Phẩm

Monday, 26 September 20227:35 AM(View: 330)
Phẩm
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ 
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập)
Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm & Cư sĩ Minh Chánh

THAY LỜI TỰA
Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US
CONTACT US