KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM (Diễn đọc)

Thursday, 06 June 202410:32 AM(View: 55)
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM (Diễn đọc)

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Đại sư Thật Hiền
Việt dịch: Thích Trí Quang