Quyển ̣9

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 290)
Quyển ̣9

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ CHÍN

Đức Phật Vô-Biên như biển lớn

Vô hạn báu mầu nhóm ở trong

Nước đức trí tuệ trấn thường đầy

Trăm ngàn định thắng đều sung mãn.

 

Nam-mô Bất Vi Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Sơn Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhiệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ám Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Tịnh Đức Phật.

Nam-mô Đại Diệm Quang Phật.

Nam-mô Kiến Đệ Nhất Nghĩa Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Nam-mô Công Đức Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Giáng (Hàng) Tự Tại Phật.

Nam-mô Điều Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Tài Phật.

Đây là kiếp A-tăng-kỳ lớn thứ hai có như vậy cả thảy 72 ức Phật, thích đáng kỉnh lễ. Xá Lợi Phất ! Qui mạng.

Nam-mô Đại Lực Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tịnh Đức Phật.

Nam-mô Đại Minh Phật.

Nam-mô Dương Diệm Phật.

Nam-mô Phục Hữu Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Đại Long Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Kiên Hành Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Tràng Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Phú Lầu Na Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Dữ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Ba Tư Đà Phật.

Nam-mô Đại Tràng Phật.

Nam-mô Phả La Đọa Phật.

Nam-mô Tất Sa Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Phục Hữu Thi Khí Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Tối Hậu Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Trong kiếp A-tăng-kỳ lớn thứ ba, có như thế cả thảy 71 ức Phật, hãy cần nhất tâm kỉnh lễ. Xá Lợi Phất ! Như thế cả thẩy quá khứ vô lượng Phật. Như thế cả thảy hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tăng Trưởng Phật.

Nam-mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Đại Thánh Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Mãn Túc Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô An Ẩn Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô A Nâu Luật Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Phật.

Nam-mô Đại Quang Diệm Tụ Tập Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thừa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Ưu Não Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vân Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng Hộ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Thiên Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Đồng Danh Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Phật.

Xá Lợi Phất ! Các ông hãy nên qui mạng.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc, nước Phật Vô-Lượng-Thọ, Bồ-Tát Quan-Thế-Âm,

Bồ-Tát Đắc-Đại-Thế dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát, như thế cả thảy,

Chí tâm qui mạng.

Nam-mô Thế Giới Ma-Lê-Chi, cõi nước Phật Nan-Thắng, Bồ-Tát Quang-Minh Tràng,

Bồ-Tát Quang-Minh Thắng dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên A-tăng-kỳ

Chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Khả Lạc, cõi nước Phật A-Sơ (Súc), Bồ-Tát Hương-Tượng, Bồ-Tát

Diệu Hương-Tượng dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Lô-Xá-Na, cõi nước Phật Nhựt-Nguyệt, Bồ-Tát Sư-Tử Tuệ, dùng làm

Thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Bất Thuấn, đất nước Phật Thiện Nguyệt, Bồ-Tát Tá-La-Thai, Bồ-Tát

Nhất-Thiết-Pháp Đắc-Tự-Tại dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ-Tát chúng.

Nam-mô Thế Giới Quang-Minh, đất nước Phật Phổ Chiếu, Bồ-Tát Nguyệt Luân, Bồ-Tát

Bảo-Cự dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Lạc-Thành,đất nước Phật Bảo-Diệm Như Lai, Bồ-Tát Bất Không Phấn Tấn,

Bồ-Tát Bất Không Kiến, dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Quang (xem) cõi nước Phật Phổ Quan Như Lai, Bồ-Tát Vân Vương,

Bồ-Tát Pháp Vương dùng làm thượng thủ, và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Kiến Ái, đất nước Phật Quan-Thế-Âm Vương Như Lai, Bồ-Tát Hàng

Phục-Ma, Bồ-Tát Sơn-Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ-Tát.

Như thế mười phương thế giới, tất cả cõi nước Phật, tất cả Bồ-Tát, thảy đều qui mạng.

Xá Lợi Phất ! Qui mạng.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Vô-Cấu Phật.

Nam-mô Bảo Công-Đức Tập-Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La Tràng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo ý chúng sinh hòa vui cùng nói, con và chúng sinh nguyện dều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

Trên đây bảy ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ-Thắng Sơn Công-Đức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Công-Đức Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Ý Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Địa-Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang Phật.

Nam-mô Ly Trần Công Đức Phật.

Nam-mô Nan-Tri Phật.

Nam-mô Kim Cang Diệu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Vị Thắng Phật.

Nam-mô Bàn-Đầu Hoa Phật.

Nam-mô Man-Hương Thắng Phật.

Nam-mô Đa-Mạt-La Bạt Hương Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt-Tạng Phật.

Nam-mô Trầm-Thủy Hương Phật.

Nam-mô Thọ-Đề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại-Vân-Tạng Phật.

Nam-mô Hải-Hương Phật.

Nam-mô Long-Tạng Phật.

Nam-mô Trí-Đức Phật.

Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Địa Phật.

Nam-mô Hư-Không Bình Đẳng Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Nhuyễn Ngữ Phật.

Nam-mô Hữu-Đức Phật.

Nam-mô Sơn-Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Phật.

Nam-mô Ái Thắng Phật.

Nam-mô Cổ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tạng Phật.

Nam-mô Nhân Tạng Phật.

Nam-mô Hành Thắng Phật.

Nam-mô Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Phật Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Giới Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam-mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tràng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Công-Đức Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Căn-Bổn Thắng-Tạng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tri Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Đức Tạng Phật.

Nam-mô Căn Bổn Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Căn Bổn Quang Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Chúng-Sinh Kiến Ái Phấn-Tấn Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Nhẫn Vương Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Phiền-Não Phật.

Nam-mô Bảo Sắc Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Vương Phật.

Nam-mô Ức Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Nhất-Thiết Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Bất Khả Kiến Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Công-Đức Xưng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Hống Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Úy Sai-Biệt Năng Đoạn Nghi Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Tác Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Tác Lạc Phật.

Nam-mô Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thế Gian Thinh Phật.

Nam-mô Kiên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Kiên Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Bất Sai Biệt Phật.

Nam-mô Tôn Thắng Phật.

Nam-mô Kiết Vương Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Đạo Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Tu Di Phật.

Nam-mô Tức Công Dụng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật.

Nam-mô Ly Tưởng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Luân Phật.

Nam-mô Đại Bảo Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông ra hơi thơm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Xuất Hỏa Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Công-Đức Trí Thinh Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam-mô Phá Nhất-Thiết Ám-Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Hương Phật.

Nam-mô Đại Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Hoa-Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Đế Sa Phật.

Nam-mô Mãn Hiền Phật.

Nam-mô Tối Lực Tinh-Tấn Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Tịnh Kính Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ly Trần Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Đắc Công Đức Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La-Tài Phật.

Nam-mô Lạc Sơn Phật.

Nam-mô Năng Hóa Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Tràng Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Phú Lầu Na Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Pháp Thủy Thanh-Tịnh Hư-Không Giới Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Quang-Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Công-Đức Bảo Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Thinh Vương Phật.

Nam-môThanh-Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Tứ Vô-Úy Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Quang Đại Quang Phật.

Nam-mô Phổ Môn Trí Chiếu Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Công-Đức Hải Tạng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Điện Quang Vô Ngại, Ngại Công-Đức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhãn Vô-Cấu Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Thắng Quang Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Kim Quang-Minh Vô-Biên Lực Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Hoan-Hỷ Lực Hải Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vương Phật.

Nam-mô Tự Tại Cao Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Đại-Hải Tốc Hành Phật.

Nam-mô Xưng Tự-Tại Quang Phật.

Nam-mô Quảng Xưng Trí Phật.

Nam-mô Trí Thành-Tựu Hải Vương Tràng Phật.

Nam-mô Tương Hiển Văn-Thù Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp-Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Trí Công-Đức Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Quá Pháp Giới Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Công-Đức Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thắng Kê Đâu Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Phổ Biến Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phước Đức Tướng Vân Thắng Oai-Đức Phật.

Nam-mô Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp-Phong Đại-Hải Ý Phật.

Nam-mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷ Huệ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trí Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Hư-Không Thanh-Tịnh Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhiên Kim-Sắc Tu-Di Đăng Phật.

Nam-mô Trí-Thắng Bảo-Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiên Bảo Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Cao Sơn Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Tận Công Đức Phật.

Nam-mô Hoa Oai-Đức Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Lực Phật.

Nam-mô Thinh-Biên Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Thắng Oai-Đức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thinh Hư-Không Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ-Môn Kiến Thắng Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Quang Công-Đức Nhiên-Đăng Kính Tượng Phật.

Nam-mô Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Tu-Di Nhiên-Đăng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang-Minh Điện Thinh Phật.

Nam-mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật.

Nam-mô Hư-Không Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Mãn-Túc Công-Đức Hải Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, miệng ra thơm vô thượng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Trí Phu Hoa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Kê Đâu Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Huệ Thiện Đạo Sư Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tác Phật.

Nam-mô Đông Phương Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ Danh Kim-Cang Lương Như Lai

Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Nam Phương Nan Thắng Tứ Thiên Hạ Nhân-Đà-La Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây Phương Thân Ý Tứ Thiên Hạ Bà-Lầu-Na Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Bắc Phương Sư-Tử Ý Tứ Thiên Hạ Ma-Ha Mâu-Ni Như-Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Đông-Bắc Phương Thiện-Trạch Tứ Thiên Hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai

Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Đông Nam Phương Lạc Tứ Thiên Hạ Tì-Sa-Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây-Nam Phương Kiên-Cố Tứ Thiên Hạ Bất Động Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Tây-Bắc Phương Thiện Địa Tứ Thiên Hạ Phổ Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Hạ Phương Diệm Tứ Thiên Hạ Thiện Tập Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Thượng Phương Diệu Tứ Thiên Hạ Đắc Trí Giả Ý Như Lai Vi Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Oai-Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Giới Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Trí Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Trí Tràng Chiếu Phật.

Nam-mô A-Di-Lạm Ba Nhãn Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Hư-Không Trí Kê Đâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Luân Đáo Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Tú Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hương Phổ Biến Phật.

Nam-mô Di-Lưu Nhiên-Đăng Vương Phật.

Nam-mô A-Na-La Nhãn Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hương Tỳ Đầu La Phật.

Nam-mô Chiên Đà Kê Đâu Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thế-Gian Trí Luân Kê Đâu Phật.

Nam-mô A-Tăng-Già Trí Kê Đâu Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Mạng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Dụng Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Đại Chiếu Phật.

Nam-mô Nhựt Đăng Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Tối Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Bình-Đẳng Pháp Giới Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Lực Quang-Minh Phật.

Nam-mô Cao Hành Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Vi Phật.

Nam-mô Kim Sắc Ý Phật.

Nam-mô Diệu Ẩm Phật.

Nam-mô Cao Thinh Phật.

Nam-mô Cao Kiến Phật.

Nam-mô Kiết Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Diệu Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Phật.

Nam-mô Tác Đăng Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật.

Nam-mô Công-Đức Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Nhiên-Đăng Công Đức Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Thắng Luân Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Tràng Thắng Kê Đâu Phật.

Nam-mô Kim-Cang Na-La-Diên Kê Đâu Phật.

Nam-mô Đại Bi Vân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ổn Mãn Túc Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Kế Diệm Mãn Túc Đăng Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Hải Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam-mô Thập Ức Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim-Cang Kê Đâu Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Thập Bá Thiên Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Xưng Tâm Phật.

Nam-mô Nhứt Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Công-Đức Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Bất-Khả Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thuyết Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Tỳ-Bà-Thi Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Đồng Danh Phổ Tràng Phật.

Nam-mô Bát Thập Ức Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bất-Khả Số Bá Thiên Vạn Ức Na-Do-Tha

Đồng-Danh Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Nhứt Phật Quốc-Độ Vi Trần Số Đồng Danh Giác Thắng Phật.

Nam-mô Thập Phật Quốc Độ Vi Trần Số Bá Thiên Vạn Ức Na-Do-Tha Bất Khả Thuyết

Đồng Danh Phổ Xưng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Công-Đức Hải Quang-Minh Thắng Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hư-Không Mãn Túc Bất Thối Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Bất Thối Chuyển Luân Pháp Giới Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Thọ Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Nhiên Đăng Tràng Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Quang-Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Điển Tràng Vương Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Đăng Trí Sư Lực Sơn Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Ấn Hống Oai Đức Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn sáu trăm vị Phật.

********************************

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp-Luân Quang-Minh Đảnh Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Kê Đâu Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật.

Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang-Minh Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Thâm Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hiền Di-Lưu Pháp Tinh-Tấn Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Cu-Tô-Ma Thắng Vân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Quang-Minh Thân Kế Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Từ Kính Tượng Nguyệt Phật.

Nam-mô Diệm Thắng Hải Phật.

Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Luân Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật.

Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang-Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Quang-Minh Cu-Tô-Ma Đăng Phật.

Nam-mô Trí Cự Thương Kê Đâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.

Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp Vương Võng Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Tứ Vô Úy Kim-Cang Na-La-Diên Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phổ Trí Tràng Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Công-Đức Cu-Tô-Ma Thân Trọng Đảm Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Quang-Minh Đảnh Phật.

Nam-mô Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Kim Cang Kiên Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Cu-Tô-Ma Oai Đức Bồ-Đề Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Hương Diệm Chiếu Vương Phật.

Nam-mô Nhân Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Xưng Công-Đức Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Phổ-Môn Quang-Minh Tu-Di Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Thành Quang-Minh Thắng Công-Đức Sơn Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Quang-Minh Hống Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Công-Đức Sơn Trí Tuệ Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Nguyệt Thắng Ba-Đầu-Ma Chiếu Phật.

Nam-mô Phật Tràng Tự-Tại Công-Đức Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Ba Đầu Ma Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phong Vân Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Giác Cu-Tô-Ma Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Minh Luân Phong Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Vân Cái Phật.

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Vân Đăng Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Luân Cái Vân Phật.

Nam-mô Giác Trí Trí Tràng Phật.

Nam-mô Trí Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Vân Phong Phật.

Nam-mô Pháp-Luân Thanh-Tịnh Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Phổ Tuệ Vân Thinh Phật.

Nam-mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.

Nam-mô Dà-Na-Ca-Ni Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Tu-Di-Tạng Nhứt-Thiết Pháp Quang Luân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Đức Phật.

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Tam-Muội Hải Quảng Đảnh Quan Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Thắng Diệu Phật.

Nam-mô Phổ Tinh-Tấn Cự Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Vô-Biên Quang Sư-Tử Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Lôi Điển Vân Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phu Thân Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Pháp Tam-Muội Quang Phật.

Nam-mô Thế-Gian Nhân-Đà-La Diệu Quang-Minh Vân Phật.

Nam-mô Pháp Thiện Trang-Nghiêm Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Nhiên-Đăng Diệm Kiên Cố Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Luân Phong Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tướng Kính Tượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Giới Sư-Tử Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Tu-Di Sơn Tam-Muội Kiên Cố Sư-Tử Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thành Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Cu-Tô-Ma Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đi đứng như voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chuyển Diệu Pháp Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Kiếp Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô An-Ổn Thế-Gian Nguyệt Phật.

Nam-mô Ma-Ha-Ca-La-Na Sư-Tử Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Khả Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Tín Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Thượng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Y Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Hống Vương Phật.

Nam-mô Thiên Tạng Phật.

Nam-mô Địa Phong Vương Phật.

Nam-mô Trí Hư-Không Lạc Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Thập Phương Kê Đâu Phật.

Nam-mô Cụ-Túc Kiên Tụ Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp-Luân Hóa Phổ Quang-Minh Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bà Ta Phật.

Nam-mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam-mô Biến Tướng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bà Hầu Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bộ Tu Phật.

Nam-mô Thiên Tự-Tại Đảnh Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Xưng Phật.

Nam-mô Hỏa Vô Ưu Trà Phật.

Nam-mô Hư-Không Đăng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Hiền Hạnh Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Vô Biên Mạng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Bất Động Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Thiện Quang Phật.

Nam-mô Hằng-Hà-Sa Đồng Danh Kim Cang Phật.

Nam-mô Ngũ Bá Đồng Danh Đại Từ Bi Phật.

Nam-mô Phổ Trí Diệm Công-Đức Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di Phật.

Nam-mô Công-Đức Man Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Ái Phật.

Nam-mô Bổn Xưng Công-Đức Phật.

Nam-mô Tu-Di Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hư-Không Hành Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Phương Thành Trụ Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Vân Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Sinh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Hải Đăng Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đâu Vương Phật.

Nam-mô Trí Ý Phật.

Nam-mô Tư Nghị Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Trí Phật.

Nam-mô Vân Vương Úy Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Kê Đâu Phật.

Nam-mô Thắng Phấn-Tấn Oai-Đức Bộ Phật.

Nam-mô Hành Quảng Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Giới Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Sơn Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Bảo Công-Đức Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thế Gian Nhãn Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Tu-Di Thắng Phật.

Nam-mô Nhạc Vương Phật.

Nam-mô Thâm Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Ma-Ni Phật.

Nam-mô Tạng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Úy Phật.

Nam-mô Tịch Sắc Khứ Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Hư Không Vân Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Tướng Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hành Luân Phật.

Nam-mô Quang Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Hành Phật.

Nam-mô Tu-Di Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phép đi như ngỗng chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Công-Đức Luân Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Sơn-Vương Thọ-Phật.

Nam-mô Như Thế Cả Thảy Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Ta-La-Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Thân Phật.

Nam-mô Kính Tượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Địa Xuất Phật.

Nam-mô Quang Minh Công Đức Phật.

Nam-mô Kim Cang Sắc Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Oai-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Phạm Quang Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật.

Nam-mô Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang Cao Kê-Đâu Ý Phật.

Nam-mô Dà-Dà Na-Đăng Phật.

Nam-mô Lạc-Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Công-Đức Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Đại Bi Tốc Tật Phật.

Nam-mô Địa Lực Quang Minh Ý Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tu-Diện Sắc-Phật.

Nam-mô Thắng Thân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Túc Phật.

Nam-mô A-Ni-La Tốc Hành Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tràng Cái Thắng Phật.

Nam-mô Tam-Thế Kính Tượng Phật.

Nam-mô Nguyện-Hải Lạc Thuyết Thắng Phật.

Nam-mô Tàm-Quí Tu-Di Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Ý Phật.

Nam-mô Niệm-Kê Đâu Vương Thắng Phật.

Nam-mô Tuệ Đăng Phật.

Nam-mô Quang Minh Kê Đâu Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Trí Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật.

Nam-mô Pháp-Hải Ý Trí Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Công Đức Luân Phật.

Nam-mô Thắng Vân Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Đăng Phật.

Nam-mô Tốc Quang Minh Xa Ma Tha Thinh Phật.

Nam-mô Tịch Tràng Phật.

Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Trí Diệm Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Ngại Ý Phật.

Nam-mô Cụ-Túc Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Ngôn-Ngữ Kiên-Cố Hống Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thinh Phân Hống Thắng Tinh-Tấn Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chư Phương Thiên Phật.

Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật.

Nam-mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Đẳng Thân Phật.

Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Đẳng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thân Phật.

Nam-mô Thắng Hiền Phật.

Nam-mô Như Thị Đẳng Thượng Thủ Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Bỉ Phật Diệu Pháp Thân Phật.

Nam-mô Bỉ Chư Phật Sở Thuyết Diệu Pháp.

Nam-mô Bỉ Phật Tam-Thập Nhị-Tướng Bát Thập Chủng Hảo vô lượng vô biên công đức. Nam-mô các thứ đạo tràng, cây bồ đề, các thứ hình tượng, các thứ tháp màu, chỗ đi lại ngồi nằm mầu Phật ấy.

Nam-mô Đại-Tăng Bồ-Tát chẳng thối pháp luân, Tăng Thinh Văn chẳng thối, Tỳ-Khưu, Tỳ-Khưu-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di, Thiên-Long,

Dọa-Xa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, Ca-Làu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hàu-La-Dà, các thứ trạng mạo tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn Bồ-Tát ma-ha-tát Phật ấy, thảy đều qui mạng.

Nam-mô mười sức, bốn không chỗ sợ, bốn trí vô ngại, giới-định-tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến như thế cả thảy vô lượng vô biên công đức Phật ấy. Công đức như thế hồi thí tất cả chúng sinh, nguyện đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam bồ-đề.

Xá Lợi Phất ! Qui mạng :

Nam-mô Thiện Nhãn Kiếp Trung Thất Thập Na-Do Tha Phật Xuất Thế.

Nam-mô Thiện-Kiếp-Kiếp-Trung, Thất Thập Nhị-Ức Phật Xuất Thế.

Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp Trung, Nhứt Vạn Bát Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Quá Khứ Kiếp Trung, Tam-Thập Tam-Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Trang-Nghiêm Kiếp Trung, Bát Vạn Tứ Thiên Phật Xuất Thế.

Nam-mô Như-Thị Đẳng Vô Lượng Vô Biên Chư Phật.

Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân muốn diệt tất cả tội, hãy nên tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, niệm như thế cả thảy hiệu Phật, lễ bái nên nói như vầy ' Tôi từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến báng kinh Kinh Phương-Đẳng, năm tội nghịch v.v.., nguyện đều tiêu diệt'.

Xá Lợi Phất ! Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhân muốn đầy đủ hạnh ba-la-mật, muốn hồi hướng vô-thượng Bồ-Đề, muốn đầy đủ tất cả ba-la-mật chư Bồ-Tát, hãy nói như vầy : 'Tôi học Bồ-Tát ma-ha-tát quá khứ, vị lai, hiện tại, tu hành xả lớn, mổ ngực xuất tim thí cho chúng sinh chư Bồ-Tát Trí-Thắng và vua Ca-Thi v.v... Xả vợ con cả thảy bố thí kẻ nghèo thiếu, như Bồ-Tát Bất Thối và vua A-Thí La-Na, Tu-Đạt-Noa và vua Trang-Nghiêm v.v... Vào trong địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ-Tát Đại-Bi và Thiên-Tử Thiện-Nhãn v.v...Cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ-Tát Thiện-Hạnh và vua Thắng-Hạnh v.v... Xả mão trời báu trên đảnh và lột da đầu mà cho, như Bồ-Tát Thắng Thượng Nhân và Thiên Tử Bảo Kế v.v... Xả mắt bố thí như Bồ-Tát Ái-Tác và vua Nguyệt Quang v.v... Xả tai mũi như Bồ-Tát Vô Oán và Thiên-Tử Thắng-Khứ v.v... Xả răng bố thí như Bồ-Tát Hoa Xỉ và vua Tượng Sáu Ngà v.v... Xả lưỡi bố thí như Bồ-Tát Bất Thối và vua Thiện Diện v.v... Xả tay bố thí như Bồ-Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý v.v... Xả máu không hối như Bồ-Tát Pháp Tác và Thiên-Tử Nguyệt Tư v.v... Xả thịt và tủy như Bồ-Tát An-Ổn và vua Nhất Thiết Thí v.v... Xả ruột lớn ruột nhỏ, gan phổi tì thận như Bồ-Tát Thiện Đức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác v.v... Xả lóng đốt chân, tất cả lớn nhỏ như Bồ-Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng v.v... Xả da thứa thân như Bồ-Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc v.v... Xả ngón tay như Bồ-Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc v.v... Xả móng tay chân như Bồ-Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử Cầu Pháp Lành v.v... Vì cớ cầu Pháp, vào hầm lửa lớn, như Bồ-Tát Tinh Tấn và vua Câu Pháp Mầu Tinh Tấn v.v... Vì cớ cầu Pháp, bán thân khoét tâm, chẻ xương xuất tủy như Bồ-Tát Tát Đà Ba Lôn, và vua Kim Kiên v.v... Chịu tất cả khổ não, như Bồ-Tát Cầu Pháp Mầu (cầu diệu pháp) và Đại Vương Tốc Hành v.v... Xả đại địa bốn thiên hạ và tất cả trang nghiêm như Bồ-Tát Đắc Đại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Đức Nguyệt v.v... Xả thân như Bồ-Tát Ma-Ha-Tát-Đỏa và vua Ma-Ha-Bà-La v.v... Xả thân cho tất cả chúng sinh bần cùng khổ não làm kẻ hầu cấp sử như vua Thi-Tỳ v.v... Tóm lại mà nói : Tất cả hạnh nguyện Ba-La-Mật chư Bồ-Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, con cũng thành tựu như thế.

Các tràng hoa hương mầu, các kỹ nhạc mầu, mười phương thế giới, tôi mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại hồi phước đức ấy thì tất cả chúng sinh, nguyện nhân phước đức ấy các chúng sinh cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức ấy đầy đủ tám muôn bốn ngàn các hạnh Ba-La-Mật mau đặng thọ ký A-Nău- đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề mau đặng địa lớn chẳng thối chuyển, mau thành vô thượng Bồ-Đề.

Xá Lợi Phất ! Hãy nên kỉnh lễ mười phương chư Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Tận Thánh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật.

Nam-mô Thập Quang Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Xưng Phật.

Nam-mô Diệm Ý Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Quang Phật.

Nam-mô Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Di Lưu Công Đức Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Trí Đức Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đầu như trái ma-đà-na, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn chín trăm vị Phật.

********************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Chín

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Thiện Tuệ Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

*******************************