Sám Tụng Vu Lan

Friday, 22 February 201911:20 PM(View: 5234)
Sám Tụng Vu Lan
SÁM TỤNG VU LAN
(Rằm tháng bảy)

Đệ tử chúng con, 
Vâng lời Phật dạy,  
Ngày rằm tháng bảy,  
Gặp hội Vu Lan,  
Phạm vũ huy hoàng,  
Đốt hương đảnh lễ.  
Mười phương Tam thế,  
Phật, Pháp, Thánh Hiền,  
Noi gương đức Mục Kiền Liên,  
Nguyện làm con thảo. 
Lòng càng áo não, 
Nhớ nghĩa thân sinh,  
Con đến trưởng thành,  
Mẹ dày gian khổ,  
Ba năm nhũ bộ,  
Chín tháng cưu mang. 
Không ngớt lo toan,  
Quên ăn bỏ ngủ, 
Ấm no đầy đủ,  
Cậy có công cha,  
Chẳng quản yếu già, 
Sanh nhai lam lũ. 
Quyết cùng hoàn vũ, 
Phấn đấu nuôi con, 
Giáo dục vuông tròn,  
Đem đường học đạo. 
Đệ tử ơn sâu chưa báo,  
Hổ phận kém hèn, 
Giờ này quỳ trước đài sen,  
Chí thành cung kính,  
Đạo tràng thanh tịnh,  
Tăng bảo trang nghiêm. 
Hoặc thừa tự tứ,  
Hoặc hiện tham thiền,  
Đầy đủ thiện duyên,  
Dủ lòng lân mẫn,  
Hộ niệm cho : 
Bảy kiếp cha mẹ chúng con, 
Đượm nhuần mưa pháp. 
Còn tại thế : 
Thân tâm yên ổn,  
Phát nguyện tu trì. 
Đã qua đời : 
Ác đạo xa lìa, 
Chóng thành Phật quả.  
Ngửa trông các đức Như Lai, 
Khắp cõi hư không, 
Từ bi gia hộ. 
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)