Quyển 12

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 429)
Quyển 12

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết.

Nước trong biển lớn khá uống hết.

Hư-không lường đặng gió buộc đặng.

Không thể nói hết công-đức Phật.

 

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Pháp-Tuệ Tăng-Trưởng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Nga-Vương Sơn-Hống Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Long Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Thế-Gian Nhân-Đà-La Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Khả Đắc Báo Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Thọ-Đề Quang Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Thủ-Long Phật.

Nam-mô Lực Thiên Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Tỳ-La Xà-Quang Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tối-Thượng Phật.

Nam-mô Sơn Nhạc Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Đắc Tứ Vô Úy Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Oai-Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Hộ Phật.

Nam-mô Xưng Oai-Đức Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Cúng Dường Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Xưng Phật.

Nam-mô Thinh-Phân Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Trí-Thắng Thiện Hiệt-Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Trí Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Trí Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh-Thiên Phật.

Nam-mô Thiện-Tý Phật.

Nam-mô Thiện-Tịnh-Thiên Phật.

Nam-mô Phạm-Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh-Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tịnh-Thiện-Nhãn Phật.

Nam-mô Tịnh-Thinh Tự-Tại-Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Tịnh-Đức Phật.

Nam-mô Oai-Đức-Lực Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Thiện-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai Đức Đại Thế Lực Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tỳ Ma Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Diện Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Sa Phật.

Nam-mô Kiến Bảo Phật.

Nam-mô Tu Ni Đa Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Đẳng Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Động Nhãn Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Công-Đức Phật.

Nam-mô Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Tịch Ý Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nhiên Phật.

Nam-mô Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Giải Thoát Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Kê Đâu Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Phật.

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Lực Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Lôi Hống Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Ý Phật.

Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật.

Nam-mô Tịnh Ca La Ca Quyết Định Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ti Vi Phật.

Nam-mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Tăng Ích Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo chúng sanh tiếng giọng chẳng thêm chẳng bớt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Kim Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật.

Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật.

Nam-mô Đại-Hương-Bộ Chiếu Minh Phật.

Nam-mô Ly-Nhứt-Thiết Nhiễm Ý Phật.

Nam-mô Tụ-Tập Bảo Phật.

Nam-mô Đức Sơn Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Sơn Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Long Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thế-Gian Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Hống Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Ta-La Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hống Thinh Phật.

Nam-mô Đẳng Cái Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Trí Vương Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Thinh Đức Phật.

Nam-mô Vô Phương Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Đại Tự Tại Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Diện Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Kê Đâu Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Đức Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Ý Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Thinh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết-Định Quang-Minh Oai-Đức Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Bất Khả Số Phát Tinh Tấn Quyết Định Phật.

Nam-mô Sơn Tích Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Kê Đâu Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Ta La Vương Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Quang Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Bộ Phật.

Nam-mô Đại Thông Phật.

Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Đa Bảo Phật.

Nam-mô Hống Thinh Hàng Phục Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật.

Nam-mô Vân-Diệu-Cổ Thinh-Vương Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thủy-Thinh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Na-Dà Câu La Thắng Phật.

Nam-mô Trí Chiếu Phật.

Nam-mô Hiện Nhứt-Thiết Công-Đức Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Chiếu Quang-Minh Trang-Nghiêm Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Phổ-Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Hoa Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Công-Đức Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phổ-Hoa Phật.

Nam-mô Thiệt Tướng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Ba-Đầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Ba-Đầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Bảo Ma-Ni Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhựt Nguyệt Luân Trí Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thuyết pháp chẳng mắc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Oai Đức Tần Đầu Thinh Vương Phật.

Nam-mô Đại Đạo Sư Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Vô Trụ Phật.

Nam-mô Sư Tử Điểu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Tràng Phật.

Nam-mô Công-Đức Tác Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Bảo-Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô An Ổn Sắc Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Ba Bà La Ta Dà La Phật.

Nam-mô Phất Ba Kê Đâu Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Tu Lô Giá Na Phật.

Nam-mô Lê Sư Quật Đa Phật.

Nam-mô Phá Phiền Não Phật.

Nam-mô Diệu-Lực Phật.

Nam-mô Phu Hoa Phật.

Nam-mô Phất Gia La Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thánh Kiết Tường Phật.

Nam-mô Sư-Tử Oai-Đức Phật.

Nam-mô Trụ Trí Đức Phật.

Nam-mô Bà Na Đa Hương Phật.

Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật.

Nam-mô Đế Sa Phật.

Nam-mô Thế-Gian Hỷ Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Oai Đức Phật.

Nam-mô Phạm Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện-Hoa Phật.

Nam-mô Chân-Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Sắc Phật.

Nam-mô Vi Tiếu Nhãn Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Sắc Phật.

Nam-mô Mạng Oai-Đức Phật.

Nam-mô Thắng Bộ Hạnh Phật.

Nam-mô Thế Gian Cầu Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Oán Phật.

Nam-mô Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Hỷ Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Xá-Thi Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Phất Nhược Công-Đức Quang Phật.

Nam-mô Đại Oai-Đức Phật.

Nam-mô Đẳng Bảo Cái Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Hạnh Phật.

Nam-mô Ly Ưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hậu Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam-mô Nghĩa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thắng Hộ Phật.

Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Bộ Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Nan Hàng-Phục Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Đại Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Quán Phật.

Nam-mô Bất Khả Số Kiến Phật.

Nam-mô Thông Chướng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Tẩy Thanh-Tịnh Vô-Cấu Thành-Tựu Vô-Biên Công-Đức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Vô-Cấu Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Đệ-Nhứt Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Công-Đức Bảo-Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Nguyệt Kê-Đâu Xưng Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Hỏa Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Ly Bố Úy Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh-Bố Phật.

Nam-mô Kim-Cang Oai-Đức Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Thiên-Vương Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Kê Đâu Xưng Phật.

Nam-mô Diêm-Phù Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt Chiên-Đàn Hương Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Di Lưu Sơn Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tùy tiếng nói chúng sanh, mà thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Trụ Hư-Không Phật.

Nam-mô Thường Nhập Niết-Bàn Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Tràng Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Thế-Gian Oán Phật.

Nam-mô Đắc Độ Phật.

Nam-mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam-mô Đạt-Ma La-Bạt Chiên-Đàn Hương Phật.

Nam-mô Vân Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Năng Phá Nhứt-Thiết Thế Kinh Bố Úy Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hải Trụ-Trì Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Pháp Hư-Không Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thất Bảo Ba-Đầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đâu Phật.

Nam-mô Bảo Nhứt Cái Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Ái Kiến Phật.

Nam-mô Mãn-Túc Bá-Thiên Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phổ Nhứt Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sơn Đăng Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật.

Nam-mô Trụ Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Thanh-Tịnh Cảnh-Giới Phật.

Nam-mô Nguyệt-Sơn Phật.

Nam-mô Tất Cánh Trang-Nghiêm Vô-Biên Công-Đức Vương Phật.

Nam-mô Ly Chư Phiền-Não Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Cấu Vô-Biên Thanh-Tịnh Công-Đức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Trí-Thượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng-Trí Oai-Đức Trang-Nghiêm Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Phu-Hoa Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Hỏa-Hoa Phu-Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt-Luân Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Phu Hoa Vương Phật.

Nam-mô Tịch-Tịnh Nguyệt-Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô-Biên Kiên Tinh-Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Công-Đức Kê-Đâu Phật.

Nam-mô Công-Đức Thành Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Kim-Cang Hiệp Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Hương Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Đầu-Đà La-Tra Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Phạm Đức Phật.

Nam-mô Nhân-Đà-La-Tràng Phật.

Nam-mô Nguyệt Sắc Phật.

Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Thắng Long Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Kim Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thắng-Thinh Nhân-Đà-La Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tu-Di-Sơn Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Oai-Đức Nhân-Đà-La Phật.

Nam-mô Địa Ca Phật.

Nam-mô Lưu-Ly Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Lưu-Ly Kim Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Hống Phật.

Nam-mô Tán Hoa Trang-Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Thắng-Trí Phấn-Tấn Thông Phật.

Nam-mô Thủy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đại-Hương-Hạnh Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ly-Nhứt-Thiết Sân-Hận Ý Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Thắng Tiên Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Đa Công-Đức Thông Pháp Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt Lưu-Ly Quang Phật.

Nam-mô Tâm Bồ-Đề Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật.

Nam-mô Câu Tu Di Đa Thông Phật.

Nam-mô Thủy Nguyệt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phá Vô-Minh Ám Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, phát âm đáp các tiếng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn bốn trăm vị Phật.

********************************

Nam-mô Phổ-Cái Bảo Phật.

Nam-mô Tăng-Trưởng Pháp-Lạc Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Sư-Tử Thinh Tăng Trưởng Hống Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Long Hống Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Quang Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Tăng Sư-Tử Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tăng-Thượng Phật.

Nam-mô Đức Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Đức Vô Úy Phật.

Nam-mô Năng Bình-Đẳng Tác Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhứt-Thiết Phiền-Não Thắng Đức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Quang-Minh Bộ Tượng Phật.

Nam-mô Ly Chư Ma Nghi Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Thành-Tựu Bất Thối Luân Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Năng Giáo-Hóa Chư Bồ-Tát Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhứt-Thiết Phiền-Não Nhiễm Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Phiền-Não Phật.

Nam-mô Thắng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ-Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng-Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quân Bảo Cái Phật.

Nam-mô Nhựt-Luân Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tăng-Thượng Tam-Muội Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phổ-Chiếu Thắng Phật.

Nam-mô Tối-Diệu Ba-Đầu-Ma Bộ Phật.

Nam-mô Bảo-Luân Quang-Minh Thắng Đức Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Đăng Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Tư-Duy Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Quán Xưng Phật.

Nam-mô Từ Trang-Nghiêm Công-Đức Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Niệm Thắng Công-Đức Phật.

Nam-mô Kiết Xưng Công-Đức Phật.

Nam-mô Tất Cánh Tàm-Quý Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Nguyệt-Kê-Đâu Xưng Phật.

Nam-mô Câu-Tu-Ma Trang-Nghiêm Quang-Minh Tác Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Sư-Tử Lực Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Dà-Na Ca-Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hiền Tác Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Đắc Thoát Nhứt-Thiết Phược Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Ba-Đầu-Ma Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật.

Nam-mô Kim Cang Thế Phật.

Nam-mô Đại Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Trang-Nghiêm Oai-Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Đức Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Thuyết Nhứt-Thiết Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Lạc-Thuyết Trang-Nghiêm Thành-Tựu Trí Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thiên-Vân-Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Kim-Sắc Quang-Minh Oai Đức Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Oai Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô A -Tăng-Kỳ Ức Kiếp Thành-Tựu Trí Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Kim Hư-Không Hống Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Đa-Bảo Hải-Vương Phật.

Nam-mô Bất-Không Công-Đức Phật.

Nam-mô Chiếu Nhứt-Thiết Xứ Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Đại-Viêm-Tụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Trí Kê Đâu Phật.

Nam-mô Ta La Thai Phật.

Nam-mô Bảo Thi Khí Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Ta-Dà-La Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tạng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Liên-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Thắng Xưng Phật.

Nam-mô Kiến Thật Phật.

Nam-mô Trí Di-Lưu Phật.

Nam-mô Long Đức Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thứ lớp có nhân duyên thuyết pháp, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

 

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Năng Nhơn Phật.

Nam-mô Tự Tại Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Sơn Phật.

Nam-mô Trụ Trì Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Đại Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật.

Nam-mô Đa Dà La Thi Khí Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Đại Đăng Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Năng Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nan Khả Ý Phật.

Nam-mô Chơn Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Ta La Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Giác Phật.

Nam-mô Ký Biệt Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Tác Vô Úy Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Bảo Hương Phật.

Nam-mô Thắng Đức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Tịnh Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Vô Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Lai Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Kim Sắc Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Đắc Thoát phật.

Nam-mô Ca-Lăng-Tần-Dà Thinh Phật.

Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật.

Nam-mô Đắc Ý Phật.

Nam-mô Ly Ái Phật.

Nam-mô Vị Sanh Bảo Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Đại Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Chư Trược Phật.

Nam-mô Bất Khả Động Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thắng Nhị Túc Phật.

Nam-mô Cụ Túc Nhứt-Thiết Công-Đức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Câu Ma Đà Ngữ Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật.

Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật.

Nam-mô Phạm Thinh An Ổn Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Ta La Hoa Phật.

Nam-mô Kim Chi Hoa Phật.

Nam-mô Câu Mâu Đà Tướng Phật.

Nam-mô Diệu Đảnh Phật.

Nam-mô Đại Mâu Ni Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Bất Tán Tâm Phật.

Nam-mô Hà Tra Dà Sắc Phật.

Nam-mô Thiệt Tịnh Thành Tựu Phật.

Nam-mô Xa Đầu La Bộ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật.

Nam-mô Thường Lai Phật.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Đại-Bi Phật.

Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật.

Nam-mô Thường Hành Thành Phật.

Nam-mô Ly Tránh Trược Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Công-Đức Tướng Phật.

Nam-mô Bất Khấp Mâu-Ni-La Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Tề Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Bảo Tất-Cánh Phật.

Nam-mô Mãn-Túc Ý Phật.

Nam-mô Thế-Gian Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tích Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật.

Nam-mô Tịch Chư Căn Phật.

Nam-mô Tối Đăng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sanh chẳng thể xem hết tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn sáu trăm vị phật.

*******************************

Nam-mô Thành-Tựu Bất-Tư-Duy Nguyện Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Ý Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Lực Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Tốc-Hành Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Tỳ Đầu Hề Hống Phật.

Nam-mô Vô Niệm Giác Pháp-Vương Phật.

Nam-mô Quốc-Độ Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hóa Xưng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Sắc Ma-Ni Tạng Phật.

Nam-mô Pháp-Tạng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Hiến Ba-Ta-La Phật.

Nam-mô Vô-Biên Bảo Công-Đức Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Vương Câu-Tu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Vô Tận Tạng Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn-Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Hư-Không Trí Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật.

Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật.

Nam-mô Tự Tại Kiến Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Ba La Vô Chướng Ngại Vương Phật.

Nam-mô Trí Kê Đâu Phật.

Nam-mô Trí Đăng Phật.

Nam-mô Đại Quang Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Chiếu Cảnh Phật.

Nam-mô Ngân Kê Đâu Tràng Cái Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tinh-Tấn Nhựt Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Đại Ta Dà La Phật.

Nam-mô Thập Lực Sai Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tham Phật.

Nam-mô Hàng Phục Sân Phật.

Nam-mô Hàng Phục Si Phật.

Nam-mô Hàng Phục Kiêu-Mạn Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Sân-Hận Cấu Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Phật.

Nam-mô Như Ý Đắc Danh Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Đắc Khởi Thí Danh Phật.

Nam-mô Đắc Thanh-Tịnh Giới Danh Phật.

Nam-mô Khởi Nhẫn-Nhục Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Đắc Khởi Tinh-Tấn Danh Phật.

Nam-mô Đắc Khởi Thiền Danh Phật.

Nam-mô Đắc Khởi Bát-Nhã Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Thí Bất Khả Tư Nghị Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Giới Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhẫn-Nhục Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tinh-Tấn Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Thiền Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Bát-Nhã Bất-Khả Tư-Nghị Phật.

Nam-mô Hạnh Thành-Tựu Đắc Danh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Đà-La-Ni Thanh-Tịnh Đắc Danh Phật.

Nam-mô Đà-La-Ni Sắc Thanh-Tịnh Đắc Danh Phật.

Nam-mô Đà-La-Ni Thi Thanh-Tịnh Đắc Danh Phật.

Nam-mô Không Vô-Ngã Tự-Tại Đắc Danh Phật.

Nam-mô Nhân Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhĩ Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tỉ Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thiệt Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thân Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ý Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Sắc Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hương Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vị Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Xúc Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Địa Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thủy Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phong Đà-La-Ni Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khổ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tập Tự-Tại Phật.

Nam-mô Diệt Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đạo Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ấm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhập Tự-Tại Phật.

Nam-mô Giới Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đà-La-Ni Hoa Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiết Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương-Đăng Y Tự-Tại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Sư-Tử Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xem không nhàm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiếu Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thông Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Mãn Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Oai-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quán Phật.

Nam-mô Như-Thị-Đẳng Hiện-Tại Quá-Khứ Vị-Lai Vô-Lượng Vô-Biên Phật.

Nam-mô Thập-Thiên Đồng-Danh Mãn-Túc Phật.

Nam-mô Tam-Vạn Đồng-Danh Năng Thánh Phật.

Nam-mô Nhị-Vạn Đồng-Danh Câu-Lân Phật.

Nam-mô Thập-Bát-Ức Đồng-Danh Thật-Thể Pháp-Thức Phật.

Nam-mô Thập-Bát-Ức Đồng-Danh Nhựt-Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ-Bá Đồng-Danh Đại Oai-Đức Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Ngũ-Thiên Đồng-Danh Hoan- Hỷ Phật.

Nam-mô Bát Vạn Tứ-Thiên Đồng-Danh Long-Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Ngũ-Thiên Đồng-Danh Nhựt Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát-Thiên Đồng-Danh Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Vạn Bát-Thiên Đồng-Danh Nhân-Đà-La Tràng Phật.

Nam-mô Bát-Thiên Đồng-Danh Thiện-Quang Phật.

Nam-mô Bát-Bá Đồng-Danh Tịch-Diệt Phật.

Nam-mô Tam-Thập-Lục Ức Thập Nhứt Vạn Cửu-Thiên Ngũ-Bá Đồng-Danh Phật.

Danh chư Phật này, trăm ngàn muôn kiếp chẳng thể nghe đặng, như hoa Ưu-Đàm-Bát. Nếu người thọ-trì đọc tụng chư Phật này, rốt ráo xa lìa các phiền não. Xá-Lợi-Phất ! hãy nên kính lễ :

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tịch-Vương Phật.

Nam-mô Đăng Tác Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Đức Sơn Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Phật.

Nam-mô Ta-La Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Đại-Tuệ-Lương Phật.

Nam-mô Tu-Di Phật.

Nam-mô Đại Trí-Tuệ Tu-Di Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Phá Kim-Cang Phật.

Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật.

Nam-mô Hương Phổ Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Mạng Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt-Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Kê Đâu Phật.

Nam-mô Đại Sư-Tử Phật.

Nam-mô Di-Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Đức Sơn Phật.

Nam-mô Đại Thông Phật.

Nam-mô A-Ma-La-Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Vi Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Phật.

Nam-mô Ưu-Ba-La-Tạng Phật.

Nam-mô Đại Nhựt Phật.

Nam-mô Kiều Lương Tải Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Pháp Thân Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bất-Không Vương Phật.

Nam-mô Kim-Cang Vô-Ngại Trí Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Xa Thi Đăng Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Oán Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đại-Trí Chơn-Thinh Phật.

Nam-mô Bát-Nhã Hương-Tượng Phật.

Nam-mô Thiên-Vương Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Nếu Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhơn nghe danh chư Phật này, thọ-trì đọc tụng chẳng sanh nghi, người ấy tám ngàn ức kiếp chẳng vào địa ngục, chẳng vào súc sanh, chẳng vào đường quỉ, chẳng vào biên địa, chẳng sanh nhà bần cùng, chẳng sanh nhà hạ tiện, thường sanh ở chỗ trời người giàu có, thường đặng vui mừng thích ý không ngại, thường đặng tất cả thế gian tôn trọng cúng dường, cho đến đặng đại Niết-Bàn.

Xá-Lợi-Phất ! Các ông hãy nên kính lễ :

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Xưng Oai-Đức Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Diệp Đà Phật.

Nam-mô Thinh Diệm Phật.

Nam-mô Thinh-Phân Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thiện Tri Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Trí Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Phạm-Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Bà Tẩu Phật.

Nam-mô Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai-Đức Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thắng Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Ý Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Diện Phật.

Nam-mô Tỳ Ma Thượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Thinh Phật.

Nam-mô Thật Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Thâm Thinh Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Phật.

Nam-mô Kinh-Bố Ma-Lực Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc dài tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hành Phật.

Nam-mô Tịch Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Đức Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chúng Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Đại-Chúng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Chúng Giải-Thoát Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Thể Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Pháp Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Thể Quyết-Định Phật.

Nam-mô Đệ Nhị Kiếp Bát Thiên Ức Đồng-Danh Pháp-Thể Quyết-Định Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Nếu Thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn thọ trì danh Phật này, rốt ráo chẳng vào địa ngục, mau đặng tam muội. Xá-Lợi-Phất ! Quá hiệu Phật ấy vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ-kiếp, có Phật tên Nhơn Tự Tại Thinh.

Ông hãy qui mạng. Phật Nhân-Tự-Tại-Thinh ấy mạng sống bảy mươi ngàn muôn kiếp ở đời. Hội thứ nhứt ba ức chúng Thinh-Văn nhóm, tám mươi na-do-tha ngàn muôn chúng Bồ-Tát nhóm, đều đặng các thần thông đủ bốn vô ngại, thông suốt tất cả không, đến bờ kia. Nếu tôi vô lượng kiếp ở đời nói đại hội đất nước trang nghiêm của Phật ấy như một phần nhỏ trong nước biển lớn.

Nam-mô Nhơn-Tự-Tại-Thinh Phật.

Xá-Lợi-Phất ! Hãy nên kính lễ mười phương chư đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam-mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam-mô Quan-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Nam-mô Long Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Long Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Thành Tựu Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thành-Tựu Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Địa-Trì Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Chưởng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Ấn Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Hống Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Hư-Không Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thinh Sai-Biệt Lạc Thuyết Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn Lạc Thuyết Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Hải Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Ái Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Hoan- Hỷ Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Quán Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Quán Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Phá Tà Kiến Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ưu Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Trụ Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Tỷ Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Na La Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân Đà La Đức Bồ Tát.

Nam-mô Hải Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Bạt-Đà Ba-La Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Lô-Xá-Na Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thánh Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Xả Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Không Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Vi Tiếu Tịch Căn Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Đạo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Quảng Tư Bồ-Tát.

Nam-mô Ưu Ba La Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Khả Cúng Dường Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Ức Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Bi Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Nhứt-Nhiết Ác Pháp Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Nhứt Thiết Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Phật Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Bồ-Tát.

Nam-mô Dõng Mãnh Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô La Võng Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Chư Cái Bồ-Tát.

Nam-mô Năng-Xả Nhứt-Thiết Sự Bồ-Tát.

Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Quang Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Tối Thắng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kiên Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tự Tại Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kim Cang Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tăng Trưởng Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Trụ Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Đạo Sư Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Đà-La-Ni Tự-Tại Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Giác Bồ Đề Bồ-Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc chẳng rối, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kiên Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Chư Ác Đạo Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Bì Quyện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tu Di Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Tu-Di-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Tâm Dõng-Mãnh Bồ-Tát.

Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thật Ngữ Bồ-Tát.

Nam-mô Ái Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Chư Nghi Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tác Bồ-Tát.

Nam-mô Quảng Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Hộ Hiền Kiếp Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Mạn Đà La Bà Đạp Bồ-Tát.

Nam-mô Lạc Tác Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Tư Ích Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nguyệt Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Quang Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Hiền Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Công Đức Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Hộ Bồ Tát.

Nam-mô Na La Diên Bồ-Tát.

Nam-mô Long Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Long Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ Trì Sắc Bồ-Tát.

Nam-mô Ma Lưu Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Nhập Công-Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Nhiên-Đăng-Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Cử Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Thường Chiếu Thủ Bồ Tát.

Nam-mô Bảo Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Bộ Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Động Bộ Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Bộ Tam Giới Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Bộ Phấn-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Hải Tuệ Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Quang Vô-Cấu Trụ-Trì Oai-Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Cao Tinh-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Quán Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Thuấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ngôn Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Tư Nghị Bồ-Tát.

Nam-mô Ma-Ni-Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Quốc-Độ Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân-Đà La-Võng Bồ-Tát.

Nam-mô Thiên-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Thế-Gian Thủ Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Tướng Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Tốc Hành Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Tý Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn Phong Bồ-Tát.

Nam-mô Đàm Vô Kiệt Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Nguyện Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Tướng Tinh-Tú Sơn Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Lạc-Thuyết Vô-Trệ Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Cấu Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Ta-Dà-La Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Nhứt-Thiết Ưu Bồ-Tát.

Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiện Bồ-Tát.

Nam-mô Phát Hạnh Thành-Tựu Bồ-Tát.

Nam-mô Thâm Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Tam-Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Tịnh Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Hư-Không Bình-Đẳng Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Hoa-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Lộ Bồ-Tát.

Nam-mô Công-Đức Vương-Tuệ Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Chư Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Thâm Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Ni Dân Đà La Bồ-Tát.

Nam-mô Đại-Tự-Tại Bồ-Tát.

Nam-mô Chư Công-Đức Thân Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ-Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tóc quắn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chuyển Nữ-Căn Bồ-Tát.

Nam-mô Tư-Duy Đại-Bi Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cái Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Vân Sơn Hống-Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô La-Võng Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Kê Đâu Bồ-Tát.

Nam-mô Nhựt Kê Đâu Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên Kê Đâu Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn-Phong Trụ-Trì Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Đăng-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Di-Lưu-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Trượng Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thi Khí Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Lai Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Thiên Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp-Lạc Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Sơn-Tướng Trang-Nghiêm Bồ-Tát.

Nam-mô Kim Trang-Nghiêm Quang-Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Thanh-Tịnh Thinh-Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Thiên Kiết Bồ-Tát.

Nam-mô Bá Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Hỏa Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tinh Tú Vị Bồ-Tát.

Nam-mô Thường Bi Khắp Bồ-Tát.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Tự-Tại Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cự Bồ-Tát.

Nam-mô Bất-Không Phấn-Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vân Quang-Minh Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Hiệp Sơn Bồ-Tát.

Nam-mô Hàng-Phục-Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Sơn Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Nan Khả Bồ-Tát.

Nam-mô Nhân-Đà-La-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Kế Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện-Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Giải-Thoát-Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Oai Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, búi tóc màu châu xanh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát. o o o

*******************************

LONG-HOA TAM-HỘI PHẬT

Nam-mô Quyết-Định Pháp Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Cấu Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Lực Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Thiện Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Tâm Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Hoa Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Trước Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Chư Ác Bồ-Tát.

Nam-mô Đắc Đại Bồ-Tát.

Nam-mô Trí Cự Đăng Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Sơn Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Trụ-Trì Tịch-Tịnh Bồ-Tát.

Nam-mô Ly Ám Bồ-Tát.

Nam-mô Vô-Biên-Tràng Bồ-Tát.

Nam-mô Hỏa Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Tam Giới Tôn Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Gian Cự Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Ngại Kiến Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Thinh Bồ-Tát.

Nam-mô Tịch Hạnh Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vân Hống Bồ-Tát.

Nam-mô Đắc Thoát Nhứt Thiết Phược Bồ-Tát.

Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Hiệt Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Ni Câu Luật Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Úy Bồ-Tát.

Nam-mô Tịnh Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Thắng Nhãn Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-Tát.

Nam-mô Cam Lồ Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Biên Quang Bồ-Tát.

Nam-mô Đoạn Chư Ma Bồ-Tát.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Đạo Bồ-Tát.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân có đức tướng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây một vạn một ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Xá-Lợi-Phất ! Nếu có Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhơn, Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di hay thọ trì đọc tụng hiệu chư Phật Bồ-Tát này, trọn chẳng đọa đường dữ, sanh trong trời người, thường gặp chư Phật Bồ-Tát thiện-tri-thức, xa lìa các phiền-não, nhẫn đến đặng đại bồ-đề.

Phật nói kinh Phật Danh này rồi, tuệ mạng Xá-Lợi-Phất và Ma-Ha-Nam Tỳ-Kheo, và các Tỳ-Kheo, Tỳ-Kheo-Ni, Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di, Thiên Long, Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà, A-Tu-La, Ca-Làu-La, Khẩn-Na-La, Ma-Hầu La-Dà, người, chẳng phải người và các Bồ Tát Ma-ha-tát, đều rất vui mừng lãnh thọ phụng hành.

 

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Mười Hai

 

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Diệu Giác Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

*******************************