Tìm Hiểu Chữ "NGÃ" Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn

Wednesday, 11 May 201611:38 PM(View: 2680)
Tìm Hiểu Chữ "NGÃ" Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn
CHỮ "NGÃ"
(KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM AI THÁN THỨ BA)
Thích Từ Thông

Send comment
Your Name
Your email address