Pháp Tu Hằng Ngày

Friday, 25 March 20225:24 PM(View: 2667)
Pháp Tu Hằng Ngày
Pháp Tu Hằng Ngày
Thầy Hằng Trường Biên Soạn
(Các bài Chú Thầy đọc theo tiếng Hoa, Ban Biên tập soạn theo tiếng Hán-Việt để quý PT thuận tiện tụng niệm)

PHẦN I
TU TẬP MỖI SÁNG

Mỗi buổi sáng thức dậy ta nên cầu nguyện vài phút.

Trước hết, quỳ gối, hai tay úp vào tâm luân, nhắm mắt hướng về tượng đức Quán Thế Âm, nếu không có tượng thì hướng về phương Đông, nơi mặt trời mọc, nghĩ rằng ta đang tiếp thu vào tâm mình hào quang từ bi của đức Quán Thế Âm, xong chắp tay đọc thầm:


Xin đấng đại từ đại bi luôn luôn chiếu tỏa hào quang, nối liền tâm ngài với tâm con. Xin hào quang ngài khai mở quang minh sẵn có trong con, khiến trí huệ siêu việt luôn ngự trị và hướng dẫn cuộc sống con ngày hôm nay.


Xin hào quang ngài luôn xúc chạm lòng con, khiến tình thương trong con luôn mạnh hơn sự huỷ báng và ngược đãi, đức kham nhẫn và hướng thượng vượt thắng mọi khổ đau và khó khăn, giúp con dễ dàng tùy thuận và tha thứ tất cả.


Xin hào quang loan tỏa tận đáy lòng u tối, khiến con đủ sức mạnh nâng đỡ kẻ phá hoại, dìu dắt kẻ khốn khó, ban vui kẻ khép lòng, khai mở người tuyệt vọng.


Xin ngài hãy dạy con làm đường cho người tầm đạo, làm ngọn đèn chỉ kẻ lầm đường, làm nước mát dập lửa lẫy giận, làm suối trong tẩy sạch kiêu căng, ích kỷ.


Xin hạnh nguyện quang minh này nuôi lớn mãi mãi, để tình thương và quang minh tiếp tục truyền lan tới những ai con gặp hôm nay, khiến ai cũng an vui, cởi mở, phát tâm tiến bước trên đường vị tha, phục vụ.


TÂM KINH BÁT NHÃ

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thứcdiệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô khổ, tập, diệt, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha


THẬP HẠNH PHỔ HIỀN 

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị giả xưng tán Như lai,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng,

Ngũ giả tùy hỷ công đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học,

Cửu giả hằng thuận chúng sinh,

Thập giả phổ giai hồi hướng. 


Cho dù vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, tất cả chúng sinh hoàn toàn giải thoát, tất cả nghiệp của chúng sinh cũng hoàn toàn cạn sạch, phiền não của họ hoàn toàn tiêu tan, nhưng hạnh nguyện Bồ tát này chẳng sẽ bao giờ ngừng nghỉ. Con nguyện tiếp tục con đường Bồ tát trong từng ý niệm, không hề gián đoạn, từ hành vi đến lời nói, suy tư không hề nhàm chán, không hề mệt mỏi. 


MƯỜI BA LA MẬT

Thí-Giới - Nhẫn - Tấn - Thiền - Bát Nhã (cá nhân)

Phương tiện - Đại nguyện - Đại lực - Đại trí (công hạnh tập thể)


Con tu mười BA LA MẬT là tu hạnh phát triển toàn diện thân và tâm trong cả khía cạnh cá thể, tập thể và toàn thể mạng lưới nhân duyên. Con đường tu mười Ba La Mật bắt đầu bằng khai mở bồ đề tâm (là quang minh của Chơn Tâm) và cứu cánh là thành tựu mạng lưới trí huệ vô lượng quang minh đan kết với hết thảy chư Phật, Bồ Tát khắp tận cùng Pháp Giới.


Con tu BỐ THÍ BA LA MẬT là tu hạnh khai mở, để Chân Tâm bừng hiện vô ngại trong mọi thời mọi chốn. Con tu bố thí ba la mật là sống thông thoáng, cởi mở, khai khoát, tu hạnh vô cầu khi khởi đầu, vô tướng khi kết thúc, vô hình lúc xuất tục, vô danh lúc nhập thế, khiêm nhường với tất thảy, lễ lạy mọi chúng sinh.


Con tu TRÌ GIỚI BA LA MẬT là đem hào quang Chân Tâm, ánh sáng chân thiện mỹ vào trong mọi quan hệ với chúng sinh. Con thực tập loan tỏa quang minh của lòng hiếu thảo, quan hoài, tha thứ, từ bi, bác ái vào trong mạng lưới nhân duyên của con.


Con tu NHẪN NHỤC BA LA MẬT là con tu hạnh sống trong hào quang  (tinh tấn) bất nhị để không trở thành vô minh khi đối diện với bóng tối với nhị nguyên, với thị phi, hỗn loạn, điên đảo. Con thực tập hạnh nhẹ nhàng thư thái trong lời nói, an nhiên trong hành động, vi tế thiện xảo trong suy tư.


Con tu TINH TẤN BA LA MẬT là con tu hạnh không ngừng lan tỏa quang minh Chơn Tâm vào trong cõi vọng thức, vọng tình, để hào quang tâm thức bất nhị, lòng đại từ đại bi, sự cảm thông của lòng tha thứ vô hạn luôn triển khai vô ngại, giải thoát mọi bế tắt trong con tim chúng sinh.


Con tu THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT là con tu hạnh chuyên nhất an trụ trong tánh KHÔNG, biến vô minh thành quang minh. Con thực tập thiền định để biến năng lượng tán loạn thành sức mạnh chuyên nhất, khai mở vô ngại trong mọi nghịch cảnh, mọi loạn động, mọi nghiệp chướng.


Con tu BÁT NHà BA LA MẬT là tu hạnh khai mở Chân Tâm bất nhị trong vũ trụ nhị nguyên, hiển hiện quang minh ngay trong vô minh, nhiếp nhập Chân Tâm ngay nơi vọng thức. Con thực tập trí huệ siêu việt để thấy và trở thành Chân - Thiện - Mỹ trong mỗi cảm niệm, dù nhỏ tới đâu, nơi từng hơi thở của cuộc sống trần tục này.


Con tu PHƯƠNG TIỆN  BA LA MẬT là tu hạnh phát triển trí huệ tập thể, khéo léo vận dụng mọi hiện hữu trong vũ trụ nhị nguyên để kiến tạo văn hóa tâm linh, khiến quang minh bất nhị (lòng đại từ đại bi, trí huệ giải thoát) lan tỏa vào toàn thể tâm thức chúng sinh trong mạng lưới ấy.


Con tu ĐẠI NGUYỆN  BA LA MẬT là tu hạnh phát triển trí huệ tập thể và trí huệ mạng lưới, đan kết để nuôi dưỡng và thành tựu tâm bồ đề (quang minh của Chân Tâm) của tất cả chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên.


Con tu ĐẠI LỰC BA LA MẬT là vận dụng sức mạnh trí huệ mạng lưới vô lượng quang minh của hải hội chư Phật để chuyển hóa vọng thức, khai mở tâm bồ đề của tất cả chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên.


Con tu ĐẠI TRÍ BA LA MẬT là tu hạnh cứu cánh thành tựu trí huệ mạng lưới vô lượng quang minh, chuyển hóa vô lượng mạng lưới nhân duyên thành mạng lưới quang minh.


TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM (=Khởi động chân tâm bất nhị, phát triển thiền định Ba la mật)

(Khi bắt đầu thiền định, nơi chốn u ám, sợ hãi, tránh tà ma phá hoại, đọc tâm chú)


Án, A na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn nể, bạt xà ra bàn ni phấn, hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha.


CHÚ ĐẠI BI 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.


THẬP CHÚ
1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI
Nam mô Phật-đà-da
Nam mô Đạt-ma-da
Nam mô Tăng-dà-da
Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha.
Án, chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắt tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha.
Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng.
Án, bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

2. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

Nam mô Phật-đà-da
Nam mô Đạt-ma-da
Nam mô Tăng-dà-da
Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

4. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ Thất câu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, câu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.

5. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạt, điệp tá ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xả, lũ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha.

7. QUAN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

Án, ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tóa ha.

8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.

9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

10. THIỆN NỮ THẦN CHÚ

Nam mô Phật-đà
Nam mô Đạt-ma
Nam mô Tăng-già
Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, bạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà la ni.

---000---

PHẦN II

TU TẬP MỖI TỐI

Mỗi tối cũng nên cầu nguyện vài phút.


Trước hết quỳ gối để hai tay úp vào giữa ngực tâm luân, nhắm mắt hướng về đức Phật A Di Đà hoặc hướng về phương Tây, nghĩ rằng Đức Phật đang phóng hào quang xuống tâm ta, xong chắp tay đọc thầm như sau:


Xin đấng cha lành luôn luôn chiếu tỏa hào quang nối liền tâm ngài với tâm con. Trong đêm dài ngu tối, xin hào quang ngài thức dậy con dậy khỏi cơn mộng tràn đầy vị ngã, ích kỷ.


Xin cho con sức mạnh để đối diện với mọi bóng tối của quá khứ, của những động cơ sai lầm, của những quả báo khổ đau và của vô vàng thói hư tật xấu khép kín cửa quang minh. Khi bóng tối đang trùm phủ vạn vật, xin ngài hãy chiếu tỏa vô lượng quang minh trong tâm con, để con trở thành ánh sáng tình thương và tha thứ, lan tỏa sự ấm áp tới mọi con tim.


Xin ngài hãy mãnh liệt thị hiện Tịnh Độ trong lòng con để con trở thành Tịnh Độ cho tất cả chúng sinh hữu duyên.


Xin ngài hãy khai mở vô lượng đại nguyện, vô số hạt giống vô lậu trong tạng thức để tâm con hết sợ hãi, vĩnh viễn dâng hiến thân mạng này cho sự hiển diện của Pháp Giới và sự thành tựu của hạnh nguyện Phổ Hiền.


Con xin gởi tình thương và lòng thành này đến ngài, đấng Từ Phụ, người mà con nương tựa hòa hợp duy nhất.


DI ĐÀ TÂM SÁM 


Di Đà Tâm Sám giúp ta trở lại với hào quang của tự tánh, với bản thể quang minh như đức Phật A Di Đà.


Mỗi ngày nên đọc trước khi ngủ hoặc khi an nghỉ.  Nên đọc và giải thích cho những người đang mang bệnh hoặc lâm chung để họ biết cuộc sống chân thật là quang minh bất sinh bất diệt sẵn có trong ta chứ không phải là thân xác này.


Cuối lạy đức từ phụ A Di Đà Phật. 


A Di Đà có nghĩa là quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng.


Nam mô có nghĩa là quy mạng, mà quy mạng cũng tức là trở về, trở thành.


Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là quy mạng hoặc trở thành bậc giác ngộ quang minh vô lượng.


Đức từ phụ A Di Đà có thảy mười ba hồng danh. Mỗi hồng danh của đức từ phụ đều có sức mạnh vô song, hóa giải nghiệp lực, thành tựu tâm bồ đề. Bởi thế con xin thành tâm xưng hồng danh và khẩn thiết sám hối, sửa đổi, tu hành.


Nam mô VÔ LƯỢNG QUANG NHƯ LAI, xin quang minh vô lượng luôn tỏa sáng trong tâm con, kiên cố lòng tin vào Chân Tâm Bất Nhị, làm tâm con luôn khai mở, mắt con luôn nhận diện chân lý bất biến, giải thoát con khỏi mọi trói buộc của truy cầu vật chất, danh vọng và nghiện ngập. 


Nam mô VÔ BIÊN QUANG NHƯ LAI, xin quang minh vô biên ngự trị trong tim con, để tai con biết lắng nghe chân lý, lòng con giải thoát mọi cố chấp, tay con mở rộng mọi cánh cửa đóng kín nguồn tâm.


Nam mô VÔ NGẠI QUANG NHƯ LAI, xin quang minh ngại chiếu rọi lòng con, để con thấy suốt mọi điểm mù, thấu suốt mọi gút thắt tâm linh, và thông suốt những việc phù hợp với nhân quả mà con cần làm hằng ngày.


Nam mô VÔ ĐỐI QUANG NHƯ LAI, xin quang minh trỗi dậy sức mạnh của lòng đại từ, khiến con biết làm sao để thương, biết chấp nhận những việc khó nhẫn chịu, tha thứ cho những lỗi lầm khó vãn hồi, bao dung cho những người khó mến thương, và mở lòng mở tay với những ai từng tổn hại con.


Nam mô DIỆM VƯƠNG QUANG NHƯ LAI, xin quang minh trỗi dậy sức mạnh của lòng đại bi, để con bày tỏ tình thương vô hạn với những người con chung sống, làm họ cảm được sự ấm áp và quan hoài; cho con cảm thông với những ai có nỗi khổ đau không sao cởi thoát, cho con sức mạnh đem tình thương vào ngưỡng cửa của những tâm hồn đóng kín trong nỗi buồn rầu, sợ hãi và tuyệt vọng. Cho con sức mạnh đem tình thương tới những con tim quá quen thuộc với lửa giận, lẫy hờn, phủ nhận.


Nam mô THANH TỊNH QUANG NHƯ LAI, xin quang minh chiếu rọi dẫn con tới miền thanh tịnh, trỗi dậy sức mạnh đại xả để con bố thí vật chất giúp người cần, thiếu, cống hiến thời gian giúp việc thiện nguyện; cúng dường Tam Bảo thêm vững lòng tin, hy sinh thân này thành tựu tha nhân.


Nam mô QUANG HỶ QUANG NHƯ LAI, xin quang minh tỏa lan niềm vui bất tận trong tim con, truyền cho con sức mạnh làm dịu vơi nỗi buồn của ai mất mát, ly tan đem hy vọng cho ai tuyệt vọng vì lẽ sống tắc nghẽn; đem lại tiếng cười cho người co rúm trong chuỗi ngày lẽ loi.


Nam mô TRÍ HUỆ QUANG NHƯ LAI, xin ngài san sẻ trí huệ quang minh để con nhận ra con đường trung đạo trong việc làm hằng ngày; thoát động cơ ích kỷ, ngừng đúng lúc thúc dục ham muốn, và nhìn thấu xuyên mây mù Ngũ Ấm.


 Nam mô NAN TƯ QUANG NHƯ LAI, xin ngài truyền đạt sức mạnh vô song giúp con giải mở gút thắt nghiệp chướng. Khi đối diện với nghịch cảnh, cho con tỉnh thức để chọn cảm thông thay vì giận lẫy; chọn thông cảm làm lành thay vì thù hằn để lòng, chọn chấp nhận tha thứ, thay vì trả thù thỏa giận. 


Nam mô BẤT ĐOẠN QUANG NHƯ LAI, xin quang minh bất tận tiếp tục soi sáng đường đời đường đạo, để con hiểu biết làm sao thực hiện đạo hiếu dưỡng, đạo vợ chồng, đạo gia đình, đạo phục vụ. Xin quang minh mãi mãi làm con cảm động trước cái đẹp cái hay của những nghĩa cử vị tha, vô ngã mà những người chung quanh con hiển bày.


Nam mô VÔ XƯNG QUANG NHƯ LAI, xin quang minh trí huệ của mười phương chư Phật cùng nhau lan tỏa tới tất cả con tim của chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của con. Xin sức mạnh trí huệ ấy giúp con bớt cố chấp, biết làm việc hài hòa với đồng đội, biết quan hoài thành tựu tập thể. Xin cho con làm nhịp cầu phương tiện để mạng lưới quang minh của chư Phật đồng thời tỏa chiếu, giải trừ khổ nạn của toàn lưới nghiệp.


Nam mô SIÊU NHẬT NGUYỆT QUANG NHƯ LAI, xin quang minh khởi động trong đáy lòng con sự khẳng định rằng “Tôi là Pháp Giới Bất Nhị”, để con không lạc lối, quên tu, mà luôn luôn nhận tri bản tánh chân thật, nhớ biết chỗ trở về cứu cánh. Con nguyện tu hành cho toàn thể mạng lưới nghiệp của chúng sinh đều trở thành mạng lưới quang minh, tất cả chúng sinh đều viên thành đạo Phổ Hiền. 


Nam mô VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI, xin ngài truyền sức sống vô biên tới lòng con, để con tri nhận thọ mạng bản hữu và Chân Tâm Bất Nhị, Rằng trong hơi thở cuối cùng, cho con sức mạnh tha thứ tất cả oan trái, buông thả tất cả duyên tình, tỉnh thức bản tánh bất sanh bất diệt. Trong giây phút lâm chung, xin đức từ phụ và chư thánh chúng hãy đến với con, dẫn con về với tự tánh quang minh, về với Pháp Giới Bất Nhị. Nơi đó cũng chính là Tây Phương Cực Lạc. 


Cuối lạy đức Từ phụ A Di Đà Phật, xin ngài từ bi lan tỏa quang minh hóa giải mọi nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả, nghiệp báo, đã ngăn cản con phát triển tâm bồ đề. Nguyện mãi mãi tu hành, hồi hướng về cứu cánh, về Pháp Giới, để trang nghiêm cõi Cực Lạc và để tất cả những ai hữu duyên cùng con giải thoát tự tại.


NHẬT NGUYỆT QUANG THẦN CHÚ

Thần chú Nhật Quang và Nguyệt Quang là từ Bồ tát Nhật Quang và Bồ Tát Nguyệt Quang. Hai Chú này cần tu chung với chú Đại Bi. Trong trường hợp mỗi ngày không có nhiều giờ tu tập có thể tu trì chú Nhật Quang và Nguyệt Quang riêng rẽ. Như dưới đây tại sao nên tu, vì Nhật Quang tượng trưng cho nguyên lý dương tánh trong vũ trụ còn Nguyệt Quang là nguyên lý âm tánh. Nhật Quang đại biểu cho sự Pháp Giới. Nguyệt Quang là lý Pháp Giới. Nhật Quang là nguyên thần tâm linh thuần thiện. Nguyệt Quang là nguyên tịnh sức sống thuần thiện. Nhật Quang chủ về hồn xu hướng hướng thượng tới chân thiện mỹ. Nguyệt Quang chủ về phách xu hướng lan tỏa nối kết với tha nhân. Do đó tu thần chú Nhật Quang và Nguyệt Quang sẽ giúp ta đạt tới tâm thức bình hằng giữa mọi đối tượng.

NHẬT QUANG THẦN CHÚ
Nam mô bột đà cù ma mê.
Nam mô đạt ma mạc ha để.
Nam mô tăng già đa dạ nê.
Đế lị bộ tất. Tát đốt tam nạp ma, sa bà ha.

NGUYỆT QUANG THẦN CHÚ
Thâm đê đế đồ tô tra. A nhược mật đế, ô đô tra, thâm kỳ tra. Ba lại đế tra. Gia di nhược tra, ô đô tra. Câu la đế tra kỳ ma tra, sa bà ha.


HỒI HƯỚNG và CẢM KÍCH


Xin năng lượng tu tập ngày hôm nay hồi hướng về tất cả chúng sinh hữu duyên rằng xin năng lượng tu tập và sức gia trì của chư Phật, đức Quán Âm, đức Địa Tạng, đức Phổ Hiền, đức Văn Thù và hải hội Hoa Nghiêm khai mở trong con sức mạnh đại từ để cõi lòng con trải rộng đón nhận và tiếp thọ tất cả mọi người, mọi chuyện. 


Khai mở trong con sức mạnh đại bi, để con lan tỏa tình thương đến những ai cần tình thương, cảm động kẻ đóng cửa với tình thương, đem tới niềm an lạc, ấm áp nơi ai chôn sâu trong hận thù và giận lẫy. 


Khai mở trong con sức mạnh đại xả, để con bao dung những chuyện khó bao dung, tha thứ cho quá khứ vô minh lầm lỡ của con và người, tha thứ cho những kẻ đã từng tổn hại và đang tổn hại con.


Khai mở trong con sức mạnh đại hỷ, để con giúp lành trị từ thể xác đến tâm trí, giúp hết thảy kẻ hữu duyên tái tạo một cuộc sống đầy hy vọng, đầy an vui trong chân lý vị tha. 


Xin nguyện dùng thân này làm phương tiện chuyển vận đạo Bồ Tát để chúng sinh nào thấy được thân con, nghe được lời con, tiếp xúc với con, họ sẽ khai mở sinh lòng hoan hỷ, kính ái, tràn đầy tình thương và tha thứ, đầy hy vọng và lạc quan, sớm giải trừ mọi nghiệp chướng, thoát mọi dính kẹt trong cuộc sống, thuận duyên và phát triển Bồ đề tâm, cứu cánh thành tựu  vô ngại đại hạnh Phổ Hiền.

---000---