Nghi Thức Cúng Ngọ

Friday, 22 February 20197:59 PM(View: 490)
Nghi Thức Cúng Ngọ
NGHI THỨC CÚNG NGỌ

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)


TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án lam xóa ha. (3 lần)


TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)


(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương)


BÀI KỆ CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng dường nhứt thế Phật,
Tôn pháp chư Bồ-tát,
Vô biên Thanh-văn chúng,
Cập nhứt thế Thánh Hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tánh tác Phật sự,
Phổ huân chư chúng sanh,
Giai phát Bồ-đề tâm,
Viễn ly chư vọng nghiệp,
Viên thành vô thượng đạo.


KỲ NGUYỆN

Kim đệ tử… Phát nguyện phụng Phật, thỉnh Tăng chú nguyện, mong chư Phật oai lực phò trì, hiện kim chư Phật tử đẳng thân tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, dữ pháp giới chúng sanh, nhứt thời đồng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

(Xá 3 xá rồi đọc bài tán Phật).


TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO

Pháp vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Đạo sư
Tứ sanh chi từ phụ
Ư nhứt niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận.


QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Đế châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

  • Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
  • Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ-tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
  • Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)


(Đứng ngay, vô chuông mõ và tụng kinh)


TÁN HƯƠNG

Hương tài nhiệt,
Lư phần bảo đảnh trung
Chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng,
Hương yên liêu nhiễu Liên Hoa động,
Chư Phật Bồ-tát hạ Thiên cung,
Thiên Thai sơn La Hán,
Lai thọ nhơn gian cúng. (3 lần)
Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)


MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.


Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.


Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.


Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam thế chư Phật, y Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.


Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:


Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)


Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,
Thập phương thế giới diệc vô tỷ,
Thế gian sở hữu ngã tận kiến
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.


Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)


(Tiếp đọc bài Đại cúng dường)


Nam-mô thường trụ thập phương Phật.
Nam-mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam-mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam-mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam-mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam-mô Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật.
Nam-mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.
Nam-mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.
Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát.
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát.
Nam-mô Già Lam thánh chúng Bồ-tát.
Nam-mô Lịch Đại Tổ sư Bồ-tát.
Nam-mô Đạo tràng Hội thượng Phật, Bồ-tát.


Nẳng mồ tát phạt đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạc ra, tam bạc ra hồng. (3 lần)


Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)


Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng chư Hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Đắc vô thượng Ba-la-mật.
Tam đức lục vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.


Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)


BÀI TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
Lượng đẳng Tu-di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
Nam-mô Phổ cúng dường Bồ-tát. (3 lần)

Tứ sanh, cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn,
Bát nạn, tam đồ cộng nhập Tỳ-lô tánh hải.
Cúng Phật dĩ ngật
Đương nguyện chúng-sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư Phật Pháp.


PHỤC NGUYỆN

(Kỳ siêu nguyện theo kỳ siêu, thường thì nguyện theo thường, tùy trường hợp)


TAM TỰ QUY Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)