VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN (TẬP I)

Sunday, 02 July 202312:21 PM(View: 1053)
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN (TẬP I)

Chương I: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU
- Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
- Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu
Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành
Trung tâm Lạc Dương
Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành
- Nguồn gốc trung tâm Bành Thành

Chương II: HAI THẾ KỶ ĐẦU

Đạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây lịch 
Quan niệm về Phật 
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về nghiệp báo và luân hồi
Từ bi
Công dục
Tiết dục
Lý hoặc luận của Mâu tử
Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
Học thuật Giao chỉ
- Những Quan niệm căn bản về giáo lý
Quan niệm về Phật
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về Niết Bàn
Quan niệm về Luân Hồi Nghiệp Báo
Quan niệm về Vô Ngã
Từ BiBố Thí và Tĩnh Dục
Thiền
Tinh thần Hòa Đồng Tôn Giáo
- Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”
Lão Tử Thành Phật ở đất Hồ

Chương III KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM

Khương Tăng Hội
Tư tưởng thiền của Tăng Hội
Phương pháp nhị thiền
Phương pháp tam thiền
Phương pháp tứ thiền
Chi Cương Lương Tiếp
Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng
Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp
- Bài Tựa kinh An Ban Thủ Ý 

Chương IV: SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ĐẠO PHẬT VIỆT NAM ĐỜI ĐƯỜNG

- Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
- Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh
- Một số các vị tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới.

Chương V: THIỀN PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI

Hành trạng và truyền thừa
- Bối cảnh tư tưởng của Tì Ni Đa Lưu Chi
Siêu việt Ngôn Ngữ Văn Tự
Siêu việt Hữu Vô
Yếu tố Mật Giáo
- Sấm vĩ học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

Chương VI: THIỀN PHÁI VÔ NGÔN

Vô Ngôn Thông và truyền thừa
- Bối cảnh Thiền học Vô Ngôn Thông
Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền
Đốn ngộ và Tâm địa
- Nguyên tắc vô đắc
- Sự sử dụng thoại đầu
- Thiền ngữ và hình ảnh thi ca
Ảnh hưởng Tịnh Độ Giáo
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Vô Ngôn Thông
Chương VII THIỀN PHÁI THẢO ĐƯỜNG
- Nguồn gốc Thảo Đường
Ảnh hưởng của phái Thảo Đường

Chương VIII: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI LÝ (1010-1225)

- Chân đứng
Đạo Phật và chính trị
Đạo Phật và văn hóa 
Đạo Phật và mỹ thuật
Đạo Phật và phong hóa

- Tăng sĩ, tự viện và kinh điển
Vấn đề mê tín

Chương IX: NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ

- Nền Phật giáo thống nhất
Thiền sư Thường Chiếu
- Sự quan trọng của Tâm học
- Đối tượng chứng đắc
- Tùy mục
- Vị tổ khai sơn Yên TửHiện Quang thiền sư (1220)
Trúc Lâm quốc sư
Đại Đăng quốc sư
- Tiêu Diêu thiền sư

Chương X: TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)

Tuổi trẻ và chí nguyện học Đạo
Học hỏitu tập và sáng tác
- Khóa hư lục
- Thánh Đăng Lục
- Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
- Nhu yếu tỉnh thức
- Nhu yếu tinh chuyên
Tư tưởng Thiền học
Thoại đầu thiền
Ảnh hưởng thiền phái Lâm Tế
- Bố mươi bài tụng cổ

Chương XI: TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Diện mục Tuệ Trung
Hòa quang đồng trần
- Đập vỡ thái độ bám víu và khái niệm
- Đập phá quan niệm lưỡng nguyên
- Phá vỡ những vấn đề giả tạo
- Diệu khúc bản lai tu cử xướng

Chương XII: TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

- Một ông vua xuất gia
Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm-Việt lâu dài
Xây dựng một giáo hội mới
Tư tưởng Thiền học
- Những ngày cuối

Chương XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284-1330)

Cuộc đời tu học của Pháp Loa
Đại Tạng Kinh Triều Trần
- Những tác phẩm của Pháp Loa
- Phát triển giáo hội
Yếu tố Mật Giáo trở thành quan trọng
- Anh Tông và Pháp Loa
Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa

Chương XIV: THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254-1334)

- Về sách Tổ Gia Thực Lục
Cuộc đời của Huyền Quang
Câu chuyện Thị Bích
Huyền Quang và Pháp Loa
- Nhà thi sĩ
Tư tưởng của Huyền Quang
- Văn Nôm của Huyền Quang
- Thời hưng thịnh chấm dứt

Chương XV: NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ĐỜI TRẦN

- Trí Viễn thiền sư
Thuần Nhất pháp sư
- Tăng Điền đại sư
- Bão Phác quốc sư
Pháp Cổ thiền sư
Huệ Nghiêm thiền sư
Bảo Sát thiền sư
- Viên thiền sư
Trí Thông thiền sư
- Vô Sơn Ông
Minh Đức Chân Nhân
- Đức Sơn thiền sư
- Vương Như Pháp
- Trần Thánh Tông
- Trần Minh Tông
- Bích Phong trưởng lão
Sa Môn Thu Tử
- Lãm Sơn quốc sư
Thạch Đầu và Mật Tạng
- Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa
- Những vị đệ tử
Truyền thống yên tử.

Chương XVI: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN

Chủ lực của văn hóa đời Trần
- Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần
- Tổ chức giáo hội
Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần