Kinh Lăng Già (Diễn đọc)

Monday, 26 September 20228:30 PM(View: 1494)
Kinh Lăng Già (Diễn đọc)
KINH LĂNG GIÀ (Diễn đọc)
LĂNG GIÀ A BẠT ĐA LA BỬU KINH
Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống.
Việt Dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực