Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức)

Wednesday, 20 April 20163:56 PM(View: 3548)
Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức)
Chương 03: Thức thứ sáu (Ý thức)                 

Trong năm bài tụng từ bài 23 tới 27, chúng ta sẽ học về các tính chất và đặc điểm của thức thứ sáu hay Ý thức (manovijñāna).

Như chúng ta đã biết, Mạt-na là căn của Ý thức. Trong bản chất,  Mạt-na có các nhận thức sai lạc (là tư lượng) nên nhiều nhận thức của Ý  thức cũng sai lạc. Vì Mạt-na bị ngăn che, mê mờ (hữu phú), ý thức của ta  cũng thường bị che phủ bởi các vọng tưởng. Khác với Mạt-na, Ý thức có  thể có những nhận thức khác: nhận thức trực tiếp (hiện lượng) hay có suy  luận (tỷ lượng). Khi thức thứ sáu có thể nhận thức sự vật một cách trực  tiếp, ta có thể tiếp xúc với chân như.

Phương pháp huấn luyện ý thức của ta để nó có các nhận thức trực tiếp  là thực tập chánh niệm. Đây là đóng góp đáng kể nhất của ý thức. Khi  chúng ta tỉnh thức, khi chúng ta có ý thức về mọi hành động, lời nói và  tư tưởng của ta, thì ta có thể hành động, nói năng và tư duy theo hướng  thiện lành, không đi về hướng bất thiện.Với năng lượng chánh niệm trong ý  thức, chúng ta có thể tránh không tưới tẩm các hạt giống giận hờn, tham  lam và ngu si trong tàng thức, và chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng được  những hạt giống của an vui, hạnh phúc. Vì vậy, thực tập để ý thức luôn  có chánh niệm là chuyện rất quan trọng.