Quán 3 Cái Ảo

Wednesday, 12 August 20205:04 PM(View: 2321)
Quán 3 Cái Ảo
Quán 3 Cái Ảo
Thích Trí Siêu

  1. Cuộc đời ảo mộng: đối cảnh trái ý, vừa lòng, không ưa ghét, lấy bỏ, giữ tâm vắng lặng.

  2. Thân người ảo tưởng: không phải là ta: đối với bệnh chết, giữ tâm thanh tịnh.

  3. Các pháp ảo ảnh: khen chê, thị phi, như gió thoảng mây bay.

------
source: trisieu.free.fr