Quyển 7

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 422)
Quyển 7

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ BẢY

Mặt Phật dường như trăng sạch đầy ( tròn )

Cũng như ngàn nhựt phóng quang-minh

Sáng tròn chiếu khắp nơi mười phương

 Hỷ xả từ bi đều khẳm đủ.

Nam-mô Phổ Công-Đức Vân Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Hải Phật.

Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật.

Nam-mô Hương Quang Oai Đức Phật.

Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật.

Nam-mô Ba Đầu Ma Quang Minh Phu Vương Phật.

Nam-mô Đại Tinh-Tấn Thiện Trí-Tuệ Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Đức Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hàng-Phục Diệu Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Công-Đức Thắng Tâm Vương Phật.

Nam-mô Thiện Thành-Tựu Vô-Biên Công-Đức Vương Phật.

Nam-mô Đoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệu Công-Đức Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu-Di-Sơn Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Hóa Vương Phật.

Nam-mô Tự Trí Phạm Hạnh Phật.

Nam-mô Sư Tử Nhãn Diệm Vân Phật.

Nam-mô Đại Hải Thiên Diệm-Môn Phật.

Nam-mô Giác Thủ Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Vị Đại Thánh Thiên Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật.

Nam-mô Mãn Pháp Giới Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam-mô Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu Phật.

Nam-mô Chiếu Thắng Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật.

Nam-mô Chuyển Đăng Luân Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Luân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nguyệt Đăng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật.

Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Nhựt Chiếu Phật.

Nam-mô Thường Phóng Phổ Quang-Minh Thiệt Công Đức Hải Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp-Giới Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Trường Tý Phật.

Nam-mô Cao Kiến Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Địa Bình-Đẳng Quang Minh Thế-Giới Phổ Chiếu Thập Phương

Quang-Minh Thinh Hống Hư Không Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hoa Trì Trang-Nghiêm Thế-Giới Phổ-Môn Kiến Diệu Quang-Minh Phật

Nam-mô Vô-Biên Công-Đức Trụ Trì Thế-Giới Vô-Biên Công-Đức Phổ Quang Phật.

Nam-mô Di-Lưu Thắng Nhiên-Đăng Thế Giới, Phổ Quang-Minh Hư-Không Cảnh Tượng Phật

Nam-mô Nhứt-Thiết Diệu Thinh Thiện Ái Văn Thế-Giới, Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật.

Nam-mô Diệu-Thinh Trang-Nghiêm Thế Giới, Bảo Tu-Di-Sơn Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Bảo Sắc Trang-Nghiêm Quang-Minh Chiếu Thế-Giới, Thiện Hóa Pháp

Giới Thinh Tràng Phật.

Nam-mô Hương Tạng Kim-Cang Trang Nghiêm Thế-Giới, Kim-Cang Quang-Minh Điển

Thinh Hống Phật.

Nam-mô Diệm Thinh Thế Giới, Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Ba Đầu Ma Gián-Thố Trang Nghiêm Vô Cấu Thế Giới, Pháp Thành Tuệ Hống

Thinh Phật.

Nam-mô Năng Dữ Lạc Thế Giới, Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Đăng Phật.

Nam-mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng Thế Giới, Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công

Đức Đại Hải Phật.

Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế Giới, Đại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Trang Nghiêm Gián Thố Thế Giới, Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang

Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Tu Vương Thế Giới, Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế Giới, Thiện Giác Phạm Oai Đức Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thân Thế-Giới, Nhứt Thiết Chủng Lực Hư Không

Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Thủ-Anh-Lạc Thành Tựu Thế Giới, Nhứt-Thiết Chư Ba-La Mật Tướng Đại Hải

Oai Đức Phật.

Nam-mô Luân-Trần Phổ Cái Thế Giới, Đoạn Nhứt Thiết Trước Hỷ Tác Phật.

Nam-mô Bảo Man Diệu-Tràng Thế Giới, Đại Xưng Quảng Công Đức Hống Chiếu Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Trang-Nghiêm Phổ Trang-Nghiêm Quang-Minh Thế-Giới,

Vô Sai Biệt Trí Quang-Minh Công-Đức Hải Phật.

Nam-mô Vô Tận Quang-Minh Trạch-Tràng Thế Giới, Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang

Minh Phật.

Nam-mô Phóng Bảo Diệm Hoa Thế-Giới, Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Oai Đức Diệm-Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật.

Nam-mô Bảo Luân Bình Đẳng Quang-Trang-Nghiêm Thế Giới, Phổ Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Thọ Tu Tràng Thế Giới, Thanh-Tịnh Nhứt-Thiết Niệm Vô Ngại Quang

Minh Phật.

Nam-mô Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm Thế Giới, Quảng Hỷ Kiến Quang

Minh Trí-Tuệ Phật.

Nam-mô Vi-Tế Quang-Minh Trang-Nghiêm Chiếu Thế-Giới, Pháp Giới Phấn-Tấn Thiện

Quan Phật.

Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế-Giới, Vô Chướng Ngại Trí Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Phổ Diệm Vân Hỏa Nhiên Thế-Giới, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Hống Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh Luân Thế-Giới, Thanh Tịnh Sắc

Tướng Hoa Oai Đức Phật.

Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu Thế-Giới, Vô Chướng Ngại Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành-Tựu Thắng Thế-Giới, Quá Khứ Giới Trí

Thân Quang-Minh Phật.

Nam-mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Thế Giới, Bảo Quảng Cự Phật.

Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật.

Nam-mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng Thế Giới, Phổ Kiến Diệu Công Đức Quang Minh

Phật.

Nam-mô Ma Ni Đảnh Tác Tu Quang Minh Thế Giới, Phổ Thập Phương Thinh Vân Phật.

Nam-mô Tự Tại Ma Ni Kim Cang Tạng Thế Giới, Trí Thắng Tu-Di Vương Phật.

Nam-mô Ma Ni Y Tọa Thành Tựu Thắng Thế Giới, Phóng Hương Quang Minh Công Đức

Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Hoa Ưu Ba La Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Trí Tràng Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Úy

Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nhựt Tràng Lạc Tạng Thế Giới, Phổ Môn Trí Lô Xá Na Hống Phật.

Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng Thế Giới, Vô Lượng Công Đức Hải Quang

Minh Phật.

Nam-mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thế Giới, Pháp Vân Điển Quang Phật.

Nam-mô Tướng Khoái Chiếu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Công Đức Xưng Giải Thoát

Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Thành Tựu Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thanh-Tịnh Nhãn Vô Cấu

Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang-Nghiêm Thế Giới, Sư Tử Quang Minh

Thắng Quang Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Đẳng Quang Minh Thế Giới, Quảng Quang Minh

Trí Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Tu Khoái Thế Giới, Kim Quang Minh Vô Lượng Lực

Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam-mô Phóng Quang Câu Tô Ma Trầm Luân Thế Giới, Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên

Cố Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt đủ, đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Quang Minh Lực Kiên Cố

Phật.

Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Phổ Quang Minh Đại Tự Tại

Tràng Phật.

Nam-mô Câu Tô Di Đa Viêm Luân Trang Nghiêm Thế Giới, Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Đức

Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Địa Thành Tựu Oai Đức Thế Giới, Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Hống Thế Giới, Tướng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Lượng Chúng Sanh Công Đức

Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Quang-Minh Chiếu Thế Giới, Phạm Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Sanh Vô Cấu Quang-Minh Thế Giới, Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang-Minh Chiếu Nhiên Đăng Thế Giới, Bất Khả Hiềm Lực Phổ

Quang-Minh Tràng Phật.

Nam-mô Chiếu Bình-Đẳng Quang-Minh Thế Giới, Vô Cấu Công Đức Nhựt Nhãn Phật.

Nam-mô Bảo Tác Trang-Nghiêm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập

Phương Phật.

Nam-mô Vô Trần Thế Giới, Vô Lượng Thắng Hạnh Tràng Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Quang-Minh Thế Giới, Pháp Giới Hư-Không Bình-Đẳng Quang-Minh

Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành-Tựu Thế Giới, Công Đức Tướng Vân Thắng Oai

Đức Phật.

Nam-mô Cung Điện Trang-Nghiêm Tràng Thế-Giới,Lô Xá Na Thắng Đảnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Tu Thắng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới, Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật.

Nam-mô Khoái Địa Sắc Quang Thế-Giới, Thiện Quyến Thuộc Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Thiện Tác Phu Thế Giới, Pháp Hạnh Hỷ Vô Tận Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Phước Đức Oai Đức Luân Thế Giới, Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang-Minh

Phật.

Nam-mô Ma-Ni Bảo Ba-Đầu-Ma Trang Nghiêm Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Diệm Địa Thành-Tựu Thế Giới Vô Lượng Lực Thành-Tựu Tuệ Phật.

Nam-mô Phạm Chiếu Thế Giới Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Thinh Trần Bình Đẳng Thế Giới, Kim Sắc Nhiên Di Lâu Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thế Giới, Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới, Bảo Nhiên-Đăng Phổ Quang Minh Tràng

Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang-Minh Thế-Giới, Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới, Vô Tận Công-Đức Hoa Oai Đức Phật.

Nam-mô Cảnh Quang-Minh Chiếu Thế Giới, Hạnh Lực Cam-Lồ Hống Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Chiên-Đàn Khoái Nguyệt Trang-Nghiêm Thế Giới, Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng

Oai-Đức Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Tụ Tập Thế Giới, Vô Biên Tinh Tấn Quang-Minh Công-Đức

Thắng Vương Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế Giới, Nhựt Đăng Vương Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Bạt Đề Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Nam-mô Ma Lê Chi Thế Giới, Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Hạnh Thế Giới, Na-La-Diên Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Hữu Hoa Thế Giới, Ba-Đầu-Ma Oai Đức Phật.

Nam-mô Hữu Vân Thế Giới, Vân Thinh Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hạnh Thế Giới, Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam-mô Liên Hoa Thế Giới, Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Quang Tràng Thế Giới, Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới, Trang Nghiêm Vương

Phật.

Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thế Giới, Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc Thế Giới, Vô Biên Công Đức Bảo Tập

Thị Hiện An-Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Gián Thác ( Thố ) Thế Giới, Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Thiện nam tử, như thế chư Phật trong các thế giới, tất cả qui mạng. Và Bồ-Tát Ma-ha-tát tất cả đại-chúng ở đó cũng đều qui mạng.

Bấy giờ các Tỳ-Khưu bạch Phật rằng : 'Thế Tôn ! Thế Tôn như thế chư Phật Như-Lai bao nhiêu thọ mạng dài vắn đồng không ?'

Phật đáp các Tỳ-Khưu : 'Các ông lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ-Khưu, kiếp Hiền thế giới Ta-bà này chúng ta, cõi nước Phật Thích-Ca Mâu-Ni một kiếp, ở thế An-Lạc là một ngày một đêm. Nếu thế giới An-Lạc đất nước Phật A-Di-Đà một kiếp, nơi thế giới Ca-Sa-Tràng, đất nước Phật Toái Kim-Cang là một ngày một đêm. Nếu thế giới Ca-Sa-Tràng đất nước Phật Toái Kim-Cang một kiếp, nơi thế giới Bất Thối Luân Hống, đất nước Phật Thiện-Khoái Quang-Minh Ba-Đầu-Ma Phu Thân Như Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Bất Thối Luân Hống một kiếp, nơi thế giới Vô Cấu đất nước Phật Pháp Tràng Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Vô Cấu một kiếp, nơi thế giới Thiện Nhiên Đăng đất nước Phật Sư Tử Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Thiện Nhiên Đăng một kiếp, nơi thế giới Thiện Quang Minh đất nước Phật Lô-Xá-Na Tạng Như-Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Thiện Quang Minh một kiếp, nơi thế giới Nan Quá đất nước Phật Pháp Quang-Minh Ba-Đầu-Ma Phụ Thân Như-Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Nan Quá một kiếp, nơi thế giới Trang-Nghiêm Huệ đất nước Phật Nhất-Thiết Thông Quang Như-Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Trang-Nghiêm Huệ một kiếp, nơi thế giới Kinh-Luân-Quang đất nước Phật Nguyệt Trí Như-Lai là một ngày một đêm.

Tỳ-Khưu ! Vào số như vậy đầy đủ qua mười A tăng-kỳ trăm ngàn muôn thế giới, sau rốt thế giới Ba-Đầu-Ma-Thắng nơi đất nước Phật Hiền-Thắng Như-Lai là một ngày một đêm. Tỳ-Khưu ! như thế cả thẩy thế giới vô-lượng vô-biên dài vắn chẳng bằng, chư Phật Như-Lai mạng sống ở đời cũng lại như vậy. Chư Tỳ-Khưu ! Các ông nên hãy niệm danh chư Phật này, nói như vầy :

Nam-mô như thế cả thẩy chư Phật Như-Lai.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô A Di Đà Phật.

Nam-mô Toái Kim Cang Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.

Nam-mô Nguyệt Trí Phật.

Nam-mô Hỷ Thân Phật.

Nam-mô Vô Cầu Lợi Phật.

Nam-mô Du Hí Phật.

Nam-mô Ly Ám Phật.

Nam-mô Đa Thiên Phật.

Nam-mô Di Lưu Tướng Phật.

Nam-mô Chúng Minh Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật.

Nam-mô Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Bất Động Trí Phật.

Nam-mô A Ni La Trí Phật.

Nam-mô A Tư Đà Trí Phật.

Nam-mô Hạnh Trí Phật.

Nam-mô A Nầu La Trí Phật.

Nam-mô Thường Trí Phật.

Nam-mô Diệu Trí Phật.

Nam-mô Lạc Tự-Tại Thiên Phật.

Nam-mô Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật.

Nam-mô Am-Ma-La Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Thối Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật.

Nam-mô A Ni La Nguyệt Phật.

Nam-mô Bà Lưu Na Nguyệt Phật.

Nam-mô A Tư Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô A Lầu Na Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Thối Nhãn Phật.

Nam-mô Đệ Nhứt Nhãn Phật.

Nam-mô A Ni La Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Động Nhãn Phật.

Nam-mô A Tư Đà Nhãn Phật.

Nam-mô Hạnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bà Lư Na Nhãn Phật.

Nam-mô Thắng Nhãn Phật.

Nam-mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam-mô Bất Thối Tràng Phật.

Nam-mô A Ni La Tràng Phật.

Nam-mô A Tư Đà Tràng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, môi màu như trái tần bà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Hạnh Tràng Phật.

Nam-mô A Lầu Na Tràng Phật.

Nam-mô Thường Tràng Phật.

Nam-mô Diệu Tràng Phật.

Nam-mô Tự-Tại Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Di Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Phạm Mạng Phật.

Nam-mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Quyết Định Vương Phật.

Nam-mô Di Lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật.

Nam-mô Trí Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Thắng Phật.

Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Pháp Ý Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Xưng Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Tuệ Phật.

Nam-mô Vi Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Đăng Phật.

Nam-mô Trạch Nghĩa Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam-mô Bất Khứ Phật.

Nam-mô Trạch Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Hậu Ba Ta La Phật.

Nam-mô Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Quan Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Công Đức Phật.

Nam-mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam-mô Nhân Đà Là Tràng Thắng Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Đức Kê Đô Phật.

Nam-mô Vô Cấu Luân Đại Bi Vân Tràng Phật.

Nam-mô Kim Cang Na-La-Diên Tràng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật.

Nam-mô Hỏa Diệm Phật.

Nam-mô Sơn Thắng Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Pháp Hải Thượng Trang-Nghiêm Tốc Trụ Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Vi Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Công Đức Hải Quang-Minh Luân Thắng Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi Khư La Thắng Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Bất Thối Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Đức Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Nhiên Đăng Tràng Phật.

Nam-mô Tu Di Công Đức Quang Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Nhiên-Đăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Điển Tốc Tràng Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam-mô Bất Thối Pháp Giới Hống Phật.

Nam-mô Trí Lực Oai Đức Sơn Vương Phật.

Nam-mô Điển Quang Minh Kiếp, Thiện Tạo Thế Giới, Sơ Phóng Chiên Đàn Hương Quang

Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Thiện Quyết-Định Thanh-Tịnh Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Sơ Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Cam Lồ Trang Nghiêm Kiếp, Thiện Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Chiên Đàn Nhiên-

Đăng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Kiếp, Diệu Hương Thế Giới, Tu-Di Quang-Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Kiếp, Trang-Nghiêm Thế Giới, Sơ Vô Biên Công Đức Chủng Chủng Bảo

Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Kiếp, Bất-Khả Hiềm Thế Giới, Sơ Tỳ Sa Môn Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Kiếp, Bất-Khả Hiềm Xưng Thế Giới, Sơ Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất-Khả Ha Kiếp, Xưng Tài Thế Giới, Sơ Bất-Khả Tư-Nghị Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Trang-Nghiêm Kiếp, Lạc Thanh-Tịnh Thế Giới, Sơ Quan Thế Vương

Phật.

Nam-mô Chơn Trần Kiếp, Quang-Minh Ma Thế-Giới, Sơ Hỏa Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phạm Tán Thán Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Lực Trang-Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Đức Quang Minh Trang Nghiêm Kiếp, Nguyệt Tràng Thế Giới, Sơ Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Hương Hạnh Bình Đẳng Thắng Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Kiếp Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Thiên Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt La Tràng Kê Đô Vương Phật.

Nam-mô Tín Oai Đức Phật.

Nam-mô Bảo Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Diệu Nhựt Thân Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thân Trí Quang-Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Trược Thân Phật.

Nam-mô Diêm Phù Đàn Oai-Đức Vương Phật.

Nam-mô Tướng Trang-Nghiêm Thân Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Quang-Minh Hỏa Nguyệt Phật.

Nam-mô Thiện Quan Trí Kê Đô Phật.

Nam-mô Vô Cấu Trí Quang-Minh Vương Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đày..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lời tiếng sâu xa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Kim-Cang Na-La-Diên Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật.

Nam-mô Sư Tử Trí Phật.

Nam-mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Kim-Cang Bồ-Đề Quang Phật.

Nam-mô Quang Đăng Hỏa Kế Phật.

Nam-mô Trí Nhựt Kê Đô Phật.

Nam-mô Đắc Công Đức Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Ba Đầu Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Vô Chướng Cái Hống Phật.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam-mô Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Hư Không Lạc Thuyết Giác Phật.

Nam-mô Sơ Hương Thiện Danh Phật.

Nam-mô Phổ Thinh Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam-mô Cam-Lồ Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật.

Nam-mô Quang-Minh Nguyệt Vi Trần Phật.

Nam-mô Hư-Không Cảnh Tượng Đầu Kế Phật.

Nam-mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Sơn Thắng Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Công Đức Hỏa Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Hạnh Phật.

Nam-mô Diệm Hải Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tỷ Công Đức Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Tam-Muội Luân Thân Phật.

Nam-mô Trường Tý Bổn Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam-mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Khởi Bảo Tề Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Chiếu Tạng Vương Phật.

Nam-mô Thừa Tràng Phật.

Nam-mô Phổ Bất Nhị Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Hải Ba Đầu Ma Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật.

Nam-mô Pháp Hải Hống Quang Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Kế Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Thắng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Kê Đô Tràng Vân Phật.

Nam-mô Pháp Diệm Sơn Kê Đô Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Trí Phổ Cảnh Phật.

Nam-mô Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật.

Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hiền Chiếu Phật.

Nam-mô Liên Nhứt Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật.

Nam-mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Lạc Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam-mô Diệm Hải Phật.

Nam-mô Trí Nhựt Phổ Quang Minh Phật.

Nam-mô Phổ Luân Đảnh Phật.

Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Phước Đức Quang Hoa Đăng Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Trí Sư Tử Kê Đô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tướng Sơn Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật.

Nam-mô Nhựt Bộ Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Úy Na-La-Diên Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Trí Đăng Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Ba-Đầu-Ma Phu Thân Phật.

Nam-mô Công-Đức Hoa Thắng Hải Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Bồ Đề Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Phổ-Hiền Cảnh Tượng Kế Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Nhiên Đăng Hạnh Phật.

Nam-mô Kim Cang Hải Tràng Vương Phật.

Nam-mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Chiếu Chúng Sanh Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Hoa Oai Đức Quang Phật.

Nam-mô Thắng Ba Đầu Ma Hoa Tạng Phật.

Nam-mô Nhân Ba Đầu Ma Phật.

Nam-mô Hương Diệm Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Tướng Sơn Lô Xá Na Phật.

Nam-mô Phổ Văn Danh Xưng Tràng Phật.

Nam-mô Pháp Thành Quang Thắng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Quang Minh Tu-Di Phật.

Nam-mô Công Đức Oai Đức Phật.

Nam-mô Tướng Thắng Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật.

Nam-mô Quang Minh Công Đức Sơn Bát Nhã Chiếu Phật.

Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật.

Nam-mô Tự Tại Trang Nghiêm Trụ Trì Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Lô Xá Na Thanh Tịnh Kê Đô Phật.

Nam-mô Bảo Ba Đầu Ma Quang Minh Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Giác Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Vân Đăng Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Di Lưu Tạng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tướng tốt theo hình, rốn sâu tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn ba trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật.

Nam-mô Phước Đức Vân Cái Phật.

Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.

Nam-mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Nhựt Vân Đăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Vân Xưng Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Pháp Luân Lực Vân Phật.

Nam-mô Hương Giải Tràng Trí Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.

Nam-mô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật.

Nam-mô Hiền Thủ Di Lưu Oai Đức Phật.

Nam-mô Phổ Tuệ Vân Hống Phật.

Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.

Nam-mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.

Nam-mô Già Na Ca Ma Ni Sơn Thinh Phật.

Nam-mô Đảnh Tạng Nhứt Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật.

Nam-mô Nhiên Pháp Luân Oai Đức Phật.

Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật.

Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật.

Nam-mô Tam-Muội Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật.

Nam-mô Thắng Bảo Quang Phật.

Nam-mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Điển Vân Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật.

Nam-mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tam Muội Quang Minh Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Thinh Đa Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Hỏa Diệm Hải Thinh Phật.

Nam-mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật.

Nam-mô Tam-Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Đức Phật.

Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hỏa Diệm Quang Minh Phật.

Nam-mô Lô Xá Na Thắng Tu-Di Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tam-Muội Hải Sư Tử Phật.

Nam-mô Phổ Quang Tuệ Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Giới Thành Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Phổ Môn Hống Quang Vương Phật.

Nam-mô Hiền Thủ Phật.

Nam-mô Phổ Quang Thủ Phật.

Nam-mô Thai Vương Phật.

Nam-mô Pháp Giới Đăng Phật.

Nam-mô Hư-Không Sơn Chiếu Phật.

Nam-mô A Ni La Hữu Nhãn Phật.

Nam-mô Long Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Tu-Di Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê-Đô Tràng Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật.

Nam-mô Vân Vương Hống Thinh Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Thiệt Thinh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Kim Diêm Phù Tràng Thiên Giá Na Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Sắc Bá Quang Minh Phật.

Nam-mô Bảo Xưng Phật.

Nam-mô Bất Không Xưng Phật.

Nam-mô Nhựt Ái Phật.

Nam-mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Kê Đô Vương Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam-mô Hải Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Tràng Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Tụ Phật.

Nam-mô Trí Khởi Phật.

Nam-mô Phổ Hộ Phật.

Nam-mô Tát-Bà-Tỳ Phù Phật.

Nam-mô Đại Diệm Phật.

Khi ấy Tỳ-Khưu Ưu Ba-Ma-Na từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, bạch Phật rằng : 'Thế Tôn ! mấy Phật quá khứ ?' Phật bảo Tỳ-Khưu Ưu Ba-Ma-Na : 'Tỳ-Khưu ! Ví như cát sông hằng thế giới dưới đến chớn nước, trên tột hữu đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ.

Tỳ-Khưu ! Có người ở trong lấy bao nhiêu bụi chờ đó, qua cát sông hằng thế giới, để xuống một bụi nhỏ, như thế qua cát sông hằng thế giới, lại để xuống một bụi, cứ như vậy hết bao nhiêu bụi nhỏ đó. Tỳ-Khưu ! Trong ý thế nào ? Hoặc thế giới có để bụi nhỏ, hoặc chẳng để bụi nhỏ, số bụi nhỏ trong các thế giới ấy, có thể biết số hay không ?'

Tỳ-Khưu nói : 'Bạch không, Thế Tôn ! Phật bảo Tỳ-Khưu ! Tỳ-Khưu ! Bụi nhỏ ấy có thể biết số, mà Phật

Thích-Ca Mâu-Ni đồng danh quá khứ kia, vị đã nhập Niết-Bàn chẳng khá đếm biết. Tỳ-Khưu ! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như thấy trước mắt, mẹ chư Phật ấy đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, Đệ tử Thinh-Văn đệ nhất của chư Phật ấy đồng tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên : đệ tử thị giả (người hầu) đồng tên A-Nan. Huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên ! Tỳ-Khưu ! Bao nhiêu thế giới kia, người ấy nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt bụi nhỏ, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu đảnh, Tỳ-Khưu ! lại có người thứ hai, lấy một bụi nhỏ, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bao nhiêu đất nước Phật ấy, A-tăng-kỳ ức trăm ngàn muôn ức na-do-tha A-tăng-kỳ-kiếp đi, mới đặt xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ-Khưu ! như thế bao nhiêu thế giới đó đầy trong đó có bụi nhỏ, lại đặt nơi mười phương thế giới nữa. Tỳ-Khưu ! Lại qua thế giới ấy đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu-đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ-Khưu ! nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Tỳ-Khưu : 'Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, chư Phật đồng tên mẹ, đồng tên cha, đồng tên thành, đồng tên đệ tử, đồng tên thị giả, đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni, chẳng thể biết số.

Như Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Phật Bất Thắng Tràng, cũng như vậy, Phật Lô-Xá-Na cũng như vậy, Phật Vô- Cấu Thắng-Nhãn cũng như vậy, Phật Quang Minh Thanh Tịnh Vương cũng như vậy, Phật Vô-Cấu Quang Minh Nhãn cũng như vậy, Phật Thiện Vô-Cấu Thanh Tịnh cũng như vậy, Phật Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương cũng như vậy, Phật Bảo Quang Minh cũng như vậy, Phật Tịch Tu cũng như vậy, Phật Thinh-Đức cũng như vậy, Phật Ba-Đầu-Ma Thắng cũng như vậy, Phật Nhựt Nguyệt cũng như vậy, Phật Phổ-Bảo-Cái cũng như vậy.

Tỳ-Khưu ! Ông hãy qui mạng như thế cả thảy A-tăng-kỳ Phật đồng danh.

Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Phổ Chiếu Phật.

Nam-mô Dược Vương Phật.

Nam-mô Di-Lưu Đăng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Cái Phật.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Nam-mô Vật Thành Tựu Phật.

Nam-mô Xưng Trí Phật.

Nam-mô Tam Muội Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Quan Phật.

Nam-mô Bảo Kê Đô Phật.

Nam-mô Thi La Thí Phật.

Nam-mô Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Thật Ý Sơn Kê Đâu Vương Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Sơn Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam-mô Đại Di Lưu Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình quắn phía hữu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn bốn trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Quang Thắng Phật.

Nam-mô Đại Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Đại Trí Tràng Phật.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Phạm Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam-mô Trí Kê Đâu Phật.

Nam-mô Dư-Y Chỉ Hiệt Thinh Vương Phật.

Nam-mô Trí Cự Trụ Trì Phật.

Nam-mô Quá Nhứt Thiết Thế-Gian Phật.

Nam-mô Pháp Chiếu Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam-mô Phổ Quang Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam-mô Tịch Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thinh Phật.

Nam-mô Địa Trụ Trì Phật.

Nam-mô Công Đức Vương Quang Phật.

Nam-mô Trụ Trì Trí Đình Liệu Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Thắng Vương Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Kim-Sắc Ba-Đầu-Ma Thành Vương Phật.

Nam-mô Bảo Tác Phật.

Nam-mô Vô-Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Thân Quang Phật.

Nam-mô Long Thiên Phật.

Nam-mô Thiên Lực Phật.

Nam-mô Sư Tử Phật.

Nam-mô Ly Tránh Quang Phật.

Nam-mô Thế Thiên Phật.

Nam-mô Thắng Công Đức Vương Trang-Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật.

Nam-mô Thắng Tích Phật.

Nam-mô Nhơn Vương Phật.

Nam-mô Hoa Vương Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Kê Đâu Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Vô-Cấu Quang Phật.

Nam-mô Bồ Đề Bảo Hoa Bất Đoạn Tuyệt Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Chiêm-Bặc Thượng Phật.

Nam-mô Ý Phước Đức Tự-Tại Phật.

Nam-mô Quan Thinh Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Oai Đức Phật.

Nam-mô Công Đức Bảo Tập Hống Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Đức Phật.

Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Tư Hà Phật.

Nam-mô Oai Đức Phật.

Nam-mô A-Thâu-Ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này ắt đặng chẳng thối Bồ-Đề.

Nam-mô Nan-Đà Thế-Giới Chiên-Đàn Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này rốt ráo đặng tâm thanh tịnh.

Nam-mô Bạt Đà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật.

Nam-mô Ý Trí Kê Đâu Thế Giới Phá Ma Lực Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật.

Nam-mô Kê Đâu Ý Thắng Thế Giới Bảo Trượng Phật.

Nam-mô Ngữ Hống Thinh Thắng Thế Giới Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Sai Ma Thế Giới Tam Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quảng Thế Giới Thọ Đề Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Thắng Thế Giới Kim Cang Công Đức Thân Phật.

Nam-mô Quá Khứ Vô Lượng Vô Biên Hải Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử xưng danh Phật ấy, đặng rốt ráo chẳng thối tâm Bồ-Đề.

Nam-mô Di-Lưu Thắng Vương Phật.

Phật ấy mới thành thật, hội thứ nhất 80 ức trăm ngàn muôn Na-do-Tha chúng Thinh Văn. Hội thứ hai, 70 ức trăm ngàn muôn Na-do-Tha. Hội thứ ba, 60 ức trăm ngàn muôn Na-do-Tha. Hội thứ tư, 25 ức trăm ngàn muôn Na-do-Tha.

Nam-mô Sư Tử Diệu Thinh Vương Phật.

Như-Lai ấy hội đầu có 99 ức Thinh-Văn. Hội thứ hai, 90 ức. Hội thứ ba, 93 ức. Hội thứ tư, 99 ức. Như thế, chúng Bồ-Tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh-Văn. Tăng Bồ-Tát cũng như vậy.

Nam-mô Diệu Hạnh Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh-Văn. Tăng Bồ-Tát cũng như vậy.

Nam-mô Vô Lượng Đại Trang Nghiêm Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh-Văn. Hội thứ hai, 70 ức, nhẫn đến hội thứ 10 cũng vậy. Bồ-Tát Tăng cũng như vậy vô lượng vô biên.

Nam-mô Phóng Diệm Phật.

Phật ấy hội đầu có 90 ức Thinh-Văn. Như thế thứ hai cho đến thứ mười cũng như vậy. Tăng Bồ-Tát

Ma-ha-Tát vô lượng vô biên.

Nam-mô Nhứt-Thiết Quang-Minh Phật.

Phật ấy hội đầu có na-do-tha ức Thinh-Văn, Tăng Bồ-Tát cũng như thế.

Nam-mô Vô-Lượng Quang-Minh Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh-Văn có 96 ức, hội thứ hai có 94 ức, hội thứ ba có 92 ức. Bồ-Tát Tăng cũng như vậy.

Nam-mô Thinh Đức Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh-Văn có 80 ức, hội thứ hai 70 ức, hội thứ ba 60 ức. Bồ-Tát Tăng cũng như thế. Hãy nên qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật Bồ-Tát.

Lại nữa Tỳ-Khưu ! Hãy nên kỉnh lễ Bồ-Tát Phật, thế giới thanh tịnh phương nam, là Văn-Thù Sư-Lợi, hiện ở trong đất nước Phật Phổ-Kiến Như-Lai. Lại nữa Tỳ-Khưu ! Hãy kỉnh lễ bốn Đại-Sĩ Bồ-Tát, thứ nhất tên Quang-Minh-Tràng, hiện ở hướng đông, trong đất nước Phật Vô-Úy Như-Lai; thứ nhì tên Trí Thắng, hiện ở phương nam trong đất nước Phật Trí-Tụ Như-Lai; thứ ba tên Tịch Căn, hiện ở Phương Tây, trong đất nước Phật Trí-Sơn Như-Lai ; thứ tư tên Nguyện-Ý Thành-Tựu, hiện ở phương Bắc, trong đất nước Phật Na-La-Diên Như-Lai.

Lại kế, Tỳ-Khưu Ma-Ha-Nam hỏi lại Như-Lai : 'Thế Tôn ! Quá khứ mấy Phật nhập Niết Bàn ?' Phật bảo Ma-Ha-Nam ! Ông hãy lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ-Khưu, hướng đông hằng hà sa thế giới, hướng nam hằng hà sa thế giới, hướng tây hằng hà sa thế giới, hướng bắc hằng hà sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng hà sa thế giới, tất cả thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên tột đảnh đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ-Khưu ! nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ như thế có thể biết số không ?

Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn.' Phật bảo Tỳ-Khưu ! Như thế đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni, vị quá khứ vào Niết-Bàn, chẳng khá biết số. Tỳ-Khưu ! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như hiện tại trước mặt, chư Phật ấy mẹ đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tỳ-La, đệ tử Thinh Văn thứ nhất Phật ấy đồng tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Nan-Đà, huống chi các vị mẹ khác tên cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên, Tỳ-Khưu ! Bao nhiêu thế giới ấy, người ấy, nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nuớc, trên đến hữu đảnh. Tỳ-Khưu ! Lại có người thứ hai lấy bụi nhỏ ấy, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bấy nhiêu đất nước Phật, A Tăng Kỳ ức trăm ngàn muôn Na-Do-Tha thế giới, qua bấy nhiêu thế giới làm một bước. Tỳ-Khưu ! Người ấy lại qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức Na-Do-Tha A Tăng Kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ-Khưu ! Như thế bao nhiêu thế giới, hoặc đặt bụi nhỏ, và thế giới chẳng đặt, đầy trong đó bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới, Tỳ-Khưu ! Lại qua thế giới ấy, hoặc giới đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, các thế giới ấy dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong, bụi nhỏ. Tỳ-Khưu ! Nơi ý thế nào ? Các bụi nhỏ ấy có thể biết số không ?' Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Tỳ-Khưu ! Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, Phật đồng tên Thích-Ca Mâu-Ni ấy, mẹ đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, đệ tử thị giả đồng tên

A-Nan-Đà, chẳng thể biết số. Lại nữa Tỳ-Khư ! Lại có người thứ ba, lấy bụi nhỏ bao nhiêu thế giới ấy, qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, làm một bước, qua bấy nhiêu trăm ngàn muôn ức Na-Do-Tha A-Tăng Kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ lại có người thứ tư, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, hoặc đặt hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ-Khưu ! nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ?

Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Tỳ-Khưu : Bao nhiêu bụi nhỏ ấy, có thể biết số, song Phật Thích-Ca Mâu-Ni đồng tên ấy, mẹ đồng tên ấy, cha đồng tên, thế giới đồng tên, đệ tử đồng tên, thị giả đồng tên, Phật chẳng thể biết số.

Tỳ-Khưu ! như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy, thứ tám, thứ chín, thứ mười.

Lại nữa Tỳ-Khưu ! Lại có người thứ mười một, người này trong bao nhiêu bụi nhỏ ấy, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần; như một bụi nhỏ phá làm bao nhiêu phần, như thế, bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Tỳ-Khưu ! nơi ý thế nào ? bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Tỳ-Khưu ! Lại có người lấy đất nước Phật số bụi nhỏ bao nhiêu ấy, làm qua một bước, như thế thần thông mau lẹ, đi thế giới hướng Đông, vô lượng vô biên kiếp đi, đi thế giới hướng Đông như thế, để xuống một bụi nhỏ, hướng Đông hết bụi nhỏ, như thế hoặc cõi đặt bụi nhỏ, và cõi chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Như vậy hướng Nam nhẫn đến mười hướng, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ-Khưu ! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ?

Tỳ-Khưu thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Tỳ-Khưu ! Phần bụi nhỏ bao nhiêu đó có thể biết số, nhưng hiện nay ở đời, đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni vào Niết-Bàn chẳng khá biết số, mẹ đồng tên Ma-Ha Ma-Da, cha đồng tên Vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tì-La,đệ tử đồng tên Xá-Lợi-Phất,Mục-Kiền-Liên, thị giả đồng tên A-Na-Đà, huống chi các vị khác tên. Tỳ-Khưu ! Tôi số bao nhiêu bụi nhỏ ấy kiếp trụ đời, nói một Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên, chẳng thể cùng tận. Như thế đồng tên Phật Nhiên Đăng, đồng tên Phật Đề Ba-Diên, đồng tên Phật Đăng Quang-Minh, đồng tên Phật Nhất-Thiết-Thắng, đồng tên Phật Xưng-Vương, đồng tên Phật Ba-Đầu-Ma-Thắng, đồng tên Phật Tỳ-Bà-Thi, đồng tên Phật Thi-Khí, đồng tên Phật Tỳ-Xá Phù, đồng tên Phật Câu-Lưu-Tôn, đồng tên Phật Câu Na-Hàm Mâu-Ni, đồng tên Phật Ca-Diếp, như thế cả thẩy, mẹ khác tên, cho đến thị giả khác tên, vào Niết-Bàn, tôi biết Phật ấy như hiện ở trước mắt.

Hãy nên kỉnh lễ như thế cả thảy chư Phật. Bấy giờ Tỳ-Khưu Ưu-Ba Ma-Na bạch Phật rằng : 'Thế Tôn ! Thế Tôn, vị lai bao nhiêu Phật ?'

Phật bảo Tỳ-Khưu Ưu-Ba Ma-Na : 'Ông nay lắng nghe,sẽ vì ông nói. Tỳ-Khưu ? vị lai trong số kiếp Tinh-tú có 300 Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Kê Đâu. Lại có mười ngàn Phật đồng tên Trang Nghiêm Vương. Trong kiếp hoa tác có một ức trăm ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Bồ Đề Giác Hoa, lại có tám từng bà la Phật ra đời, đồng tên Phật Ly-Ái. Trong kiếp đó Đa-Lô Ba-Ma có sáu ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Tản Hoa. Trong kiếp Thắng Thinh, thế giới Ta La Tự Tại Cao Tràng, mười ngàn Phật ra đời, đồng danh Phật Thanh Tịnh Ưu-Ba-La-Hương-Sơn. Trong kiếp Phổ Hoa, có tám trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ly Ái, lại có một ngàn ba trăm Phật ra đời đồng tên Phật Phạm Thinh. Lại có trong kiếp ba mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thích-Ca-Mâu-Ni. Lại có trong kiếp tám ngàn Phật đồng tên Nhiên Đăng ra đời. Lại có trong kiếp sáu mươi ngàn Phật đồng tên Hoan Hỷ ra đời. Lại có trong kiếp ba ức Phật ra đời đồng tên Phật Phất Sa. Lại có trong kiếp mười tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Ta-La-Tự-Tại Vương. Lại có trong kiếp ba trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba-Đầu-Ma-Thắng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba-Đa-Bà. Lại có trong kiếp ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diêm-Phù-Đàn. Lại có trong kiếp, mười hai tám ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Cu-Lân. Lại có trong kiếp, chín ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Ca-Diếp. Lại có trong kiếp, mười tám Phật ra đời đồng tên Phật Nhân-Đà-La-Tràng. Lại có trong kiếp, mười lăm Phật ra đời, đồng tên Phật Nhật Quang. Lại có trong kiếp sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi Phật ra đời, đồng tên Phật Nhân-Đà-Tràng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Nhật. Lại có trong kiếp, sáu chục ức Phật ra đời, đồng tên Phật Đại-Trang-Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Tịch-Hạnh. Lại có trong kiếp, sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ta-La-Tự-Tại Vương. Lại có trong kiếp, tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Kiên-Tinh-Tấn. Lại có trong kiếp, trăm ức Phật ra đời, đồng tên Phật Quyết-Định-Quang-Minh. Lại có trong kiếp, tám mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thật Pháp Quyết-Định. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai ức Phật ra đời, đồng tên Phật Tỳ-Lưu-La. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diệu-Ba-Đầu-Ma. Lại có trong kiếp, bốn mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Nguyện Trang-Nghiêm. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Hoa-Thắng-Vương. Lại có trong kiếp, bốn mươi ức na-do-tha Phật ra đời, đồng tên Phật Công-Đức Cái An-Ổn Tự-Tại Vương. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiên-Tu-Nhu-Nhuyễn. Lại có trong kiếp, số bụi nhỏ ngàn cõi nước Phật, trăm ngàn muôn chẳng khá nói, chẳng khá nói, Phật ra đời, đồng tên Phật Phổ Hiền. Lại có trong kiếp, bảy ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Pháp Trang Nghiêm Vương. Tỳ-Khưu ! Tóm lại mà nói, chư Phật Vị Lai vô lượng vô biên, chẳng khá nói chẳng khá nói, chẳng khá cùng tận. Tỳ-Khưu ! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất, từ tòa đứng dậy trịch bày hai hữu, gối hữu đặt đất, hồ quì chắp tay bạch Phật rằng : 'Thế-Tôn ! Mấy Phật hiện tại ?' Phật đáp Xá Lợi Phất ! 'Ông thấy thân tôi hiện tại không ?' Xá Lợi Phất thưa : 'Như vậy Thế-Tôn ! Tôi nay thật thấy thân Phật' Phật bảo Xá Lợi Phất: 'Tôi nay thấy mười phương vô lượng vô biên chẳng khá nói chẳng khá nói thế giới, đồng tên tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni ở đời ấy, như ông thấy tôi không khác, như thế đồng danh Phật Nhiên-Đăng, đồng danh Phật Tỳ-Bà-Thi, đồng danh Phật Thi-Khí, đồng danh Phật Tỳ Xá-Phù, đồng danh Phật Câu-Lưu-Tôn, đồng danh Phật Câu-Na-Hàm, đồng danh Phật Ca-Diếp. Xá-Lợi-Phất ! Tóm lại mà nói, tôi nếu một kiếp hoặc trăm ngàn muôn ức Na-Do-Tha kiếp nói chư Phật đồng tên, chẳng thể cùng tận. Huống chi Phật khác tên. Chư Phật như thế cả thảy ấy, đều là Văn Thù Sư Lợi ban sơ dạy pháp tâm A-nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề. Xá Lợi Phất ! Ông hãy nên nhất nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Xá Lợi Phất ! Hiện tại năm trăm Phật đồng tên Pháp Tràng. Lại có kiếp năm trăm Phật đồng tên Pháp Tràng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Nhiên Đăng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Phật Thi-Khí. Lại có kiếp ngàn Phật đồng tên Nhiên-Hỏa Đơn-Trà Tự-Tại Vương Thinh. Lại có kiếp, hai ngàn Phật chẳng đồng tên, hoặc tên Trí-Thắng, hoặc tên Phật-Cự Đăng-Vương, hoặc tên Phật Pháp Thắng, hoặc tên Phật Phạm Thắng.

Xá Lợi Phất ! Ông hãy nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất ! Lại có Phật tên Diệu-Thinh Phần-Thinh. Xá Lợi Phất ! Phật Diệu-Thinh Phần-Thinh ấy mạng sống sáu mươi trăm năm, qua hướng Đông này, tên Trí Tự-Tại Lưỡng Túc-Tôn, Phật Trí Tự-Tại Như Lai ấy mạng sống mười hai ngàn năm. Qua vị Trí Tự-Tại Thế-Tôn, lại có Phật tên Oai-Đức Tự-Tại Lưỡng Túc Tôn, Phật Oai Đức Tự-Tại ấy mạng sống bảy mươi sáu ngàn năm. Qua Thế-Tôn Oai-Đức Tư-Tại lại có Phật tên Ma-Hê-Thủ-La, Phật Ma-Hê-Thủ-La này mạng sống đầy một ức năm. Qua Phật Ma-Hê-Thủ-La, lại có Phật tên Phạm Thinh. Phật Phạm Thinh này mạng sống đầy đủ mười ức năm, qua Thế-Tôn Phạm Thinh, lại có Phật tên Đại-Chúng Tự-Tại, Phật Đại-Chúng Tự-Tại này mạng sống đầy đủ sáu mươi ngàn năm. Qua Thế-Tôn Đại-Chúng Tự-Tại lại có Phật tên Phật Thinh Tự Tại, Phật Thinh Tự Tại kia mạng sống đầy đủ một ức năm. Qua Thế-Tôn Thinh Tự Tại lại có Phật tên Thắng Thinh, Phật Thắng Thinh kia mạng sống đầy đủ trăm ức năm. Qua Thế-Tôn Thắng-Thinh ấy lại có Phật tên Nhật-Diện, Phật Nhật-Diện kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm. Qua Thế-Tôn Nhật-Diện lại có Phật tên Phạm-Diện, Phật Phạm-Diện kia mạng sống đầy đủ ba mươi ngàn năm. Qua Thế-Tôn Phạm-Diện, lại có Phật tên Phạm-A Ta-Bà, Phật Phạm-A Ta-Bà kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm.

Xá Lợi Phất ! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất ! Lại qua trong một kiếp hai trăm Phật ra đời, tôi nói tên Phật ấy, ông hãy qui mạng.

Nam-mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.

Nam-mô Xưng Danh Phật.

Nam-mô Oai Đức Phật.

Nam-mô Xưng Hống Phật.

Nam-mô Xưng Thinh Phật.

Nam-mô Thinh Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Trí Thắng Phật.

Nam-mô Trí Giải Phật.

Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Thông Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Cúng Dường Phật.

Nam-mô Trí Diệu Phật.

Nam-mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trí Diệm Phật.

Nam-mô Tịnh Thượng Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Trí Quang Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Phạm Thiên Phật.

Nam-mô Tịnh Bà-Tẩu Phật.

Nam-mô Diệu Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Phạm Tự-Tại Phật.

Nam-mô Phạm-Thiên Tự-Tại Phật.

Nam-mô Nhân Na Đà Phật.

Nam-mô Phạm Hống Phật.

Nam-mô Phạm Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Lực Phật.

Nam-mô Oai Đức Tự Tại Phật.

Nam-mô Thiện Oai Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Tuyệt Luân Vô-Năng Điều Phục Phật.

Nam-mô Oai Đức Khởi Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

 

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Bảy

 

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Viên Hành Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát.

*******************************