Duy Thức Học

Wednesday, 08 July 20209:21 AM(View: 3199)
Duy Thức Học
DUY THỨC HỌC
Thích Trí Siêu
(Giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, May 2015)


KHÁI NIỆM CĂN BẢN
 • Pháp và Tướng
 • Tam Lượng
  • Hiện lượng
  • Tỷ lượng
  • Phi lượng
 • Tam Cảnh 
  • Tánh cảnh
  • Đới chất cảnh
  • Độc ảnh cảnh
 • Tam Tánh 
  • Thiện
  • Ác
  • Vô ký
 • Thức
  • Năm Thức (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân)
  • Ý thức
   • Kiến phần
   • Tướng phần
   • Tự chứng phần
   • Tự chựng tự chứng phần
  • Mạt Na Thức
   • Truyền thống thức
   • Nguyên nhân của luân hồi
   • Chấp Kiến phần Alaya là ngã
   • Câu sanh chấp ngã
  • Alaya Thức
   • Đặc tính
    • Năng tàng
    • Sở tàng
    • Ngã ái chấp tàng
    • Căn bản thức
    • Dị thục thức
    • Hữu phần thức
   • Chủng tử (Bản hữu, Tân huân, Hữu lậu, Vô lậu)
    • Tiến trình nhân quả - 
   1. Chủng tử sinh chủng tử
   2. Chủng tử sinh hiện hành
   3. Hiện hành sinh hiện hành
   4. Hiện hành huân chủng tử
   • Nghiệp
    • Ba nghiệp nhân
    • Hai nghiệp quả
    • Bốn nghiệp dẫn đi tái sinh
     • Cực trọng nghiệp
     • Cẩn tử nghiệp
     • Tập quán nghiệp
     • Tích luỹ nghiệp
   • Tự biến, cộng biến
    • Thuần tự biến
    • Thuần cộng biến
    • Tự biến nhiều hơn cộng biến
    • Cộng biến nhiều hơn tự biến)
   • Tâm sở 
   • Vô thường 
 • CON ĐƯỜNG TU TẬP
  • Ba tự tính
   • Biến kế sở chấp
   • y tha khởi
   • Viên thành thật
  • Bốn loại duyên 
   • Nhân duyên
   • Tăng thượng duyên
   • Sở duyên duyên
   • Đẳng vô gián duyên
  • Chuyển Y 
   • Trừ Biến kế sở chấp
   • Quán Y tha khởi
   • Đắc viên thành thật
  • Tứ trí - Chuyển thức thành Trí
   • Năm thức đầu (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) thành Sở tác trí
   • Ý thức thành Diệu quan Sát trí
   • Mạt na thức thành Bình đẳng tánh trí
   • Alaya thức thành Đại viên cảnh trí
  • Tiến trình tu đạo
   • Gia hạnh: Văn, tư, tu
   • Kiến đạo: nhận ra tâm và cảnh là một
   • Tu tập: thập địa
   • Chứng quả
  • Tu trong đời thường 
   • Chuyển chánh báo, y báo
   • Đưa chủng tử tốt vào Alaya
   • Tưới tẩm chủng tử thiện (+)
   • Chuyển hoá chủng tử bất thiện (-)
-------
***Dàn bài này được ghi chép lại từ các bốn buổi thuyết giảng của TT. Thích Trí Siêu...Nếu có gì sai sót, xin theo dõi các bài giảng của Thầy Trí Siêu.