Cuốn 9 (Phần 27-37)

Tuesday, 10 May 201610:26 PM(View: 3876)
Cuốn 9 (Phần 27-37)
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM
Việt dịch: Thích Trí Quang

Phẩm 27: Lạy Cho Địa Ngục A Tì

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã thấy, từ phần qui y Tam bảo cho đến phần này, thường nói, vạn hữu tuy phẩm chất khác nhau, hiệu năng cũng bất đồng, nhưng phản chiếu với nhau rõ rệt như sáng với tối thì chỉ có thiện với ác. Thiện là đại lộ sáng sủa của loài người loài trời, ác là đường hiểm tối tăm của tam đồ ác đạo. Sống nhân nghĩa thì đi lên đại lộ sáng sủa, sống tàn ác thì sa xuống đường hiểm tối tăm. Đi lên là vì hành vi vượt bậc, không phải tranh dành mà được, hưởng thụ hạnh phúc tự nhiên, lại còn có cơ hội bước đến tuệ giác vô thượng.Còn sa xuống là vì hành vi xuống dốc, có tránh cũng không khỏi, ở thì thành lửa lưới sắt, ăn thì sắt viên sắt nóng, uống thì đá sôi đồng chảy, sống thì lâu hơn tạo hóa, kiếp số kể như vô cùng. Cái khổ địa ngục là cái khổ không thể chịu nổi. Hễ nghiệp thức tách rời thân thể này là sa vào thành ấy. Ác nó trả thì vầng đao cắt mình, nghiệp nó đòi thì đá lửa nát thân. Vậy mà mạng sống không chịu rút ngắn, ôm lấy cực hình với thì gian kể như bất tận. Giả sử thoát được địa ngục thì lại sa vào ngạ quỉ, miệng xuất ra lửa, sống mà mạng không toàn. Từ đấy chết rồi lại đọa súc sinh với bao nhiêu cực hình: chở nặng đi xa, xông pha nguy hiểm, chất đầy nồi, sắp tràn bàn, cơ thể bị sung làm thực phẩm, tánh mạng mất hơn cả toán số. Nỗi thống khổ ác đạo thật nặng nề, cái u tối trường kỳ thật bi thảm. Sự hơn kém giữa thiện với ác hiển nhiên như vậy mà có kẻ vẫn không tin. Không tin là vì tâm lý của họ phân chia bỉ thử nhân ngã: chính sự không tin này dẫn đến hậu quả là đa số không chịu hướng thiện. Nên đức Thế tôn đã huấn thị, con người vì mười điềunày mà chết là nhập vào ác đạo: không quan tâm việc thiêển để thực tập công đức, ham ăn uống như cọp đói, đam mê tửu sắc, ôm giữ độc tố sân hận, giữ thói ngu si mà không tiếp nhận sự can gián, tự thị sức lực mà làm ác, tàn sát chúng sinh và lấn hiếp cô thế, liên kết kẻ ác mà xâm lược địa giới của người, nói thì không thực, không có từ tâm đối với người hay vật, những kẻ như vậy không sống lâu và không tránh khỏi ác đạo.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,như lời Phật dạy, ai mà tránh khỏi? Không tránh khỏi có thì đã có phần trong địa ngục rồi. Đại chúng ai nấy phải tỉnh ngộ điều ấy để đừng phóng túng. Phải cạnh tranh với thì giờ mà làm hạnh bồ tát, cần cầu Phật pháp ích lợi hết thảy. Để một mặt tự diệt tội lỗi của mình, mặt khác, phát sinh phước đức cho người. Đó chính là tự lợi lợi tha, mình người không phân biệt. Bây giờ đại chúng hãy cùng nhau phát khởi tâm dũng mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bi, tâm độ chúng sinh, tâm cứu chúng sinh, để đến ngày giác ngộ cũng vẫn không quên chí nguyện nói trên. Ngưỡng nguyện mười phương cùng tận không giới, hết thảy chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, đem năng lực đại thần thông, năng lực đại từ bi, năng lực giải thoát địa ngục, năng lực tế độ ngạ quỉ, năng lực cứu vớt súc sinh, năng lực đại thần chú, năng lực đại oai mãnh, làm cho việc mà chúng con làm thì lợi ích, điều mà chúng con nguyện thì thành tựu. Đại chúng hãy đồng nhau một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì những người chịu khổ trong đại địa ngục A tì, cho đến địa ngục Tối tăm, mười tám địa ngục rất lạnh, mười tám địa ngục rất nóng, mười tám địa ngục vầng đao, địa ngục Rừng kiếm, địa ngục Xe lửa, địa ngục Phẩn sôi, địa ngục Vạc sôi. Những địa ngục như vậy lại có tám vạn bốn ngàn địa ngục phụ thuộc. Hết thảy những người chịu khổ trong những địa ngục ấy, chúng con xin vận dụng tâm bồ đề, vận dụng hạnh bồ đề, vận dụng nguyện bồ đề, thay thế cho họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Đại âm tán phật,

Nam mô Tịnh nguyện phật,

Nam mô Nhật thiên phật,

Nam mô Lạc tuệ phật,

Nam mô Nhiếp thân phật,

Nam mô Oai đức thế phật,

Nam mô Sát lợi phật,

Nam mô Đức thừa phật,

Nam mô Thượng kim phật,

Nam mô Giải thoát kế phật,

Nam mô Lạc pháp phật,

Nam mô Trú hành phật,

Nam mô Xả kiêu mạn phật,

Nam mô Trí tạng phật,

Nam mô Phạn hạnh phật,

Nam mô Chiên đàn phật,

Nam mô Vô ưu danh phật,

Nam mô Đoan nghiêm thân phật,

Nam mô Tướng quốc phật,

Nam mô Liên hoa phật,

Nam mô Vô biên đức phật,

Nam mô Thiên quang phật,

Nam mô Tuệ hoa phật,

Nam mô Tần đầu ma phật,

Nam mô Trí phú phật,

Nam mô Sư tử du hý bồ tát,

Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà cứu vớt tiếp độ, làm cho tất cả những người chịu khổ trong địa ngục A tì, cho đến địa ngục Tối tăm, địa ngục Vầng đao, các địa ngục Xe lửa, Phẩn sôi, cùng những địa ngục phụ thuộc, nhờ năng lực Phật đà, năng lực Phật pháp, năng lực Bồ tát, năng lực Thánh hiền, mà tức khắc giải thoát, vĩnh viễn không còn đọa lạc địa ngục, hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt, tuyệt đối không còn tạo nghiệp địa ngục, bỏ sự sinh ra ở địa ngục mà được sự sinh ra ở tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, bỏ thân thể địa ngục mà được thân thể kim cang, bỏ cái khổ địa ngục mà được cái vui niết bàn, nhớ cái khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm, bốn vô lượng tâm và sáu ba la mật thì biểu hiện thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực thì tự tại như ý, hoàn bị trí tuệ nhờ làm bồ tát hạnh, dũng mãnh tinh tiến chớ không ngừng không nghỉ, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, nhập Kim cang tâm thành Chánh biến giác.

 

Phẩm 28: Lạy Cho Địa Ngục Song Tro Vân Vân 

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Sông tro, địa ngục Rừng kiếm, địa ngục Rừng chông, địa ngục Trụ đồng, địa ngục máy sắt, địa ngục lưới sắt, địa ngục hang sắt, địa ngục viên sắt, địa ngục đá nhọn, và trong hết thảy địa ngục tương tự như vậy khắp cả mười phương pháp giới, chúng con nguyện vận dụng tâm bồ đề, vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Phạn tài phật,

Nam mô Bảo thủ phật,

Nam mô Tịnh căn phật,

Nam mô Cuyՠtúc luận phật,

Nam mô Thượng luận phật,

Nam mô Phất sa phật,

Nam mô Đề sa phật,

Nam mô Hữu nhật phật,

Nam mô Xuất nê phật,

Nam mô Đắc trí phật,

Nam mô Mô la phật,

Nam mô Thượng cát phật,

Nam mô Pháp lạc phật,

Nam mô Cầu thắng phật,

Nam mô Trí tuệ phật,

Nam mô Thiện thánh phật,

Nam mô Võng quang phật,

Nam mô Lưu ly tạng phật,

Nam mô Danh vặn phật,

Nam mô Lợi tịch phật,

Nam mô Giáo hóa phật,

Nam mô Nhật minh phật,

Nam mô Thiện minh phật,

Nam mô Chúng đức thượng minh phật,

Nam mô Bảo đức phật,

Nam mô Sư tử phan bồ tát,

Nam mô Sư tử tác bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu vớt, làm cho những người đang chịu thống khổ trong địa ngục Sông tro vân vân, được giải thoát cả, vĩnh viễn hết sạch tội báo khốc liệt, tuyệt đối không còn tạo nghiệp địa ngục, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát bồ đề tâm, cùng thoát nhà lửa cùng đến đạo tràng, đồng với bồ tát đồng thành chánh giác.

Phẩm 29: Lạy Cho Địa Ngục Uống Đồng Vân Vân

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Uống đồng, địa ngục Ép lại, địa ngục Kêu gào, địa ngục Kêu gào lớn, địa ngục Nóng, địa ngục Rất nóng, địa ngục Hầm than, địa ngục Rừng cháy, và trong vô số địa ngục phụ thuộc, chúng con nguyện vận dụng bồ đề tâm, thay thế những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Nhân nguyệt phật,

Nam mô La hầu phật,

Nam mô Cam lộ minh phật,

Nam mô Diệu ý phật,

Nam mô Đại minh phật,

Nam mô Nhất thế chúa phật,

Nam mô Nhạo trí phật,

Nam mô Sơn vương phật,

Nam mô Tịch diệt phật,

Nam mô Đức tụ phật,

Nam mô Thiên vương phật,

Nam mô Diệu âm thanh phật,

Nam mô Diệu hoa phật,

Nam mô Trú nghĩa phật,

Nam mô Công đức oai tụ phật,

Nam mô Trí vô đẳng phật,

Nam mô Cam lộ âm phật,

Nam mô Thiện thủ phật,

Nam mô Lợi tuệ phật,

Nam mô Tư giải thoát nghĩa phật,

Nam mô Thắng âm phật,

Nam mô Lê đà hạnh phật,

Nam mô Thiện nghĩa phật,

Nam mô Vô quá phật,

Nam mô Hành thiện phật,

Nam mô Kiên dũng tinh tiến bồ tát,

Nam mô Kim cang tuệ bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu vớt, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Uống đồng vân vân, diệt hết tội chướng, thoát hết thống khổ, từ nay sắp đi, vĩnh viễn từ biệt địa ngục, bỏ sự sinh ra ở địa ngục mà được sự sinh ra ở tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, giải thoát cảnh giới địa ngục mà thực hiện cảnh giới niết bàn, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.

 

Phẩm 30: Lạy Cho Địa Ngục Đao Binh Vân Vân

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Nghĩ tưởng (32) , địa ngục Đá đen, địa ngục Đóng đinh, địa ngục Giếng lửa, địa ngục Cối đá, địa ngục Bão cát, địa ngục Đao binh, địa ngục Đói, địa ngục Chảo đồng, và trong vô số địa ngục tương tự, chúng con nguyện vận dụng tâm bồ đề, khắp vì những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Hoa tạng phật,

Nam mô Diệu quang phật,

Nam mô Nhạo thuyết phật,

Nam mô Thiện tế phật,

Nam mô Chúng vương phật,

Nam mô Ly úy phật,

Nam mô Biện tài nhật phật,

Nam mô Danh vặn phật,

Nam mô Bảo nguyệt minh phật,

Nam mô Thượng ý phật,

Nam mô Vô úy phật,

Nam mô Đại kiến phật,

Nam mô Phạn âm phật,

Nam mô Thiện âm phật,

Nam mô Huệ tế phật,

Nam mô Vô đẳng ý phật,

Nam mô Kim cang quân phật,

Nam mô Bồ đề ý phật,

Nam mô Thọ vương phật,

Nam mô Bàn đà âm phật,

Nam mô Phước đức lực phật,

Nam mô Thế đức phật,

Nam mô Thánh ái phật,

Nam mô Thế hành phật,

Nam mô Hổ phách phật,

Nam mô Nhạo trí phật,

Nam mô Khí ấm cái bồ tát,

Nam mô Tịch căn bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu hộ, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục, như địa ngục Đao binh vân vân, và trong những địa ngục phụ thuộc, tức khắc giải thoát, mọi sự thống khổ vĩnh viễn từ biệt, bỏ nghiệp duyên địa ngục mà được đời sống tuệ giác, nhớ cái khổ địa ngục mà phát tâm bồ đề, thực hành bồ tát hạnh một cách không ngừng không nghỉ, nhập vào tuệ giác nhất thừa nên viên mãn hạnh nguyện thập địa, vận dụng thần lực trở lại tiếp độ tất cả, đồng ngồi đạo tràng đồng thành Chánh giác.


Phẩm 31: Lạy Cho Địa Ngục Thành Lửa Vân Vân

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí thành, khắp vì những người hiện chịu thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, trong địa ngục Thành lửa, địa ngục Hang đá, địa ngục Sôi sục, địa ngục Núi đao, địa ngục Cọp sói, địa ngục Giường sắt, địa ngục Gió nóng, địa ngục Phun lửa, và trong vô số địa ngục phụ thuộc, chúng con nguyện vận dụng bồ đề tâm, khắp vì những người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Lôi âm vân phật,

Nam mô Thiện ái mục phật,

Nam mô Thiện trí phật,

Nam mô Cụ túc phật,

Nam mô Bảo tích phật,

Nam mô Đại âm phật,

Nam mô Pháp tướng phật,

Nam mô Trí âm phật,

Nam mô Hư không phật,

Nam mô Từ âm phật,

Nam mô Tuệ âm sai biệt phật,

Nam mô Công đức quang phật,

Nam mô Thánh vương phật,

Nam mô Chúng ý phật,

Nam mô Biện tài luân phật,

Nam mô Thiện tịch phật,

Nam mô Nguyệt diện phật,

Nam mô Nhật danh phật,

Nam mô Vô cấu phật,

Nam mô Công đức tập phật,

Nam mô Hoa đức tướng phật,

Nam mô Biện tài quốc phật,

Nam mô Bảo thí phật,

Nam mô Ái nguyệt phật,

Nam mô Bất cao phật,

Nam mô Tuệ thượng bồ tát,

Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho những người hiện chịu thống khổ trong địa ngục Thành lửa vân vân tức khắc giải thoát; rộng ra nữa, làm cho tất cả những người hiện chịu thống khổ, hay sẽ chịu thống khổ, trong hết thảy địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, đạt đến số bất khả thuyết, đồng nhờ năng lực Phật đà, năng lực Phật pháp, năng lực Bồ tát và năng lực Thánh hiền mà được giảithoát tức khắc và đồng đều, bằng cách vĩnh viễn đoạn tuyệt cái nghiệp địa ngục trong mười phương. Từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, vĩnh viễn từ biệt tam đồ ác đạo, bỏ thân hay thọ thân đều luôn luôn được gặp chư Phật, trọn vẹn tuệ giác nên thanh tịnh tuyệt đối, dũng mãnh tinh tiến một cách liên tục không ngừng, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, bước lên Kim cang tâm và nhập vào Chủng trí quả, vận dụng thần lực của Phật nên tự tại theo ý muốn.

 

Phẩm 32: Lạy Cho Ngạ Quỉ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng thêm nữa lòng chí thành của mình, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy chúa tể ngạ quỉ, ngạ quỉ, và thân thuộc của họ, thuộc loài ngạ quỉ trong mười phương, cùng tận không giới, vận dụng năng lực bồ đề tâm, vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Sư tử lực phật,

Nam mô Tự tại vương phật,

Nam mô Vô lượng tịnh phật,

Nam mô Đẳng định phật,

Nam mô Bất hoại phật,

Nam mô Diệt cấu phật,

Nam mô Bất thất phương tiện phật,

Nam mô Vô náo phật,

Nam mô Diệu diện phật,

Nam mô Trí chế trú phật,

Nam mô Pháp sư vương phật,

Nam mô Đại thiên phật,

Nam mô Thân ý phật,

Nam mô Vô lượng phật,

Nam mô Pháp lực phật,

Nam mô Thế cúng dường phật,

Nam mô Hoa quang phật,

Nam mô Tam thế cúng phật,

Nam mô Ứng nhật tạng phật,

Nam mô Thiên cúng dường phật,

Nam mô Thượng trí nhân phật,

Nam mô Chân kế phật,

Nam mô Tín cam lộ phật,

Nam mô Kim cang phật,

Nam mô Kiên cố phật,

Nam mô Dược vương bồ tát,

Nam mô Dược thượng bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy chúa tể ngạ quỉ, ngạ quỉ, và thân thuộc của họ, thuộc loài ngạ quỉ trong tất cả mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam đông bắc tây bắc và trên dưới, tiêu diệt toàn thể tội chướng, giải thoát toàn thể thống khổ, thân tâm mát mẻ mà không còn nóng bức, thân tâm no đủ mà không còn đói khát, thấm nhuần pháp vị cam lộ nên khai mở con mắt tuệ giác, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, tách rời cảnh giới ngạ quỉ mà nhập vào cảnh giới niết bàn, đồng đẳng chư Phật mà đồng thành Chánh giác.

 

Phẩm 33: Lạy Cho Súc Sinh

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này,hãy tăng thêm sự vận dụng tâm chí, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy súc sinh, sinh ra bằng thai, bằng trứng, bằng thấp khí hay bằng biến hóa, lớn hay nhỏ, ở trong không, trên đất hay dưới nước, cùng với thân thuộc của chúng, thuộc loài súc sinh khắp trong mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam đông bắc tây bắc và trên dưới, cùng tận không gian, đại chúng vận dụng năng lực của tâm từ bi, vì chúng mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Bảo kiên minh phật,

Nam mô Lê đà bộ phật,

Nam mô Tùy nhật phật,

Nam mô Thanh tịnh phật,

Nam mô Minh lực phật,

Nam mô Công đức tụ phật,

Nam mô Cụ túc đức phật,

Nam mô Sư tử hành phật,

Nam mô Cao xuất phật,

Nam mô Hoa thí phật,

Nam mô Châu minh phật,

Nam mô Liên hoa phật,

Nam mô Ái trí phật,

Nam mô Bàn đà nghiêm phật,

Nam mô Bất hư hành phật,

Nam mô Sinh pháp phật,

Nam mô Tướng minh phật,

Nam mô Tư duy lạc phật,

Nam mô Nhạo giải thoát phật,

Nam mô Tri đạo lý phật,

Nam mô Thường tinh tiến bồ tát,

Nam mô Bất hưu tức bồ tát,

Nam mô Địa tạng bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết thảy tứ sinh súc sinh, và thân thuộc của chúng, thuộc loài súc sinh khắp trong mười phương cùng tận không giới, tiêu diệt hết thảy tội chướng, giải thoát hết thảy thống khổ, đồng bỏ ác đạo mà đồng được đạo quả, thân thể và tâm trí đều yên vui như cõi Thiền thứ ba, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, thoát ly cảnh giới súc sinh mà chứng nhập cảnh giới niết bàn, lên Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.

 

Phẩm 34: Phát Nguyện Cho Cả Lục Đạo

Chúng con xin đem công đức lạy Phật cho chư thiên chư tiên và tám bộ long thần mà cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh khắp trong mười phương, cùng tận không giới, thuộc tứ sinh lục đạo và tận cùng biên cương của thì gian vị lai, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, không còn để hình hài này chịu mọi thống khổ một cách oan uổng và lầm lỡ, bằng cách không còn tái tạo mười thứ ác nghiệp và năm thứ tội nghịch để rồi phải quay lại trong tam đồ ác đạo.

Cầu nguyện nhờ công đức lạy Phật hôm nay mà ai nấy đều thực hiện thân nghiệp thanh tịnh và khẩu nghiệp thanh tịnh của Bồ tát đại sĩ. Về ý nghiệp thanh tịnh thì cầu nguyện ai nấy đều thực hiện những tâm lượng vĩ đại mà Bồ tát đại sĩ đã có. Tâm như đại địa, vì mọc các thiện căn. Tâm như bể cả, vì tiếp nhận và nắm giữ chánh pháp vĩ đại của trí tuệ chư Phật sản xuất. Tâm như núi Tu di, vì làm cho chúng sinh an trú tuệ giác vô thượng. Tâm như ngọc ma ni, vì lọc sạch phiền não. Tâm như ngọc kim cương, vì đã quyết định đối với vạn hữu. Tâm kiên cố, vì ma quân ngoại đạo hết cách phá hoại. Tâm như hoa sen, vì hết thảy vạn hữu không thể làm ô nhiễm. Tâm như hoa ưu đàm, vì nhiều kiếp cũng khó mà được gặp. Tâm như mặt trời quang đãng, vì đã dẹp hết mây mù ngu si. Tâm như không gian, vì không ai lường nổi. Lại cầu nguyện hết thảy chúng sinh trong tứ sinh lục đạo, từ nay sắp đi, vận dụng cái thức có khả năng tư lượng mà tạo nên sự chánh tín và lý giải có tính chất quyết định (33) , bằng cách loại bỏ mọi thứ lý luận vô bổ mà thường suy nghĩ về những lời trình bày chánh pháp. Có gì thì cho cả, không một chút tiếc lẫn. Tâm niệm này nối tiếp với tâm niệm khác trong đức tính dũng mãnh, chứ không ôm giữ tâm lý khiếp nhược. Công đức tạo ra thì hiến cho toàn thể. Không quay lại đường tà mà chỉ chuyên tâm vào hướng đi duy nhất. Thấy việc thiện như ảo thuật và coi việc ác như chiêm bao. Thoát khỏi sinh tử và vượt qua tam giới một cách mau chóng. Quán sát một cách minh bạch chánh pháp tuyệt sâu và tuyệt diệu. Được cúng dường Phật và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Phật pháp và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Bồ tát và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Được cúng dường Thánh hiền và đồ cúng dường đầy đủ tất cả. Lại nguyện cho những kẻ sau này, ai có chí nguyện khác với thệ nguyện của chúng con ngày nay, cũng được nhập vào trong bể cả đại nguyện, hoàn thành mọi thứ công đức và giác tuệ, nhờ thần lực của Phật mà tự tại như ý, đồng đẳng Như lai mà đồng thành Chánh giác.

Phẩm 35: Cảnh Giác Tư Duy Đạo Lý Vô Thường

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được cùng nhau lạy Phật sám hối và phát nguyện cho lục đạo chúng sinh rồi, bây giờ, một lần nữa, phải tỉnh ngộ sự vô thường của cuộc đời. Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, tội cũng như phước, phát sinh ra là vì sự tương quan nhân quả. Hãy thành khẩn mà nhớ nằm lòng, hãy lo nghĩ mà đừng quên mất việc ấy. Do đó mà đại chúng đã thấy thường nói, ảnh hưởng nhân quả ăn khớp với nhau, làm sao thoát khỏi, nguyên lý thiện ác thật không sai chạy. Nguyện xin đại chúng tỉnh ngộ vô thường, cần mẫn mà tu tập thiện nghiệp để tự giúp bản thân. Đừng theo tính biếng nhác mà không nỗ lực. Trí giả mà thường than, có hưởng dục lạc đủ cả năm thứ và qua ngàn vạn năm đi nữa, chung cục vẫn không thoát khỏi thống khổ trong ba ác đạo, huống chi chúng ta tuy nói trăm năm mà mấy ai được một nửa. Trong cái thì gian ngắn ngủi đó, đâu được tự dung thứ cho mình đẳng đãi? Cuộc đời biến ảo mê hoặc, chung cục biến mất tất cả. Có sẽ hết, cao sẽ rơi, hợp phải tan, sống phải chết. Cha mẹ anh em, vợ con thân thuộc, tình thương thấu triệt xương tủy, khi chết cũng hết cách tha nhau. Chức cao lương hậu, giàu có sang cả, tiền nhiều của lắm, cũng không phải là những yếu tố kéo dài được mạng sống con người. Cũng không phải đem lời nói hay vật thực khẩn cầu mà thoát chết. Sự đối đầu vô hình thì còn ai lưu giữ cho được? Trong Kinh đã nói, chết nghĩa là hết: khí lực tuyệt hết, tâm thức thoát đi, hình hài tan tác, người cũng như vật, thống nhất với nhau ở chỗ không có sự phát sinh nào mà không đi đến sự kết liễu. Khi chết thật khổ. Thân quyến gào khóc, trong khi kẻ chết bàng hoàng, không biết nương tựa vào đâu và đi về chỗ nào. Cơ thể tàn lạnh, khí lực sắp hết, chính trong lúc này lại thấy bao nhiêu cảnh tượng quả báo của hành vi thiện ác mà mình đã làm, nhất tề hiện ra la liệt trước mắt. Rồi ai làm điều thiện thì thấy được thiện thần hộ vệ, ai làm điều ác thì thấy bị ngục tốt đuổi bắt. Ngục tốt vốn tàn bạo, không bao giờ có sự dung thứ. Nên cha mẹ hiền hay con cháu hiếu cũng không thể cứu nhau. Yêu thương như tình vợ chồng, cũng chỉ nhìn nhau đi đến cái chết. Đao gió cắt mình, khổ không thể tả. Kẻ chết lúc đó gan dạ rã rời, còn lại là vô số thống khổ cùng nhau tập hợp, nên tâm thức kinh hoàng, như cuồng như say. Bấy giờ có quyết chí muốn phát một tâm niệm lành để làm một tơ tóc phước, thì cũng chỉ ân hận trong lòng, chứ làm sao mà làm được nữa? Nỗi khổ ấy của người chết thật hết kẻ thay thế. Niết bàn kinh có nói, người sắp chết là trong chỗ nguy hiểm mà đi không lương thực, đi xa vời vợi, đi một mình, đi mãi cả ngày liền đêm mà không thấy giới hạn, đi trong bóng tối thăm thẳm mà không có một chút ánh sáng, đi vào cái chỗ mà vào thì không ai cản nổi, nhưng vào đến rồi thì lại không thể thoát ra. Sống mà không làm phước thì chết sẽ đi vào chỗ khổ, tình trạng thảm khốc thật hết cách cứu gỡ, chứ không phải chỉ mô tả cảnh dữ cho người kinh sợ đâu.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải thấm thía rằng, quả báo sinh tử y như những chiếc vòng móc lại với nhau, tương quan bất tận. Và trong cảnh giới ấy, một mình mình đi, không ai thấy được, không thể tìm ra, hết cách gửi gắm. Vậy thì ai nấy phải tự nỗ lực, nhẫn khổ chịu nhọc, cần cù mà tu tập tứ đẳng lục độ để làm vật dụng khi đi một mình trong các nẻo đường sinh tử. Đừng ỷ khỏe mạnh mà tự yên trí. Phải khuynh tận chí thành, đồng nhau một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Đa văn hải phật,

Nam mô Trì hoa phật,

Nam mô Bất tùy thế phật,

Nam mô Hỷ chúng phật,

Nam mô Khổng tước âm phật,

Nam mô Bất thoái một phật,

Nam mô Đoạn hữu ái cấu phật,

Nam mô Oan nghi tế phật,

Nam mô Vô động phật,

Nam mô Chư thiên lưu bố phật,

Nam mô Bảo bộ phật,

Nam mô Hoa thủ phật,

Nam mô Oai đức phật,

Nam mô Phá oán tặc phật,

Nam mô Phú đa văn phật,

Nam mô Diệu quốc phật,

Nam mô Hoa minh phật,

Nam mô Sư tử trí phật,

Nam mô Nguyệt xuất phật,

Nam mô Diệt ám phật,

Nam mô Sư tử du hý bồ tát,

Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho những người cùng sám hối trong đạo tràng này, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, ác nhân khổ quả thì triệt hạ tất cả, phiền não oán kết thì rốt ráo diệt sạch, pháp hội của Phật thì thường được đích thân tham dự, làm hạnh bồ tát nên tự tại thọ sinh, tứ đẳng lục độ thì thực hành đúng lời Phật dạy, tứ biện lục thông thì không thứ nào không hoàn bị, trăm ngàn tam muội môn ứng theo ý nghĩ mà biểu hiện, vô số tổng trì môn không thứ nào mà không hội nhập, sớm bước lên đạo tràng mà hoàn thành địa vị Chánh biến giác.

Phẩm 36: Lạy Cho Những Người Khó Nhọc Phụ Giúp

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải khuynh tận chí thành, vận dụng từ tâm, tuyệt hết ý niệm phân chia kẻ thân người thù, khắp vì hết thảy những người làm sống ra chín, chịu khó chịu nhọc để tán đồng việc thiện của người, giúp công giúp sức để tán trợ việc phước kẻ khác, vì thân quyến và những kẻ liên hệ của họ. Lại vì những người bị tai ách khốn khổ, bị giam giữ tù đày và bị đủ thứ hình phạt ngay trong lao ngục trần gian. Thương họ ở đời tuy làm thân người mà khổ nhiều vui ít. Gông cùm xiềng xích chưa hề rời khỏi thân họ. Là bởi đời này làm ác, bởi đời trước còn lại, nhất là bởi không thể minh oan nên đáng khỏi vẫn không khỏi, đến nỗi chết mà không ai cứu. Tất cả những người như vậy, và những kẻ liên hệ, chúng con ngày nay vận dụng tâm từ bi, khắp vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Thứ đệ hành phật,

Nam mô Phước đức đăng phật,

Nam mô Âm thanh trị phật,

Nam mô Kiều đàm phật,

Nam mô Thế lực phật,

Nam mô Thân tâm trú phật,

Nam mô Thiện nguyệt phật,

Nam mô Giác ý hoa phật,

Nam mô Thượng cát phật,

Nam mô Thiện oai đức phật,

Nam mô Trí lực đức phật,

Nam mô Thiện đăng phật,

Nam mô Kiên hành phật,

Nam mô Thiên âm phật,

Nam mô An lạc phật,

Nam mô Nhật diện phât,

Nam mô Nhạo giải thoát phật,

Nam mô Giới minh phật,

Nam mô Trú giới phật,

Nam mô Vô cấu phật,

Nam mô Sư tử phan bồ tát,

Nam mô Sư tử tác bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu hộ, làm cho những người khó nhọc tùy hỷ, và thân thuộc của họ, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, diệt sạch hết thảy tội chướng, giải thoát hết thảy thống khổ, sự sống kéo dài và thân tâm an lạc, vĩnh viễn không còn mọi thứ tai nạn, trở ngại, phiền não, phát tâm đại thừa mà tu hạnh bồ tát, tứ đẳng và lục độ hoàn bị tất cả, bỏ cái khổ sinh tử mà được cái vui niết bàn. Lại nguyện cho những người bị hình phạt, tù đày và giam giữ một cách khốn khổ oan khốc trong tất cả lao ngục trần gian, những người vì bịnh tật mà mất hết tự do, cùng với hết thảy thân thuộc liên hệ, nhờ oai lực của công đức lạy Phật cho họ hôm nay mà họ được giải thoát hết thảy thống khổ, nghiệp nhân oán đối cũng rốt ráo tiêu tan, ra khỏi cửa ngõ lao ngục mà bước vào cửa ngõ thiện pháp, sự sống đã vô cùng mà trí lực cũng vô tận, thân tâm vĩnh viễn vui như cái vui của cõi Thiền thứ ba, nhớ cái khổ lao ngục mà tưởng niệm ơn Phật, bỏ ác làm lành mà phát tâm đại thừa tất cả, thực hành bồ tát hạnh đến tận biên cương của kim cang tâm, trở lại cứu độ hết thảy chúng sinh, cùng nhau bước lên địa vị Chánh biến giác đầy những thần lực tự tại.

 

Phẩm 37: Phát Nguyện Hồi Hướng

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, đã được phát tâm làm những việc đáng làm rồi, bây giờ nên đem công đức đó mà phát nguyện hồi hướng.Tại sao phải làm như vậy? Vì lẽ chúng sinh không giải thoát được là giai do si mê quả báo mà không thể xả bỏ. Nếu làm được một chút phước đức hay tu được một mảy thiện hạnh cũng biết đem ra mà hồi hướng, thì thế là đối với quả báo không còn ham hố. Như vậy là giải thoát, siêu nhiên tự tại. Do đó, trong Kinh ca tụng sự hồi hướng là ích lợi lớn nhất. Ngày nay, đại chúng nên phát nguyện hồi hướng, thêm nữa, nên khuyến khích mọi người đừng ham quả báo. Để làm việc đó, trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau vận dụng lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:


Nam mô Di lạc phật,

Nam mô Thích ca mâu ni phật,

Nam mô Kiên xuất phật,

Nam mô An xà na phật,

Nam mô Tăng ích phật,

Nam mô Hương minh phật,

Nam mô Vi lam minh phật,

Nam mô Niệm vương phật,

Nam mô Mật bát phật,

Nam mô Vô ngại tướng phật,

Nam mô Tín giới phật,

Nam mô Chí diệu đạo phật,

Nam mô Nhạo thật phật,

Nam mô Minh pháp phật,

Nam mô Cụ oai đức phật,

Nam mô Chí tịch diệt phật,

Nam mô Thượng từ phật,

Nam mô Đại từ phật,

Nam mô Cam lộ vương phật,

Nam mô Di lâu minh phật,

Nam mô Thánh tán phật,

Nam mô Quảng chiếu phật,

Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát,

Nam mô Phổ hiền bồ tát,

Nam mô Vô biên thân bồ tát,

Nam mô Quan thế âm bồ tát,

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực từ bi mà đồng gia cứu hộ, làm cho hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn. Tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, làm hạnh bồ tát thề đừng thoái lui, độ người trước làm Phật sau. Nếu ai chưa đắc đạo, trung gian còn mắc sinh tử, thì nhờ năng lực của thệ nguyện này mà làm cho người ấy sinh ra ở đâu, thân khẩu ý nghiệp cũng thường tự thanh tịnh, thường phát những tâm rộng lớn vượt bậc, như tâm ôn nhu, tâm từ hòa, tâm dũng mãnh, tâm không phóng túng, tâm tịch diệt, tâm chân thật, tâm thuần túy, tâm phóng xả, tâm siêu việt vĩ đại, tâm từ bi vĩ đại, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm cứu độ người trước, tâm hộ vệ tất cả, tâm hộ vệ tuệ giác bồ đề, tâm thề đồng đẳng với Phật. Phát những tâm rộng lớn vượt bậc như vây rồi, chuyên chú mà cầu trí đa văn, mà tu định ly dục, để lợi ích tất cả, không bỏ thệ nguyện bồ đề, cùng nhau hoàn thành Chánh giác.

Sau đây là cách thức thay thế tất cả mà phát nguyện hồi hướng. Đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng hãy cùng nhau quì xuống, chắp tay, tâm nghĩ, miệng nói, tác bạch như sau:

Mười phương pháp giới

chư thiên chư tiên,

có được bao nhiêu

công đức thiện nghiệp,

nay con thay thế

phát nguyện hồi hướng,

nguyện đồng qui về

tuệ giác vô thượng.

Mười phương pháp giới

tất cả long thần,

có được bao nhiêu

thiện nghiệp vượt bậc,

nay con thay thế

phát nguyện hồi hướng,

nguyện đồng qui về

tuệ giác nhất thừa.

Mười phương pháp giới

chúa tể loài người,

tu được bao nhiêu

bồ đề thiện hạnh,

nay con thay thế

phát nguyện hồi hướng,

nguyện đồng qui về

tuệ giác vô thượng.

Mười phương pháp giới

lục đạo chúng sinh,

có được bao nhiêu

thiện nghiệp kém cỏi,

nay con thay thế

phát nguyện hồi hướng,

nguyện đồng qui về

tuệ giác vô thượng.

Mười phương pháp giới

Phật tử xuất gia,

các vị tỷ kheo

được Phật truyền giới (34)

bốn quả Sa môn

vô trước giải thoát,

và cả những vị

cầu đạo Duyên giác,

hoặc ẩn hoặc hiện

hóa độ chúng sinh,

minh bạch thấu triệt

nguyên lý nhân duyên,

những vị như vậy

con thay tất cả,

phát nguyện hồi hướng

qui về Phật đạo.

Mười phương pháp giới

liệt vị Bồ tát,

những người đọc tụng

thọ trì kinh pháp,

những người nhập định

hay là xuất định,

những người khuyến hóa

thực hành thiện nghiệp,

tổng quát mà nói,

tất cả công đức

và các thiện nghiệp

của cả tam thừa,

nay con thay thế

hồi hướng chúng sinh,

nguyện đồng qui về

tuệ giác vô thượng.

Ở trên loài trời

hay trong loài người,

tất cả thiện nghiệp

của các Thánh giả,

nay con khuyến thỉnh

hồi hướng chúng sinh,

nguyện đồng qui về

tuệ giác vô thượng.

Công đức phát tâm,

công đức sám hối,

hoặc tự làm lấy,

hoặc khuyên người làm,

mà có phước đức

dẫu bằng tơ tóc,

cũng đem hồi hướng

hiến cho tất cả,

nguyện rằng chúng sinh

chưa được làm Phật,

thì quyết không bỏ

thệ nguyện bồ đề:

tất cả chúng sinh

thành Phật hết thảy,

nhiên hậu chúng con

mới lên ngôi Phật.

Ngưỡng nguyện chư Phật,

đại địa Bồ tát,

các vị Thánh giả

vô lậu giải thoát,

từ bi nhiếp thọ

tất cả chúng con

trong đời hiện tại

cùng những đời sau.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy cùng nhau khuynh tận chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì quốc chúa mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì cha mẹ bà con mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì sư trưởng đồng học mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì thí chủ và thiện hữu ác hữu mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì bốn vị thiên vương hộ vệ thế gian mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì mười phương ma vương mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì liệt vị thiện thần thông minh chính trực, ở trên trời, dưới đất hay trong không gian, hộ vệ người hiền trừng trị kẻ ác, hộ vệ những người thọ trì kinh chú, phụng vì long vương và long thần tám bộ mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì hết thảy thần linh hoặc ẩn hoặc hiện mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì mười phương cùng tận không giới tất cả chúng sinh mà phát nguyện hồi hướng. Nguyện xin mười phương chư thiên chư tiên, long thần tám bộ, cùng với hết thảy chúng sinh, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, luôn luôn thể nghiệm bản thể "vô tướng" mà không còn say đắm quả báo thế gian.