim Cang Đại Tướng


243. Mật rị trụ bà dạ

Pháp chưa từng nghe qua, vi diệu khó tưởng
Tất cả nạn bất ngờ đều được bảo toàn
Thiên thần giáp vàng ngầm giúp đỡ bình an
Thưởng thiện phạt ác không hề thiên lệch


244. Đà ra ni bộ di kiếm

Pháp đại tổng trì, con nay quy mệnh
Địa thần Kiên Lao chẳng thể bỏ qua
Luôn luôn trừ diệt tai nạn, yêu tà
Sớm chứng vô sinh, đạo tâm ngay thẳng


245. Ba già ba đà bà dạ

Các chất độc trong bạc vàng đá đất
Tụng trì thần chú biến hóa cam lồ
Hộ niệm trao truyền tối thượng kim cang
Bạn lành là Bồ tát, không còn cô lẻ


246. Ô ra ca bà đa bà dạ

Mỗi bước hiểm nguy hóa an lành khó kể
Hi hữu thay, diệu pháp tựa suối tuôn
Các pháp Cô Khởi, Bổn Sự, Nhân Duyên
Sao cát tường chiếu, tháo mở người treo ngược


247. Lặc xà đàn trà bà dạ

Loài cắn hại người như rắn độc, bò cạp
Trượng báu này hàng phục miễn tai ương
Loài bọ sâu, nước cam lộ thấm nhuần
Cùng quy hướng về Tây Phương Lạc Quốc


248. Na già bà dạ

Biển cả, sông, hồ, chảy xuôi dòng nước
Lợi hại tương quan ngũ cốc tiếp thu
Các loài rồng, cá, kình, sấu, khi gặp nạn tai
Đời đời như vậy, hiểm nguy thành an ổn


249. Tỳ điều đát bà dạ

Khéo điều phục, khắp không gian rộng lớn
Sấm dữ, gió cuồng làm tan tác sinh linh
Mưa đá, điện chớp giáng họa xuống chúng sinh
Giới thần Kim Cang cứu người vô tội


250. Tô ba ra noa bà dạ

Nạn chim cánh vàng, Tây Phương Liên Hoa bộ
Giải thoát nghiệp xưa vốn tựa cát sông Hằng
Tu trì bát-nhã, tích lũy đức ân
Viên mãn Bồ Đề, sớm quay về quê cũ


251. Dược xoa yết ra ha

Địa hành, không hành, Dũng Kiện, Bạo Ác
Các loài chủng tộc đều lắng tai nghe
Người y giáo tu hành, hồn phách có quỷ chở che
Đức tràn ba nghìn cõi tự mình siêu độ


252. Ra xoa tư yết ra ha

Quỷ La Sát chạy mau rất đáng sợ
Bảo vệ kẻ kiên trinh, hàng phụ nữ giữ gìn
Diệt nạn chết oan, tự hủy hoại thân mình
Rời đường hiểm, tránh sấm trời truy đuổi


253. Tất rị đa yết ra ha

Quỷ tổ phụ giữ gìn thây người chết
Con hiếu thường nhớ tưởng đến ngày cùng
Chết sống như nhau, cúng tế một lòng
Ma ha bát nhã ba la mật đa


254. Tỳ xá giá yết ra ha

Đây dịch là loài quỷ ăn tinh khí
Hút lấy tủy người và tánh khí thức ăn
Thoát nạn thuốc độc, ma túy hại thân
Thọ trì thần chú Như Lai vô tận nghĩa


255. Bộ đa yết ra ha

Tự làm thân to lớn đặt thành tên quỷ
Sức mạnh dời non như Hạng Vũ một thời
Diệu dụng thần thông biến hóa, đổi dời
Nhiều đầu, nhiều chân, uy linh hiển thị


256. Cưu bàn trà yết ra ha

Quỷ đè người hình cái vò, trái bí
Thành quách, xe cộ, sấm chớp tai ương
Họa bất ngờ đều ngăn lối, tránh đường
Ra vào bình an, nạn không xâm phạm


257. Bổ đơn na yết ra ha

Bám lấy thi hài vì sinh lòng cố chấp
Xa lìa điên đảo, trong mộng cũng an thần
Tu Ba-la-mật nhẫn nhục, tinh cần
Trí tuệ chiếu ngời, ngự đài sen báu


258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha

Quỷ đói giữ vía người cực kỳ hôi hám
Đông tây nam bắc đều chẳng đến gần
Cùng cực khổ vì uống tiểu, ăn phân
Tạo nghiệp báo vì tự mình dối gạt


259. Tất kiền độ yết ra ha

Khí độc của quỷ Chủ Trùng khiến người mê hoặc
Còn có tên đặc biệt là Hương Thần
Gây bệnh hoàng đản vàng mắt, vàng da
Đồng tử hộ pháp khiến người mau lành bệnh


260. A bá tất ma ra yết ra ha

Dáng như con cáo, còn gọi cao-đại-thụ
Nhiễu loạn người, quỷ có sắc màu xanh
Chủ loài Dê điên nhân đó gọi tên
Đồng tử thần dê thường chiêm bái Phật


261. Ô đàn ma đà yết ra ha

Uy thế thần gió cực kỳ nhanh chóng
Biển sóng cuồng, cây cối ngã, đất rung
Gió xoắn hình trôn ốc giữa không trung
Hai bàn tay quỷ vương đen đẩy mạnh


262. Xa dạ yết ra ha

Vui theo ngũ dục che trùm chân tánh
Tam độc tràn đầy khuất lấp trí minh
Căn trần duyên ảo ảnh tự trói mình
Giữa trời không, bát nhã dòng mây nổi


263. Hê rị bà đế yết ra ha

Không hợp đàn, một mình nơi đầm trạch
Gõ vào gỗ đá vàng thành tám âm thanh
Như loài sư tử thích thú nhảy quanh
Dáng điệu như đứng đầu trong loài chó


264. Xã đa ha rị nẫm

Chuyên ăn tinh khí, tên gọi là Chí Đức
Quỷ mẹ quỷ con hợp với các thiên thần
Chưa quy y tam bảo thì Oán Tặc là tên
Sau khi tin Phật thì Trừ Ma là hiệu


265. Yết bà ha rị nẫm

Ăn bào thai, sau lại âm thầm giúp đỡ
Làm đế thần tôn thiên cùng với họ hàng
Nam nữ, cháu con, cha mẹ, thiếp với chàng
Cùng bảo vệ đạo tràng và phổ độ


266. Lô địa ra ha rị nẫm

Quỷ uống máu người tìm dơ kiếm bẩn
Hút lấy tinh huyết bồi bổ quỷ tiên
Tu ba-la-mật, hiệu là tối thượng cần chuyên
Lên thuyền đại pháp ma ha bát nhã


267. Mang ta ha rị nẫm

Quỷ lớn sắc trắng uống ăn dầu mỡ
Kim-Cang-bộ-mẫu và các quỷ linh thiêng
Chuyên cần quan sát thiện ác ngày đêm
Công thưởng tội trừng không thiên không vị


268. Mê đà ha rị nẫm

Loài ăn thai sản có trăm nghìn vạn quỷ
Rình rập gây chướng nạn đưa đến Diêm quan
Sinh ra liền chết, luân chuyển tuần hoàn
Lòng ưa giết hại, quả báo không sai lệch


269. Ma xà ha rị nẫm

Tự ta tạo nên cảnh giàu, nghèo, thọ, yểu
Mệnh do mình lập chẳng phải do trời
Say mê, tạo nghiệp báo ứng đời đời
Tội nghiệp buộc ràng mảy may không lầm lẫn


270. Xà đa ha rị nữ

Loài quỷ tên Cứu Hộ thích ăn chất bẩn
Uống ăn ô uế, ưa thích hôi tanh
Dầu sáp nhiều mỡ dùng trong gia đình
Lạnh nóng rét mát đều tăng gấp bội


271. Thị tỷ đa ha rị nẩm

Rừng lạnh lẽo dưới tàng cây cung bái
Vô số quỷ đói chạy đến vội vàng
Răng run lập cập trên dưới hai hàng
Do dục báo từ tâm tham cuồng dại


272. Tỳ đa ha rị nẩm

Đóa hàm tiếu nở hoa khoe đài nhụy
Bạn bè, thân quyến quỷ đến bên vườn
Trừ cơn đói khát, ăn mật uống sương
Mong quả báo tạm dừng cơn thiêu đốt


273. Bà đa ha rị nẩm

Dịch ba nghĩa: nương mẫu, trái tươi, thân lớn
Thấy sắc, ngửi hương, nếm vị trước tiên
Tiếp xúc, nghĩ tưởng thức ăn thì hưởng được liền
Nhân duyên như vậy bởi nghiệp xưa qua lại


274. A du giá ha rị nữ

Cây Vô Ưu, tên hoa là Khả Ái
Hạt giống ngũ cốc bổn tánh bất sinh
Không gì so sánh được ánh quang minh
Thiên biến vạn hóa đến đi không trở ngại


275. Chất đa ha rị nữ

Uống ánh sáng, ăn đèn, nuốt lửa khói
Háo thắng, cang cường, tranh đoạt dở với hay
Tâm không ngăn ngại, kinh hãi viễn ly
Điên đảo mộng tưởng tất cả đều trừ dứt


276. Đế sam tát bệ sam

Phá tà, chém ác ma hiện uy đức
Nói lời đức lành nhiếp thọ chúng sinh
Khuyến tu giới định cảm hóa hàm linh
Quay về tự tánh là chân quy y Phật


277. Tát bà yết ra ha nẩm

Tất cả vua quỷ thần đồng đến trước
Làm thủ lãnh hộ pháp khắp mười phương
Thiện nam tín nữ cầu chánh đạo phát tâm
Đồng hỗ trợ nhập tòa đường Phật đạo


278. Tỳ đà dạ xà

Vi diệu khó suy lường đại minh chú tạng
Bậc chánh giác uy đức tối thắng vương
Ánh quang minh chiếu rạng khắp muôn phương
Phật bảo thường trụ cát tường vĩnh viễn


279. Sân đà dạ di

Chém tà khí yêu tinh nương dựa
Tâm đại pháp vương như ý bảo luân
Nay con hướng về đệ nhất nghĩa quy chân
Ngày đêm thực hành Liên Hoa pháp bộ


280. Kê ra dạ di

Vị pháp vương tử đồng chân nhập đạo
Truy tìm bắt Dạ Xoa đại tướng quân
Tự lợi, lợi tha hiển hiện lại qua
Luôn luôn tinh tấn quy y Tăng bảo


281. Ba rị bạt ra giả ca

Sang đến bờ kia vượt qua hạn lượng
Ba vị đại thần tướng thống lĩnh đại binh
Chỗ tận cùng là bát-nhã uy linh
Mắt thanh tịnh tánh thì bất động


282. Hất rị đởm

Dù phàm thánh, tâm sắc pháp đều sâu rộng
Sớ thịt cứng và tánh giác tinh anh
Ba tạng Như Lai nghĩa đệ nhất tựu thành
Quang minh viên dung ba nghìn thế giới


283. Tỳ đà dạ xà (Giống câu 278)
284. Sân đà dạ di (Giống câu 279)
285. Kê ra dạ di (Giống câu 280)

286. Trà diễn ni
Khử sạch, hóa giải, hàng phục ô nhiễm
Điều hòa nhiệt não, quỷ mị, hồ ly
Tà ma, quỷ quái vì chánh đạo quy y
Khai triển lớn lao, hộ trì Phật pháp


287. Hất rị đởm (giống câu 282)
288. Tỳ đà dạ  xà (giống câu 278)
289. Sân đà dạ di (giống câu 279)
290. Kê ra dạ di (giống câu 280)


291. Ma ha bát du bác đát dạ

Lại thành tựu pháp đại-thừa năng thắng
Trời Tự Tại thanh tịnh các Phạm-thiên
Bậc chánh giác dạy pháp lìa khổ cho chúng sinh
Phá vướng mắc chứng nhập hàng Phật quả


292. Lô đà ra

Bồ tát Đại Kim Cang, bậc tối thượng
Siêng trì định tuệ chánh pháp hoằng dương
Hộ vệ người tu hành đạo thánh khắp mười phương
Chứng đắc Thường Tịch Quang không thối chuyển


293. Hất rị đởm (giống câu 282)
294. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
295. Sân đà dạ di (giống câu 279)
296. Kê ra dạ di (giống câu 280)


297. Na ra dạ noa

Như núi Tu-Di kiên cố bất động
Dũng mãnh, thiện chiến khiến kẻ địch hãi kinh
Lực sĩ hiện ra tám mặt uy linh
Loài giặc cỏ vội vàng buông vũ khí


298. Hất rị đởm (giống câu 282)
299. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
300. Sân đà dạ di (giống câu 279)
301. Kê ra dạ di (giống câu 280)


302. Đát đỏa già lô trà tây

Hàng quyến thuộc vua đại bàng Kim Xí
Giác ngộ nguồn cội các pháp nên gọi Như Lai
Tâm bi tận độ cùng khắp muôn loài
Thông suốt, giữ gìn pháp tựa như suối chảy

303. Hất rị đởm (giống câu 282)
304. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
305. Sân đà dạ di (giống câu 279)
306. Kê ra dạ di (giống câu 280)


307. Ma ha ca ra

Các vị binh thần Trời Đen lớn nhỏ
Tâm bi tha thiết tai mắt sáng ngời
Suốt ngày thọ trì không dám biếng lười
Thành tựu tam muội tinh thông, linh lợi


308. Ma đát rị già noa

Luận về bổn nguyên đứng đầu trong chúng hội
Theo pháp giải thích cũng là Kim Cang
Tam muội vô ngại biện luận khó ai hơn
Giúp kẻ có duyên khéo dùng phương tiện

309. Hất rị đởm (giống câu 282)
310. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
311. Sân đà dạ di (giống câu 279)
312. Kê ra dạ di (giống câu 280)

313. Ca ba rị ca

Các thần tiên đầu lâu thuộc ngoại đạo
Tiêu trừ năm dục, tẩy sạch ác tâm
Phụng hành thập thiện, khuyến khích chuyên cần
Xuất huyền nhập tẫn muôn nghìn biến hóa

314. Hất rị đởm (giống câu 282)
315. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
316. Sân đà dạ di (giống câu 279)
317. Kê ra dạ di (giống câu 280)


318. Xà dạ yết ra

Đại tướng quân bảo trọng người và vật
Tất cả thần vương dẫn đạo thiên binh
Vượt ba cõi tối thắng thần chú Phật kinh
Bổn tánh tự tịnh là pháp bảo tâm ấn


319. Ma độ yết ra

Bậc giác ngộ vì chúng sinh từ bi tiếp dẫn
Thánh hiền tìm cách dạy dỗ kẻ muội mông
Bảo ấn chủng tộc chư Phật Thế Tôn
Đuốc nối đuốc, tâm truyền tâm, tương chiếu


320. Tát bà ra tha ta đạt na

Pháp tự lợi và lợi tha đầy đủ
Hóa độ chúng sinh thoát chốn ngục hình
Phù trì Tăng bảo Kim Cang thiện thần
Chứng giác đạo sống ung dung tự tại


321. Hất rị đởm (giống câu 282)
322. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
323. Sân đà dạ di (giống câu 279)
324. Kê ra dạ di (giống câu 280)


325. Giả đốt ra

Hóa độ cõi Ta Bà, chị em thần nữ
Dứt nẻo luân hồi sông ái lìa xa
Cực kỳ dũng mãnh hàng phục oán ma
Đánh thì thắng, ra công thì thu phục


326
. Bà kỳ nể

“Quân đội toàn thắng” giải thành hai nghĩa
Bỏ tà về chánh giữ giới luật nghiêm minh
Tự ta tuân thủ nên cảm hóa chúng sinh
Chính ta thực sự làm nên càng huyền diệu


327. Hất rị đởm (giống câu 282)
328. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
329. Sân đà dạ di (giống câu 279)
330. Kê ra dạ di (giống câu 280)


331. Tỳ rị dương hất rị tri

Mũi tên quý, chim cú, hạnh vô cấu
Người đã chết rồi còn đứng dậy đi
Ba mũi kích lớn, Linh Thứu tên chim
Lực vô cùng tận biến hóa bay lượn


332. Nan đà kê sa ra

Thần Kim Cang hoan hỷ vung tích trượng
Chim hót líu lo, tiếng tiếng hợp hòa
Thân thích xa gần vua Càn Thát Bà
Lìa sinh tử đồng tu hành tinh tấn


333. Già noa bác đế

Căn bản trí sông trăng ghi dấu ấn
Thần Khí Trượng giáo hóa khắp các châu
Chim Tu Hú cùng mang sợi dây câu
Ý chí vững chắc, biện tài vô ngại


334. Sách hê dạ

Tinh tấn trì niệm, Diệu Trí khuyến dạy
Thành Nghĩa Lợi Hành, tên bồ-tát Kim Cang
Đạp trên phong hỏa luân như chim Oanh Vũ bay
Giáo hóa mười phương, khắp nơi chiến thắng


335. Hất rị đởm (giống câu 282)
336. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
337. Sân đà dạ di (giống câu 279)
338. Kê ra dạ di (giống câu 280)


339. Na yết na xá ra bà noa

Các rồng thần khỏa thân ngoại đạo
Đại lực A-la-hán và quyến thuộc gần xa
Độc Giác, Duyên Giác và Phật Bích Chi
Chư Tăng Thanh Văn, Tứ quả Ứng Cúng


340. Hất rị đởm (giống câu 282)
341. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
342. Sân đà dạ di (giống câu 279)
343. Kê ra dạ di (giống câu 280)


344. A la hán

Các vua quỷ La sát đã hung lại dũng
Tung hoành vũ trụ rất khéo tranh hùng
Trên trời, dưới đất, biến hóa khôn cùng
Hàng phục oán ma chứng vô sinh nhẫn


345. Hất rị đởm (giống câu 282)
346. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
347. Sân đà dạ di (giống câu 279)
348. Kê ra dạ di (giống câu 280)


349. Tỳ đa ra già

Ma quỷ hãi kinh Thần Vương Đại Lực
Dời non, lấp bể, hái mặt nhật, trăng, sao
Hai tay chuyển đổi đất nước, địa cầu
Năm anh em trời uy linh hiển thị


350. Hất rị đởm (giống câu 282)
351. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
352. Sân đà dạ di (giống câu 279)
353. Kê ra dạ di (giống câu 280)


354. Bạt xà ra ba nể

Chư Bồ tát Kim Cang hàng tà ma, quỷ mị
Tay cầm chày báu nhanh nhẹn vạn lần
Yêu ma quỷ quái kinh hãi ẩn thân
Chánh pháp trụ thế dài lâu hòa hợp


355. Câu hê dạ câu hê dạ

Chư thánh hiền khắp mười phương vân tập
Mở pháp hội trong Vạn Phật Thánh Thành
Tại Như Lai Tự đồng tụ hội, tập trung
Nơi Vô Ngôn Đường chân thường giải ngộ


356. Ca địa bát đế

Bậc bất động chuyên hành trì giải thoát
Lời kinh Bát Nhã chiếu rạng huy quang
Chúng hội bồ tát Kim Cang Tạng Vương
Tam bảo, chư vị thiên long bát bộ


356. Hất rị đởm (giống câu 282)
357. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278)
358. Sân đà dạ di (giống câu 279)
359. Kê ra dạ di (giống câu 280)


361. Ra xoa võng

a. Đức nhẫn Từ Thị vì tôi dung thứ
Khoan thứ cho người tâm ấy đại bi
Tinh tiến tu hành nguyện lực chẳng thị phi
Giới định tuệ, hạt châu trừ bóng tối


b. Chấp nhận tội mình hẹn rằng sửa đổi
Cảm ứng đại từ giáo hóa chúng sinh
Thành tựu chánh quả phổ độ hữu tình
Trí lực quang minh chiếu soi kim cổ


362. Bà dà phạm

Bậc Vô Thượng Tôn tổng quản pháp giới
Tứ sinh lục đạo độ trầm luân
Tu tập điều lành khiến các hàm linh
Tự nhiên thành tựu ma-ha bát-nhã


363. Ấn thố na mạ mạ tỏa

Khẩn cầu pháp tu được Phật ấn khả
Thông đất trời tán thán khắp mười phương
Trên đồng từ, dưới hợp bi, đấng đại pháp vương
Quy mạng tam bảo nhất tâm cung kính

 

Hội Thứ Tư
Hội Kim Cang Tạng chiết phục, nhiếp thọ


364. Bà dà phạm

Lại chiêm ngưỡng lọng hoa và Phật lực
Tỳ Lô Kim Cang chiếu khắp muôn phương
Hàng phục ma, y chánh giáo dựa nương
Giáo hóa chúng sinh xa lìa nước lửa


365. Tát đác đa bát đác ra

Không-Như-Lai-Tạng vô cùng vi diệu
Tánh Bất-Không-Tạng siêu việt hóa công
Không-Bất-Không-Tạng lìa bỏ ngữ ngôn
Trung-đạo-liễu-nghĩa viên dung toàn thể


366. Nam mô tý đô đế

Con nay trước đấng pháp vương đảnh lễ
Chí thành khẩn thiết trừ dục, nghiêm thân
Vọng cầu gia hộ chứng bất thối tâm
Chư Phật phóng đại hào quang tiếp dẫn


367. A tất đa na ra lặc ca

Đấng đại lực vương không ai thắng được
Vòng hào quang đỏ xoay chiếu mười phương
Kiên cố Kim Cang phá vỡ ma quân
Bồi dưỡng đức lành đời đời sáng tỏ


368. Ba ra bà

Hào quang tím cuốn quanh hộ trì hành giả
Thiện tịnh uy đức xem xét ngày đêm
Mầm bồ đề kết thành quả diệu viên
Long Hoa hội, Vạn Phật Thành tham dự


369. Tất phổ tra

Đại uy thần Bồ tát Kim Cang phá vỡ
Ba đầu sáu tay đều khiếp sợ vậy thay
Nghe gió lướt qua đồng cung kính chắp tay
Rồng khoanh, hổ nép, an bình thế giới


370. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị

Hào quang trắng chiếu xoay không gián đoạn
Thiên chú Tôn Thắng hóa độ đại thiên
Tâm ấn Mật-Tích tạng Không-Bất-Không
Ngũ tâm truyền thụ ngũ phương ngũ bộ


371. Thập phật ra thập phật ra

Đại Phật bảo vô lượng quang phổ chiếu
Chiếu khắp pháp giới vô tận hư không
Khai thị ngộ nhập chánh kiến, chánh tri
Vô Thượng Bồ Đề, tức vua đại giác


372. Đà ra đà ra

Lọng báu mây lành kết thành năm sắc
Muôn đạo hào quang chiếu sáng đại thiên
Tất cả giới luật gìn giữ cần chuyên
Dự Long Hoa hội một lòng trân trọng


373. Tần đà ra tần đà ra

Lọng hương thơm khắp hư không pháp giới
Giáo huấn hữu tình bổn tánh thật chân
Duy trì tịnh giới thắng lực tinh cần
Bộ chủ trì thuộc Yết Ma phương Bắc


374. Sân đà sân đà

Hào quang lọng ngọc tỏa ngời pháp giới
Ráng trời bất nhiễm tựa tấm lòng son
Nhiếp thụ chúng sinh được bất thối tâm
Chủ trì thuộc Tây phương Liên Hoa bộ


375. Hổ hồng hổ hồng

Nhận sắc lệnh khắp trời cao đất rộng
Hàng phục yêu ma, quỷ quái, các loài tinh
Ủng hộ tam bảo tạo lập đức ân
Giác đạo viên mãn ngày càng phát triển


376. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra

Sớm được tựu thành pháp môn tu luyện
Vi diệu khôn cùng, đập vỡ để khai thông
Ngũ bộ, ngũ giác thừa khắp cả ngũ phương
Trừ tai họa, đóa sen thơm như ý


377. Ta ha

Tất cả nạn tai hóa thành hoan hỷ
Việc dữ tiêu trừ phóng đại hào quang
Pháp Bát-nhã-ba-la-mật viên thông
Phúc tuệ trang nghiêm hưởng thọ vô tận


378. Hê hê phấn

Phật Bộ Tâm Không Như Lai Tạng
Giải thoát khai thông chỉ rõ bến mê
Nghĩa vô cùng vi diệu không giới hạn cõi bờ
Bảo châu như ý khí thần biến hóa


379. A mâu ca da phấn

Con nguyện thành Phật vì chúng sinh tế độ
Bất Không đức tánh mở chỗ tối tăm
Yết Ma phương Bắc giác đạo viên dung
Nam mô Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Phật Đảnh


380. A ba ra đề ha da phấn

Chiếu tam thiên đại thiên trí quang khó sánh
Cõi trời thắng diệu, trong sạch, tịnh thanh
Quang diệm chiếu rạng rỡ bộ Bảo Sanh
Từ trong lửa đóa sen hồng hiển lộ


381. Ba ra bà ra đà phấn

Ánh quang minh, diệu âm, vô lượng thọ
Cứu cánh Cực Lạc Đức Phật Di Đà
Tây phương biểu hiện Phật bộ Liên Hoa
Đắc thượng phẩm, nguyện tùy tâm viên mãn


382. A tố ra

Phá vỡ A-tu-la ngu si, sân hận
Háo dũng, háo chiến, gọi là phi thiên
Nữ đố kỵ, nam xấu xí, chẳng được đoan nghiêm
Do nghiệp báo cảm thọ mà tổn thất


383. Tỳ đà ra

Đây chẳng phải A-tu-la đại lực
Hóa hiện kịp thời uy đức Thế Tôn
Đức Bất Động Giáo Chủ Hoan Hỉ Quang
Đông phương Kim Cang tùy nguyện hạnh


384. Ba ca phấn

Thù thắng vi diệu tối tôn Phật đảnh
Ba mươi hai tướng hóa độ quần luân
Tất cả như ý hiển hiện tùy tâm
Vạn sự thông suốt, bến mê chỉ rõ


385. Tát bà đề bệ tệ phấn

Cõi Dục giới có thánh phàm thiên chúng
Cõi thánh nhân có chủ, bạn, quân, thần
Nghe chân ngôn liền hàng phục, quy tâm
Hộ trì tam bảo gia tăng phước tuệ


386. Tát bà na già tệ phấn

Dòng giống Rồng cùng nhiễu quanh đảnh lễ
Các rồng độc và quyến thuộc dưới trên
Cải tà quy chánh tự biết tu hành
Kết quả tự thành nếu lập công tinh tấn


387. Tát bà dược xoa tệ phấn

Quỷ thần dũng mãnh tinh thông đại lực
Bay lượn biến hóa khéo biết ngũ thông
Gái trai dòng quỷ chịu hàng phục tận cùng
Đồng quy thuận pháp Ma-ha-bát-nhã


388. Tát bà kiền thát bà tệ phấn

Chúng thần âm nhạc, hàng phục tất cả
Kim, thạch, trúc, quản, huyền, thổ, mộc, ti
Thiên chủ tụ hội vạn dặm hương bay
Cùng đến dự buổi xướng ca vô tận


389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn

Các loài quỷ đói tanh hôi dơ bẩn
Thường ở quanh đống phân tiểu hôi dơ
Cũng vì tật đố nên tạo nghiệp chẳng ngờ
Nay nghe linh văn cõi luân hồi giải thoát


390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn

Tán thán đảnh lễ, quy kính chư Phật
Hàng phục loài quỷ vương hôi thối lạ lùng
Khai thông pháp giới mật ngữ chân ngôn
Cải ác hướng thiện mặt mày đổi mới


391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn

Tất cả ma quái hại sinh linh nhân loại
Thế lực quyến thuộc hưng thịnh tăng gia
Tụng chú này chế phục các loài ma
Khiến an bình khắp hư không pháp giới


392. Tát bà đột sáp tỷ lê

Lại hàng phục loài yêu ma quỷ quái
Bất động giải thoát tịch diệt hạnh môn
Ngàn vạn yêu tà đồng nhất kính tôn
Mau chóng tu hành, trùng độc chế ngự


393. Hất sắc đế tệ phấn

Vô sinh, vô diệt, vô lai, vô khứ
Tạo lập, hóa hiện, siêu thoát, vi diệu thay!
Than thở, tâm thần não loạn ưu bi
Nghe tụng chân ngôn mỉm cười cảm kích


394. Tát bà thập bà lê tệ phấn

Phóng đại quang minh chiếu thế gian u tịch
Phá trừ đen tối hóa độ nữ nam
Khiến chúng sinh được tự tại nhàn an
Nhảy khỏi vòng luân hồi trong ba cõi


395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

Trong một chén canh oán thù như biển
Nửa cân thịt béo nghiệp tựa núi non
Góp phần kinh doanh vốn đã hao mòn
Đọa lạc tam đồ chớ cho là lạ


396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn

Thanh tịnh, không ô nhiễm, phá trừ tai họa
Phúc hữu dư như tàng cây lớn sa-la
Vi diệu chân ngôn hàng phục quần ma
Pháp Đại thừa, hộ pháp thiện thần diễn giảng


397. Tát bà địa đế kê tệ phấn

Cứu độ chúng sinh phá tan cừu hận
Thậm thâm uy dũng chế phục độc trùng
Uy lực tam muội xoay chuyển càn khôn
Tất cả nạn tai hóa thành thái bình, êm ả


398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

Biến nguy nan thành an lành tất cả
Tai nạn bất ngờ thảy thảy tiêu tan
Hành trì pháp Phật không chút khó khăn
Biển khổ ta bà hộ trì người mê mệt


399. Tát bà tỳ đà da

Tất cả độc khí hóa ra thanh khiết
Thuyền đại từ chánh giác nguyện quy y
Lên thuyền bát nhã cùng đến bờ kia
Đắc bất thoái, hiện trang nghiêm tướng mạo


400. Ra thệ giá lê tệ phấn

Tu đạo Bồ Đề nương theo Phật giáo
Lục độ vạn hạnh chớ có nghi nan
Việc làm đã xong, lìa chốn thế gian
Ra khỏi ba cõi mới gọi là kỳ đặc


401. Xà dạ yết ra

Giải trừ tai nạn được bình an, yên ổn
Trọng tội, nghiệp báo tựa nước bõng, dầu sôi
Lực tam muội gia trì con nguyện dựa nương
Các nạn hung hiểm bao quanh đều quét sạch


402. Ma độ yết ra

Kim Cang Tạng Vương ủng hộ đạo tràng chư Phật
Cầm chùy vác núi hiển hiện uy linh
Thưởng thiện phạt ác chánh giáo trung hưng
Bàng môn tả đạo thảy đều lẩn trốn


403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn

Chúng thần hộ pháp vì hữu tình làm lợi ích
Hiền thánh tăng già, chư vị long thần
Cứu khổ cho người, một dạ kính tin
Khiến cây khô héo đơm tươi hoa lá


404. Tỳ địa dạ

Sơ phát tâm, nhất niệm liền giác ngộ
Vạn duyên buông xuống mới hiện chân tâm
Tu Bồ Tát hạnh, Thập Địa viên toàn
Trăm nghìn tam muội, luyện vàng trong lửa đỏ


405. Giá lê tệ phấn

Cây thuốc lớn, đại nguyện, và đại hạnh
Khai quyền hiển thật, biểu lộ chân thường
Trị được bệnh người, lục độ, tứ hoằng
Có được thuốc, bệnh trừ, thân tâm an ổn


406. Giả đô ra

Thiên ma ngoại đạo tánh tình cuồng loạn
Thô lỗ, táo bạo, khoác lác, huyênh hoang
Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn
Chắp tay, cúi đầu, trước Pháp Vương đảnh lễ


407. Phược kỳ nể tệ phấn

Ma trong các ma hung cuồng, ỷ thế
Thiên biến vạn hóa lộ ánh hào quang
Quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn
Y giáo tu hành, theo Pháp Vương ủng hộ


408. Bạt xà ra

Tám vạn bốn nghìn Kim Cang Tạng Bồ Tát
Ba trăm sáu mươi tả đạo bàng môn
Tất cả đều ủng hộ tánh thiên chân
Mãi mãi an vui, diệt trừ tai ách


409. Câu ma rị

Hoa Man thần đồng diệt trừ tai chướng
Độ thoát khổ ách hộ pháp thánh tăng
Diễn thuyết nan tư nghì vi diệu linh văn
Khiến chúng sinh xa lìa lò lửa đỏ


410. Tỳ đà dạ

Trước Phật đại hùng chúng con đảnh lễ
Chí thành xưng tán Diệu Giác Thế Tôn
Đều lìa xa họa bát nạn, tam đồ
Đồng chứng đắc thân Pháp Vương thanh tịnh


411. Ra thệ tệ phấn

Hóa độ trầm luân vô sinh pháp bảo
Phật bảo, Tăng bảo đại lực uy thần
Trừ diệt tận cùng tam độc tham sân
An vui thanh khiết thong dong tự tại


412. Ma ha ba ra đinh dương

Pháp môn Đại Thừa bốn ngàn tám vạn
Pháp pháp bình đẳng không nông không thâm
Khế hợp căn cơ tức Bồ Tát Quán m
Luận nghị cũng là Thích Ca Văn Phật


413. Xoa kỳ rị tệ phấn

Hàng phục quỷ yêu trên núi, dưới nước
Tất cả ngoại đạo thành khẩn đầu hàng
Ác độc tà ma đều quy thuận chánh tông
Ưa thích pháp báu, quỷ thần khâm phục


414. Bạt xà ra thương yết ra dạ

Phá ma cang cường, Kim Cang lực sĩ
Đại pháp điều phục thông suốt đất trời
Pháp ba-la-mật cứu cánh viên dung
Vạn sự cát tường oan khiên tiêu diệt


415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

Độ ba nghìn cõi quang minh chiếu khắp
Tự tại an lạc không trước không sau
Hộ trì những người đức thiện, ân sâu
Vun bồi gốc rễ, dưỡng tu nguyên bản


416. Ma ha ca ra dạ

Quỷ trâu thần rắn tánh tình ngạo mạn
Độc dữ hung tàn tựa giống sói lang
Dùng đại thủ nhãn khó nổi thoát thân
Trước pháp vương, quần ma đều quy phục


417. Ma ha mạt đát rị ca noa

Đúng đúng, sai sai, quả theo nhân hiện
Thiện thiện, ác ác, giả trở lại chân
Khi nào thì dứt cãi cãi, tranh tranh
Nhường nhường, nhịn nhịn giải tan thù hận


418. Nam mô ta yết rị đa da phấn

Con đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng
Thiên tướng Mật Tích và các thần linh
Tín thọ phụng hành hiệu lệnh kính tin
Vì thánh tăng ngày đêm lại qua bảo bọc


419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

Hàng phục các bọn thuật sư ác độc
Tất cả thiên chúng Tha Hóa Tự Tại reo cười
Bị phá tan nên khâm phục nghe lệnh triệu mời
Tà ma quỷ quái đồng quy y tam bảo


420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn

Thầy bùa chú ác cang cường nan giáo
Lọng mây chiếu sáng như lệnh nhiếp thu
Chúng thần Hóa Lạc Tự Tại thiên cung
Thêm sấm chớp, Cổ Âm Vương Phật hiện


421. A kỳ ni duệ phấn

Cõi Sắc Cứu Kính và cõi trời Trường Thọ
Đại thần luyện lửa hiển lộ quyền uy
Nghe tụng chân ngôn cung kính chắp tay
Bảo vệ chánh pháp hóa độ ba nghìn cõi


422. Ma ha yết rị duệ phấn

Bốn tay, ba mắt, tiên cô tự tại
Thiên nữ sắc đen qua lại trong mây
Cười nói kiêu căng chẳng kiêng nể một ai
Nghe chân ngôn tức thì liền vâng lệnh


423. Yết ra đàn tri duệ phấn

Các thần rồng tên Thải Hà Nghiêm Tịnh
Không phân chia, trời với nước một màu
Bảo vệ đàn tràng, chánh giáo hộ trì
Chân, chân, chân. Chuyên cần tu thiện pháp


424. Miệc đát rị duệ phấn

Dẫn đạo thiên binh, vua trời Đế Thích
Người làm thiện ác, qua lại tuần tra
Trung hiếu nhân nghĩa phúc tuệ tăng gia
Sát đạo dâm vọng chiêu cảm tai họa


425. Lao đát rị duệ phấn

Tịch diệt không, hiệu thần vương sân nộ
Lấy vô tâm, vô ý, vô cấu làm tông
Sai khiến ma nữ đố kị, ghét ghen
Cải tà quy chánh tung hoành nhậm vận


426. Giá văn trà duệ phấn

Quyến thuộc tự tại thiên ma sân hận
Đại thần ăn thịt người vây đánh bạo tàn
Duy nguyện chúng sinh sớm ngộ đạo vàng
Buông duyên ô nhiễm đắc thành Phật quả


427. Yết la ra đát rị duệ phấn

Hát Sơn là hiệu thiên chủ Đế Thích
Đắc pháp thanh tịnh lìa keo kiệt, tham lam
Bốn đại bộ châu tuân phục lệnh truyền
Sáu nẻo luân hồi nối liền không dứt


428. Ca bát rị duệ phấn

Thần Thiện Xã giữ giới nghiêm minh, tinh mật
Oán ma độc ác không còn chỗ thối lui
Đoạn tuyệt sai lầm, cần nhắc nhỡ, vun bồi
Bậc đại thánh hiền đổi mê về giác


429. A điạ mục chất đa

Trú Tạp Cư Thiên, thần Vô Năng Áp
Tất cả quỷ thần đều có uy quyền
Tuân thủ hiệu lệnh bảo hộ người hiền
Công thưởng tội trừng không hề thiên vị


430. Ca thi ma xá na

Quang minh chiếu vô biên đại tinh tú
Kim tinh, thổ tinh liên hợp phóng hào quang
Phật Lô Xá Na sáng hơn nhật nguyệt bội phần
Có thể chuyển đổi đêm ngày, sớm tối


431. Bà tư nể duệ phấn

Quang minh Đại Nguyệt chiếu mười phương thế giới
Các thiên tử và quyến thuộc rất hiền lành
Đồng đến quy y, hàng phục, kính tin
Trước đấng pháp vương khấu đầu vâng mệnh


432. Diễn kiết chất

Khiến ác thần khắp nơi vỡ tan như cát bụi
Đảnh lễ tam bảo bậc cứu cánh Thế Tôn
Việc đã làm xong tự tại, thong dong
Tâm pháp đều quên, chuyển luân diệu đạo


433. Tát đỏa bà tỏa

Vi diệu thay! Phật Pháp Tăng tam bảo
Khát ngưỡng chứng tri dù không ngôn từ
Diệt trừ chướng ngại, gia bị người tu
Sớm chứng đắc bậc vô thượng đẳng giác


434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa

Việc con làm cúi xin ngài ấn khả
Cứu cánh bồ đề chứng đắc viên thành
Không mà chẳng không, diệu hữu hóa sanh
Hữu mà chẳng hữu, làm thầy tất cả

 

Hội thứ năm
Hội Văn Thù hoằng truyền


435. Đột sắc tra chất đa

Nặng tâm vô minh quỷ vương ác độc
Phiền não nghiệp chướng khó thoát thân
Lập công tích đức phước tuệ gia tăng
Vâng phục tu hành diễn đại thừa giáo nghĩa


436. A mạt đát rị chất đa

Quỷ buồn lo khi kẻ ác tâm niệm chú
Tự ý rong chơi địa ngục thiên đường
Trí tuệ vô lượng hiền thánh dựa nương
Vi diệu thay, linh văn cứu ưu tư, khổ não


437. Ô xà ha ra

Phóng dật, tà kiến, quỷ ăn tinh khí
Từ vô thủy nghiệp tội đã nhiễm tâm
Điên đảo trắng đen, chân thật mê lầm
Nhận kẻ cướp làm cha nên chìm đắm


438. Già bà ha ra

Chủ uy thần, Đức Đại Không Vương Phật
Hàng phục ác quỷ ưa thích ăn thai nhi
Duy nguyện chúng sinh hướng thiện, quy y
Khi hung hiểm gặp điềm lành cứu giúp


439. Lô địa ra ha ra

Pháp thù thắng bố thí quỷ uống máu
Đại trượng phu hiệu Địa Quang Minh Nhân
Có thể hóa ra thiên bách ức ứng thân
Bốn loại sáu đường lẻ loi đều được cứu


440. Ta bà ha ra

Quỷ uống dầu, hút đuốc đèn tinh chất
Báo ứng là Phục Bảo Hỏa Phật Như Lai
Vũ trụ quang minh trong suốt vạn dặm dài
Cứu khổ địa ngục, độ cõi âm u ám


441. Ma xà ha ra

Quỷ ăn sinh sản tánh tình hiểm ác
Bồn máu kia bởi lầm lẫn âm dương
Đắc đạo hiệu là Phật Hải Thủy Thiên Thần
Gặp hung hiểm hóa cát tường nên cung phục


442. Xà đa ha ra

Thập nhị bộ kinh đồ thư bổn sự
Quỷ ưa ăn thịt béo mập tựa hồ lô
Đắc quả hiệu là Phật Thủy Tự Tại cứu tội đồ
Con khấu đầu quy mạng đấng Lưỡng Túc


443. Thị tỷ đa ha ra

Âm nhạc cõi trời thiên thần ca hát
Lệnh truyền rõ ràng không ăn thịt chúng sanh
Hiệu Bồ Tát Kim Cang Tạng chuyển nghiệp đắc thành
Bậc tự tại Đà La Ni Tôn Phật


444. Bạc lược dạ ha ra

Vật tinh anh cúng tế, quỷ thần ẩm thực
Nương chú thần hiện dù báu lọng hoa
Đại Phương Quảng Phật giáo hóa vạn tượng bao la
Người gánh vác pháp quang minh chứng đắc


445. Kiền đà ha ra

Quỷ vương ngửi hương thơm hóa Kim Cang Bồ Tát
Phật Đà tự tại cứu độ mười phương
Sáu nẻo luân hồi lên xuống nổi trôi
Các loài tứ sinh thai noãn đều hứng chịu


446. Bố sử ba ha ra

Phật Hoa Tự Tại chiếu soi các cõi
Cầm chùy Kim Cang Bồ Tát hiển uy linh
Bướm như thoi đưa bay vút, lượn quanh
Mặc niệm chân ngôn hào quang óng ánh


447. Phả ra ha ra

Quả thơm tươi dâng cúng dường chư Thánh
Loài quỷ này rình rập đến tranh ăn
Thọ hưởng rồi bồ đề lực gia tăng
Đắc an lạc, chứng pháp môn huyền diệu


448. Bà tỏa ha ra

Bản chất dưỡng sinh là tinh hoa hạt giống
Tam muội rong chơi hóa giải ưu tư
Như ý thần thông biến hóa có dư
Đắc pháp vô biên nếu người tự tại


449. Bác ba chất đa

Quỷ thân xấu ác hung tàn khó địch lại
Miệng vuông răng lớn phun lửa đốt thiêu
Tự thân não nhiệt sân nộ quái yêu
Hàng phục giận dữ tà ma chia cách


450. Đột sắc tra chất đa

Kẻ tà kiến vô minh lại càng mê loạn
Nhận giặc làm cha đánh mất bổn chân
Quỷ mắt ác độc sát khí dữ hung
Bậc Chúng Trung Tôn viên thành trí tuệ


451. Lao đà ra chất đa

Đầu như Tu Di, mắt rộng như bể
Miệng lớn răng nhọn nuốt trăm cá voi
Phật thị hiện thiên vạn ức mắt, tay
Năng hàng phục các quỷ vương vạn lực


452. Dược xoa yết ra ha

Quỷ vương nuốt lửa có nhiều chủng loại
Nam nữ sinh ra chung sống với nhau
Đắc quả Bồ Đề, Phật thọ ký nhiếp thu
Quyền thật phân minh nhập Đại Thừa tông phái


453. Ra sát ta yết ra ha

Quỷ sinh ra cũng khá nhiều giống loại
Uống nước biển, sống chen chúc cùng nhau
Chiết phục, thọ ký, trước tam bảo khấu đầu
Sa bà yết la ha nữ La Sát


454. Bế lệ đa yết ra ha

Hai tay khoanh lại ra oai hung ác
Quyền thật, nghịch thuận, hàng phục, phá tan
Hiển mật, bất định, đồng hóa, nhiếp thu
Mau chóng quay về Bồ Đề chứng đắc


455. Tỳ xá giá yết ra ha

Vua quỷ tréo chân thích ăn sinh khí
Bồ Đề Tâm chưa phát nên hại hàm linh
Gặp cơ duyên cải ác tu tập đạo lành
Xa rời bến mê, hộ trì chánh pháp


456. Bộ đa yết ra ha

Quái thai do quỷ tréo thân biến dạng
Dính như keo sơn, chướng ngại trùng trùng
Bản tính hiện tiền, đốn phá vô minh
Tích công bồi đức quả vị tăng trưởng


457. Cưu bàn trà yết ra ha

Hợp mạng, phân thân hại muôn mạng sống
Thần thông diệu dụng ma thuật vô cùng
Có thể tránh xa đao kiếm hại thân
Vì ái dục mất trân châu dễ gì tìm lại


458. Tất kiền đà yết ra ha

Hiển thị uy thần phun lửa, nuốt khói
Che đất, phủ trời, đã dữ lại hung
Tùy ý rong chơi lấp bể dời sông
Thọ ký quy y, thanh bình an ổn


459. Ô đát ma đà yết ra ha

Nghiệp cảm giao nhau phun ra ánh lửa
Quả báo làm quỷ khổ khó thể than
Nếu biết phản chiếu nhất niệm hồi quang
Cắt đứt luân hồi thoát vòng sinh diệt


460. Xa dạ yết ra ha

Làm việc giả dối không hề thân thiết
Chỉ trổ hoa hèn, kết quả chẳng mấy khi
Quả báo làm quỷ hiện bóng, lúc đến, lúc đi
Cảnh tỉnh si mê thị hiện thuyết giảng


461. A bá tất ma ra yết ra ha

Lửa đốt thiêu ngoài trong vì sân hận
Lửa giận bốc tận trời muôn dặm cao
Hiện thân làm quỷ do nghiệp báo cảm giao
Tội tiêu diệt vì quy y tin nhận


462. Trạch khê cách

Nhân quả tuần hoàn quanh co qua lại
Quả báo hỗ tương ràng buộc bời bời
Ái dục là đao kiếm hại mạng người
Hộ trì chánh pháp lòng nên quảng đại


463. Trà kỳ ni yết ra ha

Qua nhiều năm hồ li thành yêu quái
Khéo biết biến hóa mê hoặc hữu tình
Mê người hại vật ngược lại luật dưỡng sinh
Phật pháp thịnh hưng khi oán thân bình đẳng


464. Rị Phật đế yết ra ha

Khiến không yên giấc, trẻ con não loạn
Hốt nhiên kinh hoàng khóc ngất chẳng thôi
Trì tụng linh văn thông suốt đất trời
Diệt ác sinh thiện an bình hoan hỷ


465. Xà di ca yết ra ha

Bay trong không trung, các loài vua quỷ
Khiến mây mưa giăng mắc khắp mười phương
Nay trước Như Lai giáo pháp dựa nương
Hộ trì tam bảo, tai ương độ thoát


466. Xá câu ni yết ra ha

Sức lực vô biên, chim cánh vàng quyến thuộc
Đầy khắp đại thiên lấp kín không gian
Tay hái nhật nguyệt, lấp bể dời non
Trấn giữ càn khôn, hàng phục si mị


467. Lao đà ra

Chó canh giữ đêm, gà lo buổi sớm
Quỷ mèo, yêu chuột mặc sức trổ tài
Hung thần ác quỷ giáo thọ truyền khai
Mật chú tụng trì linh văn chuyển vận


468. Nan địa ca yết ra ha

Bạo ngược hại sinh linh khi hạn hán
Lửa dậy ngút trời cây cỏ héo khô
Bồ tát Quán Âm bố thí cam lồ
Gia trì thần chú hữu tình tỉnh giác


469. A lam bà yết ra ha

Sắc diện xanh lam, lúc rồng, lúc rắn
Hình dáng dị kỳ, tướng mạo hung hăng
Cải ác tu tập, chánh giáo phục tùng
Huân tập công đức, hộ trì tam bảo


470. Kiền độ ba ni yết ra ha

Gà ăn sâu bọ, rắn thì ăn trứng
Đôi bên kết oán, hận khó giảng hòa
Hồn quỷ không quên cừu địch sâu xa
Khéo biết hòa hợp, oán thân bình đẳng


471. Thập Phật ra

Miệng nhả lửa khói đốt thiêu nhân thế
Ôn dịch lưu hành giết hại sinh linh
Ngày nay hộ pháp trước tam bảo quy y
Chánh niệm lìa khổ vào thành chư Phật


472. Yên ca hê ca

Một ngày, ba ngày, năm ngày, phát tác
Quỷ gây sốt rét gieo rắc pháp tà
Đại lực uy đức tam bảo ngưỡng trông
Đồng nhập vô sinh liên hoa thất bảo


473. Trị đế dược ca

Phật Đông Phương A Súc Kim Cang lãnh đạo
Bệnh sốt rét hai ngày bay cao chạy xa
Giải thoát tai ách tự tại bình hòa
Vi diệu khôn lường, vô sinh pháp nhẫn


474. Đát lệ đế dược ca

Sa bà giáo chủ Thích Ca Tôn Phật
Gia trì thần chú trăm vạn do tuần
Oan hồn quỷ sốt rét nghe lệnh phục tùng
Áng linh văn Bồ Đề Đạt Ma trì tụng


475. Giả đột thác ca

Tu đạo tập pháp cần chân thành cung kính
Lúc một mình dè dặt chớ phóng tâm
Quỷ sốt rét tung độc khiến mê dục buông lung
Người tu đạo cứu chúng sinh trừ gốc khổ


476. Ni đề thập phạt ra

Quỷ khiến nóng sốt, thân người rối loạn
Như đun nước, nấu dầu, khổ sở chẳng dừng
Trì tụng linh văn trừ chướng ngại, tai ương
Tịch diệt, thanh lương, bình an, hoan lạc


477. Tỷ sam ma thập phạt ra

Quỷ khiến người lúc lạnh, khi nóng, mát
Truyền nhiễm dây dưa khó sống được thay
Có cơ duyên nương lực tam muội này
Trừ bệnh hoạn, niệm A Di Đà Phật


478. Bạc để ca

Bệnh phong thấp kéo dài chân khó bước
Năm tháng dài bệnh khó dứt chẳng an
Nếu biết chuyên cần sám hối, hồi quang
Hư không thanh tịnh, thống khổ tiêu tán


479. Tỷ để ca

Pháp thuật cao cường, học tập dũng mãnh
Quỷ gây bệnh vàng da rất mực dối gian
Phật chủ trì Yết Ma Bộ Bắc phương
Đọc tụng thọ trì tiêu trừ tai nạn


480. Thất lệ sắt mật ca

Chí kiên cố vững vàng như giáp sắt
Thiện hưởng cát tường, ác thọ báo chẳng sai
Ôn dịch lưu hành truyền bệnh khổ thay
Chém yêu quái, Kim Cang gươm trí tuệ


481. Ta nể bác đế ca

Quỷ vô biên, biển nghiệp vô tận khó tính kể
Thọ báo tùy theo nghiệp, quả do tâm
Bệnh kiết lị đều do miệng lưỡi tham ăn
Tất cả các pháp, nhân đều như vậy


482. Tát bà thập phạt ra

Quỷ khiến đau đầu hung hăng ỷ thế
Đau nhức khó nhẫn chịu, khổ khó an
Tiêu tai nghiệp chướng, vô lượng trí quang
Phật bảo tự tại là thuốc thần trị bệnh


483. Thất lô kiết đế

Tương tự như điên, đầu như búa bổ
Điên đảo tâm thần, chết cũng là xong
Thanh tịnh pháp quang chiếu diệu sắc thanh
Yên ổn, điều hòa, an lành giấc ngủ


484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

Các nghiệp báo tánh đều sai khác
Không hề đói khát, cũng chẳng thở than
Uy đức quảng đại, trí tuệ thánh hiền
Cứu khổ ban vui, từng là phương pháp


485. A ỷ lô kiềm

Quỷ khiến đau miệng do tham ăn uống
Khó ăn khó nuốt, bệnh ác khó lường
Chánh giác, không thể sánh nếu dùng pháp thế gian
Thiên thần sấm chớp tiêu trừ bệnh tật


486. Mục khê lô kiềm

Quỷ ma khiến đau răng phá tan bướng bỉnh
Sâu răng thì đập đá cũng như không
Chứng đắc tự tại pháp tánh chân không
Như ráng mây, thần linh giải oan nghiệt


487. Yết rị đột lô kiềm

Một thể phân ra môi, răng, cuống họng
Các phần thống khổ cũng bởi quả nhân
Tội tiêu trừ nếu nghe được linh văn
Khôi phục thanh tịnh hướng về tam bảo


488. Yết ra ha

Quỷ ma thân bệnh triền miên khổ não
Năm tháng kéo dài ơi hỡi trời xanh
Tất cả chủng tộc giống loại tà tinh
Chân ngôn đại lực giải trừ tội lỗi


489. Yết lam yết na du lam

Hạt giống kết tụ, thân hình chưa thành tựu
Quỷ đầy oai lực hung dữ kiếm tìm
Nghe được cát tường ngôn ngữ chân ngôn
An định hồn phách, hữu tình hóa độ


490. Đản đa du lam

Nói chẳng ra lời, má cằm thống khổ
Ngày đêm rên rỉ kêu thấu trời cao
Thần giữ đất đai sắc lệnh vâng theo
Gia hộ bình an bệnh lạ kỳ thuyên giảm


491. Hất rị dạ du lam

Một nắm thịt sinh tâm, quỷ thần nương dựa
Đau nhức không dừng hít thở khó khăn
Hốt nhiên khỏi bệnh khi nghe được linh văn
Tam bảo cảm ứng thế gian hy hữu


492. Mạt mạ du lam

Chết đã đến nơi, các căn đều hoại
Đầu đau dữ dội khó thể nhẫn thay
Dường như mơ hồ cân nhắc, nghĩ suy
Tam muội gia trì, cổ kim chấn động


493. Bạt rị thất bà du lam

Hình tượng năm bảy, các căn đầy đủ
Quỷ khiến đau xương sườn thoắt đã đến ngay
Tìm nhân kiếm quả, báo oán, trả vay
Căn trần thức nhập linh văn trì tụng


494. Tỷ lật sắc tra du lam

Thống khổ vô vàn, eo lưng đau nhức
Xúc chạm sinh si ái, kiêu ngạo, tự cao
Ngày một đắm mê, bể dục luân lưu
Trước pháp vương đảnh lễ, Bát Nhã chiếu phá


495. Ô đà ra du lam

Tiếp nối liền nhau nhân nhân quả quả
Quỷ khiến đau bụng khổ não bao vây
Nay nương nhờ lực tam muội gia trì
Tai nạn tiêu trừ giải tan oan uất


496. Yết tri du lam

Âm dương điên đảo trái trời nghịch đất
Xác chết trổi dậy, lưng đau nhức liên miên
Nhân trồng thuở xưa nay kết quả liền
Gió nghiệp thổi khắp tam thiên chuyển động


497. Bạt tất đế du lam

Đôi chân làm nền cho toàn thân thể
Đau chân khó làm việc hoặc đứng, đi
Vô thường bắt hồn chờ đúng thời kỳ
Trì tụng linh văn xấu xa thành tốt đẹp


498. Ô lô du lam

Bắp chân đau bước lại qua chậm chạp
Không hứng thú, suy nhược, tính từng ngày
Ác quỷ Bạch Vô Thường chiếm đoạt mang đi
Lực thần chú đề phòng, ngăn kẻ cướp


499. Thường già du lam

Quỷ khiến đau cổ tay khó nhẫn được
Rèn sắt, mài câu móc với gông cùm
Vung múa gươm đao, khoét bụng, xuyên tim
Thần chú gia trì được tự do, thoát khổ


500. Hắc tất đa du lam

Cả hai tay đớn đau khó co duỗi
Đầu trâu mặt ngựa sư tử kiếm tìm
Quỷ bệnh dã man không thể trị lành
Chú lực Lăng Nghiêm viên thông thần biến


501. Bạt đà du lam

Xương lóng tay chân đến khi đau nhức
Hết tháng rồi năm bệnh chẳng giảm dần
Dũng tướng uy nghi thiện thưởng, ác răn
Nghe được thần chú khổ đau trừ giải


502. Ta phòng án dà

Quỷ đến, đau hai cánh tay và năm phần thân thể
Binh khí là vòng hoa ngón tay, đoạt ánh đèn dầu
Địa ngục hỏa thiêu khôn xiết khổ sầu
Giữ gìn an ổn, chân ngôn mật ngữ


503. Bác ra trượng già du lam

Thiện và ác tri thức dạy người hiền, kẻ dữ
Dùng pháp thuận nghịch hết lòng giúp kẻ bị treo
Khóa chuông nện chùy hàng phục quỷ yêu
Tiêu diệt tội khiên, giải oan, cứu khổ


504. Bộ đa tỷ đa trà

Vi diệu vô phương, pháp Đại Thừa hiếm có
Bồ Đề Kim Cang nhiếp thụ các quỷ vương
Quyến thuộc yêu ma được truyền dạy chỗ thây chôn
Pháp lệnh câu triệu an lành các nơi hoang dã


505. Trà kỳ ni

Tà thuật quỷ mị lạ kỳ biến hóa
Mất đi chủ tể phát khởi hồ nghi
Ếch nhái kêu vang cùng tiếng loa, linh
Thần chú gia trì, tiêu trừ lạnh nóng


506. Thập bà ra

Khắp ba nghìn cõi, quang minh chiếu khắp
Tất cả nhọt độc tai ác tẩy trừ
Quang minh quét sạch ma thuật huyễn hư
Tụng trì thần chú quy y tôn Phật


507. Đà đột lô ca

a. Quỷ bệnh nhọt hung ác tổn thương sinh mệnh
Thế Tôn từ mẫn diễn thuyết linh văn
Hành giả tụng trì tai chướng tiêu tan
Giải trừ các bệnh ung thư thống khổ


b. Tất cả quỷ mụt nhọt hại người thâm độc
Ghẻ lở, hủi, bướu cổ, mụn lông dê
Lực thần chú, mẹ của trí tuệ, gia trì
Nghiệp quá khứ giải trừ, bình an yên ổn


508. Kiến đốt lô kiết tri

a. Quỷ quái bay giữa trời phóng ra hơi độc
Bệnh nhọt con nhện rất khó chữa lành
Bộ Chủ Phật Bảo Sinh phóng ánh quang minh
Hư không Tạng Vương trước sau trừ sạch


b. Nhền nhện hung ác phun ra khí độc
Giống như bệnh sởi mụn đỏ sưng phù
Trừ tội chướng, Phật Bảo Sinh chiếu quang minh
Chứng bệnh kỳ quái tức thì trừ diệt


509. Bà lộ đa tỳ

Vô số dạng hình dữ dội, độc ác
Bệnh không tên gọi, sưng đau như mũi đinh
Diệu pháp đáo bỉ ngạn có tám mươi nghìn
Bộ chủ Liên Hoa trừ vong linh quỷ quái


510. Tát bác lô

Vi khuẩn ngấm ngầm biến thể lan ra mãi
Đây lành kia phát rất đổi hãi kinh
Bát Nhã gươm thiêng chém đứt gốc tình
Khôi phục thanh tịnh bản lai chân thật


511. Ha lăng già

Quỷ nhọt đỏ ác tâm thường nổi giận
Đại chúng hội Tăng già tác Yết Ma
Nguyện làm Phật sự cầu trí Phật Đà
Thích việc pháp mong tựu thành chánh giác


512. Du sa đát ra

Xâm phạm thai nhi quỷ sinh nhọt độc ác
Giới luật cải tiến nghiêm tịnh tỳ ni
Khôi phục thể thanh tịnh, phương pháp diệu kỳ
Lìa ô nhiễm, trừ tham dục, pháp thân hiển lộ


513. Ta na yết ra

Phát cuồng điên vì hít độc, uống thuốc
Ăn nói hồ đồ, tự giả mạo xưng vương
Không tin nhân quả, yêu quái dựa nương
Trấn giữ tám phương, ngũ bộ pháp chủ


514. Tỳ sa dụ ca

Bùa ngãi ngông cuồng gây hủi, nhọt, bướu
Vọng tưởng tạp niệm nên khiến tà dâm
Thiên thần bảo hộ kẻ trì tụng chuyên cần
Nghĩa Không, cùng tương ứng giải ngộ hay đốn giác


515. A kỳ ni

Quỷ lửa độc hại khiến cháy bùng hung hãn
Dục tình mãnh liệt ngày cũng như đêm
Tụng trì vi diệu thần chú linh văn
Hộ pháp gia trì, tai ương thiêu đốt


516. Ô đà ca

Quyến thuộc quỷ và mẹ rất độc ác
Nổi trận phong ba lấp bể dời sông
Gìn giữ người hiền Kim Cang thần rồng
Biến nguy thành an, A Di Đà Phật


517. Mạt ra bệ ra

Đố kỵ sân hận, tánh tình chật hẹp
Thay đổi khó lường, mê muội quỷ ma
Sấm loạn gió cuồng giúp sức yêu tà
Hồn phiêu lãng mặc tình theo cát bụi


518. Kiến đa ra

Thiên thần thổ địa hộ trì nhân thế
Ghi chép thiện ác ngay thẳng không sai
Tâm nguyện từ bi hóa độ muôn loài
Học hiền thánh, chứng vô sinh pháp nhẫn


519. A ca ra

Phải bỏ thân bởi tai bay vạ gởi
Gieo nhân sai lầm rước lấy oan khiên
Tâm đại từ cứu khổ não, muộn phiền
Diệu pháp thuật cứu độ người thoát nạn


520. Mật rị đốt

Thoắt sống, thoắt chết, một trời ai oán
Chờ tìm cơ hội thay thế phận duyên
Phương tiện thích nghi đối ứng bởi người hiền
Mở trói lỗi lầm khiến an vui thoát khổ


521. Đát liểm bộ ca

Tâm ý độc ác sát hại trăm họ
Mất mạng rồi hóa vàng đá, cỏ cây
Bản chất quá ư độc hại, gắt gay
Nha phiến độc dược nhân tình bại hoại


522. Địa lật lặc tra

Loài rắn độc bò cạp và loài rết
Sâu bọ cóc nhái, cổ độc côn trùng
Sân hận thâm thù báo oán cùng chung
Linh văn tẩy sạch cảm thông cởi mở


523. Tỷ rị sắc chất ca

Loài quỷ mị bò cạp tánh hiểm ác
Bắn lén hại người, mất mạng liền khi
Bố thí cam lồ, Độc Giác, Bích Chi
Mùa xuân đến cây khô đơm nhánh mới


524. Tát bà na câu ra

Quỷ rắn tác quái phun ra lửa khói
Miệng lưỡi khô khan, thân nóng không thôi
Thống khổ vô cùng chỉ muốn xong đời
Duyên lành gặp chân ngôn giải trừ oan trái


525. Tứ dẫn già tệ

Hung mãnh tàn bạo hơn loài lang sói
Hoành hành ngang ngược, cậy sức khinh khi
Bậc Năng Nhân dùng phương tiện từ bi
Ban an lạc trong rừng cây thẳng tắp


526. Yết ra rị dược xoa

Quỷ sư tử rống, muôn thú đều kinh hãi
Loài yêu ma vọng lượng phải ẩn hình
Bậc dũng kiện Thành Tựu nhiếp hóa quần sinh
Ác hóa thiện được bình an, thanh thản


527. Đác ra sô

Tất cả ác quỷ đều bạo tàn, hung hãn
Hiểm độc, gian trá, nguy hại vô cùng
Diệu pháp cao thượng trừ tội nghiệp ngăn đường
Liên Hoa Bộ Chủ từ bi, công chính


528. Mạt ra thị

Quỷ gấu độc hại khó lường khó tính
Dáng vẻ mạnh bạo không thể chống ngăn
Như ý, cát tường, lìa ô nhiễm, cấu trần
Cứu tai họa, Nam Phương Bảo Sinh Phật


529. Phệ đế sam

Kẻ phản phúc thường gây việc rối loạn
Ác độc tàn hại các loài hàm linh
Uy đức nhiếp phục loài ương ngạnh, nghịch tinh
Trên dưới hát ca cùng vui an định


530. Ta bệ sam

Ngày ngày đổi mới, cải ác hướng thiện
Quy y chánh pháp vượt thoát mê tâm
Ngũ Bộ Chư Phật hoan hỷ, vui mừng
Muôn phương đảnh lễ Đại Oai Âm Vương Phật


531. Tất đát đa bát đát ra

Các thứ tàn lọng hương hoa mây báu
Giúp ích người đời trừ chướng tiêu tai
Ma chúng năm phương cung kính chắp tay
Một lòng vâng phục, muôn loài yêu quỷ


532. Ma ha bạc xà lô

Trấn áp yêu tà, Kim Cang Lực Sĩ
Hộ pháp giữ gìn thanh lọc thế gian
Quy y, lễ kính, ác diệt, thiện tăng
Phật-Đà-Gia Thế Tôn Đại Chánh Giác


533. Sắc ni sam

Khải Hỏa Kim Cang Tạng Vương Chúng
Hóa hung tàn thành tốt đẹp ma chắp hai tay
Bảo quang quán đảnh trừ ách nạn tai
Kiết giới thành tựu quy y Phật Bất Động


534. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam

Ánh sáng trí tuệ quang độ người mông muội
Liên Hoa bảo loa, bảo sách, hóa độ san tham
Không pháp chi chẳng phải thánh pháp môn
Phản bổn hoàn nguyên vô cùng hoan hỷ


535. Dạ ba đột đà

Cho đến các vị hộ thần chú, lực sĩ
Phật bảo vô thượng chư pháp trung vương
Khuyến dạy ác nên diệt, thiện nên sinh
Vì vậy nơi nầy cát tường tối thượng


536. Xá dụ xà na

Tất cả lực sĩ tà ma trấn giữ
Hộ pháp Kim Cang bảo vệ Tăng già
Một tiếng hét rung động khắp tam thiên
Nhiếp phục ngoại ma tiêu trừ tai họa


537. Biện đát lệ noa

Lệnh triệu tập các vương thần hộ pháp
Đến trước pháp đàn tham dự đạo tràng
Bộ chủ Liên Hoa sắc lệnh ban hành
Bậc cao quý phóng hào quang thù thắng


538. Tỳ đà gia

Vô thượng đại uy thần lực thành tựu
Quang minh thanh tịnh chiếu khắp không gian
Chánh Giác Thế Tôn pháp lệnh ban ân
Kiết giới hộ pháp uy nghi nghiêm mật


539. Bàn đàm ca lô di

Pháp đại quang minh kiết giới thành tựu
Đảnh lễ từ bi Tăng bảo chúng trung tôn
Việc đã làm xong, tà quy thuận chánh môn
Đạo quả Bồ Đề bất tăng bất giảm


540. Đế thù

Tuyệt đối cấm kẻ ngông cuồng, ngạo mạn
Vua quỷ thần, yêu quái, các tà ma
Tất cả đồng quy mệnh trước pháp tòa
Gươm trí tuệ giữ bình an các cõi


541. Bàn đàm ca lô di

Tuyệt đối cấm các ác ma, thần quỷ
Không được vào nơi kiết giới hại người
Khai bảo pháp đàn, mở hội thánh hiền
Chuyển luân diệu pháp, cổ kim xuyên suốt


542. Bát ra tỳ đà

Lực linh văn trí tuệ khiến chúng ma trói buộc
Chánh giác đạo, Phật Mẫu hóa độ sa bà
Thi hành pháp lệnh, pháp bộ Liên Hoa
Kinh nói: “Kẻ đã chết hóa ra sống lại”.


543. Bàn đàm ca lô di

Pháp hội Lăng Nghiêm tựu thành viên mãn
Kết giới đàn hàng phục các ác thần
Thực tế lý địa đại lực tận cùng
Hộ trì hành giả, Phật giáo hưng thịnh


544. Đác điệc tha

Với các hữu tình, Phật ban sắc lệnh
Hòa hợp, kính lễ, tuân phục, phụng hành
Không nên xa rời, bảo hộ luôn luôn
Cùng đến thành pháp vương, đạo chánh giác


545. Án

Trước tổng-trì-vương chắp tay cung kính
Khiến sinh ra vô lượng thần diệu cú chương
Tất cả tà ma chánh giáo quy hàng
Si mị võng lượng khó toan ẩn trốn


546. A na lệ

Cao ngất trời xanh, dọc cùng tam tế
Cao không gì hơn, rộng khắp vô biên
Giáo pháp thuận hòa, hợp nghĩa, khó diệt vong
Phật Pháp Tăng tùy cơ quyền ban rải


547. Tỳ xá đề

Phật ban sắc lệnh chúng sinh tụ hội
Đảnh lễ, bảo hộ, không thể xa rời
Dọc cùng cõi nước, ngang khắp mười phương
Bước thẳng đến đại bồ đề vô thượng


548. Bệ ra

Loài yêu ma quản thúc hàng quyến thuộc
Tuân theo khuôn phép để lập kỳ công
Hộ trì tam bảo hoằng hóa Phật tông
Oai nghi nghiêm chỉnh, thiện căn thuần thục


549. Bạc xà ra

Kim Cang trợn mắt thần uy hùng dũng
Pháp lôi chấn động, hiển chánh phá tà
Thưởng thiện, phạt ác, trừ diệt ngoại ma
Công bình vô tư phóng ra ánh sáng


550. Đà rị

Tâm chú thần lực vượt ngoài lý luận
Cải ác hướng thiện phát bồ-đề tâm
Đồng nhiếp thọ pháp giới chúng hữu tình
Vô lượng tổng trì muôn duyên hóa độ


551. Bàn đà bàn đà nể

Dọc ngang cùng khắp bao la vô tận
Khắp cõi tụ về như cát bụi mười phương
Hoa tạng Tỳ Lô Giá Na đại pháp tràng
Khai triển Đại Thừa nhập vào pháp giới


552. Bạt xà ra bàn ni phấn

Bồ tát Kim Cang hộ trì hành giả
Tay cầm chày báu trấn giữ ma quân
Chiết phục, nhiếp thọ, khai triển thần thông
Đồng nhập vào vô lượng môn Bát Nhã


553. Hổ hồng đô lô ung phấn

Thánh nhân phàm phu tất cả đều giác ngộ
Năm bộ, năm Đức Phật tại năm phương
Tăng gia ích lợi, thành tựu các cầu mong
Toại tâm như ý, khẩn cầu đều mãn nguyện


554. Ta bà ha

Lập công bồi đức hổ tương viên mãn
Quả chướng tiêu diệt, thiện nghiệp hoàn toàn
Đến thẳng bồ-đề, phấn chấn khí thần
Trên đóa sen thơm ngự tòa chánh giác


Hết