Phẩm 13 Thăng Tu Di Sơn Đảnh

Tuesday, 17 May 20161:04 PM(View: 3187)
Phẩm 13 Thăng Tu Di Sơn Đảnh

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM THĂNG TU DI SƠN ĐẢNH THỨ MƯỜI BA

Lúc bấy giờ, do nơi thần lực của đức Như Lai, thập phương tất cả thế giới, trong mỗi Diêm Phù Đề, đều thấy Đức Phật ngự dưới cội cây Bồ đề, đều có Bồ tát thừa oai thần của Phật mà thuyết pháp, tất cả đều cho rằng mình luôn đối trước Phật.


Đức Phật chẳng rời dưới cây Bồ đề, mà thăng lên đảnh núi Tu Di, hướng đến điện của Đế Thích.


Lúc đó, Thiên Đế ở trước điện Diệu Thắng xa thấy Phật đến, liền dùng thần lực trang nghiêm điện nầy; trần thiết tòa sư tử phổ quang minh tạng, đều dùng diệu bửu làm thành: mười ngàn từng cấp cao vọi trang nghiêm, mười ngàn lưới vàng giăng che phía trên, mười ngàn thứ màn, mười ngàn thứ lọng bày trí giáp vòng, mười ngàn lụa màu thắt tụi thòng rủ, mười ngàn chuỗi bửu châu xen kết, mười ngàn y phục trải trên tòa, mười ngàn Thiên tử, mười ngàn Phạm Vương đứng hầu sau trước, mười ngàn ánh sáng chiếu rực.


Thiên Đế chắp tay cúi mình cung kính nghinh tiếp đức Phật mà bạch rằng:


Lành thay đức Thế Tôn! Lành thay đức Thiện Thệ! Lành thay đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác! Xin Phật xót thương vào điện nầy.

Đức Phật nhận lời vào điện Diệu Thắng. Trong tất cả thế giới ở mười phương đều đồng như vậy cả.


Do thần lực của đức Phật, bao nhiêu tiếng nhạc trong các cung điện đều im bặt.

Thiên Đế liền tự nhớ đến những căn lành của đức Phật đã tu thời quá khứ, nên nói kệ rằng:

Ca Diếp Như Lai đủ đại bi

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Câu Na Mâu Ni thấy vô ngại

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Câu Lưu Tôn Phật như núi vàng

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Tỳ Xá Phù Phật sạch ba hoặc

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Thi Khí Như Lai lìa phân biệt

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Tỳ Bà Thi Phật như trăng tròn

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Phất Sa Phật đạt đệ nhứt nghĩa

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Đề Xá Như Lai biện vô ngại

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Ba Đầu Ma Phật tịnh vô cấu

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Nhiên Đăng Như Lai quang minh lớn

Trong những cát tường rất vô thượng

Phật ấy từng đến cung điện nầy

Thế nên chốn nầy rất cát tường.

Như Đao Lợi Thiên Vương trong thế giới nầy, do thần lực của Như Lai, nói kệ ca ngợi công đức của mười đức Phật thời quá khứ, trong thế giới ở mười phương, chư Thiên Đế cũng ca ngợi công đức của chư Phật như vậy.

Lúc đức Thế Tôn ngự kiết già trong điện Diệu Thắng, thoạt nhiên điện nầy rộng rãi bằng chỗ ở của tất cả chư Thiên. Thập phương thế giới cũng đều như vậy.