Nghi Thức Cúng Vong

Friday, 22 February 20197:59 PM(View: 6151)
Nghi Thức Cúng Vong
NGHI THỨC CÚNG VONG

(Có rất nhiều nghi thức cúng hương linh. Nhưng đây là nghi thức đơn giản nhất. Trong trường hợp không có chư Tăng hành lễ và sau khi tụng niệm cầu siêu ở bàn Phật xong rồi, chư Phật tử có thể sang bàn thờ hương linh tụng niệm theo nghi thức sau đây để cúng hương linh.)

Tâm nhiên ngũ phận,
Phổ biến thập-phương,
Hương yên Đồng-tử ngộ Chơn thường,
Tỷ quán thiệt nan lường,
Thoại ái tường quang.
Kham biến pháp trung vương,

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát.(3 lần)
Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.(3 lần)
Nam-mô Bát-nhã Hội-Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.(3 lần)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH
Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:
Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Ái hà thiên xích lãng,
Khổ-hải vạn trùng ba,
Dục thoát luân-hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di-Đà.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (30 lần)
Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Đại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG
Thập-phương Tam-thế Phật,
A-Di-Đà đệ nhất,
Cửu-phẩm độ chúng-sanh,
Oai-đức vô cùng cực.
Ngã kim vị hương-linh,
Sám-hối tam-nghiệp tội.
Phàm hữu chư phước-thiện.
Chí tâm dụng hồi-hướng,
Nguyện đồng niệm Phật nhơn
Vãng-sanh Cực-lạc quốc.
Kiến Phật ngộ pháp-tánh,
Phát đại Bồ-đề tâm,
Vô-biên phiền-não đọan,
Vô-lượng pháp-môn tu,
Độ nhất thế chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

(Rót trà cúng)

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:
Nẳng mồ tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ-mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

PHỤC NGUYỆN

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai
Sanh tử khứ lai đô thị huyễn
Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương
Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ phóng quang tiếp dẫn phục vì hương linh ... pháp danh ... thệ thế ư ... niên ... nguyệt ... nhựt.
Nguyện hương linh thừa tư Tam Bảo lực tốc xả mê đồ, trực vãng Lạc Bang siêu sanh Tịnh Độ.
Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu.
Nguyện hương linh đắc độ cao siêu, kỳ thân quyến hàm triêm lợi lạc.
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (3 lần)

TAM TỰ QUY-Y
Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)