Quyển 8

Thursday, 06 July 20234:36 PM(View: 434)
Quyển 8

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ-Đề Lưu Chi dịch ra Hoa Văn.
Sa-môn Thích Thiện Chơn dịch từ Hoa Văn sang Việt Văn.

QUYỂN THỨ TÁM

Thân Phật chói rực như núi vàng

Thanh-Tịnh riêng lạ không sánh bằng

Cũng như Diệu Cao Công-Đức đày

Nên tôi cúi đầu Phật núi chúa.

 

Nam-mô Oai Đức Thiên Phật.

Nam-mô Thiện Quyết-Định Oai Đức Phật.

Nam-mô Oai Đức Thắng Phật.

Nam-mô Kinh Bố Phật.

Nam-mô Kinh Bố-Ý Phật.

Nam-mô Kinh Bố Tuệ Phật.

Nam-mô Kinh Bố Chúng Sinh Phật.

Nam-mô Kinh Bố Diện Phật.

Nam-mô Kinh Bố Khởi Phật.

Nam-mô Oai Đức Quyết Định Tất Cánh Phật.

Nam-mô Oai Đức Thiên Phật.

Nam-mô Kinh Bố Thật Phật.

Nam-mô Kiến Kinh Bố Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Nguyệt-Thắng Phật.

Nam-mô Thâm-Thinh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam-mô Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam-mô Phóng Thinh Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.

Nam-mô Trụ Trì Thinh Phật.

Nam-mô Thiện Mục Phật.

Nam-mô Thiện Chiếu Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Diện Phật.

Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Xưng Nhãn Phật.

Nam-mô Nhãn Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất-Khả Hiềm Nhãn Phật.

Nam-mô Điều Nhu-Ngữ Phật.

Nam-mô Điều Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Diệu Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Hạnh Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bộ Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Phật.

Nam-mô Thiên Tịch Tịnh Tâm Phật.

Nam-mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hữu Chúng Phật.

Nam-mô Thắng Chúng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Đại Chúng Tự Tại Phật.

Nam-mô Chúng Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Phóng Diệu Hương Phật.

Nam-mô Pháp Phương Phật.

Nam-mô Pháp Kê Đâu Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Pháp Bảo Phật.

Nam-mô Pháp Lực Phật.

Nam-mô Pháp Trụ Phật.

Nam-mô Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Pháp Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Pháp Lạc Quyết Định Phật.

Nam-mô trong một kiếp thật quyết định, tám mươi ức đồng danh Phật quyết định. Trong kiếp thứ hai tám mươi ức cũng đồng tên Phật quyết định. Qua Phật quyết định, tên Phật thắng thành tựu, cũng nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô An-Ổn Phật.

Nam-mô Câu Lân Phật.

Nam-mô Thiện Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Đầu-Đà La-Tra Phật.

Nam-mô Tỳ-Lưu Bác-Xoa Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Diệu Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Giải Phật.

Nam-mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Diệu Khứ Phật.

Nam-mô Đại Thắng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Phật.

Nam-mô Đại Công Đức Phật.

Nam-mô Thiện Độ Phật.

Nam-mô Diệt Ác Phật.

Nam-mô Ma Lê Chi Phật.

Nam-mô Quang Minh Phật.

Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam-mô Tịnh Danh Phật.

Nam-mô Tịnh Đức Phật.

Nam-mô Tịnh Trụ Phật.

Nam-mô Hỷ Thắng Phật.

Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Khởi Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Pháp Diệu Phật.

Nam-mô Cao Tu Phật.

Nam-mô Xưng Diệu Phật.

Nam-mô Thứ Thắng Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Kiết Sa Phật.

Nam-mô Phất Sa Phật.

Nam-mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam-mô Thi Khí Phật.

Nam-mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam-mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam-mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam-mô Ca Diếp Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân như ý, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn sáu trăm vị Phật.

*******************************

Phật lại bảo Xá-Lợi-Phất ! Hiện tại hướng Đông, trong thế giới Khả-Lạc, tên Phật A Sơ hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Nhựt Tác Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Long Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Sơn Thành Phật.

Nam-mô Phổ Diệu Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Phật.

Nam-mô Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hành Pháp Hạnh Xưng Phật.

Nam-mô Sơ Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Trí Sơn Phật.

Nam-mô Nhân Quang Minh Phật.

Nam-mô Sanh Thắng Phật.

Nam-mô Di Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Trí Hải Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Cao Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Công Đức Tạng Phật.

Nam-mô Trí Pháp Giới Phật.

Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam-mô Đại Tinh Tấn Thành Tựu Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Địa Lực Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Trụ Trì Phật.

Nam-mô Lực Vương Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam-mô Bất Đoạn Diệm Phật.

Nam-mô Công Đức Sơn Phật.

Nam-mô Trí Tề Phật.

Nam-mô Vô Chướng Lực Vương Phật.

Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Sư Tử Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Giới Quang Minh Phật.

Nam-mô Khoái Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tận Trí Tạng Phật.

Nam-mô Bảo Diện Thắng Phật.

Nam-mô Trí Ba Bà Phật.

Nam-mô Quyết Định Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Quan Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật.

Nam-mô Tác Quang Minh Phật.

Nam-mô Cao Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam-mô Đại Danh Thinh Đức Phật.

Nam-mô Vô Ngại Trí Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại An-Ổn Phật.

Nam-mô Tịch Môn Phật.

Nam-mô Phước-Đức Lực Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Trí Y-Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Phương An-Ổn Phật.

Nam-mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Đại Lực Di-Lưu Tạng Phật.

Nam-mô Quán Công Đức Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Đắc Vô Chướng Bất Mê Phật.

Nam-mô Hương Quang Minh Phật.

Nam-mô Công Đức Tụ Tập Vương Phật.

Nam-mô Pháp Tề Để Phật.

Nam-mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hộ Thinh Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam-mô Quá Nhất Thiết Tu-Di-Sơn Vương Phật.

Nam-mô Bảo Di-Lưu Phật.

Nam-mô Bất Động Pháp Phật.

Nam-mô Kiên Cố Cái Vương Phật.

Nam-mô Phổ Công Đức Phật.

Nam-mô Pháp Ta-La Di-Lưu Phật.

Nam-mô Tụ Tập Trí Thinh Phật.

Nam-mô Trí Diệm Hoa Nguyệt Vương Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Ưu Đàm Mạt Hoa Vương Phật.

Nam-mô Chơn Kim Sắc Vương Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật.

Nam-mô Chiên-Đàn Ba-La Quang Phật.

Nam-mô Trụ Pháp Công-Đức Xưng Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Nhiên Trần Đăng Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Bộ Phật.

Nam-mô Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật.

Nam-mô Tối Pháp Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Đại Chúng Phật.

Nam-mô Hữu Quang Diệm Hoa Cao Sơn Phật.

Nam-mô Trí Thắng Chiếu Phật.

Nam-mô Tài Oai Đức Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Vô Tránh Vô Úy Phật.

Nam-mô Trí Hóa Thinh Phật.

Nam-mô Nhị Luân Thành Tựu Phật.

Nam-mô Diệu Thân Cái Phật.

Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật.

Nam-mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay rõ thẳng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

Trên đây sáu ngàn bảy trăm vị Phật.

*******************************

Lại kế Xá-Lợi-Phất ! Hiện Phật hướng Nam, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa La Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Tự Tại Tạng, Di Lưu Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Đức Phật.

Nam-mô Thọ Đề Tạng Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phương Tiện Xưng Phật.

Nam-mô Công Đức Lực Ta La Vương Phật.

Nam-mô Đại Ý Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Hống Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Đắc Nhứt Thiết Chúng Sanh Ý Phật.

Nam-mô Bảo Địa Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Vân Hống Thinh Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Hương Ba-Đầu-Ma Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhân Duyên Quang-Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Quang Ba-Bà Tra Phật.

Nam-mô Công Đức Tích Phật.

Nam-mô Tăng Trưởng Minh Phật.

Nam-mô Sư Tử Thinh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Quan Pháp Phật.

Nam-mô Đại Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Phật.

Nam-mô Kỉnh Pháp Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Kiên Tinh Tấn Hạnh Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tự Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Di-Lưu Quang Phật.

Nam-mô Công Đức A-Ni-La Phật.

Nam-mô Tịnh Tướng Phật.

Nam-mô Quán Trí Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Tác Phật.

Nam-mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật.

Nam-mô Lực Tuệ Phật.

Nam-mô Ưu Đầu Bát Phật.

Nam-mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Kiên Cố Ý Tự Tại Phật.

Nam-mô Phát Xả Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bình Đẳng Tu-Di-Sơn Diện Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Tự Tại Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Phật.

Nam-mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Khoái Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật.

Nam-mô Quảng Pháp Hạnh Phật.

Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật.

Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thành Như Ý Thông Phật.

Nam-mô Như Quan Pháp Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Tu Phật.

Nam-mô Kính Trọng Giới Vương Phật.

Nam-mô Bảo Danh Phật.

Nam-mô Long Vương Tự Tại Thinh Phật.

Nam-mô Đại Trí Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Vô Cô Độc Công Đức Phật.

Nam-mô A La Ma Phật.

Nam-mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam-mô Hạnh Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Di Lưu Phật.

Nam-mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam-mô Đại Xả Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Thiên Pháp Vô Úy Phật.

Nam-mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Tịch Vương Phật.

Nam-mô Giải Thoát Vương Phật.

Nam-mô Kiên Di Lưu Phật.

Nam-mô Như Ý Lực Điển Vương Phật.

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Vương Quyết Định Phật.

Nam-mô Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật.

Nam-mô A Tư Đa Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật.

Nam-mô Địa Dõng Danh Phật.

Nam-mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Sanh Phật.

Nam-mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Phật.

Nam-mô Danh Thọ Ca-Na-Già Vương Phật.

Nam-mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật.

Nam-mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật.

Nam-mô Danh Chiếu Quan Phật Vương Phật.

Nam-mô Danh Khoái Chiếu Quang-Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật.

Nam-mô Danh Trí Tận Thiên Phật.

Nam-mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật.

Nam-mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật.

Nam-mô Danh Đại Trí Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Danh Kiến Nhứt Thiết Thế Gian Bất Úy Phật.

Nam-mô Danh Kiến Vô Úy Phật.

Nam-mô Danh Thinh Khứ Phật.

Nam-mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất ! Hiện tại Phật hướng Tây, ông hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam-mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Tu Hạnh Hống Phật.

Nam-mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật.

Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật.

Nam-mô Pháp Hạnh Nhiên Đăng Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay dài mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

Nam-mô Phổ Thắng Phật.

Nam-mô Trí Hống Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Hoan Hỷ Hống Phật.

Nam-mô Thiên Nhãn Phật.

Nam-mô Hải Hương Diệm Phật.

Nam-mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật.

Nam-mô Pháp Tốc Lạc Hạnh Phật.

Nam-mô Thân Hiền Viễn Quang Phật.

Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.

Nam-mô Thập Lực Quang-Minh Thắng Phật.

Nam-mô Trí Lai Phật.

Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật.

Nam-mô Đại Thắng Thành Tựu Pháp Phật.

Nam-mô Bất Không Kiến Phật.

Nam-mô Bất Khả Tận Sắc Phật.

Nam-mô Quán Pháp Trí Phật.

Nam-mô Vô Phương Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Đức Phật.

Nam-mô Trí Sát Pháp Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thiện Căn Bồ-Đề Thông Phật.

Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Đức Phật.

Nam-mô Trí Hương Thắng Phật.

Nam-mô Trí Thắng Kiến Thi Khí Vương Phật.

Nam-mô Diệu Công Đức Trí Phật.

Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật.

Nam-mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật.

Nam-mô Thắng Thượng Công Đức Phật.

Nam-mô Khai Pháp Môn Tạng Phật.

Nam-mô Chiếu Pháp Đồng Vương Phật.

Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam-mô Thiện Trạch Lực Đức Phật.

Nam-mô Vô Biên Môn Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Tợ Kiến Phật.

Nam-mô Ly Sân Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Ly Trần Ức Thắng Phật.

Nam-mô Đại Lực Bát Nhã Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Pháp Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Trí Công Đức Thắng Phật.

Nam-mô Bất Lạc Xuất Công Đức Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật.

Nam-mô Thị Hiện Tận Đức Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Độc Vương Phật.

Nam-mô Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật.

Nam-mô Hống Thinh Tốc Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thắng Thân La Diên Trí Phật.

Nam-mô Na La Diên Phật.

Nam-mô Bảo Quang A Ni La Thắng Phật.

Nam-mô Bảo Hải Viêm Phật.

Nam-mô Đại Hải Di Lưu Thắng Vương Phật.

Nam-mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật.

Nam-mô Bất Trụ Sanh Giới Thắng Công Đức Vương Phật.

Nam-mô Thắng Tuệ Phật.

Nam-mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Vô Tỷ Tạng Xưng Phật.

Nam-mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Hạnh Vương Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Thắng Công Đức Phật.

Nam-mô Tự Tại Phật.

Nam-mô Trụ Hoa Phật.

Nam-mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật.

Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.

Nam-mô Thiện Quyết Pháp Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam-mô Pháp Trang-Nghiêm Quan Lạc Thuyết Xưng Phật.

Nam-mô Tam-Bảo Nhiên-Đăng Phật.

Nam-mô Ma-Ha Tư-Duy Tạng Phật.

Nam-mô Bất-Khả Tư-Nghị Vương Phật.

Nam-mô Tự-Tại Ý Phật.

Nam-mô Sư Tử Hung Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tự-Tại Căn Phật.

Nam-mô Ly-Thinh Nhãn Phật.

Nam-mô Thiện Hương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Phật.

Nam-mô Bất Thân Phật.

Nam-mô Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Quảng Giới Vương Phật.

Nam-mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật.

Nam-mô Pháp Tự-Tại Phật.

Nam-mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật.

Nam-mô Nhiên Tham Đăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Thế-Gian Ý Thành-Tựu Thiện Pháp Phật.

Nam-mô Phước-Đức Thắng Điền Phật.

Nam-mô Thiện Quan Phật.

Lại nữa Xá-Lợi-Phất ! Hiện tại Phật hướng Bắc, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam-mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật.

Nam-mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Long Hoa Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Long Phấn Tấn Dõng Mãnh Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay chẳng dứt, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

 

Trên đây sáu ngàn chín trăm vị Phật.

 

*******************************

Nam-mô Hàng-Phục Nhứt-Thiết Ma Phật.

Nam-mô Pháp Thế-Gian Cảnh Tượng Phật.

Nam-mô Phước-Đức Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Thắng Bà Ta Sơn Phật.

Nam-mô Pháp Lai Vương Phật.

Nam-mô Phổ Trang-Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật.

Nam-mô Phật Hóa Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Bảo Tích Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thành-Tựu Xưng Phật.

Nam-mô Tam Thế Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thắng Oai Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam-mô Chủng-Chủng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bất Thối Bá Thắng Quang Phật.

Nam-mô Phân Xà La Thắng Phật.

Nam-mô Đoạn Nhứt-Thiết Tà Kiến Phật.

Nam-mô Đắc Phật Nhãn Luân Phật.

Nam-mô Đắc Nhứt-Thiết Phật Trí Phật.

Nam-mô Đại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật.

Nam-mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật.

Nam-mô Trụ Thật Tế Vương Phật.

Nam-mô Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Đại Vô Cấu Trí Phật.

Nam-mô Trí Xưng Vương Phật.

Nam-mô Phật Pháp Ba-Đầu-Ma Phật.

Nam-mô Hưng Nhứt-Thiết Tướng Phật.

Nam-mô Tùy Nhứt-Thiết Ý Pháp Vân Phật.

Nam-mô Đại Tỳ Lưu Trà Phật.

Nam-mô Mãn Túc Tinh-Tấn Thật Tuệ Phật.

Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Động Pháp Trí Quang Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Vân Vương Phật.

Nam-mô Bất Nhiễm Ba-Đầu-Ma Thinh Phật.

Nam-mô Pháp Tăng Thượng Thinh Phật.

Nam-mô Tuyển Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật.

Nam-mô Vô Cấu Kiếp Phật.

Nam-mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Vô Biên Nghi Phật.

Nam-mô Quảng Oai Đức Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật.

Nam-mô Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Sinh Trí Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật.

Nam-mô Oai Đức Tạng Phật.

Nam-mô Kiến Lợi Ích Nhứt Thiết Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Chủng Chủng Nhựt Tạng Phật.

Nam-mô Đại Bộ Nhựt Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Pháp Vương Phật.

Nam-mô Thinh Vân Diệu Bảo Hống Phật.

Nam-mô Bất Thối Tinh Tấn Thị Hiện Phật.

Nam-mô Trang Nghiêm Phật Quốc Độ Vương Phật.

Nam-mô Trí Căn Bổn Hoa Phật.

Nam-mô Bất Xưng Niết Bàn Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Long Ma-Ni Tạng Phật.

Nam-mô Lạc Pháp Tự Tại Phật.

Nam-mô Đắc Pháp Tướng Tự Tại Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật.

Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật.

Nam-mô Đại Pháp Vương Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam-mô Nhứt Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật.

Nam-mô Hoa Di Lưu Thiện Phật.

Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật.

Nam-mô Trí Lực Vương Phật.

Nam-mô Vô Ngại Thinh Trí Phật.

Nam-mô Vô Biên Phật Thinh Tạng Phật.

Nam-mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật.

Nam-mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.

Nam-mô Chánh Kiến Phật.

Nam-mô Ngữ Kiến Phật.

Nam-mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật.

Nam-mô Nhân Đà La Sơn Vô Ngại Vương Phật.

Nam-mô Long Nguyệt Phật.

Nam-mô Bảo Tự Tại Ta La Vương Phật.

Nam-mô Kiến Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Thủy Trụ Trì Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Giác Nhứt-Thiết Pháp Phật.

Nam-mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Ý Pháp Tạng Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Ý Pháp Tạng Quang-Minh Phật.

Nam-mô Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam-mô Vô Ngại Sơn Phật.

Nam-mô Vô Cấu Tu Phật.

Nam-mô Phóng Quang-Minh Chiếu Phật.

Nam-mô Di Lưu Lực Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Diệm Tự-Tại Tạng Phật.

Nam-mô Thinh Phân Diệu Giác Hống Thinh Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn Tự-Tại Di Lưu Tịch Tự-Tại Phật.

Nam-mô Kiên Vô Úy Công-Đức Phật.

Nam-mô Kiên Dõng Mãnh Bảo Phật.

Nam-mô Kiên Mãnh Tịch-Tịnh Vương Phật.

Nam-mô Hàng Phục Ám Di Lưu Sơn Vương Phật.

Nam-mô Thắng Trượng Phu Phân Đà Lê Phật.

Nam-mô Thánh Thinh Tạng Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phân Đà Lợi Phật.

Nam-mô Pháp Bình Đẳng Pháp Thân Phật.

Nam-mô Nan Thắng Phật.

Nam-mô Nan Khả Ý Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sinh ác tâm thấy liền hòa vui, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nam-mô Phổ Hiền Bồ Tát o o o

Trên đây bảy ngàn vị Phật.

*******************************

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Ta-La Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Ái Kiến Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Tu-Di Kiếp Phật.

Nam-mô Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhựt Quang Phật.

Nam-mô Pháp Giới Phật.

Nam-mô Dược Thọ Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tú Phật.

Nam-mô Giác Thượng Phật.

Nam-mô Thọ Ký Phật.

Nam-mô Ái Tác Phật.

Nam-mô Vô Úy Tác Phật.

Nam-mô Hoa Bảo Chiên-Đàn Phật.

Nam-mô Long Công-Đức Phật.

Nam-mô Lô-Xá-Na Phật.

Nam-mô Vô Cấu Phật.

Nam-mô Vô Phiền Não Phật.

Nam-mô Thiện Lai Phật.

Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam-mô Vô Căn Bổn Phật.

Nam-mô Tu Di Đăng Phật.

Nam-mô Khả Lạc Kiến Quang Phật.

Nam-mô Năng Tác Quang Phật.

Nam-mô Vô Nhứt-Thiết Trược Phật.

Nam-mô Vô Nhiễm Phật.

Nam-mô Thiện Tịnh Phật.

Nam-mô Giải Thoát Phật.

Nam-mô Hoa Thọ Phật.

Nam-mô Pháp Tánh Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Thinh Phật.

Nam-mô Đắc Ý Phật.

Nam-mô Đoạn Ái Phật.

Nam-mô Nội Ngoại Phật.

Nam-mô Phá Tha-Quân Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Tràng Phật.

Nam-mô Phạm Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thinh Phật.

Nam-mô Diệu Đức Nan-Tư Phật.

Nam-mô Kim Cang Phật.

Nam-mô Đại Thần Thông Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Ly Nhứt-Thiết Phiền Não Phật.

Nam-mô Ly Bố Phật.

Nam-mô Ly Khiếp Nhược Phật.

Nam-mô Bất Khả Động Phật.

Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Phật.

Nam-mô Nhị Túc Tôn Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Chủng Trí Phật.

Nam-mô Tướng Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật.

Nam-mô Bất Úy Ngôn Phật.

Nam-mô Thường Tương Ứng Ngôn Phật.

Nam-mô Phạm Chúng Tương Ứng Phật.

Nam-mô Tam-Thập Tam-Thiên Chúng Tương Ứng Phật.

Nam-mô Tự Kim Sắc Phật.

Nam-mô Thường Hỷ Lạc Phật.

Nam-mô Xả Kiết Phật.

Nam-mô Ta-La-Hoa Phật.

Nam-mô Kim Hoa Phật.

Nam-mô Câu Mâu Đầu Tướng Phật.

Nam-mô Đảnh Tướng Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết Thông Trí Phật.

Nam-mô Bất Khả Tướng Phật.

Nam-mô Đắc Nhứt-Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Phật.

Nam-mô Trang-Nghiêm Tướng Phật.

Nam-mô Diệu Tịch Phật.

Nam-mô Xả Phù La Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Lạc Nhựt Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Chúng Sanh Phật.

Nam-mô Thường Hương Phật.

Nam-mô Tất Cánh Đại Bi Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Kiên Phật.

Nam-mô Thường Vi Tiếu Phật.

Nam-mô Ly Trược Phật.

Nam-mô Bá-Tướng Công-Đức Phật.

Nam-mô Tùy Thuận Phật.

Nam-mô Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Bát Nhã Tràng Phật.

Nam-mô Bảo Bát-Nhã Tất Cánh Phật.

Nam-mô Mãn Túc Ý Phật.

Nam-mô Quán Thế Tự-Tại Vương Phật.

Nam-mô Đại Diệm Tụ Phật.

Nam-mô Thắng Công-Đức Oai-Đức Phật.

Nam-mô Phạm Thắng Thiên Phật.

Nam-mô Nội Bảo Phật.

Nam-mô Tam Bồ-Đề Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Đăng Phật.

Nam-mô Thiện-Trạch Nguyện-Khởi Thắng Ta-La-Vương Phật.

Nam-mô Vô Cấu Quang-Minh Phật.

Nam-mô Chiếu Ám Phật.

Nam-mô Vô Úy Quán Phật.

Nam-mô Lạc Thuyết Trang-Nghiêm Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt rộng đẹp tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu ...

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát o o o

Trên đây bảy ngàn một trăm vị Phật.

*******************************

Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê Đâu Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Nam-mô Hoa Trang-Nghiêm Quang-Minh Phật.

Nam-mô Hỏa Phấn-Tấn Phật.

Nam-mô Vô Úy Trí Quán Phật.

Nam-mô Sư Tử Phấn-Tấn Tề Phật.

Nam-mô Viễn Ly Nhứt-Thiết Kinh-Bố Mao Thụ Đẳng Xưng Quang Phật.

Nam-mô Dà-Na-Dà Vương Quang-Minh Oai-Đức Phật.

Nam-mô Quan Thế Âm Phật.

Nam-mô Ni Di Phật.

Nam-mô Bảo Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Nam-mô Bảo Tinh-Tấn Nhựt Nguyệt Quang-Minh Trang-Nghiêm Oai Đức Hiệt Thinh

Vương Phật.

Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhứt Thiết Nghi Tức Đoạn Phiền-Não Phật.

Nam-mô Đoạn Ám Tam-Muội Thắng Vương Phật.

Nam-mô Bảo Diệm Phật.

Nam-mô Đại Tụ Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Hư-Không Bình-Đẳng Phật.

Nam-mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật.

Nam-mô Bất Động Tác Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Phật.

Nam-mô Ly Úy Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Thắng Phật.

Nam-mô Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam-mô Thắng Nhứt-Thiết Phật.

Nam-mô Văn Thinh Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Tý Phật.

Nam-mô Bảo Cao Phật.

Nam-mô Thiện Giải Phật.

Nam-mô Nguyệt Cao Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật.

Nam-mô Đắc Thánh Phật.

Nam-mô Thành-Tựu Nhứt-Thiết Sự Phật.

Nam-mô Sơn Phong Phật.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Trang-Nghiêm Phật.

Nam-mô Quảng Quang-Minh Vương Phật.

Nam-mô Bảo Cái Hỷ Phật.

Nam-mô Chiếu Hiền Thắng Phật.

Nam-mô Lạc Nhựt Phật.

Nam-mô Phổ Hiền Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Nhứt-Thiết Nguyện Oai-Đức Thắng Vương Phật.

Nam-mô Công-Đức Vương Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Quang-Minh Phật.

Nam-mô Phổ Hương Phật.

Nam-mô Thiện Thanh-Tịnh Phật.

Xá Lợi Phất ! tóm lại mà nói, chư Phật hiện tại, nói chẳng thể hết. Xá Lợi Phất ! Ví như hướng đông hằng sa thế giới, hướng nam hằng sa thế giới, hướng tây hằng sa thế giới, hướng bắc hằng sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng sa thế giới, tất cả thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ, Xá Lợi Phất ! Nơi ý ông thế nào ? bụi nhỏ như thế có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : Bạch không, Thế Tôn ! Phật bảo Xá Lợi Phất !

Như thế Phật đồng tên Thích-Ca Mâu-Ni hiện ở đời ấy, tôi hiện tiền thấy chư Phật ấy, mẹ đồng tên Ma-Ha-Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử Thinh-Văn thứ nhất chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Nan-Đà, huống chi những vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên.

Xá Lợi Phất ! Bao nhiêu thế giới ấy, người kia nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh. Xá Lợi Phất ! Lại có người thứ hai, lấy bụi nhỏ ấy, qua số bao nhiêu bụi nhỏ, bấy nhiêu đất nước Phật A-tăng-kỳ, ức trăm ngàn muôn na-do-tha thế giới, qua bao nhiêu thế giới ấy làm một bước. Xá Lợi Phất ! Người ấy lại qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Xá Lợi Phất ! Như thế bao nhiêu thế giới hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, đầy trong bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới.

Xá Lợi Phất ! Lại qua thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, các thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất ! Lại có người thứ ba, lấy bao nhiêu bụi nhỏ ấy, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp đi, mới đặng xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ. Lại có người thứ tư lấy bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất ! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !' Phật bảo Xá Lợi Phất ! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy có thể biết số nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên kia, mẹ đồng tên Ma-Ha Ma-Da, cha đồng tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng tên Ca-Tì-La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Na-Đà, Phật ấy chẳng thể biết số. Xá-Lợi-Phất ! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bẩy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Xá Lợi Phất ! lại có người thứ mười một, người ấy trong bao nhiêu bụi nhỏ kia, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần, số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần, như thế bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Xá-Lợi-Phất ! Nơi ý thế nào ? Phần bụi nhỏ ấy có thể có thể biết số không ? Xá Lợi Phất thưa : 'Bạch không, Thế Tôn'.

Phật bảo Xá-Lợi-Phất ! Lại có người bao nhiêu phần bụi nhỏ đất nước Phật, là qua một bước, như thế mau lẹ thần thông, đi thế giới phương Đông vô lượng vô biên kiếp, đặt xuống một bụi nhỏ, hướng Đông hết bụi nhỏ như thế, hoặc đặt bụi nhỏ, và cõi chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh, đầy trong bụi nhỏ. Như thế phương Nam, cho đến mười phương, dưới đến chớn nước, trên đến hữu đảnh đầy trong bụi nhỏ. Xá-Lợi Phất ! Nơi ý thế nào ? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không ? Xá-Lợi-Phất thưa : 'Bạch không, Thế Tôn !'

Phật bảo Xá-Lợi-Phất ! Bao nhiêu phần bụi nhỏ ấy có thể biết số, song hiện nay Phật đồng danh Thích-Ca Mâu-Ni ở đời, mẹ đồng danh tên Ma-Ha Ma-Da, cha đồng danh tên vua Du-Đầu-Đàn, thành đồng danh tên Ca-Tì-La, đệ tử thứ nhứt đồng danh tên Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, đệ tử thị giả đồng tên A-Nan-Đà, chẳng khá đếm biết. Huống chi những vị Phật khác tên, mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên, Xá-Lợi-Phất !

Tôi nêu bấy nhiêu số bụi nhỏ kiếp trụ đời nói đồng tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni chẳng khá cùng tận, như thế đồng tên Phật Nhiên-Đăng, đồng tên Phật Đề-Bà-Diên, đồng tên Phật Đăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Tỳ-Bà-Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ-Xá-Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm, đồng tên Phật Ca Diếp như thế cả thẩy, mẹ khác tên cho đến thị giả khác tên, hiện tại ở đời, tôi nay biết cả. Ông hãy nhất tâm kính lễ.

Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất ! Nếu thiện Nam tử, thiện nữ nhơn cầu A-nậu-đa-la-tam-miệu tam Bồ-Đề, phải trước sám hối tất cả các tội. Hoặc Tỳ-Khưu phạm bốn tội trọng. Tỳ-Khưu Ni phạm tám tội trọng. Thức Xoa-Ma-Na, Sa-Di, Sa-Di Ni phạm tội căn bổn xuất gia, hoặc Ưu Bà-Tắc phạm giới trọng Ưu Bà-Tắc, Ưu Bà-Di phạm giới trọng Ưu Bà-Di, muốn sám hối ấy, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, chẳng ăn huân tân, phải ở chỗ vắng, tu sửa trong thất, dùng các phướn hoa trang-nghiêm đạo tràng, hồ thơm tô vẽ, treo 49 lá phướn, trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật đốt các thứ hương : Chiên đàn, trầm thủy huân lục, đa-dà-la, tô kiền đà, các thứ hương bột, hương thoa, đốt như thế cả thẩy các thứ hương mầu, rải các thứ hoa, dấy từ bi lớn, nguyện cứu chúng sinh khổ, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết Bàn khiến đặng Niết Bàn, ngày đêm nghĩ ngợi Như Lai gốc làm khổ hạnh, nơi vô lượng kiếp, chịu các khổ não, chẳng sinh mỏi nhàm, vỉ cầu vô thượng Bồ-Đề, nên nơi tất cả chúng sinh, tự sinh lòng thấp, như lòng tôi tớ. Nếu Tỳ-Khưu sám bốn tội trọng, như thế, ngày đêm 49 ngày, hãy đối tám Tỳ-Khưu Thanh-Tịnh, phát tội lỗi chỗ phạm bẩy ngày một lần đối phát lồ, chí tâm ân trọng, hối tiếc chỗ làm, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy phần, như thế chí tâm mãn 49 ngày, tội ắt trừ diệt. Người ấy lúc đặng thanh tịnh sẽ có tướng hiện, hoặc trong khi thức, hoặc trong chiêm bao, thấy chư Phật mười phương thọ ký biệt cho, hoặc thấy Bồ-Tát thọ ký biệt cho, đem đến đạo tràng, cùng làm bạn mình, hoặc cùng rờ đầu, bày tướng dứt tội. Hoặc tự thấy thân vào trong đại hội, ở thứ lớp chúng. Hoặc thấy thân mình giữa chúng nói pháp, hoặc thấy các sư, Sa-môn tịnh hạnh, đem đến đạo tràng chỉ cho chư Phật. Xá Lợi Phất ! Nếu Tỳ-Khưu khi sám tội, hoặc thấy tướng như vậy, phải biết người ấy tội nhơ chẳn dứt, trừ chẳng trí tâm. Nếu Tỳ-Khưu Ni sám hối tám tội trọng, hãy như pháp Tỳ-Khưu, đầy đủ 49 ngày, sẽ đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Thức-Xoa Ma-Na, Sa-Di, Sa-Di-Ni, sám-hối tội trọng căn bổn, hãy đối bốn Tỳ-Khưu, Tỳ-Khưu-Ni Thanh-Tịnh như pháp trên mãn 21 ngày sẽ biết thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di sám hối tội giới trọng, hãy nên chí tâm cung kỉnh Tam-Bảo, nếu thấy Sa-Môn, cung kỉnh lễ bái, sinh tưởng khó gặp, phải thỉnh đến đạo tràng, sắm các món cúng dường, phải thỉnh một Tỳ-Khưu, vị nào tâm kính trọng, tới đó phát lồ các tội chỗ phạm chí tâm sám hối, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, như thế đầy đủ bảy ngày, ắt đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm.

Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ rằng :

Đặng thành Bồ-Đề hàng phục ma.

Tự-Tại kinh hành dưới cây đạo.

Chứng mắt và thân không chướng ngại.

Pháp giới bình đẳng như hư không.

Số bụi nhỏ mười ức cõi nước.

Chúng Bồ-Tát đệ tử vây quanh.

Đặng tâm nơi tất cả tịch tịnh.

Khéo trụ trong các hạnh Phổ Hiền.

Thân Phật tướng tốt mầu trang nghiêm.

Phóng ra những thứ vô lượng quang.

Khắp chiếu mười phương các đất nước.

Chư Phật sức chẳng thể nghĩ bàn.

Thấy đất nước Phật đều không nhơ.

Không lường sắc mầu trong sạch đầy.

Chư Phật bao nhiêu việc thắng diệu.

Thừa sức thần Phật, thấy đại-chúng.

Hướng đông thế giới tên Bảo Tràng.

Xa lìa các nhơ mầu trang nghiêm.

Chỗ ấy Phật Tự Tại Bảo Đăng.

Hôm nay hiện ở thế giới đó.

- Nam-mô Đông Phương Tự-Tại Bảo Đăng Phật.

Hướng nam, đất nước Pha-Lê Đăng. (đèn pha lê)

Trong sạch sắc mầu khắp nghiêm tịnh.

Như Lai Ma-Ni Thanh-Tịnh Vân.

Hiện nay ở đời nói pháp mầu.

Nam-mô Nam Phương Ma-Ni Thanh Tịnh Vân Phật.

Hướng tây, đất thanh tịnh không nhơ.

Tên là thế giới An Lạc Diệu.

Phật Tự Tại ấy : Vô Lượng Thọ.

Bồ-Tát đệ tử hiện vây quanh.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật.

Hướng Bắc, thế giới tên Hương Đăng.

Đất nước trong sạch rất nghiêm giồi.

Phật Vô-Nhiễm Quang-Tràng giáo hóa.

Hiện nay tự-tại cây đạo-tràng.

Nam-mô Bắc Phương, Vô-Nhiễm Quang Tràng Phật.

Lưu Ly sáng chói chân sắc mầu.

Đất nước thanh tịnh tốt trang nghiêm.

Phật Vô-Ngại Quang-Vân Như Lai.

Hôm nay hiện ở hướng Đông Bắc.

Nam-mô Đông Bắc Phương, Vô-Ngại Quang Vân Phật.

Trong thế giới Quang Minh Chiếu Tràng.

Hiện thấy đầy đủ chư Bồ-Tát.

Phật Tự-Tại Hống Thinh Chỗ ấy.

Hiện nay ở nơi hướng Đông Nam.

Nam-mô Đông Nam Phương, Tự-Tại Hống Thinh Phật.

Thế giới Phật Chủng Chủng Lạc Lạc.

Ma-ni Trang-Nghiêm Mầu không nhơ.

Thắng diệu trí nguyệt như Tu-Di.

Hiện thấy ở nơi hướng Tây Nam.

Nam-mô Tây Nam Phương, Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật.

Hiện thấy Như Lai hướng Tây Bắc.

Cõi Di-Lưu Quang-Minh Bình-Đẳng.

Xứ ấy Phật Đại Thánh Tự-Tại.

Đệ tử chúng Bồ-Tát vây quanh.

Nam-mô Tây Bắc Phương, Đại Thánh Tự-Tại Phật.

Hướng dưới, thế giới Tự-Tại Quang.

Đất nước Thanh Tịnh kho báu chói.

Quang-Minh Diệu Luân Bất Không Kiến.

Phật nay ở đất nước mầu ấy.

Nam-mô Hạ Phương, Quang-Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật.

Hướng trên, thế giới kho lửa sáng.

Thế giới đó tên Tịnh Vô Cấu.

Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân.

Hiện thấy ngồi dưới cây Bồ-Đề.

Nam-mô Thượng Phương, Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất cả thảy đại chúng, thừa sức thần của Phật, thấy mười phương chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại vô lượng vô biên. Bấy giờ Xá Lợi Phất ở giữa đại chúng buồn khóc rơi lệ, bạch Phật rằng : 'Ít có, Thế Tôn ! Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn chẳng phát tâm A-nậu đa-la tam miệu tam Bồ-Đề, chẳng đặng thành Phật. Chúng con xưa nay đường như cỏ mục, tuy trải nắng xuân, không mong trái thu. Bấy giờ Tuệ mạng Xá Lợi Phất từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, chắp tay bạch Phật rằng : 'Thế Tôn ! Nguyện rộng nói lại bao nhiêu danh hiệu chư Phật mười phương, chúng con muốn nghe !' Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất ! Ông hãy chí tâm lắng nghe, tôi vì ông nói, đặng nghe Phật ấy, một lòng kính lễ. Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới Phật, tên Nhiên Đăng, đất nước ấy có Phật hiệu Bảo Tập, A-La-Ha, tam miệu tam Phật đà, hiện nay nói pháp.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Xá Lợi Phất ! Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đặng tên Phật ấy chí tâm thọ trì nhớ nghĩ, Thiện nam tử Thiện nữ nhơn ấy rốt ráo đặng tam muội bảy giác phần, đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu đa-la-tam-miệu tam Bồ-Đề, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tụng rằng : Hướng Đông giới Nhiên Đăng có Phật tên Bảo Tập. Nếu người nghe tên ấy siêu đời sáu mươi kiếp.

Xá Lợi Phất ! Hướng Đông có thế giới tên Bảo Tập, thế giới ấy có Phật hiệu Bảo Thắng, A-la-ha, tam miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, chắp tay lễ bái. Nếu lại có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn đem trân châu báu đầy đủ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới bố thí, như thế ngày ngày bố thí đầy đủ một trăm năm. Phước đức bố thí như thế, so công đức chí tâm lễ bái trước, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng bằng một.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ tụng rằng :

Thế giới Bảo Tập có Phật Bảo Thắng.

Nếu người nghe danh thí chẳng bằng một.

Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua tám trăm thế giới, có thế giới Phật tên Hương Tích, thế giới đó có Phật tên Thành Tựu Lô-Xá-Na, a-la-ha, tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói Pháp.

Nếu người nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, nhớ niệm lễ bái, siêu vượt thế gian năm trăm kiếp.

Nam-mô Thành-Tựu Lô-Xá-Na Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông, qua ngàn thế giới, tên Thọ Đề Bạt Đề, thế giới đó có Phật tên Lô-Xá-Na kính tượng, A-la-ha tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói Pháp.

Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe hiệu Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, cung kính lễ bái, đặng thoát ba đường dữ.

Nam-mô Lô-Xá-Na Kính Tượng Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ hướng đông này qua hai ngàn thế giới, có đất nước Phật tên Vô Lượng Quang Minh Công Đức đó có Phật tên Lô Xá Na Quang Minh A-la-ha tam-miệu tam Phật Đà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, năm thể gieo đất, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam-mô Lô-Xá-Na Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Khả Lạc, Phật ấy tên Bất Động, ứng-cúng, chánh biến tri. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy rốt ráo chẳng lui A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề, tất cả các ma chẳng thể động đặng.

Nam-mô Bất Động Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua ngàn thế giới có đất nước Phật, tên chẳng khá lường, xứ đó có Phật tên Đại Quang Minh, A-La-Ha, Tam miệu tam Phật Đà, hiện đang nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật Quang Minh ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy thường chẳng lìa tất cả chư Phật Bồ-Tát, rốt ráo đặng chẳng thối chuyển tâm A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề.

Nam-mô Đại Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Từ thế giới này, hướng đông qua sáu mươi ngàn thế giới, có đất nước tên Nhiên Đăng. Phật tên chẳng khá Lường Tiếng A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật chẳng khá lường Tiếng ấy, ba lần nói, người ấy rốt ráo chẳng đọa ba đường dữ, định đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề.

Nam-mô Vô Lượng Thinh Như Lai. ( 3 lần )

Xá Lợi Phất ! Lại qua thế giới ấy, qua ngàn đất nước Phật, có thế giới ấy tên Không Bụi ( Vô Trần ) đó có Phật tên A-Di-Đà Cù-Sa, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, lòng sâu kỉnh trọng, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi hai kiếp.

Nam-mô A-Di-Đà Cù-Sa Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua hai chục ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Nan Thắng, xứ ấy có Phật tên Đại Xưng, A-La-Ha, tam-miệu tam Phật Đà. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ Nhơn nghe tên Phật ấy chắp tay nói như vầy :

Nam-mô Đại Xưng Như Lai.

Nếu lại có người đem bảy báu bằng núi Tu-Di, ngày ngày bố thí, mãn một trăm năm, sánh công-đức nghe danh Phật này lễ bái, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán, cũng chẳng kịp một. Xá Lợi Phất ! Lại qua tam thiên thế giới, có đất nước tên Quang Minh, Phật hiệu Bảo Quang Minh,A-La-ha, tam-miệu tam Phật-Đà, nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật ấy, siêu việt thế gian một trăm kiếp, đặng chẳng lui nhứt A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Nếu người chẳng tin nghe danh đặng phưóc, người ấy quyết định đọa địa ngục A-Tì, đầy đủ một trăm kiếp.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang-Minh-Chiếu, xứ ấy có Phật hiệu Đắc Đại Vô Úy, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy rốt ráo đặng không sợ lo, nhiếp lấy vô lượng vô biên nhóm công đức.

Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật.

Xá Lợi Phất ! Qua ngàn đất nước Phật thứ bảy, có thế giới tên Ma-Ni Quang-Minh, xứ đó có Phật hiệu Nhiên-Đăng-Hỏa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm cung kính lễ bái, thọ trì đọc tụng, người ấy nhiếp đặng mười Lực của Như Lai.

Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua tám ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Chân Thật, trong thế giới đó có Phật hiệu Thật Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy rốt ráo đặng bốn Thánh-Đế, rốt ráo đặng A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề.

Nam-mô Thật Thinh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua hai mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu, A-la-ha, tam miệu tam Phật Đà, hiện nay nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm sinh tin, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, nếu lại có người đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới bố thí, so công đức nghe hiệu Phật vô cấu, thọ trì đọc tụng, ngàn muôn phần chẳng bằng một, nhẫn đến số toán không thể bằng kịp. Vì cớ sao ? Nếu chúng sinh gốc tội sâu dày chẳng đặng nghe danh Phật Vô Cấu.

Nếu có Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Như Lai ấy, người ấy chẳng phải ở nơi chỗ một đức Phật trồng các căn lành, người ấy chính là ở chỗ trăm ngàn muôn đức Phật trồng các căn lành, người ấy siêu vượt thế gian bốn mươi tám kiếp.

Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua chín ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Diệu Thinh, Phật hiệu Nguyệt Thinh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy sẽ đặng tất cả công đức, phép trắng đầy đủ , như trăng đầy, rốt ráo đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề.

Nam-mô Nguyệt Thinh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua mười ngàn đất nước Phật có thế giới tên Vô Úy, Phật hiệu Vô Biên Xưng, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, hồ quì chắp tay, gối hữu đặt đất, ba lần nói như vầy :

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn. ( 3 lần )

Người ấy mau thành A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề.

Xá Lợi Phất ! Lại qua ba mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Cấu, Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật-Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Thiện nam tử Thiện nữ nhơn, Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, hoặc ngưòi chẳng phải người nghe danh hiệu Phật ấy, rốt ráo chẳng lui A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề chẳng vào đường dữ.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Hướng đông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Bách Quang Minh, Phật hiệu Thanh Tịnh Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu Trời, Rồng, Dạ Xoa, người chẳng phải người, nghe danh Phật ấy, ắt đặng thân người, xa lìa tham sân si phiền não. Nếu người nghe chẳng tin, sáu mươi ngàn kiếp, đọa địa ngục lớn.

Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại quá trăm đất nước Phật, có thế giới tên Thiện Đức, Phật hiệu Nhật Quang Minh, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu người rốt ráo tâm thanh tịnh, nói danh Phật này, chỗ đặng công đức đầy đủ như vầng mặt nhật, rốt ráo hay hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua sáu mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Trụ Thất Giác Phần, Phật hiệu Vô Biên Bảo, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, người ấy đầy đủ đặng bảy giác phần, hay để chúng sinh đặt trong báu thắng, rốt ráo thành tựu nhóm vô lượng công đức.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua trăm ngàn ức đất nước Phật có thế giới tên Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não, Phật hiệu Diệu Thân, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, chí tâm kỉnh lễ, đọc tụng thọ trì, người ấy quyết định xa lìa tất cả các chướng, chẳng vào đường dữ siêu vượt thế gian vô lượng kiếp.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Xá Lợi Phất ! Lại qua na-do-tha đất nước Phật có thế giới tên Bình Đẳng, xứ ấy có Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa, A-la-ha, tam-miệu tam Phật Đà, hiện tại nói Pháp. Nếu người đặng nghe danh Như Lai ấy, thọ trì chẳng quên, mãi lìa ba đường dữ.

Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.

Xá Lợi Phất ! nếu Tỳ-Khưu Tỳ-Khưu-Ni Ưu bà tắc Ưu bà di, muốn sám hối các tội, phải tắm rửa sạch, mặc áo sạch mới, sạch sửa trong thất, trải đặt tòa cao, an để tượng Phật, treo 25 lá phan, các thứ hoa hương cúng dường, tụng niệm danh 25 Phật này, ngày đêm sáu thời sám hối, đầy 25 ngày, diệt các tội 4 trọng 8 cấm v.v.. Thức xoa-ma-na Sa-Di, Sa-Di-Ni cũng như thế.

Bấy giờ Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng : 'Thế Tôn ! Cúi xin Như Lai diễn nói họ tên mạng sống dài vắn, bảy Phật quá khứ, chúng con khát ngưỡng muốn nghe !'

Phật bảo Xá Lợi Phất ! Lắng nghe lắng nghe nay vì ông mà nói.

Xá Lợi Phất ! Quá khứ chín mươi mốt kiếp có Phật tên Tỳ-Bà-Thi Như Lai, quá khứ ba mươi kiếp có Phật tên Thi-Khí Như-Lai, trong kiếp đó lại có Tỳ-Xá-Phù Như Lai. Từ đấy đến sau vô lượng vô số kiếp luống qua không có Phật. Đến trong kiếp Hiền có bốn Phật : Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni, Phật Ca-Diếp, tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Phật Tỳ-Bà-Thi mạng sống tám mươi ngàn kiếp. Phật Thi-Khí mạng sống sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ-Xá-Phù mạng sống hai ngàn kiếp. Phật Câu-Lưu-Tôn mạng sống mười bốn tiểu kiếp. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni mạng sống ba mươi tiểu kiếp, Phật Ca-Diếp mạng sống hai mươi tiểu kiếp. Tôi hiện tại rất ít mạng sống một trăm năm. Phật Tỳ-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tỳ-Xá-Phu, sinh nhà sát lợi, Phật Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm, Phật Ca-Diếp, sinh nhà Bà-La-Môn. Xá Lợi Phất ! Tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni sinh nhà Sát Lợi. Phật Tỳ-Bà-Thi, Phật Thi-Khí, Phật Tỳ-Xá-Phù, họ Câu Lân. Phật Câu-Lưu-Tôn, Phật Câu-Na-Hàm, Phật Ca-Diếp họ Ca-Diếp. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni họ Cù-Đàm. Phật Tỳ-Bà-Thi dưới cây Ba-Tra-La đặng A-nậu đa-la tam-muội tam Bồ-Đề, Phật Thi-Khí dưới cây Phân-Đà-Lợi đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Phật Tỳ-Xá-Phù dưới cây Ta-La đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Phật Câu-Lưu-Tôn dưới cây Ưu-Đầu-Bạt-Đề đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni dưới cây Thi-Lợi-Sa đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Phật Ca-Diếp dưới cây Câu-Ni-Luật đặng A-nậu đa-la tam-muội tam Bồ-Đề. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni dưới cây A-Thuyết-Tha đặng A-nậu đa-la tam-miệu tam Bồ-Đề. Phật Tỳ-Bà-Thi ba nhóm Thinh-Văn, Phật Thi Khí ba nhóm Thinh-Văn, Phật Tỳ-Xá-Phù tái (hai) nhóm Thinh-Văn, Phật Câu-Lưu-Tôn một nhóm Thinh-Văn, Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni một nhóm Thinh-Văn. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni một nhóm Thinh-Văn, Phật Tỳ-Bà-Thi đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Kiết Sa, 2 tên Khán Trà. Phật Thi Khí đệ tử Thinh-Văn thứ nhất 1 tên Thắng, 2 tên Tự-Tại. Phật Tỳ-Xá-Phù đệ tử Thinh-Văn thứ nhất, 1 tên Tinh Tú, 2 tên Thượng, Phật Câu-Lưu-Tôn đệ tử Thinh-Văn thứ nhất, 1 tên Tật Mau 2 tên Lực. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Hượt (sống) 2 tên Tỳ-Đầu-La. Phật Ca-Diếp đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Du-Na, 2 tên Phả-La-Đọa. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni đệ tử Thinh-Văn thứ nhất : 1 tên Xá Lợi Phất, 2 tên Mục Kiền Liên như trên, những hai người ấy, người trước trí huệ lớn nhất, người sau thần thông đệ nhất.

Phật Tỳ-Bà-Thi thị giả tên Vô-Ưu, Phật Thi Khí thị giả tên Ly-Úy, Phật Tỳ-Xá-Phù thị giả tên Tịch. Phật Câu-Lưu-Tôn, thị giả tên Trí. Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni, thị giả tên Thân (gần). Phật Ca-Diếp, thị giả tên Ca-Thiên. Xá Lợi Phất, tôi Phật Thích-Ca Mâu-Ni, thị giả tên Khánh Hỷ. Phật Tỳ-Bà-Thi, con tên Thành Âm, Phật Thi-Khí con tên Bất Khả Lượng, Phật Tỳ-Xá-Phù, con tên Thiện Trí. Phật Câu-Lưu-Tôn con tên Thượng. Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni con tên Thắng. Phật Ca-Diếp con tên Đạo Sư. Xá Lợi Phất ! Tôi, Phật Thích-Ca Mâu-Ni, con tên La-Hầu-La.

Phật Tỳ-Bà-Thi, cha tên Bàn-Đầu-Ý, thành tên Bàn-Đầu. Phật Thi Khí, cha tên Câu Na, mẹ tên Thắng, thành tên A-lầu-na Bạt-Đề. Phật Tỳ-Xá-Phù, cha tên A-lầu-na Thiên-Tử, mẹ tên xứng ý, thành tên Tùy Ý. Phật Câu-Lưu-Tôn, cha tên Công-Đức, mẹ tên Quảng-Bỉ Thiên-Tử, tên Vô Úy, thành cũng tên Vô Úy. Phật Na-Hàm Mâu-Ni cha giòng Bà-la-môn tên Hỏa Đức, mẹ tên Nan-Thắng Thiên-Tử Trang-Nghiêm, thành cũng tên Trang Nghiêm. Phật Ca-Diếp, cha tên Tịnh-Đức, mẹ tên Thiện-Tài Thiên-Tử Tri-Sử, thành cũng tên Tri-Sử, thời nay thành Ba-la-nại ấy. Xá Lợi Phất ! Tôi nay cha tên vua Du-Đầu-Đàn, mẹ tên Ma-Ha Ma-Da, thành tên Ca-Tì-La.

Xá Lợi Phất ! Hãy nên Kỉnh lễ Bổn sư tôi là Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Xưng Diệu Phật.

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Quang Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Phật.

Như thế cả thảy đầu một kiếp a-tăng kỳ lớn, có tám mươi ức Phật. Sau rốt tên Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Kiếp a-tăng-kỳ thứ hai, ban sơ.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật.

Nam-mô Diệu Thinh Phật.

Nam-mô Thắng Thành Phật.

Nam-mô Thiện Kiến Phật.

Nam-mô Thiện Nhãn Phật.

Nam-mô Trì-Đề La-Tra Phật.

Nam-mô Sư-Tử Phật.

Nam-mô Vô Úy Phật.

Nam-mô Tự-Tại Phật.

Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt sạch như trăng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...

 

Nam-mô Phổ Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát o o o

 

Trên đây bảy ngàn hai trăm vị Phật.

*******************************

Kinh Phật Thuyết Phật Danh

Quyển Thứ Tám

 

HẾT

-----------

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Đêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

 

Nam-mô Bất Động Địa Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Khắp vì người đọc tụng thọ trì,

Lần lượt lưu thông hồi hướng kệ rằng :

Nguyện đem công đức này,

Tiêu trừ nghiệp ngày trước.

Thêm lớn các phước tuệ.

Tròn nên căn lành thắng.

Bao nhiêu kiếp đao binh,

Và đói khát cả thảy.

Đều tiêu trừ hết cả,

Người đều tập lễ nhượng.

Kẻ thí tiền tặng bản,

Người đọc tụng lưu thông.

Hiện quyến đều an lạc,

Tiên vong đặng siêu thăng.

Gió mưa thường điều thuận,

Nhân dân thảy khương ninh.

Pháp giới các hàm thức,

Đồng chứng đạo vô thượng.

 

*******************************