Sám Phổ Hiền Thập Nguyện

Friday, 22 February 201911:38 PM(View: 18873)
Sám Phổ Hiền Thập Nguyện
SÁM PHỔ HIỀN THẬP ĐẠI NGUYỆN
(Sám văn âm chữ Hán 5)
 
Đệ tử chúng đẳng,
Tùy thuận tu tập,
Phổ Hiền Bồ-tát,
Thập chủng đại nguyện:
Nhứt giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như lai,
Tam giả quảng tu cúng dường,
Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy hỉ công đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy Phật học,
Cửu giả hằng thuận chúng sinh,
Thập giả phổ giai hồi hướng.