Quyển 11

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 461)
Quyển 11

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

Tướng tốt như không chẳng thể lường

Quá hơn ngàn nhựt Phóng quang minh

Đều như lửa huyễn chẳng nghĩ bàn

Nên tôi cúi đầu lòng không dính.

 

Nam-mô Bảo Công Đức Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Cam Lồ Oai Đức Phật.

Nam-mô Năng Tư Duy Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Tín Trí Phật.

Nam-mô Thật Ái Phật.

Nam-mô Liên Hoa Hương Phật.

Nam-mô Thắng Tướng Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Quảng Địa Phật.

Nam-mô Cam Lồ Nhãn Phật.

Nam-mô Tàm Quí Trí Phật.

Nam-mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật.

Nam-mô Hi Thắng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Gián Thố Thinh Phật.

Nam-mô Tín Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Xả Ưu Não Phật.

Nam-mô Chư Thế Gian Trí Phật.

Nam-mô Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Tín Thắng Phật.

Nam-mô Thế Lực Xưng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quá Chư Nghi Phật.

Nam-mô Tỳ La Na Vương Phật.

Nam-mô Tân Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Xả Tránh Phật.

Nam-mô Đại Trưởng Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Ái Khứ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Bộ Phật.

Nam-mô Nhựt Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Kiến Thiên Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Thu Nhật Phật.

Nam-mô Giải Hoa Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vũ Cam Lồ Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ái Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Ái Cam Lồ Phật.

Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam-mô Pháp-Hoa Phật.

Nam-mô Đại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tôn Trọng Phật.

Nam-mô Cao Ý Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Cam Lồ Oai Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Bồ Đề Oai Đức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Độ Thế-Gian Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Thánh Đức Phật.

Nam-mô Pháp Cao Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô An-Ổn Tư-Duy Phật.

Nam-mô Bồ Đề Hoa Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thắng Thành Phật.

Nam-mô Pháp Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Tùy Ý Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Quang-Minh Ái Phật.

Nam-mô Hi Thinh Phật.

Nam-mô Công-Đức Đức Phật.

Nam-mô Kiết Khứ Phật.

Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam-mô Đắc Oai Đức Phật.

Nam-mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Phạm Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tịch Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Dị Ý Phật.

Nam-mô Quá Trí Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Công-Đức Phật.

Nam-mô Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Úy Ái Phật.

Nam-mô Đáo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đại Thân Phật.

Nam-mô Trí Trí Phật.

Nam-mô Đại Tư Duy Phật.

Nam-mô Lạc Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Chư Nhiệt Trí Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật.

Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Thiên Thành Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Khiếp Thinh Phật.

Nam-mô Hoa Nhựt Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Tâm Phật.

Nam-mô Kê-Đâu Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Quang Phật.

Nam-mô Pháp Phất Sa Phật.

Nam-mô Nguyệt Hi Phật.

Nam-mô Tịch Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Thố Hành Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhơn Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Thinh Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Nguyện Phật.

Nam-mô Thiên Sắc Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tuệ Lực Phật.

Nam-mô Tam-Mạn-Đa Lô-Giá-Na Phật.

Nam-mô Phạm Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Xá Thí Oai Đức Phật.

Nam-mô Thánh Phất Sa Phật.

Nam-mô Hư-Không Trí Phật.

Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tỷ Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Quân Đà La Phật.

Nam-mô Hàng A Lê Phật.

Nam-mô Ưng Ái Phật.

Nam-mô Giới Cúng Dường Phật.

Nam-mô Bình-Đẳng Tâm-Minh Phật.

Nam-mô Tín-Tâm Bất-Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Văn Trí Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Danh Khứ Phật.

Nam-mô Xả Tránh Phật.

Nam-mô Hộ Căn Phật.

Nam-mô Thiền Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Đại Thù Đề Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Khả Quán Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Trí Phật.

Nam-mô Thiên-Nhựt Oai-Đức Phật.

Nam-mô Xả Trọng Đam Phật.

Nam-mô Xưng Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Đề Xa Văn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Phật.

Nam-mô Quảng Quang Phật.

Nam-mô Tín Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Hạnh Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Đại Thinh Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Tụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thật-Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Ứng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Cầu Na Đề Xà Tích Phật.

Nam-mô Tín Tướng Phật.

Nam-mô Đại Diệm Phật.

Nam-mô A-La-Ha Tín Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Thuyết Kiều Lương Phật.

Nam-mô Bà-Tát Bà-Cu Tha Phật.

Nam-mô Tâm Hà Thân Phật.

Nam-mô Thắng Thân Quang Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tùy Ý Bố-Thí Phật.

Nam-mô Bảo Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Oai-Đức Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thế-Gian Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thế-Gian Khả-Kỉnh Phật.

Nam-mô Hạnh Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ưng Nhãn Phật.

Nam-mô Đại-Bộ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sắc Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Bát-Nhã Phật.

Nam-mô Chúng Kiều Lương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Ba Bà Phật.

Nam-mô An-Ổn Ái Phật.

Nam-mô Đề-Bà-Ma Hê-Đa Phật.

Nam-mô Tỳ-Xà-Hà Phật.

Nam-mô La-Đa-Na Xà-Hà Phật.

Nam-mô Kiều-Lương Phật.

Nam-mô Hậu Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Oai-Đức Phật.

Nam-mô Từ-Lực Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Quang Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Thiên Sắc Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Đại Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Thinh Phật.

Nam-mô Nhơn Phất Sa Phật.

Nam-mô Bình-Đẳng Kiến Phật.

Nam-mô Đại-Chiên-Đà Phật.

Nam-mô Phất Sa La Ta Phật.

Nam-mô Thập Quang Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bụng nhỏ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Long Đức Phật.

Nam-mô Công-Đức Bộ Phật.

Nam-mô Tâm Công-Đức Phật.

Nam-mô Đại Thinh Phật.

Nam-mô Liễu Thinh Phật.

Nam-mô Đoạn Ác Đạo Phật.

Nam-mô Thiên Phất Sa Phật.

Nam-mô Thủy-Nhãn Phật.

Nam-mô Đại-Đăng Phật.

Nam-mô Ly-Ám Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Nhãn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Ý Đức Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Ý Phật.

Nam-mô Hiền Quang Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Hoa Phật.

Nam-mô Công-Đức Thành Phật.

Nam-mô Ý Thành Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Thừa Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Quá Thiệt Phật.

Nam-mô Quá Chư Phiền-Não Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam-mô Hòa-Hiệp Thinh Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Thế Lực Phật.

Nam-mô Diệu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tập Công-Đức Phật.

Nam-mô Khả Văn Thinh Phật.

Nam-mô Đại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tín-Thiên Phật.

Nam-mô Tư-Duy Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Liễu Ý Phật.

Nam-mô Thắng Đăng Phật.

Nam-mô Kiên Ý Phật.

Nam-mô Lực Thế Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Lục Thông Thinh Phật.

Nam-mô Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Nhơn Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật.

Nam-mô Đại Kế Phật.

Nam-mô Bất Tùy Tha Phật.

Nam-mô Bất Úy Hạnh Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Ám Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tâm Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Ác Đạo Phật.

Nam-mô Diêm Phù Đăng Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Thiện-Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Sắc Phật.

Nam-mô Tín Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Khoái Cung-Kỉnh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Nhơn Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Thiện-Hương Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Hư-Không Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Diệu Lực Phật.

Nam-mô Thắng Nhân-Đà-La Trí Phật.

Nam-mô Thắng Thân Phật.

Nam-mô Ái Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Hương Phật.

Nam-mô Vô Tránh Hành Phật.

Nam-mô Công-Đức Xá Phật.

Nam-mô Đại Tinh-Tấn Tư-Duy Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiếp-Thọ Thí Phật.

Nam-mô Tu-Hành Thâm Tư-Duy Phật.

Nam-mô Hương Hi Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Trí Phật.

Nam-mô Tư-Duy Diệu-Trí Phật.

Nam-mô Công-Đức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hạnh Phật.

Nam-mô Trí Hạnh Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Phật.

Nam-mô Thinh Mãn Thập Phương Phật.

Nam-mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.

Nam-mô Tín Diệu Phật.

Nam-mô Nguyệt Kiến Phật.

Nam-mô Công-Đức Tụ Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Quá Nhứt-Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Hộ Chư Căn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng động, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Tư-Duy Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Ái Kế Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Tín Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Công-Đức Báo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Khởi Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đắc Thoát Nhứt-Thiết Phược Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ba-Đầu-Ma Tạng-Thắng Phật.

Nam-mô Đắc Vô-Ngại Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Thinh Vô Úy Phật.

Nam-mô Phá Nhứt-Thiết Ám Khởi Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tích Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hạnh Công-Đức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoan- Hỷ Vương Phật.

Nam-mô Năng-Tác Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Quang-Minh Phá Ám Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Phổ Quang-Minh Tu-Hành Vô-Biên Nguyện Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Nguyện Mãn-Túc Bất Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Kiến Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Tạng Sơn Phá Kim-Cang Phật.

Nam-mô Long-Vương Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt-Nguyệt Ma-Ni Trang-Nghiêm Oai-Đức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Hống-Thinh Diệu-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ-Trì Địa Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Dược-Vương Thọ Đề Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Đại Sơn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Diệu-Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt Trụ Phật.

Nam-mô Xưng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Tràng Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đâu Phật.

Nam-mô Tịnh-Vương Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Vương Thinh Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Sanh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Đại Tích Phật.

Nam-mô Bảo Chủng-Chủng Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Trí Đăng Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Nan Phục Phật.

Nam-mô Chiếu Phật.

Nam-mô Cần Kê Đâu Tràng Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Đại Hải Phật.

Nam-mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Tụ Phật.

Nam-mô Hư-Không Nhãn Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly Chư Nhiễm Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hoa Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Viễn-Ly Chư Úy Kinh-Bố Mao Thụ Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Hương Phật.

Nam-mô Phục Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Lai Phật.

Nam-mô Hương Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Duy Cái Phật.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân gìn nặng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiên-Đàn Khứ Phật.

Nam-mô Trí Hoa Bảo Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Hiền-Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Năng Nhứt-Thiết Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Thập-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thiên-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô BảoThắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bảo-Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Năng Thánh Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta-La Phật.

Nam-mô Đại Tướng Phật.

Nam-mô Bảo Man Phật.

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Công-Đức Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Bảo Vương Phật.

Nam-mô Tu-Di Tăng-Trưởng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Phật.

Nam-mô Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật.

Nam-mô Phổ-Hộ Tăng-Thượng Vân-Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Thành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Luân Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tượng Phật.

Nam-mô Bất-Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Năng Thánh Phật.

Nam-mô Phát Khởi Vô-Biên Tinh-Tấn Công-Đức Phật.

Nam-mô Phát Tâm Trang-Nghiêm Nhứt Thiết Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Cái Hạnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Oai-Đức Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Đức Đáo Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Nhiên-Đăng Tác Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đắc Công-Đức Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Vương Trụ Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Tu-Hành Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Quán Thinh Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Diệu-Khứ Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Phát Khởi Nhứt-Thiết Chúng Sanh Tín Phật.

Nam-mô Bảo Cái Khởi Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Cảnh Giới Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Thập-Phương Xưng-Danh Phật.

Nam-mô Ca-Lăng-Dà Vương Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Trí Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương-Trụ Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Phát Khởi Vô Thí-Dụ Tướng Phật.

Nam-mô Tích Quang-Minh Luân Oai-Đức Phật.

Nam-mô Nhân Ý Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Nguyệt Tích Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Ý Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Phát-Khởi Thiện-Tư-Duy Phật.

Nam-mô Năng Phá Chư Oán Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La Công-Đức Phật.

Nam-mô Tích Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Vân Hương Di-Lưu Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân ngài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Năng-Chuyển Năng-Trụ Phật.

Nam-mô Thắng Hương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Tín Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Tâm Trí Kiến Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Trí Công-Đức Tích Phật.

Nam-mô Vô Chướng Thinh Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Tạng Phật.

Nam-mô Bất Động Thế Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Nam-mô Quán Kiến Nhứt-Thiết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thành Nghĩa Phật.

Nam-mô Thành Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Trí Đức Phật.

Nam-mô Công-Đức Thừa Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tinh-Tấn Nhựt Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Thật-Thể Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Vô Quán Phật.

Nam-mô Phát Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Bất Đoạn-Tuyệt Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Bình Đẳng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Trí Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Thập Phương Thượng Phật.

Nam-mô Hoa Thành Công-Đức Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Chúng-Sanh Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Chúng Phật.

Nam-mô Ly Tạng Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Ốc Thắng Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Trí Hoa Thành Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Quá Thập Phương Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thân Phật.

Nam-mô Xưng Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Ly Ưu Não Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Vương Công-Đức Phật.

Nam-mô Tán Hoa Kê Đâu Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Na-Đà Nhãn Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhiên Thi Khí Phật.

Nam-mô Tam-Giới Cảnh-Giới Thế Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tận Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật Bảo Công-Đức Phật.

Nam-mô Khởi Trí Công-Đức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Đức Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Khởi Trí Quang-Minh Oai-Đức Tích Tụ Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ba-Đầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Đệ-Nhứt Cảnh-Giới Pháp Phật.

Nam-mô Bán-Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Ba-Đầu-Ma Công-Đức Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Hạnh Phật.

Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Tác Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Trụ Trì Cự Phật.

Nam-mô Thắng Địch Đối Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sơn Phật.

Nam-mô Hư-Không Chuyển Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Di-Lưu Phật.

Nam-mô Chủng Bảo Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân ngài cao, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Câu-Tu-Ma-Xu (Trì) Phật.

Nam-mô Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ly-Cấu Phát Tu-Hành Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Quật Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hoa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Phật.

Nam-mô Bất-Không Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Thắng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Vô-Chướng Nhãn Phật.

Nam-mô Phá Chư Thú Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Đắc Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Phật.

Nam-mô Tam-Thế Vô-Ngại Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhiên-Đăng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Trí Đức Phật.

Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Vô-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Công-Đức Luân Phật.

Nam-mô Thập Phương Đăng Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thành-Tựu Đức Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Tu Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Kiến Chủng Chủng Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Hiền Thánh Phật.

Nam-mô Hương Diệu Phật.

Nam-mô Hương Thắng Kê Đâu Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Kê Đâu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Quá Thập Quang Phật.

Nam-mô Phật Ba-Đầu-Ma Diệu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Ba-Đầu-Ma Thành-Tựu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo La Võng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Tối Thắng Hương Vương Phật.

Nam-mô Năng Dữ Nhứt-Thiết Lạc Phật.

Nam-mô Năng Hiện Nhứt-Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô An Ổn Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh Lạc Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hư Không Kê Đâu Phật.

Nam-mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Khả Lạc Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật.

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Cao Sơn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Khả Nghệ Phật.

Nam-mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật.

Nam-mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Tối Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Đức Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Chư-Di Lưu Phật.

Nam-mô An Lạc Đức Phật.

Nam-mô Phạm Đức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tự Tại Phật.

Nam-mô Tác Vô Biên Công Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Cao Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Tác Phương Phật.

Nam-mô Năng Nhẫn Phật.

Nam-mô Ly Chư Hữu Phật.

Nam-mô Trí Hộ Phật.

Nam-mô Diệu Công Đức Phật.

Nam-mô Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kính Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Chiếu Phật.

Nam-mô Niệm Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Năng Hiện Nhứt Thiết Phật Tượng Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thể Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Thiện Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân mềm sạch láng nhuận, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Ý Phật.

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Cao Oai Đức Sơn Phật.

Nam-mô Tịch Phật.

Nam-mô Ly Hận Phật.

Nam-mô Đoạn Nhứt Thiết Chư Đạo Phật.

Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công-Đức Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Cầu Vô Úy Hương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật.

Nam-mô Tu Di Sơn Kiên Phật.

Nam-mô Thắng Hương Tu Di Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Đắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Hỏa Đăng Phật.

Nam-mô Thế Đăng Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Kim Cang Sanh Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Ba Bà Ta Phật.

Nam-mô Thiện Căn Phật.

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thường Yểm Hương Phật.

Nam-mô Diệu Dược Thọ Vương Phật.

Nam-mô Thường Cầu An Lạc Phật.

Nam-mô Vô Biên Ý Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Mục Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thinh Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Hiện Chư Phương Phật.

Nam-mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật.

Nam-mô Ta Dà La Phật.

Nam-mô Đình Liệu Phật.

Nam-mô Nhiên Kê Đâu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Kiến Phật.

Nam-mô Ba Đầu Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Liên-Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Nghi Phật.

Nam-mô Lĩnh Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Kê-Đâu Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Ba-Đầu-Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Phương Vương Pháp Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam-mô Ta Dà La Sơn Phật.

Nam-mô A-Mô Hà-Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Xưng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thế Gian Niết Bàn Vô Sai-Biệt Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Tạng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quá-Khứ Hiện-Tại Vị-Lai Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Tịnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật.

Nam-mô Diệu Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam-mô Đẳng Cái Hạnh Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Quang Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng thân chiếu bốn phía, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Cảnh Giới Bộ Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Hống Phật.

Nam-mô Đại Vân Quang Phật.

Nam-mô Xà Lê Ni Sơn Phật.

Nam-mô Phật Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Hoa Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tam-Châu Đơn-Na Kiên Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Đảnh Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Ba Đầu Đảnh Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Vô Si Phật.

Nam-mô Năng Độ Phật.

Nam-mô Vô Mê Bộ Phật.

Nam-mô Ly Ngu Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Ám Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta-La Phật.

Nam-mô Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Cái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Tụ Hương Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Ốc Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quang Luân Phật.

Nam-mô Sơn Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Minh Phật.

Nam-mô Thiện Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật Hoa Công-Đức Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam-mô Vô-Biên Phương-Tiện Phật.

Nam-mô Bất-Không Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Thế Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tu-Hành Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân-Quang Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Mao Thụ Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quán Trí Khởi Hoa Phật.

Nam-mô Hư-Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư-Không Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Đại Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Thành Phật.

Nam-mô Phật Ba-Đầu-Ma Đức Phật.

Nam-mô Thành Công-Đức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư-Tử Hộ Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Vương Phật.

Nam-mô Phạm Sơn Phật.

Nam-mô Tịnh Mục Phật.

Nam-mô Bất-Không Tích-Bộ Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Đức Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Tài Ốc Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Sư-Tử Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Diệu-Thắng Trụ-Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Cảnh-Giới Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tinh-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Vô Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Diệu Cái Phật.

Nam-mô Hương Cái Phật.

Nam-mô Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Hương Khứ Cái Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Tích-Tụ Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Nhược Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thi La Vương Phật.

Nam-mô Phát Tu-Hành Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Phát Vô-Biên Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tối Diệu Quang Phật.

Nam-mô Xà-Lê-Ni Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Chuyển Thai Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ánh sáng chiếu thân mà đi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chuyển Nạn Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Niệm Phật.

Nam-mô Phát Khởi Chư Niệm Phật.

Nam-mô Thường Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt Sơn Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thân Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Vương Quang Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Chư Oán Phật.

Nam-mô Quá Nhứt-Thiết Ma Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Hương Phật.

Nam-mô Bất Khả Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Đảnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bất Ly Nhị Phật.

Nam-mô Luân Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Phật Hoa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Sơn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam-mô Phát Chư Hạnh Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Thế-Gian Phật.

Nam-mô Vô-Biên Lạc-Thuyết Phật.

Nam-mô Ly Chư Cạnh Úy Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Nhứt-Thuyết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Phổ-Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Lâm Phật.

Nam-mô Hương Vương Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tối Diệu Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Man Phật.

Nam-mô Hoa Ốc Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Hương Hoa Phật.

Nam-mô Di Lưu Vương Phật.

Nam-mô Đạo Sư Phật.

Nam-mô Thắng Chư Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Đoạn A Xoa Na Phật.

Nam-mô Phát Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hương Phật.

Nam-mô Phổ Tán Hương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Tán Hương Phật.

Nam-mô Phổ Tán Quang Phật.

Nam-mô Phổ Tán Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Xà Lê Ni Thủ Phật.

Nam-mô Khởi Vương Phật.

Nam-mô Phổ Phật Quốc-Độ Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Phát Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Mục Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Phát Sanh Bồ-Đề Tâm Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Hữu Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Phật Quốc-Độ Phật.

Nam-mô Bất-Đoạn Từ Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Lạc-Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bộ Phật.

Nam-mô Vô Tích Bộ Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Năng Ly Nhứt-Thiết Chúng Sanh Hữu Phật.

Nam-mô Lạc Tu-Hành Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Hương Diện Phật.

Nam-mô Cu Lân Phật.

Nam-mô Đại Lực Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Câu Mâu Đầu Thành Phật.

Nam-mô Đại Giác Phật.

Nam-mô Cao Thinh Nhãn Phật.

Nam-mô Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Hoa Thành Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Phật.

Nam-mô Đa-La-Ca-Vương Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang-Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn dầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, đồng xem chúng sanh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây chín ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tối Thắng Hương Sơn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Úy Đức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Kiến Biên Nguyện Công-Đức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Đức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Ba-Đầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Dị Tâm Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thượng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Hống Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Công-Đức Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật.

Nam-mô Di-Lưu-Sơn Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Quang Phật.

Nam-mô Năng Tác Xưng Danh Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Quá-Khứ Như-Thị Đẳng Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Hiện-Tại Tích-Tụ Vô-Úy Phật.

Nam-mô Bảo Công-Đức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Bảo Quang Chiếu Phật.

Nam-mô Nguyệt Trang-Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Oai-Đức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Thọ-Đề Bất Mậu Vương Thông Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nguyệt-Thinh Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Trụ Công-Đức Tinh-Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Danh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La Kê-Đâu-Tràng Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Địch-Đối Bộ Phật.

Nam-mô Phổ Công-Đức Quang-Minh Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Ngại Dược-Vương Thọ-Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Đầu-Ma Thiện-Trụ Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Bạch-Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô A-Ngẫu Đa-La Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Tâm Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Thiện Lợi Quang Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Y Chỉ Vô-Biên Công-Đức Phật.

Nam-mô Thật Thể Pháp Quyết Định Thinh Vương Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Tinh-Tấn Tụ-Tập Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Tích Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Hàng Phục Long Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Kim Sắc Kính Tượng Phật.

Nam-mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Nam-mô Tu-Di Tạng Phật.

Nam-mô Cúng Dường Quang Phật.

Nam-mô Thắng Giác Phật.

Nam-mô Địa Sơn Phật.

Nam-mô Lưu-Ly Hoa Phật.

Nam-mô Diệu Lưu-Ly Kim Hình Tượng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Thinh Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật.

Nam-mô Thủy Quang Phật.

Nam-mô Đại Hương Kính Tượng Phật.

Nam-mô Bất Động Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Sơn Phật.

Nam-mô Đa Công Đức Pháp Trụ Trì Đắc Thông Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly Quang Phật.

Nam-mô Thắng Lưu Ly Quang Phật.

Nam-mô Tâm Gian Trí Đa Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Tán Hoa Vương Câu-Tô-Ma Thông Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Nam-mô Phổ Cái Ba Bà La Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chẳng khinh chúng sanh, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một muôn vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Mười Một

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Đẳng Giác Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

*******************************