Chương Trình Sinh Hoạt Hằng Tuần & Tháng

Friday, 03 May 20193:06 PM(View: 3240)
Chương Trình Sinh Hoạt Hằng Tuần & Tháng
CHÙA TỪ LÂM
Chương Trình Sinh Hoạt


Hằng Ngày:
Công phu, Tịnh độ và hành trì Phật pháp theo truyền thống Phật giáo Việt Nam

Hằng Tuần:
Thứ Hai và Thứ Tư: 7:00pm-8:30pm - Thọ trì Kinh Đại Bát Niết Bàn, Niệm Phật, Ngồi Thiền và Thuyết Pháp.
Thứ Sáu:  7:00pm-8:30pm - Thọ trì Kinh Pháp Hoa, Niệm Phật, Ngồi Thiền và Thuyết Pháp.

Chủ Nhật: 
9:30 am: Lớp Việt Ngữ và Giáo Lý 
11:00 am: Thuyết giảng Phật Pháp
11:45 am: Lễ Cầu an, Cầu siêu và Tiến cúng hương linh
3:00 pm: Cúng thí thực cô hồn

Hằng Tháng:
Thứ Bảy tuần thứ hai: Huân Tu Tịnh Nghiệp từ 8:30am-5:00pm 
Thứ Bảy Tuần thứ tư: Tu tập Thọ Bảt Quan Trai giới từ 8:30am-5:00pm 
Khóa Lễ Sám Hối vào ngày rằm (15) và ngày mùng Một (01) theo tháng Âm lịch vào lúc 7:00pm

CÁC NGÀY LỄ LỚN

Tết Nguyên Đán
Lễ Rước Giao Thừa và Lễ đức Bồ Tát Di Lặc
Lễ Thượng Ngươn
Lễ Phật Đản Lễ Vu Lan
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà 
Lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia 
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo 
Lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn 

Ngoài ra, tuỳ theo nhu cầu, các lễ Thành Hôn, Cầu Siêu, Cầu An, Nhập Liệm, Thọ Tang, An Táng v.v đều được Chùa quan tâm đáp ứng đầy đủ và xem đây  là những phương tiện hoằng pháp thực tế nhằm giúp cho chư thiện nam tín nữ bồi dưởng đức tin, phát Bồ đề tâm, thượng cầu hạ hóa.