Tổng Kết Các Loại Sở Hữu Tâm

Monday, 12 June 20238:47 PM(View: 204)
Tổng Kết Các Loại Sở Hữu Tâm
VI DIỆU PHÁP GIẢNG GIẢI
Tỳ kheo Giác Chánh

TỔNG KẾT CÁC LOẠI SỞ HỮU TÂM

Như vậy sở hữu tâm gồm có 52 được chia ra làm 3 nhóm:

– 13 Sở Hữu Tợ Tha (Aññasamāra Cetasika).
– 14 Sở Hữu Bất Thiện (Akusala Cetasika).

– 25 Sở Hữu Tịnh Hảo (Sobhana Cetasika).

 
-ooOoo-

Send comment
Your Name
Your email address
CONTACT US
CONTACT US