Quyển 6

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 441)
Quyển 6

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ SÁU

Môn từ thanh tịnh số bụi cõi

Chúng sinh một tướng mầu Như-Lai

Mỗi mỗi các tướng không chẳng vậy

Thế nên người thấy không đủ nhàm.

 

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bất Khả Thành-Tựu Ý Phật.

Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thinh Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thinh Xuất Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Công Đức Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tự-Tại Ý Phật.

Nam-mô Phương Thiên Phật.

Nam-mô Bất Diện Xã Phật.

Nam-mô Chúng Sanh Tâm Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Thân Phật.

Nam-mô Thân Hành Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Tự Tại Tánh Phật.

Nam-mô Sơn Vương Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Tín Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Hương Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam-mô An Ổn Phật.

Nam-mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật.

Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Quang Phật.

Nam-mô Năng Thánh Thành Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Công Đức Thắng Tích Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ma-Ni Tích Vương Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An-Ổn Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Ly Oán Phật.

Nam-mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô Trần Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Tâm Phật.

Nam-mô Cao Trụ Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Trí Tác Phật.

Nam-mô Hải Trí Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.

Nam-mô Kiên Thành Phật.

Nam-mô Kiến Tế Phật.

Nam-mô Vô Úy Đức Phật.

Nam-mô Sanh Vương Phật.

Nam-mô Thật Ngữ Phật.

Nam-mô Xưng Thượng Phật.

Nam-mô Trạch Trí Phật.

Nam-mô Bất Hạnh Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhân Hoa Phật.

Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Phật.

Nam-mô Lục Thập Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Hàng Phục Vương Phật.

Nam-mô Thiện Quang Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Đại Trạch Phật.

Nam-mô Diệu Vô Úy Phật.

Nam-mô Đại Từ Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Pháp Thượng Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Cao Hạnh Phật.

Nam-mô Cao Xưng Phật.

Nam-mô Thắng Thánh Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Thức Phật.

Nam-mô Văn Danh Phật.

Nam-mô Đại Bi Thuyết Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam-mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Lực Tam-Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Vương Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại Chúng Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân tự kềm chẳng uốn éo, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kiên Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam-mô Di-Lâu-Tụ Phật.

Nam-mô Thiện-Nhãn Phật.

Nam-mô Thành Tựu Tụ Phật.

Nam-mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Ngại Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Công-Đức Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Nan-Thắng Phật.

Nam-mô Lạc-Thuyết Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công-Đức Bảo Trang Nghiêm Oai-Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Đức Bảo-Thắng Oai-Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Nhứt-Thiết-Pháp Trang-Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Vô-Biên-Lạc-Thuyết Tướng Phật.

Nam-mô Thiên-Vân Hống Thinh Vương Phật.

Nam-mô Kim-Thượng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Oai-Đức Vương Quang-Minh-Thắng Phật.

Nam-mô Giác Vương Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Kim-Hư-Không-Hống Trang-Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Hạnh Oai Đức Phấn Tấn Quang Minh Phật.

Nam-mô Đông-Phương Vô-Biên Công-Đức Bảo Phước Đức Trang-Nghiêm Quảng Thế Giới,

Vô-Cấu Thanh-Tịnh Quang-Minh Bồ-Đề Phân-Cu-Tô-Ma-Bất-Đoạn-Tuyệt Quang Minh

Trang-Nghiêm Quang Phật.

Nam-mô Nam-Phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới, Vô Biên Công-Đức Bảo Lạc Thuyết Phật.

Nam-mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Phật.

Nam-mô Bắc Phương Nhứt Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm Thế Giới Vô Biên Bảo

Công Đức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Đông-Nam-Phương Vô Ưu Thế Giới, Ly Nhứt Thiết U Ám Phật.

Nam-mô Tây-Nam-Phương Thiện Khả Kiến Thế Giới, Đại Bi Quán Nhứt-Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Đông-Bắc-Phương Trụ Thanh-Tịnh Vô Cấu Thế Giới, Hư Không Vô Cấu Phật.

Nam-mô Tây-Bắc-Phương Viễn Ly Ám Thế Giới, Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Hạ Phương Lô Xá Na Quang Minh Thế Giới, Bảo Ưu-Ba-La Thắng Phật.

Nam-mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế Giới, Xưng Danh Thinh Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Kiếp, Vô-Cấu Thế Giới, Vô-Cấu Quang Như-Lai Sơ Thành Phật.

Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam-mô Vô-Cấu Quảng Thế-Giới, Danh Thành Tựu Thiện Kiếp, Thắng Hộ Như-Lai Sơ Thành

Phật, Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam-mô Đông Phương A-Sơ Phật.

Nam-mô Đại Bất Mê Phật.

Nam-mô Hương Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Nam-Phương Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Bảo Thành Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Đông-Nam-Phương Đại-Di-Lưu Phật.

Nam-mô Di-Lưu Sơn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tích Phật.

Nam-mô Thiện Di-Lưu Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Tiền Hậu Thượng Phật.

Nam-mô Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Kê Trung Tràng Vương Phật.

Nam-mô Đại Kê Trung Phật.

Nam-mô Tây Phương A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di Tràng Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Thinh Phật.

Nam-mô A-Di Xưng Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Hống Phật.

Nam-mô A-Di Tích Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Thắng Thượng Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Sư Tử Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Trụ Trì Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Thắng Phật.

Nam-mô Tây-Nam-Phương Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Ưu Phật.

Nam-mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Phật Trí Thanh-Tịnh Nghiệp Phật.

Nam-mô Tận Tác Phật.

Nam-mô Hoa Quang Phật.

Nam-mô Đại-Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thinh Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Bắc Phương Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Cổ Vương Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam-mô Ly Chư Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Vô Úy Ưu Phật.

Nam-mô Nhựt Thiệt Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Mạn Đà Hương Phật.

Nam-mô Tràng Cái Phật.

Nam-mô Tây Bắc Phương Thượng Thủ Thắng Tích Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Tích Phật.

Nam-mô Hải Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhựt Thượng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Diện Phật.

Nam-mô Trí Tràng Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình thân tướng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Quang Minh Quang Phật.

Nam-mô Hóa Đức Phật.

Nam-mô Quang Minh Thượng Phật.

Nam-mô Thượng Phương Sư Tử Phật.

Nam-mô Sư Tử Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Thượng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tích Phật.

Nam-mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam-mô Tiên Vương Phật.

Nam-mô Tiên Thủ Phật.

Nam-mô Tiên Quang Phật.

Nam-mô Tiên Xả Kỉnh Phật.

Nam-mô Tiên Giác Phật.

Nam-mô Đại Đăng Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam-mô Đăng Thí Dụ Phật.

Nam-mô Đối Trị Tiên Phật.

Nam-mô Giác Tịnh Phật.

Nam-mô Đối Trị Phật.

Nam-mô Đối Trị Hận Phật.

Nam-mô Đối Trị Sơn Phật.

Nam-mô Ái Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Y Chỉ Phật.

Nam-mô Đông Phương A Sơ Phật.

Nam-mô Di-Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Đại Di-Lưu Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang Phật.

Nam-mô Chơn Thinh Phật.

Nam-mô Nam-Phương Nhựt Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Đại Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Xưng Quang Phật.

Nam-mô Di-Lưu Đăng Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Tây Phương A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Tràng Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Cao Phật.

Nam-mô Đại Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Đại Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Hương Tụ Phật.

Nam-mô Thượng Phương Đại Quang-Minh Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Hỏa Thinh Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam-mô La Võng Quang Phật.

Nam-mô Hạ Phương Sư-Tử Phật.

Nam-mô Xưng Vương Phật.

Nam-mô Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Đảnh Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật.

Nam-mô Đông Phương Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam-mô Hương Thượng Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Kiên Vương Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Thinh Hống Phật.

Nam-mô Trí Tự-Tại Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Ta-La Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Quang Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiên Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Thinh Đức Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn-Tấn Tu Phật.

Nam-mô Tu-Di Sơn Nhiên-Đăng Vương Phật.

Nam-mô Hương Sơn Phật.

Nam-mô Bất Khả Động Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Tầm Quang Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật.

Nam-mô Tỳ Lưu-La Phật.

Nam-mô Liên Hoa Phật.

Nam-mô Hỷ Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Kinh Bố Tràng Phật.

Nam-mô Đại Tu Hạnh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam-mô Ta La Tập Phật.

Nam-mô Đại Ta La Tập Phật.

Nam-mô Tràng Tướng Phật.

Nam-mô Tịnh Mạng Phật.

Nam-mô Kim Đài Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na Quang Phật.

Nam-mô Diệu Liên Hoa Kiếp, Ức Na-Do-Tha Bá Thiên Vạn Phật, Đồng Danh Nhứt Thiết

Bồ-Đề Hoa Phật.

Nam-mô Thất Bá Đồng Danh Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tam Bá Đồng Danh Đại Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung khẳm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thập Thiên Đồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Luân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Cái Phật.

Nam-mô Tam-Muội Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật.

Nam-mô Thiện-Hương Hương Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trạch-Địch Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Chí Quang Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Ni-Di Phật.

Nam-mô Bất Khả Tận Thế-Giới Nhứt-Thiết Sắc Phật.

Nam-mô Ca-Sa-Tràng Thế-Giới Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tràng Thế-Giới Trí Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hương Cử Thế-Giới Thắng Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Ma-Ni Thế-Giới Kim Cang Tạng Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Thế-Giới Trí Tràng Phật.

Nam-mô Ý Vị Thế Giới Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thủ Thế-Giới Phật Thắng Phật.

Nam-mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế-Giới Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô An-Lạc Thế-Giới Tối Thắng Lực Phật.

Nam-mô A Sơ Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Bảo Cu-Tô-Ma Công Đức Hải Lưu Ly Ca Na Già Sơn Chân Kim Quang Minh

Thắng Phật.

Nam-mô Kiên Cam-Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Công Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Trụ Trì Phật.

Nam-mô Sanh Oai Đức Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Kim-Tác Cái Sơn Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Quang Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Phật.

Nam-mô Ca-Diếp Phật.

Nam-mô Tam-Muội Thủ Thắng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-Tát.

Nếu Thiện-nam-tử Thiện-nữ-nhân thọ trì danh Phật Bồ-Tát này, siêu vượt thế gian 3o kiếp.

Nam-mô Nhựt Luân Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt-Quang Minh Bồ-Tát.

Nếu người thọ trì tên Phật Bồ-Tát này, siêu việt thế gian ngàn kiếp.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, siêu vượt thế gian bốn đại kiếp, thường hiện sinh trước chư Phật Bồ Tát, chẳng còn làm tội năm nghịch.

Nam-mô Tam-Muội Thắng Phấn-Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, đặng ngàn tam-muội, siêu vượt thế gian vô lượng ngàn kiếp, đồng công đức Di-Lặc Bồ-Tát.

Nam-mô Bảo Cu-Tô Ma Thân Quang-Minh Thắng Phật.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian chẳng thể đếm kiếp.

Nam-mô Tối Thắng Ba-Đầu-Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nếu người thọ trì danh Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian vô lượng kiếp, thường đặng túc mạng ( biết đời trước ).

Nam-mô Bảo-Hoa Phấn Tấn Như-Lai.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh Phật này, đặng ngàn tam muội, các chúng sinh qui mạng người ấy, được

chư Phật Như Lai khen ngợi, người ấy siêu vượt thế gian ngàn kiếp, chẳng lâu chuyển pháp luân.

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên hiệu Phật này, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thọ trì tên Phật này, nếu có người xả bẩy báu như núi Tu-Di để dùng bố thí đến hằng sa

thế giới, nếu có người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, phước ấy hơn kia.

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân-Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Si Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hận Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hí Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Thanh-Tịnh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như-Ý Thông Thanh-Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Thi Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh-Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Nhẫn-Nhục Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Tinh-Tấn Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Khởi Thiền Thành-Tựu Tự-Tại Phật.

Nam-mô Khởi Bát Nhã Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Thi Tư-Duy Đắc Danh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Giới Tư-Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Nhẫn Nhục Tư-Duy Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tư-Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Thiền Tư-Duy Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bát Nhã Tư-Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Bất Khả Tư-Nghị Đắc Danh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Bất Khả Tư-Nghị Đắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam-mô Hạnh Khởi Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Đà La-Ni Tánh Thanh Tịnh Tự-Tại Thắng Phật.

Nam-mô Đà La-Ni Xưng Thanh-Tịnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Đà La-Ni Thi Thanh-Tịnh Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Không Hạnh Đắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Không Vô Ngã Đắc Danh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhãn Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Nhĩ Quang-Minh Nhơn Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tỷ Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thiệt Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thân Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tâm Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Sắc Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thinh Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hàng Phục Hương Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Vị Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Xúc Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung đày đặn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Diệm Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Tán Thán Quang-Minh Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quang-Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Sự Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thế Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Bạt Khổ Tự-Tại Phật.

Nam-mô Âm Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Giới Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bất Nhị Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Sanh Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Thinh Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Địa-Hoa Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Man Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Hương Cái Quang-Minh Tự-Tại Phật.

Nam-mô Y Quang-Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Quan Thế Tự-Tại Phật.

Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Diệm Di Lưu Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Sơ Xuất Nhựt Nhiên Đăng Nguyệt Hoa Bảo Ba-Đầu-Ma Kim Quang-Minh Thân

Lô-Xá-Na Phóng Vô Ngại Bảo Quang-Minh Chiếu Thập Phương Thế-Giới Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Long Phật.

Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Hỏa Tụ Phật.

Nam-mô Diệm Tích Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Biên Tư-Duy Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Thiện Hương Hương Phật.

Nam-mô Vô Tránh Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lậu Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Hiền Thân Phật.

Nam-mô Hiền Tướng Phật.

Nam-mô Biến Kiến Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật.

Nam-mô Tâm Bình Đẳng Phật.

Nam-mô Kiên An-Ổn Phật.

Nam-mô Ta La Phật.

Nam-mô Đắc Danh Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Xưng Liên Hoa Phật.

Nam-mô Hoa Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Địch Đối Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Thế Phật.

Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật.

Nam-mô Đệ Nhứt Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Cúng-Dường Phật.

Nam-mô Đại Phấn-Tấn Trí Thinh Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Điển Quang Phật.

Nam-mô Chiếu Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Ba-Đầu-Ma Thắng Vương Phật.

Nam-mô Cầu Danh Phát Thinh Tu Hành Phật.

Nam-mô Đế Thích Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Bảo Ma-Ni Vương Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diệm Xưng Thành Tựu Vương Phật.

Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Trí Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyệt Âm Phật.

Nam-mô Từ Hạnh Phật.

Nam-mô Diêm Phù Đàn Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phật.

Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Đại Quang-Minh Phật.

Nam-mô Điển Chiếu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chủng Chiếu Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Công-Đức Hải Phật.

Nam-mô Cụ Túc Công-Đức Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, trụ ở an không ai động được, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn năm trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thượng Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Sư-Tử Tràng Phật.

Nam-mô Đế Thích Tràng Phật.

Nam-mô Hỏa Tràng Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Diệu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Vân Tự-Tại Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Nhựt Đăng Phật.

Nam-mô Tối Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Sanh Phật.

Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Đức Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thượng Phật.

Nam-mô Diệu Khứ Phật.

Nam-mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam-mô Đăng Minh Phật.

Nam-mô Bất Yểm Túc Thân Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Bất Định Quang Minh Ba-Đầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Công Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-Đầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Xuất Tu-Di-Sơn Ba-Đầu-Ma Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Kiếp Nhị Vạn Đồng Danh Quang Tác Phật.

Nam-mô Nhị Vạn Đồng Danh Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Nhị Vạn Đồng Danh Thích Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Đồng Danh Đế Thích Nhựt Thái Bạch Tinh-Tú Vô Lượng Bá Thiên Vạn Kiếp

Bất Khả Số Phật.

Thiện nam tử! Hãy qui mạng chư Bồ-Tát.

Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Nam-mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.

Nam-mô Địa Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-Tát.

Nam-mô Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Đại Hương Tượng Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Dược Thượng Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang Tạng Bồ-Tát.

Nam-mô Giải-Thoát Nguyệt Bồ-Tát.

Nam-mô Di-Lặc Bồ-Tát.

Nam-mô Phấn Tấn Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Sở Phát Bồ-Tát.

Nam-mô Đà-La-Ni Tự-Tại Vương Bồ-Tát.

Nam-mô Vô Tận Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Kiên Ý Bồ-Tát.

Nam-mô Nhựt Tạng Bồ-Tát.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bồ-Tát.

Nam-mô Đông Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Phạm Thắng Bồ-Tát.

Nam-mô Nam-Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Bất Lân Đà La Bồ-Tát.

Nam-mô Tây Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Đại Công Đức Bồ-Tát.

Nam-mô Bắc Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Đồng Danh Đại-Dược Vương Bồ-Tát.

Qui mạng như thế cả thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên Bồ-Tát.

Lại tiếp, hãy xưng hiệu Bích Chi Phật.

Nam-mô A-Lợi Đa-Bích-Chi Phật.

Nam-mô Ba-Lợi Đa-Bích-Chi Phật.

Nam-mô Đa Già Lâu Bích Chi Phật.

Nam-mô Xưng Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiến Bích Chi Phật.

Nam-mô Ái Kiến Bích Chi Phật.

Nam-mô Giác Bích Chi Phật.

Nam-mô Càn-Đà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Vọng Bích Chi Phật.

Nam-mô Lê Sa Bà Bích Chi Phật.

Nam-mô Văn Bích Chi Phật.

Nam-mô Trí Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Tỳ-Da-Ly Bích Chi Phật.

Nam-mô Cu-Tát-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ba-Tẩu-Đà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Độc Tịnh-Tâm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thật Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Phước Đức Bích Chi Phật.

Nam-mô Hắc Bích Chi Phật.

Nam-mô Duy Hắc Bích Chi Phật.

Nam-mô Trực Phước-Đức Bích Chi Phật.

Nam-mô Thức Bích Chi Phật.

Nam-mô Hương Bích Chi Phật.

Nam-mô Hữu Hương Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiến Nhơn Phi Đằng Bích Chi Phật.

Nam-mô Khả Ba La Bích Chi Phật.

Nam-mô Tần Ma Lợi Bích Chi Phật.

Nam-mô Nguyệt Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Trí Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu-Đà-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưng Cầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiềm Cầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Đại Thế Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu Hành Bất Trước Bích Chi Phật.

Nam-mô Nan Xả Bích Chi Phật.

Nam-mô Thật Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Khả Tỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Hỷ Thượng Bích Chi Phật.

Nam-mô Tùy Hỷ Bích Chi Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, oai rốn tất cả, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Thập Nhị Ba La Đọa Bích Chi Phật.

Nam-mô Thập Đồng Danh Ba La Bích Chi Phật.

Nam-mô Hỏa Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Đồng Bồ-Đề Bích Chi Phật.

Nam-mô Ma-Ha-Nam Bích Chi Phật.

Nam-mô Tâm Thượng Bích Chi Phật.

Nam-mô Phát Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Bích Chi Phật.

Nam-mô Vi Đà Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam-mô Đoạn Hữu Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba-Chi-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Đoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam-mô Thi Ba-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Chuyển Giác Bích Chi Phật.

Nam-mô Khứ Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Cao Khứ Bích Chi Phật.

Nam-mô A-Tất-Đa Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Lậu Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Tận Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Thân Bích Chi Phật.

Nam-mô Đắc Thoát Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam-mô Độc Bích Chi Phật.

Nam-mô Kê Thơ Bích Chi Phật.

Nam-mô Năng Tác Kiêu Mạn Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Thối Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Thối Khứ Bích Chi Phật.

Nam-mô Tầm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Kiết Bích Chi Phật.

Nam-mô Bất Khả Tâm Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam-mô Cù Đa Bích Chi Phật.

Nam-mô Đoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam-mô Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam-mô Tâm Đắc Giải-Thoát Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam-mô Kiết Bích Chi Phật.

Nam-mô Sai Ma Bích Chi Phật.

Nam-mô Giá La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Giá La Bích Chi Phật.

Nam-mô Lê Ba Bà Bích Chi Phật.

Nam-mô Bồ Ta Tha Tịnh Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Hương Đảm Bích Chi Phật.

Nam-mô A Sa La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Bà Sa-La Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba-Đầu Bích Chi Phật.

Nam-mô Thiện Hiền Bích Chi Phật.

Nam-mô Hiền Đức Bích Chi Phật.

Nam-mô Tu-Ma Bích Chi Phật.

Nam-mô Thâu Na Bích Chi Phật.

Nam-mô Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam-mô Ưu Ba Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam-mô Phất Xa Bích Chi Phật.

Nam-mô Ngưu Xỉ Bích Chi Phật.

Nam-mô Lậu Tân Bích Chi Phật.

Nam-mô Tối Hậu Thân Bích Chi Phật.

Qui mạng như thế cả thẩy vô lượng vô biên Bích Chi Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Công-Đức Bảo Quang-Minh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Lực Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật.

Nam-mô Phá Nhứt-Thiết Ám Ế Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Trang-Nghiêm Chiếu Tác Phật.

Nam-mô Quang Minh Tác Phật.

Nam-mô Đại Diệm Phật.

Nam-mô Vô Biên Hành Công Công-Đức Phật.

Nam-mô Pháp Công-Đức Vân Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Nhiên-Đăng Cự Vương Phật.

Nam-mô Tài Thắng Phật.

Nam-mô Phá Nhứt Thiết Chúng Sanh Ám Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Kiến Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Văn Phật.

Nam-mô Sơn Phong Phật.

Nam-mô Kim Thánh Phật.

Nam-mô Ẩm Cam-Lồ Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đầu Phật.

Nam-mô Vô-Biên Tỳ Ni Thắng Vương Phật.

Nam-mô Điển Chiếu Quang-Minh La-Võng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Vô-Lượng Công-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Điển Nhựt Nguyệt Tác Quang Phật.

Nam-mô Phổ Cú Tố Ma Thắng Phấn-Tấn Công-Đức Tích Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang Phật.

Nam-mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam-mô Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Xa Xả Thi Kê Đầu Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả vui xem, con và chúng-sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn bẩy trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Phước Đức Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Trụ Ma-Ni Sơn Vương Phật.

Nam-mô Đoạn Nhứt-Thiết Phiền-Não Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Phá Toái Kim-Cang Kiên-Cố Phật.

Nam-mô Bảo Sí Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Ly Cấu Quang Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Dõng Mãnh Đắc Phật.

Nam-mô Tịnh Phật.

Nam-mô Phạm Đắc Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Phật.

Nam-mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Thắng Phật.

Nam-mô Lực Sĩ Phật.

Nam-mô Hoan-Hỷ Oai Đức Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam-mô Cú Tố Ma Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thọ Đề Phấn-Tấn Dõng Phật.

Nam-mô Tài Thắng Phật.

Nam-mô Niệm Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Kê Đầu Tràng Phật.

Nam-mô Bộ Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Ba Đầu Ma Thiện Trụ Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Quang-Minh Tràng Hỏa Chúng Sanh Trang-Nghiêm Quang Vương Phật.

Nam-mô Diệu Bình Đẳng Pháp Giới Trí Khởi Thinh Phật.

Nam-mô Quảng Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Đại Phấn Tấn La Võng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Hoa Nhãn Điển Quang Phật.

Nam-mô Tối Thắng Đại Sư Tử Ý Phật.

Nam-mô Đáo Pháp Giới Thắng Quang Lô Xá Na Vương Phật.

Nam-mô Thường Vô Cấu Công Đức Biến Chí Xưng Phật.

Nam-mô Nhựt Liên Hoa Thắng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Trí Tràng Phật.

Nam-mô Quảng Hỷ Vô Cấu Oai Đức Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Căn Bổn Thắng Thiện Đạo Sư Phật.

Nam-mô Trí Lực Phật.

Nam-mô Di Lâu Oai Đức Phật.

Nam-mô Nguyện Thanh-Tịnh Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thinh Quang Phật.

Nam-mô Bảo Công-Đức Tướng Trang-Nghiêm Tác Quang Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Địa Chủ Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật.

Nam-mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam-mô Kiến Chúng Sanh Hoan-Hỷ Phật.

Nam-mô Bất Động Thâm Quang-Minh Lô Xá Na Tập Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ Phóng Quang-Minh Bất Khả Tư-Nghị Vương Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Diệu Công-Đức Oai Đức Phật.

Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật.

Nam-mô Giải-Thoát Tinh-Tấn Nhựt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật.

Nam-mô Phổ Môn Chiếu Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Văn Kiến Phật.

Nam-mô Ca Na Ca Vô Cấu Quang-Minh Nhựt Diệm Vân Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Quang-Minh Nghi Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Địa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Giác Hư-Không Bình-Đẳng Tướng Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật.

Nam-mô Bình-Đẳng Bất Bình-Đẳng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Hại Tâm Bi Giải-Thoát Không Vương Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Nghĩa Tu Di Phật.

Nam-mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật.

Nam-mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Công-Đức Phật.

Nam-mô Đệ Nhứt Tự-Tại Thông Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Công-Đức Lô Xá Na Diệu Nguyệt Phật.

Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Thọ Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Quang Trưởng Thiện Tý Phật.

Nam-mô Bất Thối Công-Đức Hải Quang Phật.

Nam-mô Phổ Sanh Diệu Nhứt-Thiết Trí Tốc Phật.

Nam-mô Sư-Tử Quang Vô-Lượng Lực Trí Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt-Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật.

Nam-mô Viễn-Ly Nhứt-Thiết Ưu Não Phật.

Nam-mô Tự Tại Diệu Oai Đức Phật.

Nam-mô Kim-Cang Hoa Hỏa Quang Phật.

Nam-mô Quan Pháp Giới Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Nhiên Thọ Khẩn Na La Vương Phật.

Nam-mô Nhiên Hương Đăng Phật.

Nam-mô Ưng Vương Phật.

Nam-mô Như-Lai Công-Đức Phổ Môn Kiến Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Phổ Phấn-Tấn Vương Phật.

Nam-mô Quảng Hóa Tự-Tại Phật.

Nam-mô Pháp Giới Giải-Thoát Quang-Minh Bất-Khả Tư Nghị Ý Phật.

Nam-mô Như-Lai Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Thế Gian Luân Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Tu Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Hạnh Cảnh Giới Tuệ Phật.

Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Hư-Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt chẳng dài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Phước-Đức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật.

Nam-mô Năng Tác Hỷ Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Hống Tràng Phật.

Nam-mô Quan Nhãn Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Tận Trí Kim-Cang Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Nhựt Tạng Chiếu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Trí Phu Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Phước-Đức Di Lầu Thượng Phật.

Nam-mô Căn Nhựt Oai Đức Phật.

Nam-mô Mãn Quang-Minh Thân Quang Phật.

Nam-mô Địa Đệ Nhứt Tướng Hoa Phật.

Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật.

Nam-mô Bình-Đẳng Ngôn-Ngữ Kê Đầu Phật.

Nam-mô Thật Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam-mô Kiên Tinh-Tấn Phấn-Tấn Thành-Tựu Nghĩa Tâm Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Quan Xưng Phật.

Nam-mô Từ Quang-Minh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Phước-Đức Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Niệm Nhứt-Thiết Chúng-Sanh Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Tu Di Bộ Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam-mô Giáo-Hóa Nhứt-Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Nan Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật.

Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật.

Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật.

Nam-mô Thập Phương Quảng Công-Đức Xưng Vô Tận Lạc Phật.

Nam-mô Ái Đại Tri Kiến Bất Không Văn Danh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Lực Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phạm Công-Đức Phật.

Nam-mô Hương Tượng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Mật Tích Phật.

Nam-mô Thiện Chuyển Thành-Tựu Nghĩa Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Hóa Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thường Công Đức Nhiên Đăng Khứ Tuệ Phật.

Nam-mô Đáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật.

Nam-mô Đáo Pháp Giới Vô-Lượng Thinh Tuệ Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Thắng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Pháp Giới Nhựt Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Vô Trung Công-Đức Hải Chuyển Pháp Luân Thinh Phật.

Nam-mô Nhựt Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Vô Tận Công Đức Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Cự Phật.

Nam-mô Đại Long Thinh Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Sư-Tử Tọa Phấn Tấn Tề Phật.

Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật.

Nam-mô Trụ Trì Địa Thiện Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Đăng Vương Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Sanh Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Diệm Tràng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Đức Vân Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Đệ Nhứt Quang Minh Kim Đình Liệu Phật.

Nam-mô Quán Nhứt Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Hóa Nhựt Phật.

Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật.

Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật.

Nam-mô Kim-Cang Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Quảng Cu Tô Ma Tác Phật.

Nam-mô Nhơn Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Luân Chiếu Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Long Xưng Vô Lượng Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo Công Đức Tu Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Tu Di Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Ba La Mật Hải Phật.

Nam-mô Bảo Diệm-Diện-Môn Tràng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nguyện Quang Minh Phật.

Nam-mô Quảng Đắc Nhứt Thiết Pháp Tề Phật.

Nam-mô Quang Minh La Võng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nghĩa Công Đức Tràng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thông Thủ Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhứt Thiết Pháp Giới Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thắng Tam-Muội Tinh Tấn Tuệ Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu Di Tràng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bồ-Đề Phân Cu Tô Ma Tác Vương Phật.

Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Đại Hải Phật.

Nam-mô Bảo Sư-Tử Lực Phật.

Nam-mô Phổ Trí Hải Vương Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Thiện Hóa Tràng Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thinh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chánh dung trắng màu chẳng khuấy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây năm ngàn chín trăm vị Phật.

************************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Sáu

Hết

-----------

TÁN

Mười phương thế giới, Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Hiện Tiền Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát.

*******************************