Quyển 3

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 378)
Quyển 3

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ BA

Đại Từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm

Chúng con hết lòng qui mạng lễ.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Thắng Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thường Đắc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Phương Tác Phật.

Nam-mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiến Trí Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Quang Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Công Đức Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Di Lặc Phật.

Nam-mô Quang Minh Ba-Đầu-Ma Quang Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hải Tu-Di Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Phân-Biệt Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nam-Phương, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Phổ Cái Phật.

Nam-mô Cái Hành Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam-mô Đại-Vân Quang-Minh Phật.

Nam-mô La Võng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Đắc Bình-Đẳng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Đảnh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bắc Phương, Bất Không Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Bất Không Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Bảo Ta La Vương Phật.

Nam-mô Phổ Cái Vương Phật.

Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Ốc Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

( 1 lậy )

Pháp thân chư Phật, tướng thân trên như sư tử chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. ( 1 Lạy )

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát ( 3 lần 1 lậy )

Trên đây một ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang-Minh Luân Trang-Nghiêm Di Lưu Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhất-Thiết Công Đức Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thành-Tựu Công Đức Phật.

Nam-mô ThiệnTrụ Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Bất Không Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Hư-Không Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Quan Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.

Nam-mô Hư Không Tịch Phật.

Nam-mô Hư Không Thinh Phật.

Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hạ Phương Đại Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Hữu Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Sinh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư Tử Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Giáp Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật.

Nam-mô Hư Không Tượng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Hương Tích Phật.

Nam-mô Bảo Chúng Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam-mô Tịnh-Di Lưu Phật.

Nam-mô Kiên Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Bất Không Quá Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.

Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Đoạn Nghi Phật.

Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Di-Lưu Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Cao Cái Phật.

Nam-mô Hương Cái Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Hương Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Công Đức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Thành Tựu Tích Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam-mô Tối Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Nhân Vương Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật.

Nam-mô Đông Nam Quang Nhất Thiết Phật Hình Kính Như-Lai dùng làm thượng thủ.

Nam-mô Hỏa Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Không Quá Phật.

Nam-mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.

Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Hoa Tích Phật.

Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Động Bộ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng thân ngay thẳng, con nay và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây hai ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Định Nguyện Phật.

Nam-mô Chuyển Thai Phật.

Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật.

Nam-mô Bất Hành Niệm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Hữu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phương Tây Nam Thành Tựu Nghĩa Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.

Nam-mô Thành Tựu Viêm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Viêm Phật.

Nam-mô Thường Phát Hành Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật.

Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam-mô Phổ Tu Hành Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Phổ Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Sơn Phật.

Nam-mô Vô Biên Hình Tượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô La-Võng Quang Phật.

Nam-mô Mạn-Đà-La Phật.

Nam-mô Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam-mô Vô Biên Hống Thinh Phật.

Nam-mô Lạc Tích Quang Minh Công Đức Phật.

Nam-mô Bất Nhị Luân Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Cao Minh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Nhật Diện Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương, Phổ Hương Quang Minh Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thân Phật.

Nam-mô Hương Luân Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Diệu Ba-Đầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Cái Hành Phật.

Nam-mô Hoa Trương Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Hương Hoa Phật.

Nam-mô Cao Vương Phật.

Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật.

Nam-mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hạnh Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.

Nam-mô Bảo La-Võng Tượng Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Nhất Cái Quốc Độ Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hiệp Tụ Phật.

Nam-mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam-mô Hương Phong Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Bất Không Hành Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật.

Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Thượng Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Đế Tướng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Độ Nhất Thiết Chúng Sinh, Bất Đoạn Nhạo Thuyết Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng vai tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây hai ngàn một trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô A Lầu Na Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Phương Đông Bắc, Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như-Lai làm thượng thủ.

Nam-mô Ly Ưu Phật.

Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Đức Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thắng Di Lưu Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Đại Thể Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam-mô Hống Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Cao Sơn Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Di Lưu Phật.

Nam-mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hống Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.

Nam-mô Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Thân Phật.

Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam-mô An-Ổn Vương Phật.

Nam-mô Đại Tích Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thinh Đăng Phật.

Nam-mô Cao Tích Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Tích-Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Ưu Bát-La Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Phạm Quang Phật.

Nam-mô Hạnh Tịnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thọ Đề Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Nhựt Thiên Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Vô Cấu Minh Phật.

Nam-mô Thế Gian Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kỉnh Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Biến Chiếu Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Ma-Ni Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.

Nam-mô Thủy Tụ Nhựt Phật.

Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.

Nam-mô Hoa Hương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Mạn-Đà-La Hương Hí Phật.

Nam-mô Câu Lân Trí Viêm Phật.

Nam-mô Đại Nguyệt Hương Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Vô Trước Trí Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Qui mạng như vậy cả thẩy vô lượng ức Tỳ-Bà-La-Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

Pháp thân chư Phật, tướng bốn mươi răng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây hai ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Nhơn-Vương Phật.

Nam-mô Lực Thắng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Mãn Hoa Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Cu-Tô-Ma Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Hỏa-Hành Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Vô Úy Quan Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng Phật.

Nam-mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân mười ngày lễ bái đọc tụng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật.

Nam-mô Quá Chủng-Chủng Địch-Đối Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Đầu-Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thiện-Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Nan-Hàng Phục Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.

Nam-mô Đại Hải Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Ngân-Tràng Phật.

Nam-mô Tràng Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Kim Cang Túc Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Hàng-Phục Chư-Ma-Nghi Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tằng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất-Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam-muội Thắng-Thượng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hương Phật.

Nam-mô Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Kim Thánh Phật.

Nam-mô Tu-Di Tụ Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Di-Lặc Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Nhiên Cự Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Thánh Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật.

Nam-mô Đại Chúa Phật.

Nam-mô Đại Tý Phật.

Nam-mô Đại Lực Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Đại Quang Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam-mô Nhật Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệm Phật.

Nam-mô Thiện Minh Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Nhứt Sa Phật.

Nam-mô Đại Minh Phật.

Nam-mô Trụ Trì Mang Phật.

Nam-mô Công Đức Minh Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Diệu Ca Phật.

Nam-mô Dược Thượng Phật.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Đảnh Kiên Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Công Đức Tràng Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mọ Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Đại Cao Sơn Phật.

Nam-mô Kiên Cang Tiên Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Thượng Đức Phật.

Nam-mô Bảo Ba-Đầu-Ma Nhãn Lực Tiên Phật.

Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhựt Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Long Đức Phật.

Nam-mô Kiên Bộ Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng răng trắng sạch bằng khít gốc sâu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây hai ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật.

Nam-mô Lực Hộ Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Đức Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Pháp Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Công Đức Trí Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thiện Quan Phật.

Nam-mô Vân Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Thiện Thức Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Nguyệt Thượng Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bảo Phật.

Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Thọ Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Kiên Ý Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Kiên Hành Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Công Đức Phật.

Nam-mô Cúng Dường Phật.

Nam-mô Tịnh Đức Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Hoa Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Xưng Tuệ Phật.

Nam-mô Ý Xưng Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Thập Lực Vương Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô La-Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Giới Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Thượng Tu Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật.

Nam-mô Đại Giác Phật.

Nam-mô Vô Thượng Phật.

Nam-mô Tam-Giới Tôn Phật.

Nam-mô Công Đức Xưng Phật.

Nam-mô Ma Hương Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Tỳ-La Bà Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kim Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Đức Phật.

Nam-mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Xưng Nguyện Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Ứng Thiên Phật.

Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Đa Thế Gian Phật.

Nam-mô Diệu Hương Phật.

Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Phật.

Nam-mô Tự Nhiên Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Thiện Hành Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Ly Chư Quá Phật.

Nam-mô Trụ Trì Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Nhơn-Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ma-Ni Quang Phật.

Nam-mô Sơn-Tích Phật.

Nam-mô Cao-Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Tác Phật.

Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam-mô Thâm-Tâm Phật.

Nam-mô Bảo-Tụ Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Kiếp Bá Phật.

Nam-mô Phổ Thị Công Đức Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát...

Trên đây hai ngàn bốn trăm vị Phật.

************************************

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Trụ Trí Phật.

Nam-mô Phân Minh Phật.

Nam-mô Thắng Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khởi Phật.

Nam-mô Công Đức Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Hống Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Nhơn Tín Phật.

Nam-mô Long Vương Phật.

Nam-mô Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Long- Hỷ Phật.

Nam-mô Hương Tự Tại Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Lực Phật.

Nam-mô Công Đức Man Phật.

Nam-mô Long Công Đức Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hành Trí Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Tuệ Chiếu Phật.

Nam-mô Thiệt Ngữ Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Quyết Định Trí Phật.

Nam-mô BảoThượng Sắc Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Ly Nghi Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Phật.

Nam-mô Giác Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Đại Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Hiện Ác Phật.

Nam-mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Thiên Phật.

Nam-mô Trụ Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Mãn Túc Trí Phật.

Nam-mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Ly Cấu Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Địa Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hoa Nhãn Phật.

Nam-mô Sai Biệt Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam-mô Cụ Túc Kiến Phật.

Nam-mô Tín Công Đức Phật.

Nam-mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam-mô Nguyệt Diệp Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Quảng Hộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Thân Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Tuệ Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Công Đức Tụ Phật.

Nam-mô Nguyệt Cao Phật.

Nam-mô Đắc Đại Thế Chí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam-mô Nguyệt Vô Úy Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Công Đức Diệm Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Thiên Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.

Nam-mô Hi Thắng Phật.

Nam-mô Bất Phú Tàng Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Đại Ý Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật.

Nam-mô Đa Công Đức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Ly Sân-Hận Vô-Nhiệt Phật.

Nam-mô Thiện Xưng Phật.

Nam-mô Nghĩa Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Trần Phật.

Nam-mô Xưng Đức Phật.

Nam-mô Cu-Tô Ma Đức Phật.

Nam-mô Nhân Đức Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam-mô Đại Đức Phật.

Nam-mô Tịch Tuệ Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Thượng Kiên Phật.

Nam-mô An-Lạc Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Lôi Vương Phật.

Nam-mô Điển Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng cạnh hàm như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát.

Trên đây hai ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Hộ Trí Phật.

Nam-mô Nhựt Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Ứng Xưng Phật.

Nam-mô Trí-Bộ Phật.

Nam-mô Ly Mạn Phật.

Nam-mô Căn-Hoa Phật.

Nam-mô Vô-Úy Quốc-Độ Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Thị-Hữu Phật.

Nam-mô Nguyệt Phật.

Nam-mô Đa-Công Đức Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam-mô Lạc Tư Duy Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Công-Đức Phật.

Nam-mô Ứng Cúng Xưng Phật.

Nam-mô Hoa-Tướng Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lạc-Thuyết Xưng Phật.

Nam-mô Ma-Ni Kim-Cang Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Ma-Ni Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Đại Tự-Tại Công-Đức Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Cao-Sơn Xưng Phật.

Nam-mô Bá Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Long Bộ Phật.

Nam-mô Ý Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịch-Diệt Phật.

Nam-mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Hoan- Hỷ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bảo Kế Phật.

Nam-mô Viễn Ly Úy Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam-mô Xưng Oai Đức Phật.

Nam-mô Ái Thiên Phật.

Nam-mô La Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Diêm Phật.

Nam-mô Bảo Ái Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Bộ Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoa Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam-mô Nhân Tuệ Phật.

Nam-mô Chiếu Thế Gian Phật.

Nam-mô Bảo Oai Đức Phật.

Nam-mô Công Đức Phật.

Nam-mô Đại Tướng Phật.

Nam-mô Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Kiều Lương Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Vô Tâm Tuệ Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Kiên Khải Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Ma-Ni Khải Phật.

Nam-mô Hiền Kiếp Phật.

Nam-mô Thiện Hương Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịnh Tự Tại Phật.

Nam-mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Thắng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Thắng Luân Phật.

Nam-mô Thắng Thân Phật.

Nam-mô Bảo Danh Phật.

Nam-mô Đại Hạnh Phật.

Nam-mô Cao Quang-Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Sơn Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Điện Đức Phật.

Nam-mô Thiệt Tác Phật.

Nam-mô Mạng Phật.

Nam-mô Thiện Diệm Phật.

Nam-mô Thiện Thủ Phật.

Nam-mô Quyết Định Tuệ Phật.

Nam-mô Ly Hữu Phật.

Nam-mô Ma Ni Hương Phật.

Nam-mô Thắng Hỷ Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ-Chiếu Phật.

Nam-mô Xưng-Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ma-Ni Nguyệt Phật.

Nam-mô Cao-Quang Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Hạnh Phật.

Nam-mô Hỏa Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng trong cổ nước miếng đặng thượng vị trong vị, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Trên đây hai ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Ma-Ni-Luân Phật.

Nam-mô Thế Tôn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tượng Phật.

Nam-mô Nguyệt Mãn Phật.

Nam-mô Bảo Diêm Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật.

Nam-mô Hi Giác Phật.

Nam-mô Đồng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô An-Ổn Thế-Gian Phật.

Nam-mô Vô Não Phật.

Nam-mô Thập Hạnh Phật.

Nam-mô Lực Hỷ Phật.

Nam-mô Đại Thể Thắng Phật.

Nam-mô Chí Đại Thể Phật.

Nam-mô Đắc Đại Thế Phật.

Nam-mô Công-Đức Tạng Phật.

Nam-mô Thiệt Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam-mô Thọ-Đề Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhựt-Quang Phật.

Nam-mô Quảng-Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Công-Đức Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Ma-Ni Hương Phật.

Nam-mô Tác Nghiệp Phật.

Nam-mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Hải Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Nghĩa Trí Phật.

Nam-mô Thiện-Tư-Duy Tuệ Phật.

Nam-mô Đại-Chúng Luân Phật.

Nam-mô Bảo-Đại Phật.

Nam-mô Tu-Hành Nghĩa Phật.

Nam-mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam-mô Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Tràng Phật.

Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam-mô Oai-Đức Đức Phật.

Nam-mô Phước-Đức Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Đại Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Tín Chúng Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Chúng Phật.

Nam-mô Thiện Kiên Phật.

Nam-mô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thành Phật.

Nam-mô Khải Tuệ Phật.

Nam-mô Phong Hành Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Xưng Phật.

Nam-mô Khoái Nhiên Phật.

Nam-mô Cam Lồ Tụ Phật.

Nam-mô Công Đức Hộ Phật.

Nam-mô Nghĩa Khứ Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Từ Tuệ Phật.

Nam-mô Trụ Phân Biệt Phật.

Nam-mô Thiện Báo Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Túc Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Oai-Đức Phật.

Nam-mô Thiện-Tật Bình-Đẳng Oai-Đức Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thiên Phật.

Nam-mô Thiệt Thinh Phật.

Nam-mô Trí Lực Đức Phật.

Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam-mô Hoa Cao Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Hoa Đức Phật.

Nam-mô Công Đức Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Thiệt Xưng Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam-mô Tịnh Nhật Phật.

Nam-mô Chư Thiên Phật.

Nam-mô Khả Ái Phật.

Nam-mô Bảo Thiên Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Công Đức Xưng Phật.

Nam-mô Trí Tích Phật.

Nam-mô Thanh Bạch Phật.

Nam-mô Viễn Hành Phật.

Nam-mô Chư Thiên Lưu-Bố Phật.

Nam-mô Dõng-Mãnh Lực Phật.

Nam-mô Thiên-Oai Đức Phật.

Nam-mô Tịnh Thánh Phật.

Nam-mô Hỷ Khứ Phật.

Nam-mô Vô-Ưu Oai-Đức Phật.

Nam-mô Diêm-Tụ Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lưỡi mỏng che mặt đến mớ tóc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát...

Trên đây hai ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Hỷ Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Đại Ái Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Thành Tựu Phật.

Nam-mô Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Đại Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thinh Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Thành Tựu Phật.

Nam-mô Sư Tử Lực Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh-Trí Phật.

Nam-mô Trí Bộ Phật.

Nam-mô Cao Oai Đức Phật.

Nam-mô Đại Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam-mô Sai Biệt Oai Đức Phật.

Nam-mô Bất-Khả-Tỷ Cam-Lồ Bát Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Điển-Đức Phật.

Nam-mô Tịch Diệt An Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Đa Xưng Phật.

Nam-mô Công Đức Pháp Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Vô Úy Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Diệu Xưng Phật.

Nam-mô Đa Diêm Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Phật.

Nam-mô Bảo Diệu Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Đức Phật.

Nam-mô Phạm Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Cái Phật.

Nam-mô La Võng Diệm Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Phật

Nam-mô Trí Xưng Phật.

Nam-mô Danh Tướng Phật.

Nam-mô Công-Đức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam-mô Điển Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tú Quang Phật.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Tạng Phật.

Nam-mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam-mô Nhãn Mãn Phật.

Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam-mô Cao Oai Đức Phật.

Nam-mô Hoa Oai-Đức Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam-mô La-Hầu Thiên Phật.

Nam-mô Trí Tụ Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Hoa Tràng Phật.

Nam-mô La Hầu Phật.

Nam-mô Hỏa Dược Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Minh Vương Phật.

Nam-mô Phước Đức Thủ Phật.

Nam-mô Xưng Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Tạng Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Công Đức Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam-mô Nhãn Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Long Hống Thinh Phật.

Nam-mô Tướng Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tụ Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Khoái Nhãn Phật.

Nam-mô Long Đức Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng tiếng Phạm sâu xa như tiếng ca-lăng tần-dà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát...

Trên đây hai ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam-mô Thật Tướng Phật.

Nam-mô Thinh Đức Phật.

Nam-mô Sư Tử Vương Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Thuyết Phật.

Nam-mô Trí Sắc Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tụ Phật.

Nam-mô Hoa Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam-mô Hoa Tích Phật.

Nam-mô Công Đức Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Chân Báo Phật.

Nam-mô Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Tinh Tú Sắc Phật.

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Oai Đức Tụ Phật.

Nam-mô Bồ Đề Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Phật.

Nam-mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Quốc Độ Phật.

Nam-mô Thượng Phật.

Nam-mô Tịnh Oai Đức Phật.

Nam-mô Hữu Trí Phật.

Nam-mô Chân Thinh Phật.

Nam-mô Tôn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.

Nam-mô Thắng Đức Phật.

Nam-mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Đại Diệm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tật Trụ-Trì Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Thiên Phật.

Nam-mô Thí Phật.

Nam-mô Khoái Tạng Phật.

Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Tịnh Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam-mô Trí Sanh Phật.

Nam-mô Diệu Thiên Phật.

Nam-mô Địa Thiên Phật.

Nam-mô Đắc Giải Thoát Khứ Phật.

Nam-mô Kim Đảnh Phật.

Nam-mô La-Hầu-La Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Tín Thánh Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kim Quang Phật.

Nam-mô Thiện Tài Phật.

Nam-mô Công Đức Tự Tại Thiên Phật.

Nam-mô Pháp Cái Phật.

Nam-mô Công Đức Trí Phật.

Nam-mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Vi Trí Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Oai Đức Dược Phật.

Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam-mô Bố Úy Phật.

Nam-mô Ly Ác Phật.

Nam-mô Vô-Chướng-Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.

Nam-mô Pháp Tích Phật.

Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật.

Nam-mô Thắng Khoái Phật.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Nam-mô Diệu Ngữ Phật.

Nam-mô Sư Tử Ái Phật.

Nam-mô Nhân Tự Tại Công Đức Phật.

Nam-mô Sư Tử Kế Phật.

Nam-mô Pháp Tuấn Phật.

Nam-mô An Lạc Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Sắc Oai Đức Phật.

Nam-mô Năng Giác Vương Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Kiên Cố Nghĩa Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Oai Đức Phật.

Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật.

Nam-mô Hải Giác Phật.

Nam-mô Thắng Sắc Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Phật.

Nam-mô Hống Xưng Phật.

Nam-mô Giác Thân Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Nhật Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật.

Nam-mô Định Thân Phật.

Nam-mô Oai Đức Vô Tận Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.

( 1 lạy )

Pháp thân chư Phật, tướng sắc mắt như tinh vàng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát...

Trên đây hai ngàn chín trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Công Đức Thừa Phật.

Nam-mô Kim Thừa Phật.

Nam-mô Phóng Kiết Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật.

Nam-mô Ly Mạn Phật.

Nam-mô Trí Tạng Phật.

Nam-mô Tịnh Khứ Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Quốc Độ Hoa Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam-mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam-mô Tịnh Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Vị Thủ Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật.

Nam-mô Thắng Thuyết Phật.

Nam-mô Phước Đức Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhật Phật.

Nam-mô Độ Thế Gian Trí Phật.

Nam-mô Đắc Thành Tựu Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Cầu An Ổn Phật.

Nam-mô Sắc Trí Phật.

Nam-mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Sáng Phật.

Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Thiên Phật.

Nam-mô Tự Nhiên Phật.

Nam-mô Thiện Căn Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Công Đức Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na Thọ Đề Quang Minh Phật.

Nam-mô Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Phật.

Nam-mô Công Đức Tích Lực Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Công Đức Oai Đức Tụ Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật.

Nam-mô Tư Duy Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Thân Phật.

Nam-mô Khoái Phật.

Nam-mô Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.

Nam-mô Thiện Quá Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Hoa Tác Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Thường Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Thiện Lượng Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Trí Bố Phật.

Nam-mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Bồ Đề Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Đại Cảnh Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Thinh Phật.

Nam-mô Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Công Đức Lực Phật.

Nam-mô Phục Tâm Phật.

Nam-mô Thọ Vương Phật.

Nam-mô Sô Thinh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Ái Thánh Phật.

Nam-mô Oai Đức Thân Phật.

Nam-mô Thọ Đề Vị Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật.

Nam-mô Ái Nhãn Phật.

Nam-mô Hiền Trí Phật.

Nam-mô Thành Tựu Công Đức Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Hư Không Công Đức Thinh Phật.

Nam-mô Công Đức Sai Biệt Phật.

Nam-mô Công Đức Thinh Phật.

Nam-mô Oai Đức Phật.

Nam-mô Công Đức Tập Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng lông nheo mí mắt như trâu chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát...

Trên đây ba ngàn vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Ba

Hết

 

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam-mô phát quang Địa bồ-tát ma-ha-tát ( 3 lần ).

*******************************