Kinh Bát Chu Tam Muội

Friday, 16 December 20162:12 PM(View: 7553)
Kinh Bát Chu Tam Muội
KINH BÁT CHU TAM MUỘI
Hán dịch: Đời Tùy Tam Tạng, Khất Đa và Cấp Đa
Việt dịch: Thích Minh Lễ

kinhbatchutammuoi


Quyển 1
Phẩm Thứ Nhất: Vấn Đáp
Phẩm Thứ Hai: Tư Duy
Phẩm Thứ Ba: Tam Muội Hành
Phẩm Thứ Tư: Thấy Phật


Quyển 2
Phẩm Thứ Năm: Chánh Tín
Phẩm Thứ Sáu: Quán Sát
Phẩm Thứ Bảy: Giới Hạnh Đầy Đủ
Phẩm Thứ Tám: Thọ Ký


Quyển 3
Phẩm Thứ Chín: Công Đức Thọ Trì
Phẩm Thứ Mười: Mau Chứng Bồ Đề
Phẩm Thứ Mười Một: Đầy Đủ Năm Pháp
Phẩm Thứ Mười Hai: Xa Lìa Phân Biệt


Quyển 4
Phẩm Thứ Mười Ba: Vô Tránh Hạnh
Phẩm Thứ Mười Bốn: Pháp Bất Cộng
Phẩm Thứ Mười Lăm: Công Đức Tùy Hỷ
Phẩm Thứ Mười Sáu: Phụng Sự Pháp Sư
Phẩm Thứ Mười Bảy: Chúc Lụy