Tập 2

Saturday, 04 May 201911:13 PM(View: 750)
Tập 2
A HÀM
MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO
Thích Nữ Giới Hương
(Trọn Bộ Hai Tập)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2016

MỤC LỤC TẬP 2

Chương 1: Những Lời Phật Dạy trong Tạp A-hàm 
Chương 2: Những Lời Phật Dạy trong Tăng Nhất A-hàm 
Chương 3: Những Chủ đề Chung trong A-hàm
Chương 4: Kết Luận
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 1355)
The Seven Factors of Enlightenment are seven qualities that both lead to enlightenment and also describe enlightenment.
(View: 2488)
Phát sinh tâm hổ thẹn (sinh đại tàm quí tâm). Nguyên đức Thế Tôn và chúng ta đều là phàm phu, nhưng đức Thế Tôn thì đã thành Phật từ lâu, còn chúng ta thì đến bây giờ vẫn còn trầm luân trong biển sinh tử, chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi! Nghĩ như thế mà sinh tâm hổ thẹn, và phát lồ sám hối.
(View: 2365)
Vạn pháp do thức mà biểu hiện, nhưng thức cũng phải nương vào các điều kiện (duyên) mới phát sinh được.
CONTACT US