Quyển 2

Thursday, 06 July 20234:31 PM(View: 444)
Quyển 2

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ HAI

Sức oai Thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Khắp hiện trước tất cả Như-Lai

Một thân lại hiện bụi cõi thân

Mỗi mỗi khắp lạy bụi cõi Phật.

Nam-mô Bảo-Quang-Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.

Nam-mô Bảo-Hỏa Vi Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo-Thiên Phật.

Nam-mô Bảo-Thắng Phật.

Nam-mô Bảo-Cao Phật.

Nam-mô Bảo-Kiên Phật.

Nam-mô Bảo-Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Bảo-Niệm Phật.

Nam-mô Bảo-Lực Phật.

Nam-mô Bảo-Sơn Phật.

Nam-mô Bảo-Viêm Phật.

Nam-mô Bảo-Viêm-Vi-Nhiễu Phật.

Nam-mô Bảo-Chiếu Phật.

Nam-mô Phóng-Chiếu Phật.

Nam-mô Điệt-Cộng-Hoa Phật.

Nam-mô Diệu-Thuyết Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thuyết Phật.

Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo-Thuyết Phật.

Nam-mô Bảo-Trượng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bảo-Trượng Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Trượng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Trượng Phật.

Nam-mô Pháp Trượng Phật.

Nam-mô Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Quân Bảo-Cái Phật.

Nam-mô Ma-Ni Cái Phật.

Nam-mô Kim-Cái Phật.

Nam-mô Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hỏa Thành-Tựu Vương Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Dõng Thí Phật.

Nam-mô Trí Thí Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Công Đức Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Phước Đức Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Đại Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Vô-Biên Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Vân Thinh Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Đại Hải Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Thế Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Chiếu Chư Thú Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phá Chư Ám Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Thế Thành-Tựu Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Đế Bảo Tràng Ma-Ni Thắng Quang Phật.

Nam-mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Kiến Phật.

Nam-mô Kim Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Đức Phật.

Nam-mô Bất Tán Phật.

Nam-mô Tán Hoa Phật.

Nam-mô Bất Tán Hoa Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Lục Thập Quang Minh Phật.

Nam-mô Quan Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Quang Minh Phật.

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.

Nam-mô Vô-Tỷ Phật.

Nam-mô Công Đức Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Đức Phật.

Nam-mô Kiên Đức Phật.

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Đức Phật.

Nam-mô Hoa Đức Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Đức Phật.

Nam-mô Long Đức Phật.

Nam-mô Công Đức Hải Phật.

Nam-mô Tịnh Đức Phật.

Nam-mô Tịnh Thiên Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Xuất Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật.

Nam-mô Đại Thinh Phật.

Nam-mô Vân Thắng Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng trên lông mình sinh màu xanh mềm dịu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. ( 1 lạy )

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát ( 3 lần 1 lạy sau y đây )

Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô An-Ổn Thinh Phật.

Nam-mô Lạc-Thinh Phật.

Nam-mô Diệu-Cổ-Thinh Phật.

Nam-mô Thiên-Thinh Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thinh Phật.

Nam-mô Nhật-Thinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thinh Phật.

Nam-mô Phước-Đức Thinh Phật.

Nam-mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam-mô Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Tuệ Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Thinh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh-Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Trụ Trì Pháp Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phật.

Nam-mô Đàm Vô Kiệt Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam-mô Hộ Pháp Nhãn Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Đình Liệu Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Công Đức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quán-Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ý Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Địa Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Ni Di Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Khí Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Công-Đức Tánh Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Thắng-Sắc Phật.

Nam-mô Chuyển Phát Khởi Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Quan Hình Thị Phật.

Nam-mô Phát Nhất-Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật.

Nam-mô Phát Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thiện-Hộ Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Hỷ Phật.

Nam-mô Thiện Xứ Phật.

Nam-mô Phổ Thiền Phật.

Nam-mô Cam-Lộ Công-Đức Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Tật Trí Dũng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thật Hành Phật.

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam-mô Hải Mãn Phật.

Nam-mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Thiện Dạ Ma Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Thiện Công Đức Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Thức Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phật.

Nam-mô Tốc Dữ Phật.

Nam-mô Bất Động Tâm Phật.

Nam-mô Ứng Xưng Phật.

Nam-mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.

Nam-mô Bất Tận Phật.

Nam-mô Bất Khả Động Phật.

Nam-mô Danh Vô Úy Phật.

Nam-mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

Nam-mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Công Đức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Danh Hiệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.

Nam-mô Danh Hiệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Danh Lạc-Pháp Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Danh Pháp-Giới Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Đại-Thừa Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Danh Giải-Thoát Hành Phật.

Nam-mô Danh Đại-Hải Di-Lưu Khởi Vương Phật.

Nam-mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.

Nam-mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Tinh-Tấn Căn Bảo Vương Phật.

Nam-mô Danh Đắc Phật Pháp Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà-Lợi Phật.

Nam-mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm-Niệm Viễn-Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi

Công-Đức Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lông tóc xụ hướng lên xoáy phía hữu uốn cuốn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Danh Giáo Hóa Bồ-Tát Phật.

Nam-mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Danh Bảo Tượng Quang-Minh Phủ Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Danh Dà La Hương Phật.

Nam-mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát Tâm Thành-Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.

Nam-mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang-Minh Phật.

Nam-mô Danh Sơ Phát-Tâm Niệm-Đoạn Nghi Đoạn Phiền-Não Phật.

Nam-mô Danh Quang-Minh Phá Ám Khởi Tam-Muội Vương Phật.

Thiện Nam tử Thiện Nữ nhân, nếu có ai đặng nghe danh chư Phật này, mãi lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người không mắt tụng ắt đặng mắt.

Nam-mô Thập Thiên Đồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Đồng-Danh Tinh Tú Phật.

Nam-mô Tam Thập Thất Thiên Đồng Danh Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Đồng-Danh Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Nhị Ức Đồng-Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Đồng-Danh Câu Lân Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật.

Nam-mô Thập Bát Ức Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Nhật Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Nhật Phật.

Nam-mô Tứ Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Diện Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Diện Phật.

Nam-mô Vạn Thiên Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam-mô Vạn Bát Thiên Đồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Thiên Bát Bá Đồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Đồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Kiếp tên Thiện-Nhãn,trong kiếp đó có 72 na-do-tha Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Kiếp tên Thiện-Kiến, trong kiếp đó có 72 ức Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng các Như-Lai đó.

Kiếp tên Tịnh-Tán-Thán, trong đó có một một muôn tám ngàn Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn Như-Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như-Lai đó.

Nam-mô chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới chẳng xả mạng nói pháp, gọi là Phật A-Di-Đà trong thế giới An-Lạc, làm thượng thủ.

Nam-mô A Sơ Như-Lai trong thế giới Diệu-Lạc làm thượng thủ.

Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Như-Lai trong thế giới Ca-Sa tràng làm thượng thủ.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang, Ba-Đầu-Ma-Hoa Thân Như-Lai trong thế giới Bất Thối Luân Hẩu làm thượng thủ.

Nam-mô Pháp-Tràng Như-Lai trong thế giới Vô-Cấu làm thượng thủ.

Nam-mô Sư Tử Như-Lai trong thế giới Thiện Đăng làm thượng thủ.

Nam-mô Lô-Xá-Na Tạng Như-Lai trong thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ.

Nam-mô Công-Đức Hoa Thân Như-Lai trong thế giới Nan-Quá làm thượng thủ.

Nam-mô Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật trong thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ.

Nam-mô Nguyệt Trí Tuệ Phật trong thế giới Kính Luân Quang Minh làm thượng thủ.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Như-Lai trong thế giới Hoa Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Hiền Thắng Như Lai trong thế giới Ba Đầu Ma Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Phổ-Hiền Như-Lai trong thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ.

Nam-mô Tự Tại Vương Như-Lai trong thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ.

Nam-mô Thành-Tựu Nhất-Thiết Nghĩa Như-Lai trong thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ.

Nam-mô Tỳ-Lô-Giá-Na Kính-Tượng Như-Lai trong thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật trong thế giới Ta-Bà làm thượng thủ.

Nam-mô Thiện-Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Tác Đại Quang Phật làm thượng thủ.

Nam-mô Vô Úy Quan Phật làm thượng thủ.

Như thế cả thẩy chư Phật thượng thủ, con đem thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khắp đầy mười phương một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường ( 1 lạy ).

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng khá lường, cảnh giới chẳng khà nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng v.v... của chư Như-Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường. (1 lạy )

Tăng Bồ-Tát bất thối, Tăng Thinh Văn bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ chân khen ngợi cúng dường. ( 1 lạy )

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Liễu Đạt Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Danh Đắc Thần Thông Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Đắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Tinh-Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Thiền-Na Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Phước-Đức Thanh-Tịnh Quang-Minh Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Danh Khởi Đà-La-Ni Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Cao Thắng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Đa Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam-mô Đại Hải Thâm Thắng Phật.

Nam-mô A-Tăng-Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Nhạo Thuyết Nhất-Thiết Pháp Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Luân Oai Đức Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Nhật Luân Thượng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tàm-Quí Kim-Sắc Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Công-Đức Hải Lưu-Ly Kim-Sơn Kim-Sắc Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo-Hoa Phổ-Chiếu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Vô-Biên Công-Đức Vô Cấu Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Đa La Vương Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thanh-Tịnh Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng màu vàng sáng rất nhiệm mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát...

Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bảo Tập Thắng Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Văn Thắng Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Trụ-Trì Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Hành Thắng Phật.

Nam-mô Long Thắng Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Phước Đức Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Ly Nhất-Thiết Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Thiện Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Câu-Tô-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Tam-Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Thọ Đề Thắng Phật.

Nam-mô Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Công-Đức Thắng Phật.

Nam-mô Chúng Thắng Phật.

Nam-mô thế-giới Thanh-Tịnh Quang, có Phật hiệu Tích Thanh-Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương Phật.

Nam-mô thế-giới Phổ Quang, Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai.

Nam-mô Danh Quân Bảo Trang-Nghiêm Như-Lai, thế-giới Phổ-Cái. Như-Lai ấy thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát La Võng Quang.

Nam-mô Danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như-Lai, thế-giới Nhất Bảo Kế. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Nam-mô Danh Vô Lượng Thinh Như-Lai, thế-giới Tướng Oai Đức Vương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam-mô Danh Tu Di Lưu Tụ Tập Như-Lai, thế-giới Danh Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Quang-Minh Luân Thắng Oai Đức.

Nam-mô Danh Hư-Không Tịch Như-Lai, thế-giới Thiện-Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Nguyệt Quang.

Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Như-Lai, thế-giới Địa-Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Trí Xưng.

Nam-mô Danh Phóng Quang-Minh Như-Lai, thế-giới Nguyệt Khởi Quang. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Quang-Minh Luân.

Nam-mô Danh Ly-Ca-Sa Như-Lai, thế-giới Ca-Sa-Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam-mô Danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành-Tựu Như-Lai, thế-giới Ba-Đầu-Ma-Hoa.

Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Lượng Tinh-Tấn.

Nam-mô Danh Viễn Ly Chư Bố Mao-Thụ Như-Lai, thế giới Nhất Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát La-Võng Quang-Minh.

Nam-mô Danh Tu-Di Lưu Tụ Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Đại-Thắng.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như-Lai, thế giới Phổ Quang. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Thắng.

Nam-mô Danh Chiên-Đàn Ốc Như-Lai, thế giới Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Công Đức Tràng.

Nam-mô Danh Hiệp Tụ Như-Lai, thế giới Hiền-Tuệ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Diệu Trí.

Nam-mô Danh La-Võng Quang Minh Như-Lai, thế giới Bảo Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Trí Công-Đức.

Nam-mô Danh Bảo-Liên-Hoa-Thắng Như-Lai, thế giới An-Lạc Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ba-Đầu-Ma Thắng Công Đức.

Nam-mô Danh Trí Hoa Bảo Quang-Minh Thắng Như-Lai, thế giới Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đệ Nhất Trang Nghiêm.

Nam-mô Danh Khởi Hiền Quang-Minh Như-Lai, thế giới Hiền Tý. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Bảo Quang-Minh.

Nam-mô Danh-Diệt Tán Nhất-Thiết Bố Úy Như-Lai, thế giới Vô Úy. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Úy.

Nam-mô Danh Di Lưu Ma Như-Lai, thế giới Di-Lưu Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Hiệp Tụ.

Nam-mô Danh Vô Úy Vương Như-Lai, thế giới Viễn-Ly Nhất Thiết Ưu Não Chướng Ngại.

Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đa Thinh.

Nam-mô Danh Tác Pháp Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Tác.

Nam-mô Danh Bá Nhất Thập Quang Minh Như-Lai, thế giới Thiện Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Quang Minh.

Nam-mô Danh Thiên Thượng Quang Minh Như-Lai, thế giới Cộng Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Quang Minh.

Nam-mô Danh Trí Quang Minh Như-Lai, thế giới Đa-Dà-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Nhãn.

Nam-mô Danh Bảo Thắng Quang-Minh Như-Lai, thế giới Hương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô-Lượng Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Quang-Minh Như-Lai, thế giới Quang-Minh Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Dược-Vương.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như-Lai, thế giới Thượng Thủ Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tịnh Thinh.

Nam-mô Danh La Võng Quang Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng.

Nam-mô Danh-Bảo Trí Tuệ Như-Lai, thế giới Hiền Nhập. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Hương.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Thắng Như-Lai, thế giới Ưu-Bát-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đàm Vô Kiệt.

Nam-mô Danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như-Lai, thế giới Thanh Tịnh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Trang Nghiêm.

Nam-mô Danh Ưu-Bát-La Thắng Như-Lai, thế giới Giác Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Ba Đầu Ma Thắng.

Nam-mô Danh Trí Trụ Như-Lai, thế giới Ba-Đầu-Ma Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Mãn Túc.

Nam-mô Danh Thích-Ca Mâu-Ni Như-Lai, thế giới Trí Lực. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Mâu-Ni.

Nam-mô Danh Trí Xưng Như-Lai, thế giới Thập Phương Xưng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô-Biên Tinh Tấn.

Nam-mô Danh Kiên Tự-Tại Vương Như-Lai thế giới Hỉ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Kiên.

Nam-mô Danh Bảo Ta-La Như-Lai, thế giới Nguyệt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Hương.

Nam-mô Danh Đại Thắng Như-Lai, thế giới Ta-Bà. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đại Thắng Thiên Vương.

Nam-mô Danh Bảo Luân, Như-Lai thế giới Nhất Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tinh-Tú Man.

Nam-mô Danh Bất Không Thuyết Như-Lai, thế giới Quá Nhất-Thiết Ưu Chướng Ngại. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Thuyết.

Nam-mô Danh Công Đức Thành Tựu Như-Lai, thế giới Viễn Ly Ưu Não. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Ưu Thắng Oai Đức.

Nam-mô Danh Xưng Vương Như-Lai, thế giới Tịch-Tịnh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dõng Đức.

Nam-mô Danh Bất Không Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Bất Không Kiến. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Hương Quang Minh Như-Lai, thế giới Hương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Tạng.

Nam-mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như-Lai, thế giới Vô-Lượng Hống Thinh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Xưng Lực Vương Như-Lai, thế giới Nguyệt Luân Quang-Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Xưng.

Nam-mô Danh Bảo Thượng Thắng Như-Lai, thế giới Bảo Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đại Đạo Sư.

Nam-mô Thiện-Minh Như-Lai, thế giới Bảo Luân. Như-Lai đó thọ lý A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Lạc Hạnh.

Nam-mô Danh Ba Đầu Ma Thắng Như-Lai, thế giới Pháp. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đại Pháp.

Nam-mô Danh Tu-Di Đảnh Thượng Vương Như-Lai. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Lực.

Nam-mô Danh Ba-Đầu-Ma Thắng Như-Lai. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Đức.

Nam-mô Danh Hương Quang Minh Như-Lai, thế giới Đà-La-Ni Luân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đà-La-Ni Tự Tại Vương.

Nam-mô Danh Thập Phương Xưng Phát Như-Lai, thế giới Kim Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như-Lai, thế giới Trí Khởi. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tinh Tú Vương.

Nam-mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như-Lai, thế giới Thường Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Đại Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như-Lai, thế giới Nhiên Đăng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Công Đức Vương Quang Minh.

Nam-mô Danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Nhiên Đăng Tác. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Danh Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Na-La Diên.

Nam-mô Danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như-Lai, thế giới Thập Phương Xưng. Như-Lai thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam-mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như-Lai, thế giới Kim Cang Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Hỏa.

Nam-mô Danh Bảo Hình Như-Lai, thế giới Chiên Đàn Khốt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Quan-Thế-Âm.

Nam-mô Danh Bất Không Thuyết Như-Lai, thế giới Dược-Vương. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam-mô Danh Vô-Biên Công Đức Tinh Tấn Phát Như-Lai, thế giới Dược Vương Thắng Thượng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam-mô Danh Phát Tâm Sinh Trang-Nghiêm Nhất-Thiết Chúng Sinh Tâm Như-Lai, thế giới Phổ Trang-Nghiêm. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Phật Hoa Thủ.

Nam-mô Danh Cái Man Như-Lai, thế giới Phổ Cái. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Hạnh.

Nam-mô Danh Nhật-Luân Oai-Đức Vương Như-Lai, thế giới Hoa Thượng Quang-Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Trụ.

Nam-mô Danh Chúng Sinh Quang-Minh Như-Lai, thế giới Thiện Trang Nghiêm. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bảo Diện.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Danh Vô Úy Như-Lai, thế giới Hiền. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Kinh Bố.

Nam-mô Danh Ba-Đầu-Ma-Thắng Quang Minh Như-Lai, thế giới Ba-Đầu-Ma. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Trí-Tượng.

Nam-mô Trí Ưu Bát Thắng Như-Lai, thế giới Ưu Bát-La. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam-mô Danh Bảo Tác Như-Lai, thế giới Bảo Thượng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Pháp Tác.

Nam-mô Danh Vô-Lượng Nguyện Như-Lai, thế giới Nguyệt. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tán Hoa.

Nam-mô Danh Bảo-Tụ Như-Lai, thế giới Thiện Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dược Vương.

Nam-mô Danh-Ta-La Tự-Tại Vương Như-Lai, thế giới Hương Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Bảo Quang Minh Như-Lai, thế giới Hoa Thủ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Nhật-Đức.

Nam-mô Danh Bảo Sơn Như-Lai, thế giới Phổ Sơn. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh-Hỏa-Đức.

Nam-mô Danh Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Ưu Cái Nhập. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thượng Trang-Nghiêm.

Nam-mô Danh Phát Vô Biên Công Đức Như-Lai, thế giới Vô Ưu. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Bất Phát Quan.

Nam-mô Danh Thiện Thượng Thủ Như-Lai, thế giới Nhất-Thiết Công-Đức Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Phổ Chí.

Nam-mô Danh Tu-Di Quang-Minh Như-Lai, thế giới Bảo Quang Minh. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thiện Trụ.

Nam-mô Danh Vô Lượng Cảnh Giới Như-Lai, thế giới Nhất-Thiết Công-Đức Trụ. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Dược Vương.

Nam-mô Danh Cao Diệu Khứ Như-Lai, thế giới Trang-Nghiêm Bồ-Đề. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tư-Ích Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Đức Như-Lai, thế giới Vô Cấu. Như-Lai đó thọ-ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ đề cho Bồ-Tát Danh Đắc Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Phấn Tấn Như-Lai, thế giới Vân. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Tự Tại Quan.

Nam-mô Danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như-Lai, thế giới Hoa Võng Phú. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam-mô Danh Lạc Tinh Tú Khởi Như-Lai, thế giới Tinh-Tú Hành. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Vô Ưu.

Nam-mô Danh Thắng Chúng Như-Lai, thế giới Bảo Hoa. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Bồ-Tát Danh Diệu Thắng.

Nam-mô Danh Vô Lượng Hoa Như-Lai, thế giới Vô Lượng Chí. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Bảo Thắng Như-Lai, thế giới Hoa. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Viễn Ly Chư Hữu Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Nguyệt Thắng Công Đức Như-Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Đoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như-Lai, thế giới Khả Lạc. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Bất Thối Chuyển Luân Bồ-Tát.

Nam-mô Danh Thập Phương Xưng Danh Như-Lai, thế giới Vô Úy. Như-Lai đó thọ ký A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề cho Danh Trí Xưng Bồ-Tát.

Nam-mô Thế Giới Tự-Tại Ca-Lăng Dà Phật.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc Nhật Luân Đăng Minh Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Úy Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Trí Thành Tựu, Trí Khởi Phật.

Nam-mô Thế Giới Thuần Lạc Công Đức Vương Trụ Phật.

Nam-mô Thế Giới Cái Hành Hoa Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Thế Giới Kim-Cang Luân, Vô Úy Phật.

Nam-mô Thế Giới Phát Khởi, Trí Tích Phật.

Nam-mô Thế Giới Thiện Thanh Tịnh, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Quang-Minh, Quang-Minh Luân Oai Đức Vương Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Cao Tràng Nhân Tuệ Phật.

Nam-mô Thế Giới Đức Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Cấu, Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Thế Giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng, An-Ổn Phật.

Nam-mô Thế Giới Hiền Thượng, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Thế Giới Nhất Thiết An Lạc, Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Lượng Công-Đức Cụ-Túc Thiện-Tư-Duy Phát Phật.

Nam-mô Thế Giới Bình Đẳng, Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Úy, Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Thập Phương Quang Minh Thắng Lực Vương Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thế Giới Thường Quang Minh, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Hàng Phục Nam, Nữ Phật.

Nam-mô Thế Giới Trầm Thủy Hương, Thượng Thắng Hương Phật.

Nam-mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam-mô Thế Giới Hương Cái Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Thế Giới Chiên Đàn Hương, Bảo Thượng Vương Phật.

Nam-mô Thế Giới Hương, Hương Di-Lưu Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Hỉ, Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.

Nam-mô Thế Giới Bất Khả Lượng, Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Thế Giới Phật Hoa Trang Nghiêm, Trí Công Đức Thắng Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy Vô Lượng Vô Biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thế Giới Thiện Trụ, Bất Động Bộ Phật.

Nam-mô Thế Giới Hoa, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thế Giới Nguyệt, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Thế Giới Kiên Trụ Ca Diếp Phật.

Nam-mô Thế Giới Phổ Ba Đầu Ma, Quan Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật.

Nam-mô Thế Giới Chiên Đàn, Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thế Giới Thật, Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Thế Giới Hữu Nguyệt, Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Thế Giới Vô Chướng Ngại Danh Xưng Phật.

Nam-mô Thế Giới An-Lạc, Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Trí Thắng Phật Thế Giới Quang Vương.

Nam-mô Nguyệt Phật Thế Giới Phổ Úy.

Nam-mô Công Đức Vi Diệu Phật, Thế Giới Chủng Chủng Thành Tựu.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật, Thế Giới Trầm Thủy Hương.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật, Thế Giới Chủng Chủng Hoa.

Nam-mô Vô Lượng Tràng Phật Thế Giới Quảng.

Nam-mô La Võng Quang Minh Phật, Thế Giới La Võng.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật, Thế Giới Vô Kinh Bố.

Nam-mô Hiện Bảo Thắng Phật, thế giới Khả Lạc.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật, thế giới Ly Quan.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Bất Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Phật, thế giới Thường Xưng.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật, thế giới Thường Hoan Hỉ.

Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, thế giới Phổ Kính.

Nam-mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, thế giới Phổ Chiếu.

Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Đức Phật, thế giới Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu.

Nam-mô Trí Khởi Quang Phật, thế giới Vô Cấu.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật, thế giới Vô Bố Ưu Bát-La.

Nam-mô Thập Phương Thắng Phật, thế giới Ba-Đầu-Ma Bố.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Thắng Phật, thế giới Hoa Bố.

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật, thế giới Thiên.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật, thế giới Quang Minh.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Tu-Trí Phật, thế giới An-Lạc Điều.

Nam-mô Viễn Ly Thai Phật, thế giới An-Lạc.

Nam-mô Minh Vương Phật, thế giới Vô Nhiễm.

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật, thế giới Vân.

Nam-mô Vô Biên Trí Xưng Phật, thế giới Phổ Sắc.

Nam-mô Chiên Đàn Ốc Thắng Phật, thế giới Kiên Cố.

Nam-mô Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật, thế giới Vô Tỷ Công Đức.

Nam-mô Thiện Trụ Lực Vương Phật, thế giới Bảo.

Nam-mô Siêu Nguyệt Quang Phật, thế giới Thập Phương Thượng Thủ.

Nam-mô Thượng Thủ Phật, thế giới Long Vương.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thiện Cao Tụ Phật, thế giới Thiện Trụ.

Nam-mô Tác Xưng Phật, thế giới Vô Bố Úy.

Nam-mô Đoạn Chư Nạn Phật, thế giới Ái Hương.

Nam-mô Xưng Thân Phật, thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Thiện Trụ.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng da thứa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Xưng Kiên Cố Phật, thế giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ.

Nam-mô Viễn Ly Chư Ưu Phật, thế giới Vô Ưu Tuệ.

Nam-mô Khởi Ba Đầu Ma Công Đức Vương Phật, thế giới Xứng.

Nam-mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật, thế giới Hoa Cu Tô Ma Trụ.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật, thế giới Thập Phương Danh Xứng.

Nam-mô Danh Xưng Nhãn Phật, thế giới Thập Phương Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Phóng Diệm Phật, thế giới Diệm Tuệ.

Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật, thế giới Hống.

Nam-mô Tự Tại Di-Lưu Phật, thế giới Quang Minh.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật, thế giới Bảo Quang Minh.

Nam-mô Diệm Xí Phật, thế giới Thường Hoan Hỉ.

Nam-mô Tam-Giới Tự Tại Phấn-Tấn Phật, thế giới Hữu.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Luân Phật, thế giới Vô-Úy.

Nam-mô Chúng Tịch Thắng Phật, thế giới Thường Huyền.

Nam-mô Vô Tận Thắng Phật, thế giới Ba-Đầu Ma-Vương.

Nam-mô Diệu Cổ Thinh Phật, thế giới Phổ Hống.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Phổ Thắng Phật, thế giới Vô Úy.

Nam-mô Trí Thắng Phật, thế giới Thập Phương Danh Xưng.

Nam-mô Sơn Vương Phật, thế giới Địa.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật, thế giới Địa Công Đức.

Nam-mô Thiện Trụ Phật, thế giới Nhiên Đăng Luân.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật, thế giới Phổ Trang Nghiêm.

Nam-mô Tác Nhất Thiết Công Đức Phật, thế giới Ỷ.

Nam-mô Tất Cánh Thành-Tựu Phật, thế giới Hoan Hỉ.

Nam-mô Bảo Công-Đức Phật, thế giới Hoan Hỉ.

Nam-mô Trí Thượng Thắng Phật, thế giới Tinh-Tú Hành.

Nam-mô Trí Khởi Quang-Minh Oai Đức Vương Thắng Phật,thế giới Cái Hành Trang-Nghiêm.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Sinh Vương Phật, thế giới Ba-Đầu-Ma.

Nam-mô Tự-Tại Phật, thế giới Pháp Cảnh.

Nam-mô Nguyệt Trung Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu Sơn Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Sinh Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật.

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Tác Phật.

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Cự Trụ-Trì Phật.

Nam-mô Bảo-Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Hoa Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Thượng Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Hư Không Luân Thanh-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Bất Túc Phát Tu-Hành Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xá (Hàm) Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Cái Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Qui mạng quá, hiện, vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thủ Phật.

Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam-mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam-mô Tất Cánh Đắc Vô Biên Công Đức Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành-Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Ưu-Bát-La Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Đại Bảo Di Lưu Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Diệu-Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Công-Đức Nhất Vị Phật.

Nam-mô Thập Phương Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử Vương Phật.

Nam-mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi La Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật.

Nam-mô Vô Thượng Thủ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng bẩy chỗ bằng đầy, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Đại Long Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Tràng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Ba-Đầu-Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Võng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Hương Tượng Vương Phật.

Nam-mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.

Nam-mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Phật.

Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.

Nam-mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tu Hành Tràng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Đại Tướng Quân Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Bất Khả Y Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Tác Phật.

Nam-mô Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.

Nam-mô Trí Thượng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Phương Tác Phật.

Nam-mô Đại Hội Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Trí Hộ Phật.

Nam-mô Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam-mô Thù Diệu Thân Phật.

Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.

Nam-mô Phật Ba Đầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Quan Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật.

Nam-mô Đông Phương Thuyết Kiên Như Phật.

Nam-mô Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hải Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Đức Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Úy Khứ Phật.

Nam-mô Hương Phong Phật.

Nam-mô Vô Đẳng Hương Quang Phật.

Nam-mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.

Nam-mô Hương Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Đắc Vô Úy Phật.

Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Thắng Tu Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Thành Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thành-Tựu Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.

************************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Hai

Hết

 

TÁN

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân,

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh,

Đêm dài giấc mê tình. Ba nghiệp gieo thành,

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô Ly Cấu Địa Bồ-Tát ma ha tát. ( 3 lần )

*******************************