Kinh Vạn Phật

Thursday, 06 July 20234:12 PM(View: 781)
Kinh Vạn Phật
PHẬT THUYẾT KINH VẠN PHẬT
Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.Quyển 1 

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.
Ba đời trong thế mười phương.
Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.
Tất cả lạy khắp không còn sót.

Quyển 2
Sức oai Thần hạnh nguyện Phổ Hiền
Khắp hiện trước tất cả Như-Lai
Một thân lại hiện bụi cõi thân
Mỗi mỗi khắp lạy bụi cõi Phật.

Quyển 3

Đại Từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm
Chúng con hết lòng qui mạng lễ.


Quyển 4

Trên trời dưới đất không bằng Phật.
Mười phương các cõi cũng chẳng sánh.
Trong đời chỗ có ta đều thấy.
Hết thảy không ai bằng Phật ấy.


Quyển 5

Bốn tám tướng đoan trang nghiêm mầu nhiệm
Tăng kỳ ba kiếp lớn tu ra.
Mặt như trăng đầy mắt như sen.
Trên trời trong người đều cung kính.

Quyển 6
Môn từ thanh tịnh số bụi cõi
Chúng sinh một tướng mầu Như-Lai
Mỗi mỗi các tướng không chẳng vậy
Thế nên người thấy không đủ nhàm.


Quyển 7

Mặt Phật dường như trăng sạch đầy ( tròn )
Cũng như ngàn nhựt phóng quang-minh
Sáng tròn chiếu khắp nơi mười phương
 Hỷ xả từ bi đều khẳm đủ.


Quyển 8

Thân Phật chói rực như núi vàng
Thanh-Tịnh riêng lạ không sánh bằng
Cũng như Diệu Cao Công-Đức đày
Nên tôi cúi đầu Phật núi chúa.

Quyển 9
Đức Phật Vô-Biên như biển lớn
Vô hạn báu mầu nhóm ở trong
Nước đức trí tuệ trấn thường đầy
Trăm ngàn định thắng đều sung mãn.

Quyển 10
Phật ở tạng chân như pháp giới
Không sắc không hình không các nhỏ.
Chúng sinh xem thấy các thứ thân,
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.
 


Quyển 11

Tướng tốt như không chẳng thể lường
Quá hơn ngàn nhựt Phóng quang minh
Đều như lửa huyễn chẳng nghĩ bàn
Nên tôi cúi đầu lòng không dính.

Quyển 12
Bụi cõi tâm niệm khá đếm biết.
Nước trong biển lớn khá uống hết.
Hư-không lường đặng gió buộc đặng.
Không thể nói hết công-đức Phật.

********
Lời Tựa

Nhân mùa Kiết-đông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu-Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường. Chúng tôi được đại đức Thích Đăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài Gòn đem bộ kinh Phật-Thuyết Phật Danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ bề đọc tụng. Chúng tôi toàn thể tăng chúng kiết đông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Đức chùa Hội Long ( Long An ) lãnh đạo rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam-Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật Thuyết Phật Danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối-thượng đại-thừa, phước đức vô-lượng vô-biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự phát quảng-đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.
Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lời của Phật, đồng chứng cảnh Niết-Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

Nam mô Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát
Năm Kỷ Dậu (1969 - PL. 2512)
Sa-môn: Thích Thiện Chơn
Cẩn Chí

****************