Sám Khể Thủ Nghĩa ̣(I)

Sunday, 17 July 202211:44 AM(View: 1222)
Sám Khể Thủ Nghĩa ̣(I)
SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (I)

Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại Từ Tôn,
Tiếp dẫn chúng sinh về nước An lạc,
Đệ tử phát nguyện, nguyện được vãng sanh,
Xin nguyện Từ bi, xót thương gia hộ.
Đệ tử khắp vì, 
Bốn ơn ba cõi, 
Pháp giới chúng sinh, 
Cầu đạo Bồ đề, 
Nhứt thừa vô thượng, 
Chuyên tâm trì niệm, 
A Di Đà Phật, 
Muôn đức Hồng danh, 
Cầu sinh Tịnh độ. 
Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, 
Chướng dày huệ mỏng, 
Nhiễm tâm dễ khởi, 
Tịnh đức khó thành, 
Nay xin một lòng, 
Tin thành sám hối. 
Đệ tử trải bao số kiếp, 
Mê tâm bản tịnh, 
Phóng tham sân si, 
Nhiễm ố ba nghiệp, 
Vô lượng vô biên, 
Kết các oán nghiệp, 
Nguyện xin tiêu diệt.
Đệ tử từ nay, 
Lập nguyện sâu bền, 
Xa lìa pháp ác, 
Thề chẳng tái phạm, 
Siêng tu Thánh đạo, 
Thề không thối đọa, 
Thề thành chánh giác, 
Thề độ chúng sinh. 
A Di Đà Phật, 
Lấy từ bi nguyện lực, 
Xin chứng giám cho, 
Xin thương tưởng cho, 
Xin gia hộ cho :
Nguyện lúc thiền quán, 
Hay trong chiêm bao, 
Được thấy A Di Đà Phật, 
Thân vàng chói sáng, 
Được sanh A Di Đà Phật, 
Cõi nước Bảo nghiêm, 
Được ơn A Di Đà Phật, 
Cam lồ quán đảnh, 
Hào quang chiếu thân, 
Tay rờ đỉnh đầu, 
Y che thân thể, 
Khiến cho đệ tử, 
Tội chướng tiêu trừ, 
Căn lành tăng trưởng, 
Sạch dứt phiền não, 
Liền phá vô minh, 
Viên giác diệu tâm, 
Bỗng nhiên khai ngộ, 
Cảnh chơn tịch quang, 
Thường được hiện tiền. 
Khi mạng gần chung, 
Biết trước giờ chết, 
Thân không hết thảy 
Bệnh khổ ách nạn; 
Tâm không hết thảy 
Tham luyến mê hoặc; 
Các căn vui đẹp, 
Chánh niệm phân minh, 
Bỏ báo thân này, 
An như thiền định. 
A Di Đà Phật 
Cùng Quán Âm, Thế Chí, 
Các bậc Hiền Thánh, 
Phóng quang tiếp dẫn, 
Dìu dắt đề huề, 
Tràng phan lâu các, 
Hương lạ nhạc trời, 
Cảnh Phật Tây phương, 
Rõ bày trước mắt, 
Khiến cho chúng sinh, 
Kẻ thấy người nghe, 
Hoan hỉ cảm thán, 
Phát Bồ đề tâm. 
Đệ tử lúc ấy, 
Ngồi đài Kim Cang, 
Theo hầu sau Phật, 
Trong một khoảnh khắc, 
Sinh về Cực lạc, 
Giữa hoa sen xinh, 
Trong ao bảy báu, 
Sen nở thấy Phật, 
Thấy các Bồ Tát, 
Nghe dạy pháp mầu, 
Khiến chứng được quả, 
Vô sinh Pháp nhẫn. 
Ở trong giây phút, 
Thừa sự chư Phật, 
Thân được thọ ký, 
Thọ ký đã xong, 
Tam thân tứ trí, 
Ngũ nhãn lục thông, 
Trăm ngàn vô lượng, 
Đà la ni môn, 
Hết thảy công đức, 
Đều được thành tựu. 
Rồi sau đệ tử, 
Lòng nương An dưỡng, 
Trở lại Ta bà, 
Phân thân vô số, 
Cùng khắp mười phương, 
Thần lực tự tại, 
Không thể nghĩ nghì, 
Dùng các phương tiện, 
Độ thoát chúng sinh, 
Khiến lìa lòng nhiễm, 
Trở lại tánh chơn, 
Đồng sinh Tây phương, 
Chứng bậc bất thối. 
Đại nguyện như vậy, 
Thế giới không cùng, 
Chúng sinh không cùng, 
Nghiệp và phiền não, 
Hết thảy không cùng, 
Nguyện lực đệ tử, 
Cũng lại không cùng. 
Nay xin lễ Phật 
Phát nguyện tu trì
Công đức khắp thí hữu tình, 
Rộng báo bốn ơn, 
Giúp cùng ba cõi, 
Pháp giới chúng sinh, 
Đồng viên chủng trí.
 

Trích xuất xứ "Nghi thức tụng niệm" Chùa Xá Lợi Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1991.