Phát Nguyện và Hồi Hướng

Friday, 22 February 201911:15 PM(View: 5847)
Phát Nguyện và Hồi Hướng
PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

Qui mạng mười phương Vô Thượng Giác,  
Pháp mầu vi diệu khắp tuyên dương,  
Thánh Tăng bốn quả, tam thừa độ,  
Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương,  
Ngược dòng chơn tánh từ lâu,  
Chúng con trôi nổi ở đầu sông mê, 
Biết đâu là chốn đường về ? 
Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui,  
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,  
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.  
Biết đâu nẻo chánh, đường tà? 
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu. 
Nay con khẩn thiết cúi đầu,  
Phơi bày sám hối khẩn cầu hồng ân,  
Lòng thành cầu đấng Năng nhân,  
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài,  
Nguyện cùng Thiện hữu xa khơi,  
Cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền.  
Kiếp nầy xin nguyện xây thêm, 
Cao tòa phước đức, vững nền đạo tâm,  
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng.  
Từ bi trí tuệ nẩy mầm tốt tươi, 
Kiếp sau xin được làm người,  
Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu,  
Dắt dìu nhờ bậc minh sư,  
Nương nhờ chánh tín, hạnh từ xuất gia.  
Lục căn tam nghiệp thuần hòa,  
Không vương tục lụy theo đà thế nhân,  
Theo đường tấn đạo nghiêm thân,  
Giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa,  
Uy nghi phong độ sáng lòa,  
Lòng từ hộ mạng, trước là vi sinh,  
Lại thêm đầy đủ duyên lành,  
Bao nhiêu tai nạn đều thành như không. 
Bồ đề nguyện quyết một lòng,  
Đài gương Bát Nhã chơn không hiện tiền,  
Nghiêm tầm đạo hạnh tinh chuyên,  
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chơn tâm.  
Thoát ngoài "kiếp hải" trầm luân,  
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người, 
Pháp tràng dựng khắp nơi nơi,  
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.  
Tà ma hàng phục đến cùng, 
Truyền đăng, Phật pháp nối dòng vô chung, 
Vâng làm Phật sự mười phương, 
Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên.  
Bao nhiêu thâm pháp diệu huyền, 
Thảy đồng thông đạt, thoạt nhiên độ mình,  
Nguyền đem phước huệ độ sinh.  
Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp thân,  
Tùy căn ứng hiện cõi trần,  
Phân thân vô số, độ dần chúng sanh,  
Nước Từ rưới khắp nhơn thiên, 
Mênh mông biển rộng lời nguyền độ tha.  
Khắp hòa thế giới gần xa,  
Diễn dương diệu pháp, trước là hiện thân,  
Những nơi khổ thú trầm luân,  
Hòa quang chiếu diệu, báo thân đẹp lành,  
Chỉ cần thấy dạng nghe danh, 
Bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau.  
Phát lời nguyện ước cao siêu, 
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan, 
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,  
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh, 
Đều nhờ Phật lực anh linh,  
Sương tan núi biếc, bình minh rạng ngời. 
Thuốc thang cứu giúp mọi người,  
Áo cơm cứu giúp cho đời bần dân.  
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng, 
An vui thực hiện trong vùng trầm luân, 
Bao nhiêu quyến thuộc, oan thân,  
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm,  
Xa lìa ái nhiễm triền miên,  
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm,  
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,  
Cũng bao loài khác, pháp thân hướng về. 
Hư không dù có chuyển di,  
Nguyện ta cũng chẳng có hề lung lay, 
Nguyện cầu vạn pháp bản lai, 
Hoàn thành trí nguyện, vững cây Bồ-đề.