Quyển 10

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 415)
Quyển 10

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ MƯỜI

Phật ở tạng chân như pháp giới

Không sắc không hình không các nhỏ.

Chúng sinh xem thấy các thứ thân,

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

 

Nam-mô Đại Tinh Tấn Thú Vương Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Vô Trệ Phật.

Nam-mô Địa Lực Trụ-Trì Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Lực Mạng Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệt Ma Phật.

Nam-mô Bất Hại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Quán Công Đức Phật.

Nam-mô Trí Tần Bà Phật.

Nam-mô Tâm Tự Tại Phật.

Nam-mô A Tăng Già Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tỉ Hà Nan Đà Phật.

Nam-mô Giới Quang Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Vũ Đầu Phật.

Nam-mô Trí Ba Bà La Phật.

Nam-mô Tỳ Ni Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Bà Sư Phật.

Nam-mô Quang Diệm Phật.

Nam-mô Diệu Sơn Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Mục Phật.

Nam-mô Trụ Trì Đại Bát Nhã Phật.

Nam-mô Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tại Thức Phật.

Nam-mô Hiện Niệm Phật.

Nam-mô Phước Đức Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Trí Ca Sa Vương Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô An-Ổn Chúng Sanh Vô Chướng Phật.

Nam-mô Trí Tập Phật.

Nam-mô Ma-Ha Di-Lựu Lực Tạng Phật.

Nam-mô Hư-Không Quang Minh Phật.

Nam-mô A Dà Lần Công Đức Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ly Si Công Đức Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hộ Môn Phật.

Nam-mô Tự Tại Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Tu-Di Sơn Vương Phật.

Nam-mô La Đa Na Di Lưu Phật.

Nam-mô Bất Khả Đắc Động Pháp Phật.

Nam-mô La Đa Na Di Lưu Đà Vương Phật.

Nam-mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Pháp Ta La Vương Di Lưu Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Vương Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Phân Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Kim Giá Na Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Ba La Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Kiên Tâm Ý Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Đăng Phật.

Nam-mô Tùy Chúng Sanh Tâm Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công Đức Diệm Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Ta La Tràng Phật.

Nam-mô Tri Hành Phật.

Nam-mô Quá Khứ Xưng Pháp Vũ Phật.

Nam-mô Lạc Oai Đức Đăng Phật.

Nam-mô Ly Chư Chướng Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Thinh Phật.

Nam-mô Nhị Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tập Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Phóng Chiên Đàn Hoa Vương Phật.

Xá Lợi Phất ! tôi ngồi ở đây, dùng mắt trong sạch không chướng ngại quá Trời Người, thấy phương đông, nhiều trăm Phật, nhiều ngàn Phật, nhiều trăm ngàn Phật, nhiều trăm ngàn muôn Phật, nhiều trăm ngàn ức Phật, nhiều trăm ngàn muôn ức na-da-tho Phật, chẳng thể nghĩ lường Phật, những thứ tên, những thứ họ, những thứ thế giới, những thứ cõi nước Phật, những Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vây quanh, những thứ trời rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu la-dà, người chẳng người cả thảy vây quanh cúng dường, tôi đều hiện thấy xem thấy trái Am-ma-lặc trong tay. Xá Lợi Phất ! Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-nữ-nhơn, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tin lời tôi, thọ trì đọc tụng tên chư Phật này, hãy tắm rửa sạch, nơi ban ngày, giờ sơ phần, giờ trung phần, giờ hậu phần, cũng ba giờ từ tòa dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, một lòng niệm tên Phật này, cúng dường lễ bái nói như vầy : 'Chư Phật mười phương của Như Lai biết, con nay kỉnh lễ'.

Xá Lợi Phất ! Chúng sinh ấy cúng dường lễ bái như thế, đặng vô lượng phước đức, nếu muốn đặng địa Thinh-Văn, muốn đặng địa Bích-Chi Phật, muốn đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam bồ-đề, hãy lễ chư Phật mười phương tất cả đều đặng. Lại nói như vầy : 'Các khối phước đức ấy, chỗ chư Phật Như Lai biết, con đều hồi hướng A-nậu đa-la tam-miệu tam bồ-đề.

Xá Lợi Phất ! Hãy nên qui mạng.

Nam-mô Trí Tập Công-Đức Tụ Phật.

Nam-mô Trí Diệm Hoa Thọ Vương Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Thế Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tu-Hành Kiên-Cố Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Lực-Sĩ Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Tự-Tại Đà La Tập Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Tú Xưng Phật.

Nam-mô Công-Đức Lực Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Tam-Thế Pháp Giới Phật.

Nam-mô Nhơn Thinh Tự-Tại Tăng-Trưởng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt Thiết Thế Gian Phật.

Nam-mô Bảo-Địa Long-Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tật Hống Thinh Phật.

Nam-mô Đa Cúng Dường Phật.

Nam-mô Hương Ba Đầu Ma Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật.

Nam-mô Quang-Luân Phật.

Nam-mô Bảo-Liên Phật.

Nam-mô Công-Đức Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Vương Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Hỷ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ta La Tạng Sư-Tử Bộ Hành Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả tiếng phân đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Đông Phương Nhứt Thiết Chư Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quán Chư Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Trí Phật.

Nam-mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tinh Ngôn Ngữ Phật.

Nam-mô Thinh Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Diệm Ma-Ni Phật.

Nam-mô Sơn Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Căn Phật.

Nam-mô Đa Trí Phật.

Nam-mô Năng Tác Trí Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Lực Ý Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Đẳng Tu Di Diện Phật.

Nam-mô Quán Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.

Nam-mô Kiên Cố Hành Tự Tại Phật.

Nam-mô Tượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Trí Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.

Nam-mô Pháp Hành Quảng Ý Phật.

Nam-mô Phước-Đức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Long Quan Phật.

Nam-mô Tu-Di, Chiên-Đàn Phật.

Nam-mô Tác Giới Vương Phật.

Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật.

Nam-mô Long Vương Thinh Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Cô Độc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Bất Giảm Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Động Ni Đà Phật.

Nam-mô Bá Công Đức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Tự Tại Nhân Đà La Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Giới Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Mãn Túc Nguyện Phật.

Nam-mô Đại Sư-Tử Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bình Đẳng Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tu-Hành Tự-Tại Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Hải Bộ Phật.

Nam-mô Đại Như Tu Hành Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Tránh Trí Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Báo Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhật Quang Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Đạo Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Tự Tại Quan Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam-mô Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Phổ Minh Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Ma Lầu Đa Ái Phật.

Nam-mô Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Đại Bộ Phật.

Nam-mô Khả Văn Thinh Phật.

Nam-mô Tích Công Đức Phật.

Nam-mô Ma Ni Hướng Phật.

Nam-mô Ái Chiếu Phật.

Nam-mô Danh Xưng Phật.

Nam-mô Tín Công Đức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Bảo Công Đức Phật.

Nam-mô Diệu Tín Hương Phật.

Nam-mô Chấp Cố Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Oai Đức Phật.

Nam-mô Tín Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Tín Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Ái Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Ưu Ba La Hương Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Tự Tại Phật.

Nam-mô Địch Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Hạnh Phật.

Nam-mô Công Đức Thắng Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nhựt Phật.

Nam-mô Quá Chư Quá Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, bốn răng trắng mà bén, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Tàm Quí Trí Phật.

Nam-mô Công-Đức Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Thinh Phật.

Nam-mô Công-Đức Khả Lạc Phật.

Nam-mô Trụ Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Giới Phần Phật.

Nam-mô Hoa Trí Phật.

Nam-mô Ưu-Đa Ma-Ý Phật.

Nam-mô Bất Ám Ý Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Tích Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.

Nam-mô A-Ta Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Như Ý Lực Trạch Khứ Phật.

Nam-mô Tánh A Đề Giá Phật.

Nam-mô Bất Tán-Thán Thế Gian Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Thâm Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tú Giải-Thoát Vương Phật.

Nam-mô Bá Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô A-Nan-Đà Thinh Phật.

Nam-mô Trí Bộ Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Bình-Đẳng Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Trí Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Thọ Đề Phật.

Nam-mô Đa Ma Ni Thể Phật.

Nam-mô Ưu-Đa-La Thắng Pháp Phật.

Nam-mô A-Ni Dà-Đà Lộ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Đại Trí Niệm Phược Phật.

Nam-mô Kiến Vô Úy Phật.

Nam-mô Xà-Dà-Đề Tự-Tại Nhứt-Thiết Thế-Gian Đảm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Lượng Phật.

Nam-mô Tự Úy Tác Phật.

Xá Lợi Phất ! Tôi thấy phương nam như thế cả thảy vô lượng Phật, các thứ tên, các thứ họ, các thứ đất nước Phật.

Xá Lợi Phất ! Các ông nên hãy một lòng qui mạng :

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Phật.

Nam-mô A-Bà La-Diệm Bà Sư Hoa Phật.

Nam-mô Ma-Nâu Sa Khẩu Thinh Khứ Phật.

Nam-mô Ta Mạn Đa Ba Thi Phật.

Nam-mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Hành Đăng Phật.

Nam-mô Ca La Tỳ La Diệm Hoa Quang Phật.

Nam-mô Vô Đẳng Thắng Phật.

Nam-mô Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phạm Âm Phấn Tấn Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thi Lợi Tạng Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô A Tăng Dà Ý Diệm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quảng Nhãn Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bà Đà Quang Phật.

Nam-mô Thập Phương Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật.

Nam-mô Đại Thắng Khởi Pháp Phật.

Nam-mô A Vô Hà Kiến Phật.

Nam-mô Vô Biên Mạng Phật.

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Nhật Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bất Lợi Tha Ý Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam-mô Trí Kiến Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật.

Nam-mô Ưu Đa Trí Thắng Pháp Hành Công Đức Phật.

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thượng Thi Khí Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Phước Đức Thắng Trí Khứ Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Hoa Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Di-Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ-Lô Giá-Na Pháp-Hải Hương Vương Phật.

Nam-mô Năng Khai Pháp Môn Phật.

Nam-mô Lực-Vương Thiện-Trụ Pháp-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Lực Tán Nhất-Thiết Ác Vương Phật.

Nam-mô Kiến Vô Biên Lạc Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Công-Đức Diệm Hoa Vương Phật.

Nam-mô Kiến Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kiến Lạc Xứ Phật.

Nam-mô Ni-Câu Luật Vương Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Đại-Lực Trí-Tuệ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Thọ Đề Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Cái Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Nhập Thắng Trí Tự-Tại Sơn Phật.

Nam-mô Tận Hiệp Thắng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Thế-Gian Đắc Tự-Tại Hữu Kiều Lương Thắng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Giới Công-Đức Vương Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Vương Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tán Mạn-Lăng Trí Đa Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Đại Đa Nhơn An-Ổn Phật.

Nam-mô Viên Kiên Phật.

Nam-mô Nhị Thắng Thinh Công Đức Phật.

Nam-mô Lực Sĩ Phật.

Nam-mô Bảo Lai Ma-Ni Hỏa Phật.

Nam-mô Đại Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lưỡi màu đỏ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát.

Trên đây tám ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Không Công-Đức Phật.

Nam-mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Thế Phật.

Nam-mô Hư Không Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam-Muội Xưng Phật.

Nam-mô Thinh Sơn Phật.

Nam-mô Chư Thiên Phạm Vương Kê Đâu Phật.

Nam-mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật.

Nam-mô Hộ Cấu Vương Phật.

Nam-mô Chiếu Công-Đức Phật.

Nam-mô Tự Tại Nhãn Phật.

Nam-mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Trí Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thuyết Quyết-Định Nghĩa Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Nhị Bảo Pháp Đăng Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tạng Phật.

Nam-mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Sư-Tử Thượng Thân Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Pháp Nguyệt Phật.

Nam-mô Quảng Cứu Phật.

Nam-mô Phục Chư Căn Thanh-Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Tùy Hương Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Thường Kính Phật.

Nam-mô Giới Công Đức Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như Ý Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kim Tạng Phật.

Nam-mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Đức Luân Quang Phật.

Nam-mô Trách Tham Phật.

Nam-mô Pháp Hống Trí Minh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Phước Điền Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Định Phật.

Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Phật.

 

Xá Lợi Phất ! Hướng tây như thế cả thảy vô lượng vô biên Phật, ông hãy nhứt tâm qui mạng.

Xá Lợi Phất ! các ông hãy chí tâm qui mạng Phật Phương Bắc.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Hoa Long Nhứt Cu-Tô-Ma Vương Phật.

Nam-mô Định Chư Ma Phật.

Nam-mô Pháp Tượng Phật.

Nam-mô Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Phong Quang Phật.

Nam-mô Pháp Vương Phật.

Nam-mô Phổ Cung-Kỉnh Đăng Phật.

Nam-mô Địa Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Như Lai Tịch Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành-Tựu Tịch Phật.

Nam-mô Đà-La-Ni Văn-Cú Quyết-Định Nghĩa Phật.

Nam-mô Nhẫn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhất-Thiết Xưng Phật.

Nam-mô Tam-Thế Trí Chuyển Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thắng Qui-Y Công-Đức Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Ma-Ni Quang Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Bảo Thành-Tựu Tịch Phật.

Nam-mô Phật Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Vô Dư Chứng Phật.

Nam-mô Đắc Phật Nhãn Phật.

Nam-mô Tùy Quá Khứ Phật Phật.

Nam-mô Đại-Từ Thành-Tựu Bi Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Sư-Tử Trí Phật.

Nam-mô Đại-Trí Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Chúng-Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật.

Nam-mô Tự Gia Pháp Bất Đắc Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Phật Pháp Thủ Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Chúng-Sinh Đức Phật.

Nam-mô Quá Nhất-Thiết Pháp-Văn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Nhân-Đà-La Phật.

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.

Nam-mô Đại Lưu Ly Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Pháp Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chơn-Đàn Bất Không Vương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-Đầu-Ma Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tài Thinh Vương Phật.

Nam-mô Thích Pháp Thiện Tri Xưng Phật.

Nam-mô Trí Man Kiếp Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Thanh-Tịnh Phân Đà-Lợi Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Xưng Phật.

Nam-mô Đoạn Vô Biên Nghi Phật.

Nam-mô Chúng-Sinh Phương-Tiện Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Giác Phấn-Tấn Vô-Ngại Tư-Duy Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Địa Hành Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Phổ Chúng-Sinh Giới Quảng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật.

Nam-mô Thiên-Vương Tự-Tại Bảo Hiệp Vương Phật.

Nam-mô Như Thật Tu-Hành Tạng Phật.

Nam-mô Đại Tấn Giác Tấn Phật.

Nam-mô Năng Sinh Nhất-Thiết Hoan- Hỷ Nguyệt Kiến Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Ma-Ni Thinh Vương Hống Phật.

Nam-mô Vô Quán Vương Phật.

Nam-mô Bất Thối Liễu Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phật Quốc-Độ Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hóa Thân Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Long Ma-Ni Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lưỡi hình mỏng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Pháp Thinh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Cam-Lồ Ta-Lê-La Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Phước-Đức Tạng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hoa Hành Phật.

Nam-mô Đại Pháp-Vương Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hư-Không Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Bất-Khả Phá Hoại Phật.

Nam-mô Vô-Ngại Kiên-Cố Tùy Thuận Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Đại-Hải Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Vô-Tận Xưng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh-Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Pháp-Vương Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Kim-Cang Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La Vi Phật.

Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Bảo-Nhân Đà-La Luân-Vương Phật.

Nam-mô Năng Sinh Nhất-Thiết Chúng-Sinh Kỉnh Xưng Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Quang-Minh Luân Vương Phật.

Nam-mô Năng Đoạn Nhất-Thiết Chúng Sinh Nghi Phật.

Nam-mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng-Ngại Ba-La Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kế Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lực Sơn Nguyệt Tạng Phật.

Nam-mô Tâm Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Vô-Úy Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Dõng-Mãnh Bảo Phật.

Nam-mô Kiên-Cố Tâm Thiện-Trụ Vương Phật.

Nam-mô Năng Phá Ám Ê Vương Phật.

Nam-mô Thắng Trượng-Phu Phân Đà Lợi Phật.

Nam-mô Bá Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Liên-Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Bình-Đẳng Pháp Thân Phật.

Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư-Tử Bộ Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Đại Thủ Phật.

Nam-mô Thắng Thủ Phật.

Nam-mô Lạc Thinh Phật.

Nam-mô Kiến Bảo Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Đức Thinh Phật.

Nam-mô Tu Lầu Tỳ Hương Phật.

Nam-mô Điển Đăng Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Quang Phật.

Nam-mô Đại Quang Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Vô Nghi Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thế-Lực Phật.

Nam-mô Nguyệt-Diện Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Ái Oai Đức Phật.

Nam-mô Tán Nghi Phật.

Nam-mô Công-Đức Đăng Phật.

Nam-mô Bất Tạng Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tạng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Quảng Xưng Phật.

Nam-mô Viễn Ly Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Oai Đức Tụ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Bộ Phật.

Nam-mô Ma Nâu Xa Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Sắc Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bất Động Bộ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Đại Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Oai Đức Tụ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trụ Trí Phật.

Nam-mô Đại Kiên Phật.

Nam-mô Ái Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Ái Vô Úy Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Quán Sát Phật.

Nam-mô Đại Tu-Hành Phật.

Nam-mô Tế Oai Đức Phật.

Nam-mô Thập Phương Cung-Kỉnh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trọng Thuyết Phật.

Nam-mô Quang-Minh Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Xưng Phật.

Nam-mô Khứ Căn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình sắc đỏ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Luân Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Chúng-Sinh Khả Kỉnh Phật.

Nam-mô Như Ý Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô-Biên Sắc Phật.

Nam-mô Đại Lực Phật.

Nam-mô Khoái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Quán Phật.

Nam-mô Phấn-Tấn Đức Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Xưng Ý Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Bộ Phật.

Nam-mô Công-Đức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam-mô Sinh Kê Đâu Phật.

Nam-mô Bất Động Trí Phật.

Nam-mô Hạnh Ý Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Thật Sắc Phật.

Nam-mô Hỏa Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Công-Đức Hoa Phật.

Nam-mô Tư-Duy Thế-Gian Phật.

Nam-mô Đại Cao Quang Phật.

Nam-mô Vô Thí-Dụ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Giác Phật.

Nam-mô Nguyệt Trọng Phật.

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam-mô Thiên Thành Phật.

Nam-mô Tâm Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Thường Trạch Trí Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật.

Nam-mô Công-Đức Quang Phật.

Nam-mô Tự-Tại Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Ưng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Đắc Đại Thinh Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Đà Thinh Phật.

Nam-mô Uất Đá Quang Phật.

Nam-mô Quyết-Định Tư-Duy Phật.

Nam-mô Tát Giá Bà Nâu Phật.

Nam-mô Minh Ám Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tỳ Phất Ba Oai Đức Phật.

Nam-mô Ưu-Đa-La Ma-Tra Phật.

Nam-mô Dạ Xá Kê Đâu Phật.

Nam-mô Công-Đức Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Pháp Đăng Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Tiên-Hà Ba Đề Ái Diện Phật.

Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Tư-Duy Chúng-Sinh Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Trí Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Cái Tiên Phật.

Nam-mô Ta La Vương Phật.

Nam-mô Tu Lợi Da Quang Phật.

Nam-mô Bồ Đề Vị Phật.

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Bà Nâu Quang Phật.

Nam-mô Phân Đà Lợi Quang Phật.

Nam-mô Di Lưu Quang Phật.

Nam-mô Chiên Đà Diện Phật.

Nam-mô Bà Lợi Trà Khứ Phật.

Nam-mô Chư Phương Nhãn Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thi-La Ba-Tán-Na Phật.

Nam-mô A-Nan-Đà Trí Phật.

Nam-mô A-Nan-Đà Sắc Phật.

Nam-mô Địa-Trà Tỳ-Lê-Da Phật.

Nam-mô Đề Bà Di Đa Phật.

Nam-mô Ta Mạn Đa Trí Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Ma Nâu Xá Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Phân Nhược Đề Tha Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Luân Diện Phật.

Nam-mô Phổ Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Ma Ha Đề Xà Phật.

Nam-mô A-La-Ha Ưng Phật.

Nam-mô Ưu Đa Na Thắng Phật.

Nam-mô Tất Đạt Tha Tư-Duy Phật.

Nam-mô Ái Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Tam Mạn Đa Hộ Phật.

Nam-mô Di Ni Phật.

Nam-mô Tín Bồ-Đề Phật.

Nam-mô Phá Ý Phật.

Nam-mô Xuất Trí Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình mềm sạch, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chất Đa-La Bà-Nâu Phật.

Nam-mô Di-Ha Thinh Phật.

Nam-mô Đại Diệm Khiên Đà Phật.

Nam-mô Thắng Câu Tra Phật.

Nam-mô A Thơ Gia Ái Phật.

Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Nan-Đà Câu-Sa Phật.

Nam-mô A Nan Đà Ba Pha Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Ba Đề Ba Vương Phật.

Nam-mô Thắng Kê Đâu Phật.

Nam-mô Phương Văn Thinh Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Chiên Đà Kê Đâu Phật.

Nam-mô A-Bà-Dạ Đạt-Đa Phật.

Nam-mô Na-Sát Đa-Vương Phật.

Nam-mô Tô Ma Đề Bà Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Chân Thinh Phật.

Nam-mô Thuyết Ái Phật.

Nam-mô Xưng Ưu Đa La Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-La Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tu Pháp Thinh Phật.

Nam-mô Chất Đa Ý Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Đà Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Tịch Sân Phật.

Nam-mô Phá Ý Phật.

Nam-mô Túc Vương Phật.

Nam-mô Tỳ-Dà-Đà Ý Phật.

Nam-mô Thắng Ưu Đa Ma Phật.

Nam-mô Ba Tát Na Trí Phật.

Nam-mô Từ Thắng Chủng-Chủng Quang Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Kiến Nguyệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Đức Phật.

Nam-mô Ma-Ha-La Tha Phật.

Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Lạc Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Ý Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Ma-Ni Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Công-Đức Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Quang Phật.

Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Ta-Mạn-Đa Kiến Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Hành Phật.

Nam-mô Đại Bộ Phật.

Nam-mô A-La-Tần Đầu Ba-Đầu-Ma Nhãn Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô A-Di-Đa Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô A-Nan-Đa Lâu Ba Phật.

Nam-mô Cái Thiên Phật.

Nam-mô La-Đa-Na Quang Phật.

Nam-mô Ta-La Thê La-Đa Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thân Vị Phật.

Nam-mô Bà-Kỳ La-Ta Phật.

Nam-mô Tu-Lợi-Da Na-Na Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Tá-Hà-Bộ Phật.

Nam-mô Đại Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Lô Hà Dà Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Công-Đức Phật.

Nam-mô Công-Đức Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Minh Phật.

Nam-mô Ma Lâu Đa Ái Phật.

Nam-mô A Bà-Da Ái Phật.

Nam-mô Tuệ Tràng Phật.

Nam-mô Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Đức Phật.

Nam-mô Cầu Na Bà Tẩu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Xưng Kê Đâu Phật.

Nam-mô Quang-Minh Hống Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Phật.

Nam-mô Thắng Kê Đâu Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Bảo Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Phổ Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Ý Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tý Phật.

Nam-mô Quang-Minh Ý Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Thiên Phật.

Nam-mô Tát-Giá Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ý Phật.

Nam-mô A-Di-Đa Thiên Phật.

Nam-mô Đại-Tuệ Đức Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Nhựt Phật.

Nam-mô Pháp Thủy Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mắt dài rộng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiên Đà Bà Nâu Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Thắng Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Quán Phật.

Nam-mô La Đa Na Quang Phật.

Nam-mô Vô La Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Tâm Trạch Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Ái Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Thiên Tín Phật.

Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Đề Bà La Đa Phật.

Nam-mô Trí Thâm Phật.

Nam-mô Tư Na Bộ Phật.

Nam-mô Chiên Đà Bạt Đà Phật.

Nam-mô Đề Xà Tích Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Đại Bộ Phật.

Nam-mô Xà Da Thiên Phật.

Nam-mô Tất Đạt Tha Ý Phật.

Nam-mô Chất Đa Ái Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Tín Đề Xá Na Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Câu Tô Ma Đề Xà Phật.

Nam-mô Đề Xà La Thi Phật.

Nam-mô Như Ý Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Thắng Đức Phật.

Nam-mô Lô Giá Na Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đầu Phật.

Nam-mô Úc Dà Đề Xà Phật.

Nam-mô Nhựt Kê Đâu Phật.

Nam-mô Ma Ha Di Lưu Phật.

Nam-mô Ma Ha Phức Hà Phật.

Nam-mô Thế Gian Đắc Danh Phật.

Nam-mô Úc Dà Đức Phật.

Nam-mô Ưu Đa Ma Xưng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật.

Nam-mô Đề Bà Ma Hê Đa Phật.

Nam-mô Thật Trí Phật.

Nam-mô A-Na-Tỳ-Phù Danh Xưng Phật.

Nam-mô Kim Quang Phật.

Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Hành Ý Phật.

Nam-mô Tỳ Ca Ma Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Phật.

Nam-mô Tỳ-Ma-Đề Xà Ha Phật.

Nam-mô Ma-Ha Bạt Đa Phật.

Nam-mô Thiên Thinh Phật.

Nam-mô Bất Trước Bộ Phật.

Nam-mô Thiên Đạo Phật.

Nam-mô Tuân Đà La Nan Đà Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Năng Hiện Phật.

Nam-mô Thiên Ái Phật.

Nam-mô Giải Thoát Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Cầu Na Ca La Phật.

Nam-mô Đại Trí Quang Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Quang Phật.

Nam-mô Ta Dà La Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Nan-Đề Phật.

Nam-mô Ma Ha Đề Bà Phật.

Nam-mô Thâm Trí Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đại-Ba Na-Na Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất Thác Tư-Duy Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Tọa Xưng Phật.

Nam-mô Đại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Ái Công-Đức Phật.

Nam-mô Sư-Tử Ý Phật.

Nam-mô Tín Bà Tẩu Na La Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Khoái Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Bà Nâu Phật.

Nam-mô Nguyệt Ái Phật.

Nam-mô Tô Ma Ngãi Đa Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Xưng Quang Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Na-Dà Thiên Phật.

Nam-mô Công-Đức Tụ Phật.

Nam-mô Công-Đức Trí Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ái Thế-Gian Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Địa Quang Phật.

Nam-mô Tác Công-Đức Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Cầu Na Bà Hầu Phật

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông đồng đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Đại Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Nhựt Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Đức Xưng Phật.

Nam-mô Thiện Trí Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sư Tử Đà Na Phật.

Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thiên Phật.

Nam-mô Quán Hạnh Phật.

Nam-mô Thiên Đề Tra Phật.

Nam-mô Điển Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Ái Phật.

Nam-mô Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Sơn Hương Phật.

Nam-mô Phước Đức Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Ý Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Bảo Châu Phật.

Nam-mô Diệu Oai Đức Phật.

Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật.

Nam-mô Ái Hạnh Phật.

Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Công Đức Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Kiến Phật.

Nam-mô Trí Hành Phật.

Nam-mô Bất Mậu Bộ Phật.

Nam-mô Thánh Nhãn Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Đại Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thổ Phật.

Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật.

Nam-mô Tự Nghiệp Phật.

Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Hạnh Phật.

Nam-mô Ái Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Hiền Phật.

Nam-mô Thắng Hống Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Nhiếp Thủ Phật.

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Ly Nhiệt Phật.

Nam-mô Thánh Đức Phật.

Nam-mô Pháp Cao Phật.

Nam-mô Cam Lồ Công Đức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Cam Lồ Hương Phật.

Nam-mô Xả Quang Minh Phật.

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Úy Nhựt Phật.

Nam-mô Đắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Ái Hiệt Huệ Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật.

Nam-mô Hư Không Quang Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật.

Nam-mô Tín Như Ý Phật.

Nam-mô Thiên Cái Phật.

Nam-mô Long Quang Phật.

Nam-mô Diệu Bộ Phật.

Nam-mô Pháp Oai Đức Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Hữu Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Công Đức Quang Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Đức Phật.

Nam-mô Vân Hà Kê Đâu Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Tự-Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật.

Nam-mô Thủ Chúng Sanh Ý Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Na La Diên Bộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Ái Giới Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Tín Danh Xưng Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam-mô Ly Si Phật.

Nam-mô Công Đức Tụ Phật.

Nam-mô Năng Tư-Duy Nhẫn Phật.

Nam-mô Pháp Cái Phật.

Nam-mô Bất Động Nhân Phật.

Nam-mô Thiên Hoa Phật.

Nam-mô Thiên Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Phổ Oai Đức Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Đại-Chúng Thượng-Thủ Phật.

Nam-mô Tư-Duy Nghĩa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân trắng đỏ như mầu hoa xen, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tướng Vương Phật.

Nam-mô Liên Hoa Diện Phật.

Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thọ Tràng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Tín Đại Chúng Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Trí-Tuệ Tán-Thán Phật.

Nam-mô Công Đức Lương Phật.

Nam-mô Trí Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thắng Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Ái Nhứt-Thiết Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật.

Nam-mô Đại Sơn Phật.

Nam-mô Hàng Phục Thánh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Thú Bồ-Đề Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Đại Thế Lực Phật.

Nam-mô Lạc Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Ái Phật.

Nam-mô Kim Cang Luân Phật.

Nam-mô Quá Hỏa Phật.

Nam-mô Đại Tướng Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Nguyệt Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Minh Phật.

Nam-mô Thắng Nghiêm Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Ý Hương Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Cúng Dường Phật.

Nam-mô Đại Hống Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Thiện-Tịch-Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Phật.

Nam-mô Thiện-Phạm-Thiên Phật.

Nam-mô Tịnh Bà Tẩu Phật.

Nam-mô Diệu Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhân Na Đà Phật.

Nam-mô Phạm Hống Phật.

Nam-mô Phạm Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thiện Oai Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục Phật.

Nam-mô Oai Đức Khởi Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Định Oai Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Thiên Phật.

Nam-mô Oai Đức Thắng Phật.

Nam-mô Vô Kinh Bố Phật.

Nam-mô Kinh Bố Ý Phật.

Nam-mô Kinh Bố Tuệ Phật.

Nam-mô Kinh Bố Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Kinh Bố Diện Phật.

Nam-mô Kinh Bố Khởi Phật.

Nam-mô Oai Đức Quyết Định Tất Cánh Phật.

Nam-mô Oai Đức Thiên Phật.

Nam-mô Kinh Bố Thật Phật.

Nam-mô Kiến Kinh Bố Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Thâm Thinh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Diện Phật.

Nam-mô Thiện Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Nhãn Phật.

Nam-mô Nhãn Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất-Khả Xưng Nhãn Phật.

Nam-mô Điều Nhu Ngữ Phật.

Nam-mô Điều Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Diệu Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bộ Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, rốn chẳng ra, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây tám ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Mười

 

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Pháp Vân Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

*******************************