Chương 06: Con đường tu tập

Thursday, 21 April 201611:10 PM(View: 2896)
Chương 06: Con đường tu tập
Chương 06: Con đường tu tập

Các bài tụng từ số 41 tới 50 mô tả các phương pháp thực tập. Thiền quán  về tự tính y tha khởi - mọi sự đều liên quan chặt chẽ với nhau - có thể  giúp chúng ta chuyển đổi vô minh thành trí tuệ. Hàng ngày nếu chúng ta  tập nhìn sâu, đưa ánh sáng chánh niệm vào soi chiếu tính chất tương tức  tương nhập của mọi sự vật, chúng ta có thể chấm dứt khuynh hướng coi mọi  sự là thường hằng bất biến, hoặc có tự ngã riêng biệt. Với trí tuệ đó,  chúng ta sẽ nhìn thế giới Ta-bà của vô minh, sinh diệt, không khác gì  thế giới của niết bàn, chân như. Hai thế giới đó chỉ là hai bình diện  khác nhau của cùng một thực tại. Dù chỉ nhìn sâu vào một sự vật giản dị  trong thế giới sinh diệt, ta có thể được giải thoát và tiếp xúc được với  thế giới của chân như. Mục đích của thiền quán là đặt chân được vào thế giới của không sinh không diệt, thế giới của chân như.  Tiếp xúc sâu sắc được với sóng là ta tiếp xúc được với nước. Tiếp xúc  được với thế giới ta bà, ta sẽ tiếp xúc được với chân như. Bụt dạy ta  các phương pháp để tiếp xúc với chân như ngay tại đây, trong thế giới  Ta-bà này.