6.18 - Phẩm Tuỳ Hỷ Công Đức

Monday, 03 January 20228:58 AM(View: 1115)
6.18 - Phẩm Tuỳ Hỷ Công Đức
KINH DIỆU-PHÁP LIÊN HOA 
Quyển Thứ Sáu

PHẨM "TÙY-HỶ CÔNG-ĐỨC" THỨ MƯỜI TÁM

1. Lúc bấy giờ, Ngài Di-Lặc Bồ-Tát bạch Phật rằng: Thế-Tôn! Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn nào nghe kinh Pháp-Hoa này mà tuỳ hỷ đó, được bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng:

 Sau khi Phật diệt độ
 Có người nghe kinh nầy
 Nếu hay tùy hỷ đó (1)
 
2. Lại được bao nhiêu phước? Khi đó Phật bảo ngài Di-Lặc Bồ-Tát rằng: A-Dật-Đa! Sau khi Như-Lai diệt độ nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức tuỳ sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi truyền dạy người khác nghe rồi cũng tuỳ hỷ truyền dạy, xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.

 3. A-Dật-Đa! Công đức tùy hỷ của thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thứ năm mươi đó, ta nay nói, ông phải lóng nghe.

 Nếu có trăm muôn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sanhtrong bốn loài sanh; noãn sanhthai sanhthấp sanhhoá sanh, hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tuỳ theo đồ ưa thích của chúng muốn diều cung cấpcho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt: vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, san-hô, hổ-phách đầy cả Diêm-phu-đề và voi, ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện lầu gác v.v...

 Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng : "Ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tuỳ theo ý muốn, những chúng sanh nầy đều già suy tuổi quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo diù dắt chúng". Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừngĐồng thời được đạo Tu-đa-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm, đạo A-la-hán dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ tám giải thoát.

 Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó được, có nhiều chăng?

 Ngài Di-Lặc bạch Phật rằng: Thế-Tôn! "Công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho đều được quả A-la-hán".

 Phật bảo ngài Di-Lặc: " Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong bốn trăm ức vô số thế giới lại khiến được quả A-la-hán, công đức của người đó chẳng được bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh Pháp-Hoa mà tùy hỷ, trăm phần nghìn phần, muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính, đếm, thí dụ không thể biết được".
 A-Dật-Đa! Người thứ năm mươi như thế, xoay vần nghe kinh Pháp-Hoa, công đức tuỳ hỷ còn vô lượngvô biên a-tăng-kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tuỳ hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ không thể sánh được.

 4. A-Dật-Da! Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cáng bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng và ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế-Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm-vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển-luân-thánh-vương.

 5. A-Dật-Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: " Có kinh tên Pháp-Hoa nên cùng nhau qua nghe". Liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó, chuyển thân đặng với Đa-la-ni Bồ-Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bịnh, miệng cũng không bịnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng sếu gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mụt, cũng chẳng sứt hư, cũng chẳng cong vẹo, cũng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê.

 Mũi chẳng xẹp giẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ư, môi lưỡi răng nướu thảy điều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo.

 A-Dật-Đa! Người hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành.

 Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 

 Nếu người trong pháp hội

 Được nghe kinh điển này

 Nhẫn đến một bài kệ

 Tùy hỷ vì người nói

 Xoay vần lại như thế

 Đến người thứ năm mươi

 Người rốt sau được phước

 Nay sẽ phân biệt đó.

 Như có đại thí chủ

 Cung cấp vô lượng chúng

 Đầy đủ tám mươi năm

 Tùy ý chúng ưa muốn

 Thấy chúng: Tướng già suy

 Tóc bạc và mặt nhăn

 Răng thưa, thân khô gầy

 Nghĩ họ sắp phải chết

 Ta nay phải nên dạy

 Cho chúng được đạo quả

 Liền vì phương tiện nói

 Pháp Niết-bàn chân thật

 Đời đều chẳng bền chắc

 Như bọt bóng ánh nắng

 Các ngươi đều nên phải

 Mau sanh lòng nhàm lìa.

 Các người nghe pháp đó

 Đều được A-la-hán

 Đầy đủ sáu thần thông

 Ba minh tám giải thoát.

 Người năm mươi rốt sau

 Nghe một kệ tùy hỷ

 Người này phước hơn kia.

 Không thể thí dụ được

 Xoay vần nghe như thế.

 Phúc đó còn vô lượng

 Huống là trong pháp hội

 Người tuỳ hỷ ban đầu.

 Nếu có khuyên một người

 Dắt đến nghe Pháp-Hoa

 Rằng: Kinh nầy rất mầu

 Nghìn muôn kiếp khó gặp

 Liền nhận lời qua nghe

 Nhẫn đến nghe giây lát

 Phước báo của người đó

 Nay nên phân biệt nói.

 Đời đời miệng không bệnh

 Răng chẳng thưa, vàng, đen,

 Môi chẳng dày teo thiếu

 Không có tướng đáng chê.

 Lưỡi chẳng khô đen ngắn

 Mũi cao lớn mà ngay

 Trán rộng và bằng phẳng

 Mặt, mắt đều đoan nghiêm

 Được người thấy ưa mến

 Hơi miệng không hôi nhơ

 Mùi thơm bông ưu-bát

 Thường từ trong miệng ra.

 Nếu cố đến tăng phường

 Muốn nghe kinh Pháp-Hoa

 Giây lát nghe vui mừng

 Nay sẽ nói phước đó:

 Sau sanh trong trời người

 Được voi, xe, ngựa tốt

 Kiệu, cáng bằng trân báu,

 Cùng ở cung điện trời.

 Nếu trong chỗ giảng pháp

 Khuyên người ngồi nghe kinh

 Nhân vì phước đó được

 Tòa Thích, Phạm, Chuyển Luân

 Huống là một lòng nghe

 Giải nói nghĩa thú kinh

 Đúng như pháp mà tu

 Phước đó chẳng lường được.

---000---