Sám Phát Nguyện (IV)- Sám Tịnh Độ

Sunday, 17 July 202212:06 PM(View: 1775)
Sám Phát Nguyện (IV)- Sám Tịnh Độ
SÁM TỊNH ĐỘ
(Sám phát nguyện IV)
 
Qui mạng lễ Từ Tôn ba cõi,
Thệ làm Tăng độ giới hữu hình,
Chúng con nay kính bày trình,
Trải bao nhiêu kiếp chịu mình trầm luân.
Bởi tham dục và sân, si ái,
Do vô minh vọng khởi tưởng mơ,
Lâm vào địa ngục tam đồ,
Kết xoay thân thuộc chắc bồ oan gia.
Lòng chưa tín chưa nghe Phật pháp,
Thánh Tăng và trí thức khó gần,
Mẹ cha sư trưởng trọng ân,
Sanh thành dưỡng dục dạy răn nên người.
Ơn dưỡng dục, còn thì chưa đáp,
Mang ơn sâu thế phát qui y,
Từ bi thọ được thân nay,
Thân tâm nhuần gội ơn dầy biết bao.
Nay xét lại hồi nào vô thỉ,
Gốc tội dầy tự ấy tạo ra,
Trước ngôi Đại giác ba toà,
Con nay rũ sạch hết mà trần duyên.
Cầu tâm địa hốt nhiên khai phát,
Được phước may, gặp Phật pháp môn,
Minh sư gặp được sớm hơn,
Khai thông trí huệ, chướng hôn sạch liền.
Con chí quyết tham thiền học đạo,
Dùng giới hạnh, nhuận báo sắc thân,
Mai chiều công khóa rõ phân,
Thân tâm chuyên chú trầm luân dứt lìa.
Đời sau ra những khi sanh lại,
Mỗi kiếp đều nguyện phải làm người,
Hoặc làm Tăng lữ mà thôi,
Diễn bày mở nói khắp nơi Đại thừa.
Trong khổ hải thuyền từ quyết chống,
Nguyện vớt lên hết giống hàm linh,
Bao nhiêu các loại hữu tình,
Con nguyện độ hết đồng sanh đồng về.
Về Lạc quốc cực kỳ sung sướng,
Chốn bảo trì liên thượng hóa sanh,
Đến nơi bất thối tựu thành,
Phật ân đền đáp mới đành dạ con.
Nguyện độ hết đến ngôi chánh giác,
Chủng trí đồng chứng đắc hoàn toàn,
Chúng sanh còn hãy chang chang,
Nguyện con còn hãy chưa hoàn chưa xong.
 
- Trích "Kinh Di Đà nghĩa và 36 bài sám hay". Sa môn Thích Thiện Tâm - Sa đéc 1961.