VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN (TẬP II)

Monday, 03 July 20238:28 PM(View: 979)
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN (TẬP II)
CHƯƠNG 17: SINH HOẠT CỦA TĂNG ĐỒ VÀ CƯ SĨ
- Tăng Sĩ, Tự Viện, và Sinh Hoạt Kinh Tế
- Sinh Hoạt trong Tự Viện
- Giới Pháp
- An Cư Kiết Hạ
- Tọa Thiền, Du Phương, Ứng Phú
- Sinh Hoạt của Giới Tại Gia

CHƯƠNG 18: ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI NHO HỌC ĐỘC TÔN
- Sự Suy Yếu của Đạo Phật về Phương Diện Lãnh Đạo Trí Thức
- Thịnh Quá Hóa Suy
- Chiến Tranh Chiêm - Việt
- Tinh Thần Độc Tôn Thay Thế Tinh Thần Dung Hợp
- Cái Học Khoa Mục
- Sự Biến Dạng của Mật Giáo
- Thói Quen Ỷ Lại vào Vua Chúa
- Lương Thế Vinh
- Chân Nghiêm và Sách Thánh Đăng Lục

CHƯƠNG 19: SỨC SÁNG TẠO CỦA PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG
- Tín Ngưỡng của Đại Chúng
- Văn Học Kể Hạnh và Sự Thờ Cúng Thánh Tăng
- Quan Âm Thị Kính
- Quan Âm Nam Hải
- Tính Cách Dân Tộc của Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Nam Hải

CHƯƠNG 20: SỰ PHỤC HƯNG MÔN PHÁI TRÚC LÂM
- Nguyên Do của Sự Phục Hưng
- Thiền Sư Chuyết Chuyết
- Thiền Sư Minh Hành
- Chân Nguyên, Người Có Công Phục Hưng Môn Phái Trúc Lâm
- Tư Tưởng Thiền của Chân Nguyên
- Những Vị Đệ Tử Xuất Sắc của Chân Nguyên
- Công Tác Trùng San Những Tác Phẩm Phật Học Lý Trần

CHƯƠNG 21: THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI
- Từ Thiền Tĩnh Viện đến Đạo Tràng Nguyệt Đường
- Con Người của Hương Hải
- Tư Tưởng Thiền của Hương Hải
- Thơ Nôm của Hương Hải

CHƯƠNG 22: THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG
- Các Thiền Sư từ Trung Hoa sang Hoằng Hóa
+ Thiền Sư Viên Cảnh và Viên Khoan
+ Thiền Sư Nguyên Thiều
+ Thiền Sư Giác Phong
+ Thiền Sư Tử Dung
+ Thiền Sư Từ Lâm
+ Thiền Sư Pháp Bảo
+ Thiền Sư Hưng Liên
+ Thiền Sư Pháp Hóa
+ Thiền Sư Tế Viên
+ Thiền Sư Thạch Liêm
- Môn Phái Liễu Quán
- Dấu Chân Hoằng Hóa Tại Các Vùng Đất Mới

CHƯƠNG 23: THIỀN PHÁI TÀO ĐỘNG TỚI VIỆT NAM
- Chủ Trương Tào Động
- Tào Động ở Đàng Ngoài
- Thạch Liêm và Tào Động ở Đàng Trong
- Con Người của Thạch Liêm
- Tư Tưởng của Thạch Liêm
- Hưng Long Nguyễn Phúc Chu
- Thiều Dương Hầu

CHƯƠNG 24: LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO
- Thái Cực và Vô Cực, Lý và Khí
- Thái Độ Tăng Sĩ Trước Kích Bác của Nho Gia
- Lê Quý Đôn Khuyên Nho Gia Nên Có Thái Độ Cởi Mở
- Đại Chân Viên Giác Thanh
- Một Tổng Hợp Nho Phật Độc Đáo
- Một Số Chủ Đề Khác của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
- Quan Niệm Thiền của Hải Lượng và Các Bạn
- Con Người của Hải Lượng
- Phan Huy Ích và Phan Huy Chú
- Nguyễn Công Trứ
- Nguyễn Du

CHƯƠNG 25: CÁC DANH TĂNG ĐỜI NGUYỄN
- Thiền Sư Mật Hoằng
- Thiền Sư Phổ Tịnh
- Thiền Sư Thanh Đàm
- Thiền Sư Thanh Nguyên
- Thiền Sư An Thiền
- Thiền Sư Nhất Định
- Thiền Sư Diệu Giác
- Thiền Sư Tịch Truyền
- Thiền Sư Chiếu Khoan
- Thiền Sư Phúc Điền
- Thiền Sư Phổ Tịnh
- Thiền Sư Thông Vinh
- Thiền Sư Liễu Thông
- Thiền Sư Viên Quang
- Thiền Sư Đạo Thông
- Thiền Sư Giác Ngộ
- Thiền Sư Cương Kỷ
- Thiền Sư Chí Thành
- Thiền Sư Diệu Nghiêm
- Thiền Sư Viên Ngộ
- Thiền Sư Phước An
- Thiền Sư Liễu Triệt
- Thiền Sư Huyền Khê

CHƯƠNG 26: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TỪ 1930 ĐẾN 1945
- Bối Cảnh Chính Trị và Văn Hóa
- Hai Nhà Chí Sĩ Họ Phan
- Nhu Yếu Duy Tân
- Vài Nét Sơ Lược về Cuộc Vận Động Chấn Hưng
- Những Động Cơ của Cuộc Chấn Hưng
- Các Hội Phật Giáo Đã Thực Hiện Được Những Gì Trong Thời Gian 1930 - 1945?

CHƯƠNG 27: THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG Ở NAM KỲ
- Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
- Các Thiền Sư Bích Liên và Liên Tôn
- Hội Lưỡng Xuyên Phật Học
- Thiền Sư Pháp Hải và Thiền Sư Chí Thành
- Hội Phật Học Kiêm Tế và Tạp Chí Tiến Hóa
- Thiền Sư Trí Thiền
- Thiền Sư Thiện Chiếu
- Tạp Chí Pháp Âm và Hội Tịnh Độ Cư Sĩ
- Phật Học Tùng Thư

CHƯƠNG 28: HỘI AN NAM PHẬT HỌC TRUNG KỲ
- Thiền Sư Giác Tiên
- Cư Sĩ Tâm Minh
- Chỉnh Lý Tăng Chế và Đào Tạo Tăng Tài
- Thiền Sư Mật Khế
- Khởi Nguyên của Phong Trào Thanh Thiếu Niên Phật Tử
- Con Người và Tư Tưởng của Tâm Minh
- Các Cao Tăng làm Rường Cột cho Phong Trào Chấn Hưng
+ Thiền Sư Tâm Tịnh
+ Thiền Sư Huệ Pháp
+ Quốc Sư Phước Huệ
+ Thiền Sư Phổ Huệ
+ Thiền Sư Viên Thành và Thi Phẩm Lược Ướt Tùng Sao
+ Thiền Sư Đắc Ân
+ Thiền Sư Tịnh Hạnh
- Những Trung Tâm Chấn Hưng
- Ni Sư Diên Trường

CHƯƠNG 29: CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG Ở BẮC KỲ
- Bắc Kỳ Phật Giáo Hội
- Thiền Sư Thanh Thanh
- Chương Trình Phật Học
- Nguyễn Trọng Thuật và Chủ Trương "Nhân Gian Phật Giáo"
- Cư Sĩ Thiều Chửu
- Công Tác Duy Trì và Phổ Biến Nền Văn Học Phật Giáo Cổ Điển
- Lệ Thần Trần Trọng Kim
- Ưu Thiên Bùi Kỷ
- Tăng Sĩ và Công Tác Xã Hội
- Sơn Môn Linh Quang và Tạp Chí Tiếng Chuông Sớm
- Thiền Sư Thanh Tường
- Truyền Thừa Tào Động theo Bia Chùa Hồng Phúc

CHƯƠNG 30: SAU CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
- Phật Tử Tham Gia Cách Mạng
- Thiền Sư Mật Thể
- Thanh Niên Tăng và Cách Mạng
- Phật Tử Kêu Gọi Một Tinh Thần Cởi Mở và Dung Hợp
- Tăng Sĩ và Thanh Niên Phật Tử Hy Sinh