Kinh Bồ Tát Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

Thursday, 04 August 202211:05 AM(View: 629)
Kinh Bồ Tát Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

SỐ 259
KINH BỒ-TÁT QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA
Dịch Phạn ra Hán: Đại sư Thiên Tức Tai
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Chân ngôn Quán đảnh:


“Án, nẵng mồ xá kết dã, mẫu nẵng duệ, đát tha nga đa dã ra hạ, đế tam miệu tam một đà dã.”


Tụng chân ngôn này bảy biến, để tay quán đảnh trên đầu và chạm khắp thân mình, sau đó chí tâm nhớ nghĩ, làm theo quán hành của Bồ-tát Phật Mẫu Bát-nhã ba-la-mật-đa. Quán tưởng Bồ-tát ấy có ba mặt, ba mắt, thân màu vàng ròng, ngồi tên tòa Sư tử Kiết tường tạng. Tòa sen vàng ròng ngàn cánh.


Thân Bồ-tát có sáu cánh tay gồm:


Ba cánh tay bên phải: Cánh tay thứ nhất cầm xâu chuỗi hạt, cánh tay thứ hai cầm mũi tên, cánh tay thứ ba biểu hiện tướng thí nguyện.


Ba cánh tay bên trái: Cánh tay thứ nhất cầm kinh, cánh tay thứ hai cầm cung, cánh tay thứ ba cầm bảo châu như ý.


Sáu cánh tay như vậy trang nghiêm đủ loại. Ở trên thân Bồtát phóng vô số trăm ngàn ức triệu ánh sáng, chiếu khắp tất cả thế giới.


Lại quán tưởng tất cả Đức Như Lai và tất cả Bồ-tát; Bồ-tát Đa-la…. Thân trang nghiêm đầy đủ tướng hảo, đem các hoa hương đích thân cúng dường.

Quán tưởng như vậy, lại niệm chân ngôn:


“Án, nẵng mồ xá kết dã, mẫu nẵng duệ đát tha nga đa dã, ra hạ đế tam miệu tam một đà dã, đát nhĩ dã tha, án mẫu nhĩ, mẫu nhĩ ma hạ duệ bà phược hạ.”

 

Tụng chân ngôn này xong, lại hành quán tưởng: Tưởng bên phải của Bồ-tát Phật Mẫu Bát-nhã ba-la-mật-đa kia có Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni, Thế Tôn Nhiên Đăng, Thế Tôn Vô Lượng Thọ, Thế Tôn Trí Quyết Định, Thế Tôn Quang Minh Vương, Thế Tôn Điện Thanh Khổng Âm, Thế Tôn Kim Hoa, Thế Tôn Tán Hoa. Ở bên trái Bồ-tát có Thế Tôn Tỳ-bà-thi, Thế Tôn Yết-câu-phú-na, Thế Tôn Ca-nhã-ca Mâu-ni, Thế Tôn Ca-diếp, Thế Tôn Bảo Thủ. Ở phía trước mặt Bồ-tát có Thế Tôn Đại Biến Chiếu, Thế Tôn Bảo Sinh, Thế Tôn A-di-đà, Thế Tôn Bất Không Thành Tựu, Thế Tôn A-súc. Ở phía sau Bồ-tát có Thế Tôn Tối Thượng Liên Hoa, Thế Tôn Tối Thượng Bảo, Thế Tôn Hỷ Cát Tường, Thế Tôn Lưu Ly Quang, Thế Tôn Bất Tư Nghì Cát Tường. Ở trước Bồ-tát có Bồ-tát Thánh Quán Tự Tại, Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Diệu Cát Tường, Bồtát Quy Mạng, Bồ-tát Bất Tư Nghì Cát Tường Thanh, Bồ-tát Kim Cang Thủ, Bồ-tát Vô Tận Ý, Bồ-tát Biện Tích, Bồ-tát Vô Biên Biện, Bồ-tát Hư Không Tạng, Bồ-tát Vô Cấu Xứng, Bồ-tát Tự Tại Hành, Bồ-tát Pháp Sinh, Bồ-tát Thường Đế, Bồ-tát Nguyệt Quang, Bồ-tát Pháp Vân, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ-tát Bảo Tạng, Bồ-tát Bảo Tràng, Bồ-tát Thi-khí, Bồ-tát Hương Tượng, Bồ-tát Kim-tỳ-la.

 

Tất cả Đại Bồ-tát như vậy có mặt khắp cả cõi Phật.


Lại có Bích Mỵ Minh vương… cũng ở trước Bồ-tát.


Quán tưởng mỗi Thánh chúng như vậy xong, lại tưởng những vật dụng, trân bảo, hương hoa của trời, người trong nhân gian 
đem cúng dường Bồ-tát Phật
Mẫu Bát-nhã ba-la-mật-đa và tất cả quyến thuộc của Bồ-tát.

Ai quán như vậy thì người ấy không bao lâu sẽ chứng thành Phật.